Hotărârea nr. 270/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 29 mp, situat în Iaşi, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016,

cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 29 mp, situat în Iași, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 79924/04.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 10319/29.01.2016, prin care domnul Rosu Manuel Florin solicită cumpărarea terenului în suprafață de 29 mp, situat în Iași, strada Scoalei, nr. 3, sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, alăturat imobilului proprietate din Iași, strada Scoalei, nr. 3, cu numar cadastral 139003-C1, inscris in cartea funciara nr. 139003;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 71699/11.07.2016 întocmit de S.C. Diaconu

și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 45349/26.04.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 909/24.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 29 mp, situat în Iași, strada Scoalei, nr. 3, identificat in sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba vanzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 29 mp, situat în Iași, strada Scoalei, nr.3, identificat in sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, alăturat imobilului proprietate din Iași, strada Scoalei, nr. 3, cu numar cadastral 139003-C1, inscris in cartea funciara nr. 139003.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada Scoalei, nr.3, identificat in sector cadastral 27, parcelele CC 1126, CC 1126/1, în suprafată de 29, care stabileste prețul de 158,21 euro/mp, respectiv de 4.564 euro pentru întreaga suprafață de 29 mp, care stabileste valoarea de piata a terenului la echivalentul a 20.625 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.6 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, domnului Rosu Manuel Florin (Iasi, str. Pădurii nr. 6, bl. IAS, sc. B, ap. 5) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 270 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 270 din 29 septembrie 2016