Hotărârea nr. 266/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 36 mp din Iaşi, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 36 mp din Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033 înscris în cartea funciară 138033 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 81683/10.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 43884/22.04.2016 prin care SC Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033, inscris in Cartea funciara nr. 138033 Iasi, în suprafată de 36 mp, pentru care a fost incheiat Contractul de concesiune nr. 102401/06.11.2012 ;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 57677/31.05.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 78496/29.07.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1047/27.07.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033, inscris in Cartea funciara nr. 138033 Iasi, în suprafată de 36 mp, care face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033, inscris in Cartea funciara nr. 138033 Iasi, în suprafată de 36 mp, care stabileste valoarea de piata estimata la 110,85 euro/mp, respectiv de 3.990 euro pentru întreaga suprafață de 36 mp, echivalentul a 17.939 lei.

Art.3 (1) Comisia de vânzare, constituita potrivit Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/2016, va vinde prin negociere cu proprietarul constructiei, terenul situat în Iași, strada Razboieni, nr. 3, având nr. cadastral 138033, inscris in Cartea funciara nr. 138033 Iasi, în suprafată de 36 mp, la un pret care nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin Raportul de evaluare însușit la art. 2 din prezenta hotărâre.

(2) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct. (2), alin e) și g) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preemțiune prevăzut de art. 123 al Legii nr. 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 (1) În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice.

(2) Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, SC Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA, reprezentata prin Viorica Frunza (Iași, str. Pacurari nr. 2A) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 266 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 266 din 29 septembrie 2016