Hotărârea nr. 265/2016

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Iaşi, în vederea amenajării şi exploatării acestuia pentru desfăşurarea activităţii de prezentare şi vânzare autoturisme şi autovehicule (târg auto)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Iași, în vederea amenajării și exploatării acestuia pentru desfășurarea activității de prezentare și vânzare autoturisme și autovehicule (târg auto)

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 70005/05.07.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitarea înregistrată la Primăria Iași sub nr. 40580/14.04.2016, formulată de o persoană juridică interesată de dezvoltarea activității de organizare târguri auto;

Avand in vedere inventarul domeniului public al Municipiului Iași reactualizat, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.84/31.03.2016;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului având suprafața de 5148 mp, situat municipiul Iași, Șos. lași-Hlincea nr. 93, județul Iași, aparținând domeniului public al Municipiului Iași, în vederea amenajării și exploatării acestuia de către ofertantul câștigător pentru desfășurarea activității de prezentare și vânzare autoturisme și autovehicule (târg auto).

Art.2 Se aprobă documentația privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de închiriere se va derula pentru un termen inițial de 5 (cinci) ani, la expirarea acestui termen putând fi prelungit prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar contractul încetând de drept.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 265 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 265 din 29 septembrie 2016