Hotărârea nr. 27/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2016 a listei de investiţii pentru anul 2016 precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2017 -2018 impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2017 - 2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2016, a listei de investiții pentru anul 2016, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2017 -2018, impreuna cu listele de investitii

estimative pentru anii 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si

Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 10811/01.02.2016 întocmit de

către D.E.F.P.L ;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii

Salubris S.A. nr. 1/22.01.2016;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie a Societatii Salubris

S.A. nr. 1/21.01.2016;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții pe anul

2016, precum si bugetul estimativ pentru anii 2017 -2018, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2017 -2018;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale -

republicată;

Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a

localităților;

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris

S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și de cheltuieli și lista de investiții a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2016, precum si bugetul estimativ pentru anii 2017

-    2018, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2017 - 2018. Anexele nr. 1

-    5 la bugetul de venituri și de cheltuieli pentru anul 2016 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Salubris S.A. lasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Salubris S.A. Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 27 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

f

0

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI

Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43

Cod unic de inregistrare:RO 14816433

ANEXA nr.1 HCL 27/2016

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent

2015

Propuneri an curent

2016

%

Estimări an

2017

Estimări an

2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6

)

1

52.689

53.797

1,02

55.250

56.631

1,03

1,02

1

Venituri totale din

exploatare, din care:

2

52.364

53.687

1,03

55.137

56.515

1,03

1,02

a)

subvenții,

cf.

prevederilor legale în vigoare

3

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

transferuri,

cf.

prevederilor legale în vigoare

4

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Venituri financiare

5

325

110

0,34

113

116

1,03

1,03

3

Venituri extraordinare

6

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.

21)

7

44.535

49.612

1,11

52.442

55.006

1,06

1,05

1

Cheltuieli de exploatare,

din care:

8

44.511

49.574

1,11

52.403

54.965

1,06

1,05

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

11.378

12.912

1,13

13.500

13.900

1,05

1,03

B.

cheltuieli cu impozite,

taxe și vărsăminte asimilate

10

1.092

1.164

1,07

1.250

1.280

1,07

1,02

C.

cheltuieli cu personalul,

din care:

11

25.802

30.293

1,17

32.153

34.385

1,06

1,07

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd. 14)

12

20.797

24.350

1,17

25.975

27.837

1,07

1,07

C1

ch. cu

salariile

13

18.936

21.940

1,16

23.500

25.300

1,07

1,08

C2

bonusuri

14

1.861

2.410

1,30

2.475

2.537

1,03

1,03

C3

alte

cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

cheltuieli cu

plăți

compensato rii aferente

disponibiliz

ărilor de personal

16

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

C4

Cheltuieli

aferente contractului de mandat

și a altor

organe de

conducere

și control, comisii și comitete

17

367

478

1,30

478

478

1,00

1,00

C5

cheltuieli cu

asigurările și protecția socială,

fondurile

speciale și alte

obligații

legale

18

4.638

5.465

1,18

5.700

6.070

1,04

1,06

D.

alte cheltuieli de

exploatare

19

6.239

5.205

0,83

5.500

5.400

1,06

0,98

2

Cheltuieli financiare

20

24

38

1,58

39

41

1,03

1,05

3

Cheltuieli extraordinare

21

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

8.154

4.185

0,51

2.808

1.625

0,67

0,58

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.433

894

0,62

449

260

0,50

0,58

V

PROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

24

6.721

3.291

0

2.359

1.365

0,72

0,58

1

Rezerve legale

25

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Alte rezerve

reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1.074

2.500

2,33

0

0

0,00

#DIV/0!

3

Acoperirea pierderilor

contabile din anii precedenți

27

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

Constituirea surselor

proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

împrumuturi

Alte repartizări

prevăzute de lege

29

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

6

Profitul contabil rămas

după deducerea sumelor

de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

5.647

791

0,14

2.359

1.365

2,98

0,58

7

Participarea salariaților

la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

565

79

0,14

236

136

2,99

0,58

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

2.824

396

0,14

1180

683

2,98

0,58

a)

- dividende cuvenite

bugetului de stat

33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

- dividende cuvenite

bugetului local

33a

2.824

396

0,14

1180

683

2,98

0,58

c)

- dividende cuvenite

altor acționari

34

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Profitul nerepartizat pe

destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

2.258

316

0,14

943

546

2,98

0,58

VI

VENITURI DIN FONDURI

EUROPENE

36

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli materiale

38

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

39

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli privind

prestările de servicii

40

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

cheltuieli cu reclama și

publicitate

41

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

alte cheltuieli

42

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.723

10.076

3,70

8.145

7.715

0,81

0,95

1

Alocații da la buget

44

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

alocații bugetare

aferenta plății angajamentelor din anii anteriori

45

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

2.723

10.076

3,70

8.145

7.715

0,81

0,95

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Nr. de personal

prognozat la finele anului

48

739

740

1,00

750

760

1,01

1,01

2

Nr. mediu de salariați

total

49

674

690

1,02

710

720

1,03

1,01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.514

2.822

1,12

2926

3094

1,04

1,06

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.341

2.650

1,13

2758

2928

1,04

1,06

5

Productivitatea muncii

în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(Rd.2/Rd.49)

52

77,69

77,81

1,0015

77,66

78,49

1,00

1,01

6

Productivitatea muncii

în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Cheltuieli totale la 1000

lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

845

922

1,09

949

971

1,03

1,02

8

Plăți restante

55

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Creanțe restante

56

11.878

11.250

0,95

10.000

9.500

0,89

0,95

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI

Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43

Cod unic de inregistrare:RO 14816433

ANEXA nr.2    HCL 27/2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat

2015

din care:

7=6d/5

8= 5/3a

conform

HCL.30/2015

conform

Hotărârii 1

AGA

/20.01.201

5

Trim I

Trim II

Trim III

An 2016

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

49.551

49.722

49.722

52.689

13.446

26.892

40.338

53.797

1,02

1,06

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

49.184

49.434

49.434

52.364

13.419

26.838

40.257

53.687

1,03

1,06

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

46.841

47.164

47.164

50.017

12.828

25.656

38.484

51.212

1,02

1,07

a1)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

44.847

45.200

45.200

48.134

12.337

24.674

37.011

49.250

1,02

1,07

a3)

din redevențe și chirii

6

120

64

64

81

21

42

63

82

a4)

alte venituri

7

1.874

1900

1900

1.802

470

940

1.410

1.880

1,04

0,96

b)

din vânzarea mărfurilor

8

442

450

450

399

107

214

321

430

1,08

0,90

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1+Rd.11), din care:

9

486

480

480

371

95

190

285

380

1,02

0,76

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

#DIV/0!

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

486

480

480

371

95

190

285

380

1,02

0,76

d)

din producția de imobilizări

12

546

500

500

366

112

224

336

550

1,50

0,67

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

#DIV/0!

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

869

840

840

1211

277

554

831

1115

0,92

1,39

f1)

din amenzi și penalități

15

373

370

370

700

150

300

450

600

0,86

1,88

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

31

30

30

5

0

0

0

5

1

0,16

- active corporale

17

31

30

30

5

0

0

0

5

1

0,16

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f5)

alte venituri

21

465

440

440

506

127

254

381

510

1,01

1,09

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

367

288

288

325

27

54

81

110

0,34

0,89

a)

din imobilizări financiare

23

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

din investiții financiare

24

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

din diferențe de curs

25

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1,00

d)

din dobânzi

26

346

265

265

316

25

50

75

100

0,32

0,91

e)

alte venituri financiare

27

20

22

22

8

2

4

6

9

1,13

0,40

3

Venituri extraordinare

28

#DIV/0!

#DIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

46251

47591

47591

44535

12233

24863

37005

49612

1,11

0,96

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

46209

47536

47536

44511

12225

24846

36979

49574

1,11

0,96

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

12572

13446

13446

11378

3224

6448

9672

12912

1,13

0,91

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

10371

10950

10950

8681

2487

4974

7461

9950

1,15

0,84

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

8.207

8.500

8.500

7.270

1.900

3.800

5.700

7.600

1,05

0,89

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2.541

2.700

2.700

2.154

567

1.134

1.701

2.270

1,05

0,85

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3.471

3.600

3.600

3.102

825

1.650

2.475

3.300

1,06

0,89

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1.308

1.500

1.500

605

375

750

1.125

1500

2,48

0,46

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

416

500

500

407

105

210

315

420

1,03

0,98

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

440

450

450

399

107

214

321

430

1,08

0,91

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

510

624

624

901

253

506

759

1014

1,13

1,77

a)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

269

300

300

401

105

210

315

420

1,05

1,49

b)

Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

92

94

94

255

63

126

189

254

1,00

2,77

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

4

4

4

4

1

2

3

4

1,00

1,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

88

90

90

251

62

124

186

250

1,00

2,85

c)

prime de asigurare

45

149

230

230

245

85

170

255

340

1,39

1,64

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd. 68+Rd.69+Rd.78),din care:

46

1691

1872

1872

1796

484

968

1452

1948

1,08

1,06

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

110

120

120

125

38

76

114

150

1,20

1,14

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

91

110

110

118

27

54

81

118

1,00

1,30

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

32

30

30

28

7

14

21

28

1,00

0,88

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare

52

#DIV/0!

#DIV/0!

c2)

Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

59

80

80

90

20

40

60

90

1,00

1,53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare

54

#DIV/0!

#DIV/0!

- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare

55

#DIV/0!

#DIV/0!

- ch. de promovare a produselor

56

59

80

80

90

20

40

60

90

1,00

1,53

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

34

42

42

40

10

20

30

40

1,00

1,18

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

3,5

4

4

2,5

4

8

12

16

6,40

0,71

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

17

27

27

27

4

8

12

16

0,59

1,59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

2,5

2,5

2,5

2,5

1

2

3

1,20

1,00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

13,5

11

11

10,5

2

4

6

8

0,76

0,78

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

24

30

30

18

5

10

15

20

1,11

0,75

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

127

135

135

115

30

60

90

120

1,04

0,91

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1

5

5

1

5

5,00

1,00

- internă

65

1

2

2

1

1

1

1

2

2,00

1,00

- externă

66

3

3

3

3

#DIV/0!

#DIV/0!

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

278

300

300

227

62

124

186

250

1,10

0,82

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

122

135

135

136

37

74

111

150

1,10

1,11

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

905

1000

1000

1.017

275

550

825

1.100

1,08

1,12

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

220

250

250

299

85

170

255

340

1,14

1,36

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

26

30

30

28

8

16

24

30

1,07

1,08

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

278

50

50

47

17

34

54

70

1,49

0,17

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

25

25

25

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

i6)

Cheltuieli privind recrutarea și plasarea

76

68

68

47

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

personalului de conducere cf. Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 109/2011

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

2

3

3

4

1

2

4

6

1,50

2,00

j)

alte cheltuieli

78

#DIV/0!

#DIV/0!

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1113

1150

1150

1092

290

580

870

1164

1,07

0,98

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

355

360

360

360

90

180

270

360

1,00

1,01

c)

ch. cu taxa de licență

82

99

95

95

103

27

54

81

110

1,07

1,04

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

5

5

3

1

2

3

4

1,33

#DIV/0!

e)

ch. cu taxa de mediu

84

82

90

90

56

15

30

45

60

1,07

0,68

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

577

600

600

570

157

314

471

630

1,11

0,99

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

25062

26175

26175

25802

7434

15694

22736

30293

1,17

1,03

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

19676

21040

21040

20797

6005

12600

18315

24350

1,17

1,06

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

17989

19060

19060

18936

5560

11080

16350

21940

1,16

1,05

a) salarii de bază

89

11.473

12.130

12.130

12.029

3210

6630

10100

13650

1,13

1,05

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

6.516

6.930

6.930

6.907

2350

4450

6250

8290

1,20

1,06

c) alte bonificații (conform CCM)

91

#DIV/0!

#DIV/0!

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:

92

1687

1980

1980

1861

445

1520

1965

2410

1,30

1,10

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

138

250

250

228

87

174

261

350

1,54

1,65

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare;

94

#DIV/0!

#DIV/0!

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

#DIV/0!

#DIV/0!

b) tichete de masă;

96

1.417

1.430

1.430

1.394

358

716

1074

1.430

1,03

0,98

c) tichete de vacanță;

97

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

132

300

300

239

0

630

630

630

2,64

1,81

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

#DIV/0!

#DIV/0!

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

1

0

#DIV/0!

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

#DIV/0!

#DIV/0!

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

1

#DIV/0!

0,00

c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

319

435

435

367

92

283

378

478

1,30

1,15

a) pentru directori/directorat

105

230

267

267

240

52

175

230

284

1,18

1,04

- componenta fixă

106

153

156

156

161

52

106

161

215

1,34

1,05

- componenta variabilă

107

77

111

111

79

69

69

69

0,87

1,03

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

57

121

121

92

28

84

112

148

1,61

1,61

- componenta fixă

109

57

92

92

92

28

56

84

120

1,30

1,61

- componenta variabilă

110

0

29

29

0

28

28

28

#DIV/0!

#DIV/0!

c) pentru AGA și cenzori

111

32

37

37

35

12

24

36

46

1,31

1,09

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

10

10

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

5066

4700

4700

4638

1337

2811

4043

5465

1,18

0,92

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

3.627

3120

3120

3.101

893

1895

2743

3642

1,17

0,85

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

92

100

100

97

28

60

87

115

1,19

1,05

c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

962

1050

1050

1.018

294

624

903

1198

1,18

1,06

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

385

430

430

422

122

232

310

510

1,21

1,10

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

#DIV/0!

#DIV/0!

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.

121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:

120

7462

6765

6765

6239

1277

2124

3701

5205

0,83

0,84

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

52

50

50

11

4

8

12

20

1,82

0,21

- către bugetul general consolidat

122

17

15

15

11

2

4

6

10

0,91

0,65

- către alți creditori

123

35

35

35

0

2

4

6

10

#DIV/0!

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

86

100

100

13

5

10

15

20

1,54

0,15

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

alte cheltuieli

126

182

200

200

209

55

110

165

220

1,05

1,15

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.989

2000

2000

1.745

500

1000

1500

2000

1,15

0,88

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

5153

4415

4415

4261

713

996

2009

2945

0,69

0,83

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

6.197

5600

5600

6.103

1000

2200

3500

4860

0,80

0,98

f1.1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

238

200

200

630

0

0

0

300

0,48

2,65

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

14

14

14

96

0

0

0

160

1,67

6,86

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

1.044

1.185

1.185

1.842

287

1204

1491

1915

1,04

1,76

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.l35), din care:

132

1044

1185

1185

1842

287

1204

1491

1915

1,04

1,76

- din participarea salariaților la profit

133

132

300

300

238

0

630

630

630

2,65

1,80

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

843

850

850

1.231

250

500

750

1135

0,92

1,46

- venituri din alte provizioane

135

69

35

35

373

37

74

111

150

0,40

5,41

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

42

55

55

24

8

17

26

38

1,58

0,57

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

22

30

30

14

5

10

15

20

1,43

0,64

a1) aferente creditelor pentru investiții

138

22

30

30

14

5

10

15

20

1,43

0,64

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

1

3

3

1

0

1

2

3

3,00

1,00

b1) aferente creditelor pentru investiții

141

#DIV/0!

#DIV/0!

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

alte cheltuieli financiare

143

19

22

22

9

3

6

9

15

1,67

0,47

3

Cheltuieli extraordinare

144

#DIV/0!

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

3.300

2.131

2.131

8.154

1.213

2.029

3.333

4.185

0,51

2,47

venituri neimpozabile

146

731

1294

1100

0,85

1,77

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

5.531

5505

2500

0,45

1,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

877

341

341

1433

894

0,62

1,63

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

19676

21040

21040

20797

6005

12600

18315

24350

1,17

1,06

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

17989

19060

19060

18936

5560

11080

16350

21940

1,16

1,05

- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

151a

0

709

709

944

Cheltuieli cu salariile conform art.54 alin 1 lit. b din Legea 339/2015

151b

0

1.015

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

740

740

740

739

740

740

740

740

1,00

1,00

4

Nr. mediu de salariați

153

690

690

690

674

690

690

690

690

1,02

0,98

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

2173

2302

2302

2341

2686

2676

2633

2650

1,13

1,08

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

salarială((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153))/12*1000

155

2344

2475

2475

2514

2859

2849

2806

2822

1,12

1,07

b1)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură

salarială((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153))/12*1000

influentat art.54 alin.6 lit.b2 din legea 339/2015

2344

0

0

2514

2700

1,07

1,07

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

71,28

71,64

71,64

77,69

19

39

58

77,81

1,0015

1,09

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.153

157

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

c1)

Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:

158

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- preț mediu (p)

160

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- valoare=QPF x p

161

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Plăți restante

163

#DIV/0!

#DIV/0!

8

Creanțe restante, din care:

164

8.817

8.800

8.800

11878

0

0

0

11250

0,95

1,35

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

2.164

2.164

2.164

5503

5000

0,91

2,54

- de la operatori cu capital privat

166

2.239

2.239

2.239

2316

2250

0,97

1,03

- de la bugetul de stat

167

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la bugetul local

168

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la alte entități

169

4.414

4.397

4.397

4059

4000

0,99

0,92

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI

Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43

Cod unic de inregistrare:RO 14816433

ANEXA nr.3    HCL 27/2016

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2014

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2015

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:

49.317

49.551

1,005

49.722

52.689

1,060

1

Venituri din exploatare*)

48.963

49.184

1,005

49.434

52.364

1,059

2.

Venituri financiare

354

367

1,037

288

325

1,128

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

PRESEDINTE DE

SEDINTA

CONSTANTIN AXINIA

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 RO 14816433

ANEXA Nr.4 HCL 27/2016


Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2016

an 2017

an 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

7810

2723

10076

8145

7715

1

Surse proprii, din care:

6195

2598

9239

4783

3441

a) - amortizare

2000

1745

2000

3000

3000

b) - profit

4195

853

300

783

441

c)- disponibilitati banesti

6939

1000

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - Interne- leasing

b) - externe

4

Alte surse, din care:

1615

125

837

3362

4274

leasing

1615

125

837

3362

4274

-(denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI, din care:

7810

2723

10076

8145

7715

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

2469

1337

6229

2790

2015

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

2469

6229

Autoturism

2015-2016

154

120

60

Container 4mc

2015-2016

2018

135

125

150

150

150

Autoutilitara 5 locuri, cabina dubla

2016

158

Autocisterna

2014-2016

59

777

455

Autocisterna-avans leasing

2017

135

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2016

an 2017

an 2018

SDV-ri intretinere si rep.auto

2015-2016

8

45

Licente

2013-2016

16

64

Utilaj multifunctional cu accesorii-avans leasing

2015

91

0

Autovehicul multifunctional de capacitate mica-avans leasing

2015

79

0

Tocator crengi

2018

70

Automaturatoare mica 2mc- avans leasing *

2015

82

0

0

0

Automaturatori-avans leasing *

2017-2018

390

180

Automaturatoare mare 7,2mc-avans leasing

2015

97

0

Automaturatoare trotuar cu sofer

2015

90

0

Autobasculanta

2017-2018

300

300

Automaturatoare cu capacitate colectare 6-7 mc

2016

660

Autocontainer

2017

430

Automaturatoare cu capacitate colectare 2-4 mc

2016

620

Autogun cu sarcina maxima <7,5 to-avans leasing 30% *

2015-2016

61

0

230

Autogun cu sarcina maxima >7,5 to-avans leasing 30%

2016

0

1665

Autogunoiere comactoare-avans leasing

2017-2018

1035

1035

Autosasiu container cu suprastructura hooklift si macara *

2015

610

0

Suprastructura compactoare cu macara *

2015

383

0

Compactor deseuri menaj-avans leasing *

2015

239

0

Concasor deseuri inerte

2018

100

Incarcator frontal articulat- avans leasing *

2015-2017

66

0

350

Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere- avans leasing 30%

2016

825

Macara autoportanta

2015

90

21

Echipament pentru dotarea statiei ITP

2015-2016

190

177

990

Spalatorie auto

2016

180

Statie carburant modulara cu cititor de carduri

2015

27

26

Autovidanja

2018

180

Buldozer pe senile

2016

180

Sonda masurare nivel temperatura

2016

11

Generator KDE 20 SS3

2015

19

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2016

an 2017

an 2018

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

2243

638

1630

803

436

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

2243

638

1630

803

436

Modificare valoare soft ASIS

2015

1

Anexa sala vopsitorie

2015

6

Modernizare puncte gospod(autodotare)

2015-2018

180

240

400

400

400

Solutie monitorizare temperatura camera servere

2015

5

4

Inlocuire tuburi fluorescente cu lampi

cu LED

2015

31

Sistem supraveghere video

2015

5

Acoperis camin social

2015

43

Platforma material antiderapant

2015

4

Hala garaj

2015

16

Retea alimentare apa garaj

2015

70

Retea canalizare garaj

2015

190

Retea externa de iluminat garaj

2015

28

Amenajare spatiu inchis pentru parcare 15 autogun pe timp de iarna

*

2015

828

0

Amenajare platforma garaj *

2015-2016

1230

0

1230

Amenajare clinica veterinara

2017

165

Acoperis rampa pentru material antiderapant

2017

162

Reabilitare corp administrativ depozit Tomesti

2017

40

Sistem ventilatie atelier conf metalice

2017

36

Sistem ventilatie atel.vopsitorie

2018

36

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1483

623

1380

1190

990

Container clopot hartie, carton, plastic

*

2015

564

0

0

0

0

Eurocontainer 1,1 mc metalic

2015-2018

345

138

660

660

440

Pubela 240l (deseuri menajere)

2015-2018

245

336

350

350

420

Pubela 240l (deseuri selective)

2015

160

0

Containere modulare tip vestiar

2016

65

Disc unitate stocare

2015-2016

12

5

5

Statii de lucru

2015-2016

68

66

68

Imprimanta

2015-2016

7

9

90

Multifunctional laser jet

2015

7

6

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2016

an 2017

an 2018

Servicii migrare server Microsoft

2015

18

18

Prelungire suport storage

2016

5

Echipament hard storage

2016

22

Custi caini

2015-2016

14

40

Instrumentar medical

2016

1

Modul monobloc

2016

11

Aspirator/suflante frunze

2015

2

Servere Microsoft

2015

49

Soft profesional backup pentru servere

2016

9

Memorie server

2016

7

Masina numarat bani

2015

8

7

Toalete ecologice

2015-2017

22

47

50

0

Echipamente IT

2017-2018

130

130

5

Rambursări de rate aferente creditelor

pentru Investiții, din care:

1615

125

837

3362

4274

a) - interne-leasing

1615

125

837

3362

4274

Incarcator Kramer

2015

46

0

Utilaj mutifunctional

2015-2017

118

125

132

33

Autogun cu sarcina maxima <7,5 to *

2016-2019

114

59

179

179

Utilaj multifunctional cu accesorii

2015

171

Autovehicul multifunctional de capacitate mica

2015

149

Autocisterna

2015

112

Incarcator frontal articulat *

2015

123

Compactor deseuri menajere *

2015

447

Automaturatoare mare 7,2mc *

2015

182

Automaturatoare mica 2mc *

2015

153

Autogun cu sarcina maxima autorizata

>7,5 to

2016-2019

432

1295

1295

Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere- avans leasing 30%

2016-2019

214

642

642

Autogunoiere compactoare

2017-2020

805

1610

Autocisterna

2017-2020

105

105

Automaturatori

2017-2020

303

443

b)- externe

Mențiune

1. La investitiile marcate cu * a fost aprobata scoaterea lor din lista de investitii conform hotararilor AGA din lunile

martie si noiembrie 2015

2. Autocisterna a fost achizitionata cu disponibilitati proprii, nemaifiind necesar leasingul

3. Pentru cele doua utilaje multifunctionale au fost incheiate contracte, acestea urmand sa fie achizitionate in anul 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

CONSILIUL LOCAL IASI

Operatorul economic: SALUBRIS SA IASI Sediul: Iasi, str. Sos. Nationala Nr.43 Cod unic de inregistrare:RO 14816433 Anexa nr.5 HCL 27/2016

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr, crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2015

An curent 2016

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de

îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

8.154

4.185

2.808

1.625

1

Măsura 1 ....

X

X

2

Măsura 2 ....

X

X

Măsura n ..

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 ..

X

X

2

Cauza 2 ..

X

X

Cauza n ..

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL

GENERAL pct. I + pct. II

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA