Hotărârea nr. 259/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 354 mp, situat în Iaşi, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 354 mp, situat în Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, in scopul amenajării unor locuri de parcare

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 80217/04.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 109724/23.11.2015, completată cu documente înregistrate cu nr. 26946/14.03.2016 si nr. 73037/13.07.2016 prin care doamna Holban Anca - Irina solicită concesionarea terenului situat în Iași str. Malu nr. 11;

Având în vedere Certificatul de urbanism înregistrat cu nr. 3468/04.11.2013;

Având în vedere Procesul verbal nr. 78495/29.07.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1048/2016 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 122018/23.12.2015, întocmit S.C. Diaconu si Asociații S.R.L. în baza Contractului de servicii nr. 36737/22.04.2015;

Având în vedere Referatul nr. 81879/10.08.2016 al Comisiei de Negociere a

redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/15.07.2016;

Având în vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 354 mp, situat în Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, în suprafață de 354 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 189 euro, respectiv 66.906 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 302.796 lei.

Art.3 (1) Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației publice și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

(2) Valoarea de pornire la licitație este de 6000 EURO/an.

2/ 4 la H.C.L. nr. 259 din 29 septembrie 2016

(2)    Redevența se poate modifica conform hotărârilor de Consiliu Local sau legislației in domeniu, prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala.

(3)    Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.4 Durata concesionării va fi de 15 ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.5 Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 354 mp, Iași, str. Malu nr. 11, identificat prin tarla 32, parcela CAT 1073/4, cuprins în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă Contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.8 (1) Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune.

(2) În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.9 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006.

Art.10 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.11 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Comisiei de licitatie, doamnei Holban Anca Irina (Iasi, str. Ion Creanga nr. 52, bl. S1, sc. B, parter, ap. 3) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.12 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de licitatie.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 259 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

4/ 4 la H.C.L. nr. 259 din 29 septembrie 2016