Hotărârea nr. 271/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 21,65 mp din Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 21,65 mp din Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883 înscris în cartea funciară 142883 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 83379/17.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 45226/20.04.2016 prin care domnul Soranescu Mihai, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883, inscris in Cartea Funciara nr. 142883 Iasi, în suprafată de 21,65 mp, pentru care a fost incheiat Contractul de concesiune nr. 17/08.03.2006;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 62637/14.06.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 78496/29.07.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1047/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883, inscris in cartea funciara nr. 142883 Iasi, în suprafată de 21,65 mp, care face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883, inscris in cartea funciara nr. 142883 Iasi, în suprafată de 21,65 mp, care stabileste valoarea de piata estimata la 76,78 euro/mp, respectiv de 1.662 euro pentru întreaga suprafață de 21,65 mp, echivalentul a 7.537 lei.

Art.3 (1) Comisia de vânzare, constituita potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/2016, va vinde, prin negociere cu proprietarul constructiei, terenul situat în Iași, strada Vasile Lupu, nr. 156, având nr. cadastral 142883, inscris in cartea funciara nr. 142883 Iasi, în suprafată de 21,65 mp, la un pret care nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare prevazut la art. 2 din prezenta hotărâre.

(2) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct. (2), alin. e) și g) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preemțiune prevăzut de art. 123 al Legii nr. 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 (1) În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice.

(2) Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, domnului Soranescu Mihai (Iasi, str. Nicolae I.Popa nr. 8F) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 271 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 271 din 29 septembrie 2016