Hotărârea nr. 263/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă totala de 158,24 mp din Iaşi, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în Cartea funciară 150207 UAT Iaşi si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în Cartea funciară 150206 UAT Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață totala de 158,24 mp din Iași, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, compus din S1 - in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în Cartea funciară 150207 UATIași si S2 - in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în Cartea funciară 150206 UAT Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 80221/04.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 59054/02.06.2016 prin care SC Eurotech SRL, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, în suprafată totala de 158,24 mp, pentru care a fost incheiat Contractul de concesiune nr. 64/15.08.2006;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 62676/14.06.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 78496/29.07.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1047/27.07.2016;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, in suprafata totala de 158,24 mp, compus din S1 in suprafata de 117,29 mp având nr. cadastral 17558 înscris în Cartea funciară 150207 UAT Iași si S2 in suprafata de 40,95 mp având nr. cadastral 17559 înscris în cartea funciară 150206 UAT Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, în suprafață totală de 158,24 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren pentru:

>    S1 - suprafața de 117,29 mp, cu valoarea de 208,80 euro/mp, respectiv valoarea de 24.490 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 111.041 lei;

>    S2 - suprafața de 40,92 mp, cu valoarea de 198,25 euro/mp, respectiv valoarea de 8.112 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 36.782 lei.

Art.3 (1) Comisia de vanzare, constituita potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/2016, va vinde prin negociere cu proprietarul constructiei, terenul in suprafața de 158,24 mp str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23, la un pret care nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 din prezenta hotărâre.

(2) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct. (2), alin e) și g) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preemțiune prevăzut de art. 123 al Legii nr. 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 (1) În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice.

(2) Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare, SC Eurotech SRL (Iasi, str. Splai Bahlui Mal Stang nr. 21-23) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 263 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 263 din 29 septembrie 2016