Hotărârea nr. 252/2016

HOTĂRÂRE privind transformarea unor functii publice de executie prin promovarea in clasa a titularilor lor si modificarea corespunzatoare a Statului de functii al Poliţiei Locale Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii publice de executie prin promovarea in clasa a

titularilor lor si modificarea corespunzătoare a Statului de funcții al Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29

septembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisiei de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Poliția Locala Iași;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.

196/2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 229/2016; Având în vedere Raportul nr.9105/30.08.2016 incheiat de Comisia de examinare la

finalizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici din cadrul Politiei Locale Iasi, desfasurat in data de 30.08.2016;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicata ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999-Statutul funcționarilor publici, completata si modificata, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010, Legea Politiei Locale, republicata;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă transformarea a 3 (trei) funcții publice de execuție, prin promovarea in clasa a titularilor lor, cat si modificarea corespunzatoare a Statului de funcții al Poliției Locale Iași, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane, Politiei Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 252 din 29 septembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

MUNICIPIUL IASI

Anexa la HCL nr. 252/2016


POLITIA LOCALA IAȘI

TABEL NOMINAL

Cu titularii functiilor publice ce se transforma prin promovare in clasa,

in urma examenului desfasurat in 30 august 2016, la nivelul Poliției Locale Iași

Nr.

crt.

Numele si prenumele funcționarului public

Funcția publica din care promoveaza in clasa

Funcția publica in care promoveaza

1.

BORȘ IULIAN

Politist local, clasa III, grad

profesional superior, 35

clase de salarizare, gradatia 5

Politist local, clasa I, grad profesional asistent,

46 clase de salarizare, gradatia 5

2.

DAREA ANCA

Politist local, clasa III, grad profesional superior, 34 clase de salarizare, gradatia 4

Politist local, clasa I, grad profesional asistent,

45 clase de salarizare, gradatia 4

3.

ENACHE DĂNUȚ

Politist local, clasa III, grad profesional superior, 35 clase de salarizare, gradatia 5

Politist local, clasa I, grad profesional asistent,

46 clase de salarizare, gradatia 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3/ 3 la H.C.L. nr. 252 din 29 septembrie 2016