Hotărârea nr. 264/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi, in vederea amplasarii unui modul de alimentatie publica (chioşc)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata

de 45 mp, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi, in vederea

amplasarii unui modul de alimentație publica (chioșc)

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 65056/21.06.2016 întocmita de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 54565/23.05.2016 a Institutului Regional de Oncologie

Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 344/2011 prin care s-a atribuit in folosinta gratuita Institutului Regional de Oncologie Iasi terenul in suprafata de 549 mp, teren situat in Iasi, strada, General Berthelot, nr. 8A;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 286/2012 prin care se modifica suprafata de teren atribuita gratuit, pe durata existentei constructiei catre Institutului Regional de Oncologie Iasi de la 549 mp la 463 mp;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aproba diminuarea suprafetei de teren de 463 mp, teren situat in Iași, strada General Berthelot, nr. 8A, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi si atribuit in folosinta gratuita Institutului Regional de Oncologie Iasi, cu suprafata de 45 mp localizata conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Terenul cu suprafata de 45 mp situat in Iasi, strada General Berthelot, nr.8A, se preia in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art.2 Se aproba inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 45 mp, teren situat in Iasi, strada General Berthelot, nr.8A, marcat in plansa Anexei 1, care face parte integranta din prezentra hotarare, proprietate publica a Municipiului Iasi, in vederea amplasarii unui modul pentru comercializare produse alimentare.

Art.3 Valoarea chiriei de pornire la licitație va fi de 810 lei/lună, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 355/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2016.

Art.4 Se aprobă Documentatia privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice, Caietul de sarcini , Formularele necesare participarii la licitatie, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.5 Se aprobă contractul cadru de închiriere conform Anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si

Finanțe Publice Locale, Institutului Regional de Oncologie Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 264 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 264 din 29 septembrie 2016