Hotărârea nr. 258/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 34,50 mp, situat în Iaşi, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 şi CC 1000/2

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 34,50 mp, situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 și CC 1000/2

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 80216/04.08.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 9152/27.01.2016, prin care doamna Primus Angela solicită cumpărarea terenului în suprafață de 34,50 mp, situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Raportul de evaluare 70710/07.07.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., în baza Contractului de servicii nr. 47877/05.05.2016;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 45349/26.04.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 909/24.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 34,50 mp, situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 și CC 1000/2, proprietate privată a Municipiului Iași, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Iași, str. Barbu Lăutaru nr. 50, cvartal 27, sector cadastral 10 parcelele CC 1000 și CC 1000/2, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 176,71 euro, respectiv 6.097 euro pentru toată suprafața de 34,50 mp, echivalentul a 27.549 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si

Finante Publice Locale, Comisiei de vanzare, doamnei Primus Angela (Iasi, str. Anastasie

Panu nr. 50, bl. H3, et. 6, ap. 1) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către

Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 258 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 258 din 29 septembrie 2016