Hotărârea nr. 261/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 100 mp, situat în Iaşi, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 şi CC 2387/1 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016,

privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 și CC 2387/1 precum și aprobarea vânzării prin licitație publică a acestei suprafețe

de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 80190/04.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 123334/29.12.2015, prin care SC Shatter SRL cu sediul Iasi în str. Ipsilanti nr. 29-31, prin reprezentantul legal Leon Gheza -Ianos, solicită cumpărarea terenului în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str-la Ipsilanti nr. 38;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 62674/20.05.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.în baza Contractului de servicii nr. 47877/05.05.2016;

Având în vedere Procesul verbal nr. 52017/16.05.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 909/24.09.2015;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 și CC 2387/1, proprietate privată a Municipiului Iași, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str-la Ipsilanti nr. 38, cvartal 71 parcelele CC 2387 și CC 2387/1, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 208,80 euro, respectiv 20.880 euro pentru toată suprafața de 100 mp, echivalentul a 93.866 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

2/ 3 la H.C.L. nr. 261 din 29 septembrie 2016

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare, SC Shatter SRL (Iasi, str. Ipsilanti nr. 29-31) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 261 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 261 din 29 septembrie 2016