Hotărârea nr. 273/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Contractelor de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Contractelor de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi si

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 82461/12.08.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 11586/03.02.2016 a Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi;

Avand in vedere planul de situatie intocmit de Serviciul Gis Cadastru;

Avand in vedere adresa nr. 27298/07.04.2016 a Compartimentului de Aplicare a

Legilor Proprietatii;

Avand in vedere Contractul de administrare nr. 36718/20.03.2014, incheiat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi;

Avand in vedere Contractul de administrare nr. 55284/12.06.2013, incheiat cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” a terenului in suprafata de 129 mp, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Lapusneanu nr. 20A, in vederea amplasarii unui rezervor de apa conform recomandarilor ISU.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari modifica si completeaza in mod corespunzator Contractele de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi.

Art.3 Universitatea de Medicină și Famacie „Gr. T. Popa” va efectua toate lucrările de amenajare și întreținere a terenului si va achita orice alte cheltuieli legate de acesta.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Spitalului Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi, Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Spitalul Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 273 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

1

3/ 3 la H.C.L. nr. 273 din 29 septembrie 2016