Hotărârea nr. 253/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Construire Blocuri de Locuinte Colective in Zona Gradinari”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Construire Blocuri de Locuinte Colective in Zona Gradinari”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 93542/19.09.2016 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Blocuri de Locuinte Colective in Zona Gradinari”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Directia Generala Tehnica si Investitii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 253 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

f

7

Anexa 1 la HCL nr. 253/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI “Construire Blocuri de Locuințe Colective in Zona Grădinari”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei): 65.599,948

din care: - construcții-montaj (C+M):    57.536,272

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-    Anul I    24.309,158 mii    lei

-    Anul II    26.128,278 mii    lei

-    Anul III    15.162,512 mii    lei

Durata de realizare (luni): 30

Nr. Tronsoane

1 tronson

16 tronson

Nr. Apartamente:

18 apart.

288 apart.

-Din care : - 1 Camera

9 apart.

144 apart.

- 2 Camere

7 apart.

112 apart.

- 3 Camere

2 apart.

32 apart.

Aria construita:

318.38

5094.08

m2

m2

Aria desfasurata construita:

1486.54

23784.64

m2

m2

Aria utila:

945.0

15120.0

m2

m2

Volum:

2479.2

39667.2

m3

m3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3/ 3 la H.C.L. nr. 253 din 29 septembrie 2016