Hotărârea nr. 26/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11536 din 02.02.2016, întocmit de către Directia Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A. nr. 49/20.01.2016;

Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A. pe anul 2016, anexele 1, 2, 3, 4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/19.12.2015, privind Bugetul de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 340/19.12.2015187/29.12.2014, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016;

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016, privind

aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2014, privind Codul Fiscal;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A., cuprins în anexele 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.;

(2) In cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Servicii Publice S.A. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Servicii Publice S.A. Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 26 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

f

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Iasi, Sos. Tudor Neculai nr.25

Cod unic de înregistrare 27277063

Anexa nr.1

|    BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

1

PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1) 2015

Propuneri an curent

(N) 2016

%

Estimări an N+1

2017

Estimări an N+2

2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30200

30950

102,48

31000

31100

100,16

100,32

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30184

30870

102,27

30900

31000

100,10

101,32

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

16

80

500

100

100

125

100

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29536

30600

103,60

30640

30735

100,13

100,31

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

29535

30590

103,57

30630

30725

100,13

100,31

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

11943

11519

96,45

11377

11380

98,77

100,03

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

810

600

74,07

450

366

75

81,33

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

15771

17493

110,92

17827

17994

101,91

100,94

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

12273

13548

110,38

13808

13944

101,92

100,98

C1

ch. cu salariile

13

10499

11587

110,36

11827

11945

102,08

100,99

C2

bonusuri

14

1774

1961

110,54

1981

1999

101,02

100,91

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

484

624

128,92

624

624

100

100

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

18

3014

3348

111,08

3395

3426

101,40

100,91

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1011

978

96,73

976

985

99,79

100,92

2

Cheltuieli financiare

20

1

10

1000

10

10

100

100

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

664

350

52,71

360

365

102,85

101,39

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

106

56

52,83

58

59

103,57

101,72

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

558

294

52,68

302

306

102,72

101,32

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

56

29

51,78

30

31

103,44

103,33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

279

147

52,68

151

153

102,72

101,32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

279

147

52,68

151

153

102,72

101,32

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent

(N) 2016

%

Estimări an N+1 2017

Estimări an N+2 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

223

118

52,91

121

122

102,54

100,83

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

6004

6574

109,49

3219

1726

48,96

53,62

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

511

4452

871

2600

1726

58,40

66,38

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

534

550

102,99

550

550

100

100

2

Nr.mediu de salariați total

49

510

515

100,98

515

515

100

100

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1967

2148

109,20

2234

2256

103,09

100,98

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1715

1875

109,32

1913

1933

101

101,04

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

59,65

59,94

100,49

60

60,19

100,10

100,32

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

978

988,6

101,08

988,38

988,26

99,97

99,98

8

Plăți restante

55

1000

800

80

700

600

87,5

85,71

9

Creanțe restante

56

5000

4000

80

3500

3000

87,5

85,71

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Sediul/Adresa.Sos. Tudor Neculai nr,25 Iasi

Cod unic de înregistrare 27277063

Anexa nr.2    HCL 26/2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli - 2016

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

trim.I

din care:

An

7=6d/5

8=5/3a

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.II

Trim.III

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

30442

30120

30200

6500

14500

23000

30950

102,48

99,20

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

30349

30100

30184

6485

14460

22940

30870

102,27

99,46

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

26984

26000

26114

5425

12330

19400

26230

100,44

96,77

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

26847

25900

26010

5400

12280

19320

26126

100,44

96,88

a3)

din redevențe și chirii

6

40

-

a4)

alte venituri

7

97

100

104

25

50

80

104

100

107,21

b)

din vânzarea mărfurilor

8

197

170

180

40

90

140

190

105,55

91,37

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

58

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

2877

3800

3760

985

1970

3290

4300

114,36

130,69

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

233

130

130

35

70

110

150

115,38

55,79

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

5

5

-

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

233

125

125

35

70

110

150

120

53,65

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

93

20

16

15

40

60

80

500

17,20

a)

din imobilizări financiare

23

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

trim.I

din care:

An

7=6d/5

8=5/3a

Trim.II

Trim.III

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

-

5

10

-

-

d)

din dobânzi

26

17

15

13

5

15

30

230,76

76,47

e)

alte venituri financiare

27

76

5

3

10

20

40

133

3,94

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

29933

29470

29536

6480

14370

22760

30600

103,60

98,67

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

29933

29470

29535

6480

14367

22754

30590

103,57

98,67

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

14341

11771

11943

2440

5152

8283

11519

96,45

83,27

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

11674

9525

10132

1980

4102

6588

9255

91,35

86,79

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

4789

6514

7096

1040

2402

3843

5097

71,83

148,17

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

5925

1840

1821

650

1380

2290

3065

168,31

30,73

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

304

378

378

110

240

401

535

141,53

124,34

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

1639

1257

1257

270

570

956

1275

101,43

76,69

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

263

572

640

60

130

220

293

45,78

243,34

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

553

454

430

200

130

130

660

153,48

77,75

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

144

145

145

30

60

105

140

96,55

169

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

136

184

107

30

65

115

154

143,92

78,67

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

39

45

23

15

30

55

74

321,73

58,97

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

1

-

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1

c)

prime de asigurare

45

96

139

84

15

35

60

80

95,23

87,5

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

2531

2062

1704

430

985

1580

2110

123,82

67,32

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

10

2

4

7

10

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

-

2

4

7

10

-

-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

trim.I

din care:

An

7=6d/5

8=5/3a

Trim.II

Trim.III

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), potrivit OUG nr.2/2015, din care:

57

d1)

ch,de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch.de sponsoriz.in domeniile educatie,invatamant,

59

social si sport, din care:

d3)

pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5

-

2

4

7

10

-

-

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

3

15

15

6

14

22

30

200

500

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

57

100

98

25

60

95

126

128,57

171,92

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16

20

20

6

14

22

30

150

125

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

693

695

683

220

517

827

1104

161,63

98,55

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

634

554

570

190

445

712

950

166,66

89,90

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

50

40

32

8

18

30

40

125

64

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

4

51

31

12

30

48

64

206,45

775

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

trim.I

din care:

An

7=6d/5

8=5/3a

Trim.II

Trim.III

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

50

50

10

24

37

50

100

1000

j)

alte cheltuieli

78

1762

1217

888

169

372

600

800

90,09

50,39

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

271

700

810

150

300

450

600

74,07

298,89

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

128

370

475

75

150

225

300

63,15

371,09

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

143

330

335

75

150

225

300

89,55

234,26

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

14699

16014

15771

3648

8430

13289

17493

110,92

107,29

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

11570

12538

12273

2830

6430

10245

13548

110,38

106,08

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

9657

10539

10499

2450

5510

8775

11587

110,36

108,71

a) salarii de bază

89

8092

9482

9356

2150

4830

7700

10273

109,80

115,62

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1565

1057

1143

300

680

1075

1314

114,96

73,03

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1613

1999

1774

380

920

1470

1961

110,54

109,98

a) ch

227/2

com

eltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 015 privind Codul fiscal, cu modificările și letările ulterioare, din care:

93

166

263

234

50

100

200

274

117,09

140,96

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

100

-

-

40

80

100

-

-

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

1447

1636

1540

330

780

1190

1587

103,05

106,42

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

trim.I

din care:

An

7=6d/5

8=5/3a

Trim.II

Trim.III

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

301

484

484

117

390

507

624

128,92

160,79

a) pentru directori/directorat

105

141

307

307

73

276

349

422

137,45

217,73

-componenta fixă

106

141

278

278

73

146

219

292

105,03

197,16

-componenta variabilă

107

29

29

-

130

130

130

448,27

-

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

89

78

78

18

62

80

99

126,92

87,64

-componenta fixă

109

89

73

73

18

36

54

73

100

87,64

-componenta variabilă

110

5

5

-

26

26

26

520

c) pentru AGA și cenzori

111

71

99

99

26

52

78

103

104

139,44

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

care:

113

3128

2992

3014

701

1610

2537

3321

110,19

96,35

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2232

1996

2011

466

1077

1700

2223

110,55

90,09

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

56

63

64

15

34

54

70

109,38

114,28

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

592

657

662

154

354

559

732

110,58

111,82

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

124

139

140

32

75

118

155

110,72

112,90

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

124

137

137

34

70

106

141

102,91

110,48

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

622

985

1011

242

485

732

978

96,73

162,54

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

2

5

10

5

5

50

500

- către bugetul general consolidat

122

5

-

- către alți creditori

123

2

5

5

5

5

100

250

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

2

5

13

2

5

7

10

76,92

650

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

618

975

988

240

480

720

958

96,96

159,87

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

1

-

3

6

10

1000

-

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.141+Rd.142), din care:

140

1

-

3

6

10

1000

-

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

509

650

664

20

130

240

350

52,71

130,45

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

82

104

106

3

21

38

56

52,83

129,26

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

11570

12538

12273

2830

6430

10245

13548

110,38

106,07

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:

151

9657

10539

10499

2450

5500

8775

11587

110,36

108,71

a)

ch.cu salariile aferente cresterii salariului minim

151a

295

b)

ch.cu salariile aferente cresterii nr.mediu salariati

151b

71

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

Prevederi an precedent (N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

an N-2

Aprobat

Preliminat

trim.I

din care:

An

7=6d/5

8=5/3a

Trim.II

Trim.III

2014

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

519

540

534

540

555

555

550

102,99

102,89

4

Nr.mediu de salariați

153

497

510

510

506

512

517

515

100,98

102,61

5

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

1619

1722

1715

1613

1793

1885

1875

109,32

105,92

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.150-Rd.93*-Rd.98)Rd.153)/12*1000

155

1912

2006

1967

1831

2060

2158

2148

109,20

102,87

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

61,06

59,02

59,65

12,81

28,24

44,37

59,94

100,48

97,69

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- pret mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare =

Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

1500

1000

1000

950

900

850

800

80

66,66

8

Creanțe restante, din care:

164

8000

5000

5000

4750

4500

4250

4000

80

62,50

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

50

415

415

415

410

405

400

96,38

830

- de la operatori cu capital privat

166

20

10

10

10

15

15

20

200

50

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

7870

4445

4445

4195

3945

3695

3430

77,16

56,48

- de la alte entitati

169

60

130

130

130

140

145

150

115,38

216,66

9

Credite pt.finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat

170

-

-

-

-

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

2015 Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2 2014

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2015

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

31050

30442

98,04

30120

30200

100,26

1

Venituri din exploatare

31010

30349

97,86

30100

30184

100,28

2.

Venituri financiare

40

93

232,5

20

16

80,00

3.

Venituri extraordinare

-

-

-

-

-

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent (N-1) 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N) 2016

an N+1

2017

an N+2 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

5716

6004

6574

3219

1726

1

Surse proprii, din care:

5716

6004

a) - amortizare

955

975

958

976

985

b) - profit

119

218

118

121

122

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

4642

4811

5498

2122

619

- (denumire sursă) fondul de dezvoltare

4642

4811

5498

2122

619

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2556

511

4452

2600

1726

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2016

938

990

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2016

938

990

- (denumire obiectiv) Sera inmultitor

2016

938

940

- (denumire obiectiv) Cabina vopsitorie

50

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv) sera inmultitor

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1618

511

3462

2600

1726

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2016

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

32000

7866

7974

8001

8159

1

Venituri totale din exploatare

2

31900

7841

7949

7976

8134

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

28200

7050

7050

7050

7050

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

28060

7015

7015

7015

7015

a3)

din redevențe și chirii

6

40

10

10

10

10

a4)

alte venituri

7

100

25

25

25

25

b)

din vânzarea mărfurilor

8

200

50

50

50

50

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

3400

716

824

851

1009

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

100

25

25

25

25

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

100

25

25

25

25

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

22

100

25

25

25

25

a)

din icmaroeb:ilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

50

12

13

13

12

e)

alte venituri financiare

27

50

12

13

13

12

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

31645

7836

7854

7851

8104

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

31645

7836

7854

7851

8104

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

15353

3832

3841

3841

3839

cAa1r

eC: heltuieli privind stocurile

32

12340

3083

3087

3087

3083

a)

(cRhde.l3tu3i+eRlidc.u34m+aRtde.r3ii7le+Rpdri.m38e+Rd.39), din care:

33

8270

2067

2068

2068

2067

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3100

775

775

775

775

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

320

80

80

80

80

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

1720

430

430

430

430

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

250

62

63

63

62

d)

icnhveeltnutiaerli privind energia și apa

38

570

142

143

143

142

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

150

37

38

38

37

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

125

30

31

31

33

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

45

11

11

11

12

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

1

1

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1

1

c)

prime de asigurare

45

79

19

20

20

20

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

46

2888

719

723

723

723

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent

(N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

10

2

3

3

2

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

2

3

3

2

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

c2)

cmhoedltiufiiceăliridl e ureltcelraiomaăreși publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

cda1r)e:

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

50

12

13

13

12

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

5

1

1

1

2

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

60

15

15

15

15

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

20

5

5

5

5

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

916

228

229

229

230

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

800

200

200

200

200

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

60

15

15

15

15

i3)

tcehhenltiuc

iieldiecucaplcreugl ătirea profesională

72

51

12

13

13

13

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

73

nec-oarfpeorernatle,bduinucrialorre:de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

1

1

1

2

j)

alte cheltuieli

78

1827

456

457

457

457

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

350

50

50

50

200

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

150

150

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

200

50

50

50

50

C.

din

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), care:

86

14982

3715

3723

3720

3824

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

11692

2921

2924

2924

2923

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

9819

2454

2455

2455

2455

a) salarii de bază

89

8867

2216

2217

2217

2217

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

952

238

238

238

238

bca)zaălt(ecobnofnoifrimcaCțiCi (Mco) nform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1873

467

469

469

468

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

235

58

59

59

59

0-3ticphrievtiend eCcordeușlăf,isccf.aLl,ecguiimnro.d1if9i3c/ă2r0il0e6ș, icu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent

(N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

100

25

25

25

25

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut

98

îen) alnteulcphr

elctueideelinctonform CCM.

99

1538

384

385

385

384

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

100

ad)inchc.arceu: plățile compensatorii aferente

101

bdi)scpho.nciubidlirzeăpritluo

rildee spaelrasroianlealcuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,

103

C4

pCrhivealttuiziealriiia,faedremnitneisctorantorarcstpueluci adle, amltaencdoamt issiiiasailtcormitete organe de conducere si control, comisii si comitete

104

484

95

96

95

198

(aR) dp.e1n0t5r+uRddir.1e0c8to+rRi/d.i1re1c1t+orRadt.112), din care:

105

335

62

63

62

148

-componenta fixă

106

250

62

63

62

63

-componenta variabilă

107

85

85

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

89

18

18

18

35

v-cegohmeproe,ndeinntacafirxeă:

109

73

18

18

18

19

-componenta variabilă

110

16

16

c) pentru AGA și cenzori

111

60

15

15

15

15

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

2806

699

703

701

703

as)pcechi.aplerivș

inadltceoonbtlriigbauțțiialelag alseigurări sociale

114

1871

467

468

468

468

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

59

14

15

15

15

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

616

154

154

154

154

sdă) ncăht.apterivind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

130

32

33

32

33

feo) ncdhu. lpuriivdiendsalcaorniitribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

130

32

33

32

33

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

960

239

240

240

241

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

5

1

1

1

2

car-ec:ătre bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

5

1

1

1

2

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d)

apletrescohnealltuliueili

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și anjeucsotrăprioșrai ldeeprecieri pentru pierdere de valoare și

127

955

238

239

239

239

f)

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

f2.1)

dienpraencuilearreeasapuropvieizridoearni edleorvaloare , din care:

132

(#RNdA.1M3E3?+Rd.134+Rd.135), din care:

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

a-cvtievneiltouricdiricnualaltneteprovizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

355

30

120

150

55

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

57

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent

(N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

V

VI

Plăți restante

149

1400

1490

1445

1410

1400

Creanțe restante

150

7000

7796

7596

7200

7000

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

510

503

507

508

510

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

530

520

525

530

530

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Anexa nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

HCL 26/2016

Mii lei

Nr.

Crt.

Masuri

Termen de realizare

An precedent (N-1) 2015

An curent (N) 2016

An curent (N+1) 2017

An curent (N+2) 2018

Preliminat/realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plati restante

rezultat

brut

plati

restante

rezultat brut

plati

restante

rezultat

brut

plati

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Masuri de îmbunatatire a

rezultatului brut si reducere a platilor restante

Masura 1 Incasare creanta

X

X

-200,00

100,00

Masura 2.cresteri venituri

X

X

750,00

50,00

100,00

Masura n..........................

X

X

Total pct.I

X

X

750,00

-200,00

50,00

100,00

100,00

Pct.II

Cauze care diminuează e-

fectul masurilor prevazute la pct.I

1

Cauza 1.cresterea chelt.

X

X

1064,00

40,00

85,00

2

Cauza 2............................

X

X

Cauza n............................

X

X

Total pct.II

X

X

1064,00

40,00

85,00

Pct.III

Total General pct.I+pct.II

-314,00

-200,00

10,00

-100,00

15,00

-100,00

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Pagina 1 din 1

Data 15.03.2016 Ora 16:01