Hotărârea nr. 254/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare şcoala nr. 33 Mihail Kogălniceanu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare școala nr. 33 Mihail Kogălniceanu”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 93344/19.09.2016 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare școala nr. 33 Mihail Kogălniceanu” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Directia Generala Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 254 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa 1 la HCL nr. 254/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului „Consolidare școala nr. 33 Mihail Kogălniceanu”


Indicatori tehnici:

Aria construită parter supusă reabilitării = 714,85 m2

Aria utilă parter supusa reabilitării = 568,13 m2

Aria construită etaj supusă reabilitării = 220,34 m2

Aria utilă etaj supusă reabilitării = 172,60 m2

Aria totală construită desfășurată supusă reabilitării = 935,19 m2

Aria utilă totală supusă reabilitării = 740,73 m2

Suprafața terenului= 2 159,94 m2

Suprafața construită: = 812,70 m2

Suprafața desfășurată: = 1 126,72 m2

Indicatori valorici:

Valoarea estimată a lucrărilor este de 4.900,700 mii lei cu TVA .

din care C+M: 4.498,529 mii lei.

Termenul de executare al lucrărilor - 24 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3/ 3 la H.C.L. nr. 254 din 29 septembrie 2016