Hotărârea nr. 257/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 bucati dale de beton scoase din uz

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Comunei Vlădeni a 9 bucati dale de beton scoase din uz

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 85956 din25.08.2016 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea fără plată către Primăria Comunei Vlădeni, județul Iași a 9 bucati dale de beton cu șină înglobată (5,5 x 1,59 x 0,2) m, scoase din uz.

Art.2 Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații ai Municipiului Iași în calitate de proprietar, Regiei Autonome de Transport Public Iași în calitate de custode și Primariei Comunei Vlădeni, judetul Iași.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Primariei Comunei Vladeni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Investitii si Primaria Comunei Vladeni.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 257 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 257 din 29 septembrie 2016