Hotărârea nr. 251/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 228/31.08.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 228/31.08.2016 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 95607./23.09.2016, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local ;

Având în vedere Adresa emisă de Partidul National Liberal, înregistrată la Primăria Municipiului Iasi sub nr. 97728 din 28.09.2016, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local din partea Partidului National Liberal - Organizația Municipala Iasi, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017;

Având în vedere Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 97256 din 27.09.2016 inaintata de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, prin care ne aduce la cunostinta ca in patru unitati scolare au aparut modificari la numarul elevilor inscrisi in anul scolar 2016 - 2017, aspect ce are efecte asupra prevederilor legale in vigoare privind constituirea Consiliului de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședinței, inregistrat sub nr. 97256/27.09.2016, consemnat si în procesul verbal al sedintei, prin care datorita modificarii numarului de elevi inscrisi in anul scolar 2016-2017, se reduce numarul de reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor scolare, de la trei la doi membri, astfel:

1.    Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi,

2.    Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi ,

3.    Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi,

4.    Scoala Gimnaziala “ Nicolae Iorga” Iasi.

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședintei, inregistrat sub nr. 97720/28.09.2016, consemnat si în procesul verbal al sedintei, prin care se inlocuieste domnul Corozăl Daniel Cristinel, consilier local din partea Partidului ALDE, cu domnul Slabu Florin din partea Partidului ALDE, ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie la urmatoarele unitati scolare:

1.    Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iasi,

2.    Scoala Gimnaziala „Bogdan Petriceicu Hasdeu”,

3.    Scoala Gimnaziala „Mihai Codreanu”,

4.    Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga”

Având în vedere propunerea din partea Partidului National Liberal -Organizatia Municipala Iasi, formulata si aprobata în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei, privind inlocuirea doamnei Cuciureanu Simona ( membru PNL) cu domnul Liviu Bulgaru ( membru PNL) ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala “ Carmen Sylva”;

Având în vedere propunerea formulata si aprobata în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei, cu privire la nominalizarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local in comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de Director si Director Adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat , prin care s-au stabilit urmatoarele:

- “ dintre cei doi reprezentanti ai administratiei publice locale, unul sa fie dintre cel imputernicit de Primar care face parte din Consiliul de administratie al unitatii scolare in momentul de fata , iar cel de -al doilea sa faca parte din alte partide politice decat PSD, respectiv PNL, ALDE, PMP si domnul Andrei Postolache - Independent” ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 228 din 31 august 2016, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local în

Consiliile de Administratie ale unitătilor de invătământ preuniversitar din Municipiul Iasi in anul scolar 2016 - 2017 ;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind

Metodologia - cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitătile de învătământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, Sectiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (4), privind conducerea unitătilor de învătământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completeaza Anexa nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 228 din 31 august 2016, cu reprezentantii Consiliului Local ce fac parte din Partidul National Liberal - Organizatia Municipala Iasi, in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi.

Art. 2. Se reduce numarul de reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliile de administratie ale unitatilor scolare, de la trei la doi membri, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

1.    Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi - 2 membri,

2.    Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi - 2 membri,

3.    Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi - 2 membri,

4.    Scoala Gimnaziala “ Nicolae Iorga” Iasi - 2 membri.

Art. 3. Se inlocuieste domnul Corozăl Daniel Cristinel, consilier local din partea Partidului ALDE, cu domnul Slabu Florin din partea Partidului ALDE, ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie la urmatoarele unitati scolare, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare:

1.    Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iasi,

2.    Scoala Gimnaziala „Bogdan Petriceicu Hasdeu”,

3.    Scoala Gimnaziala „Mihai Codreanu”,

4.    Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga”

Art. 4. Se nominalizează doi reprezentanți ai Consiliului Local in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de Director si Director Adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi, respectiv : unul sa fie dintre cel imputernicit de Primar care face parte din Consiliul de administratie al unitatii scolare in momentul de fata, iar cel de -al doilea sa faca parte din alte partide politice, respectiv PNL, ALDE, PMP si domnul Andrei Postolache - Independent, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Anexa nr. 1, privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017 precum si Anexa nr. 2, privind desemnarea reprezentantilor din partea autoritatii publice locale in Comisiile de Concurs pentru ocuparea functiilor de Director si Director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi in anul 2016, fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2016 - 2017.

Art. 7. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 228/ 31.08.2016, raman neschimbate.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași), Direcției Generale Tehnice și Investiții, unitatilor scolare mentionate in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 251 din 29 septembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. 251 din 29 septembrie 2016

privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Iasi anul scolar 2016 - 2017

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate

juridica

Nr.membri in

Consiliul de

Administratie

Nr. reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanți Consiliul Local

1

COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI"

13

3

Gavrila Camelia - PSD

Boisteanu Paul - PSD

Vatra Romeo - PNL

2

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"

13

3

Ciobotaru Florentin - PSD

Scripcaru Calin - PSD

Zaharia Manole - PNL

3

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU"

13

3

Aur Marius - PSD

Boca Florin - PSD

Piftor Daniel - PMP

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"

13

3

Aur Marius - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Boisteanu Paul - PSD

5

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA"

13

3

Gavrila Camelia - PSD

Nedelcu Vlad Nicolae - PSD

Buzea Anca - PNL

6

COLEGIUL NATIONAL

13

3

Boca Florin - PSD

Surdu Gabriel - PSD

Gaburici Violeta - PMP

7

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV

13

3

Istrate Marcel - PSD

Surdu Gabriel - PSD

Timofciuc Razvan - PNL

8

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI"

9

2

Boisteanu Paul - PSD

Hutuleac Mihai - PNL

9

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

9

2

Sandu Vasile - PSD

Grivinca Vasile - PNL

10

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

13

3

Boisteanu Paul - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Ignat Etienne - PNL

11

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU"

13

3

Tautu Daniela -PSD

Surdu Gabriel - PSD

Enculescu Eugen - PNL

12

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA"

9

2

Boca Florin - PSD

Slabu Florin - ALDE

13

COLEGIUL TEH.DE ELECTRONICA

SI TELECOM. "GHEORGHE MARZESCU"

9

2

Boca Florin - PSD

Gaburici Violeta - PMP

14

COLEGIUL TEHNIC DE

TRANSPORTURI SI CONSTRUCȚII

13

2

Istrate Marcel -PSD

Chișca Mihai - PNL

15

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

13

3

Aldea Catalina - PSD

Postolache Andrei - Independent

Fronea Dorin - PNL

16

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR"

13

3

Nedelcu Vlad - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Tudosa Nicu - PNL

17

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN"

13

3

Istrate Marcel -PSD

Surdu Gabriel - PSD

Ungureanu Emilian - PNL

18

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"

13

3

Scripcaru Calin - PSD

Gaburici Violeta - PMP

Bostan Ciprian - PNL

19

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL"

13

3

Surdu Gabriel - PSD

Aur Marius - PSD

Dornean Tudor - PNL

20

LICEUL TEORETIC WALDORF

7

1

Postolache Andrei - independent

21

LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU"

9

2

Gavrila Camelia - PSD

Herghiligiu Dan - PNL

22

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE"

7

1

Aur Marius - PSD

23

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

9

2

Aur Marius - PSD

Nepotu Grigore - PNL

24

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

9

2

Sandu Vasile - PSD

Roman Daniela - PNL

25

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

13

3

Boisteanu Paul - PSD

Aur Marius - PSD

Angheluta Dragos - PNL

26

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM

13

2

Ciobotaru Florentin - PSD

Christescu Adrian - PNL

27

LICEUL TEHNOLOGIC MECATRONICA SI AUTOMATIZARI

13

2

Sandu Vasile - PSD

Durai Erllend - PNL

28

SCOALA POSTLICEALA SANITARA

"GR. GHICA VODA"

13

3

Gavrila Camelia - PSD

Aldea Catalina - PSD

Poroch Vladimir - PNL

29

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO"

9

2

Postolache Andrei - independent

Zisu Gabriel - PNL

30

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN"

13

3

Boisteanu Paul - PSD

Istrate Marcel -PSD

Piftor Daniel -PMP

31

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA”

9

2

Aur Marius - PSD

Melinte Mariana - PNL

32

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"

13

3

Nedelcu Vlad - PSD

Slabu Florin - ALDE

Halip Laurentiu - PNL

33

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA"

9

2

Scripcaru Calin - PSD

Liviu Bulgaru - PNL

34

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE

A. STURDZA"

9

2

Ciobotaru Florentin - PSD

Timofciuc Catalin - PNL

35

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

9

2

Nedelcu Vlad - PSD

Gherasim Anca - PNL

36

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU"

13

3

Tautu Daniela - PSD

Piftor Daniel - PMP

Postolache Andrei - independent

37

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

9

2

Aldea Catalina - PSD

Cazan Doina - PNL

38

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE I. BRATIANU"

9

2

Istrate Marcel - PSD

Vechiu Mihaela - PNL

39

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"

13

3

Sandu Vasile - PSD

Pintilei Mihail - PSD

Iablonschi Arcadie - PNL

40

SCOALA GIMNAZIALA "ION GHICA"

9

2

Pintilei Mihail - PSD

Darie Adi - PNL

41

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE"

9

2

Ciobotaru Florentin - PSD

Horeanu lonut - PNL

42

SCOALA GIMNAZIALA "ION SIMIONESCU"

13

3

Istrate Marcel - PSD

Nedelcu Vlad - PSD

Dolachi Costel - PNL

43

SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU"

9

2

Ciobotaru Florentin - PSD

Radu Ciprian - PNL

44

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU"

7

1

Slabu Florin - ALDE

45

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

13

2

Scripcaru Calin - PSD

Slabu Florin - ALDE

46

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR"

13

3

Nedelcu Vlad - PSD

Scripcaru Calin - PSD

Istrati Ilie - PNL

47

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN BARSANESCU"

13

3

Boca Florin - PSD

Gaburici Violeta PMP

Avram Ana Maria - PNL

48

SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"

13

3

Ciobotaru Florentin - PSD

Gaburici Violeta - PMP

Bobu Mihaela Anca - PNL

49

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA"

9

2

Nedelcu Vlad - PSD

Piftor Daniel PMP

50

SCOALA GIMNAZIALA "VERONICA MICLE"

7

1

Scripcaru Calin - PSD

51

SCOALA PRIMARA "CAROL I"

7

1

Boca Florin - PSD

52

SCOALA PRIMARA "GH.ASACHI"

7

1

Tautu Daniela - PSD

53

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHIVA"

7

1

Ciobanu Gheorghe - PNL

54

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA"

7

1

Boca Florin - PSD

55

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1

7

1

Aldea Catalina - PSD

56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12

7

1

Tautu Daniela - PSD

57

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13

7

1

Piftor Daniel - PMP

58

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14

7

1

Aldea Catalina - PSD

59

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16

7

1

Bandol Marius - PNL

60

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18

7

1

Baicu Mihai - PNL

61

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20

7

1

Tautu Daniela - PSD

62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21

7

1

Radulescu Laurentiu - PNL

63

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22

7

1

Alexa Antonica - PNL

64

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 24

7

1

Aldea Catalina - PSD

65

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25

7

1

Stan Doina - PNL

66

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26

7

1

Sandu Vasile - PSD

67

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29

7

1

Pintilei Mihail - PSD

68

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3

7

1

Tautu Daniela - PSD

69

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4

7

1

Ciobotaru Florentin - PSD

70

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8

7

1

Gaburici Violeta - PMP

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

ANEXA nr. 2 HCL nr. 251/2016 - privind desemnarea reprezentantilor din partea autoritatii publice locale in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de Director si Director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi in anul 2016

Nume unitate PJ (se va completa denunirea oficială din SIIIR)

Cod SIIIR unitate PJ

CIF

Tip unitate

Nr. Posturi Director

Număr posturi director adjunct

Număr

reprezentanti autoritate locală

Numele și prenumele reprezentant Primar

Telefon

Numele și prenumele reprezentant Consiliul Local

Telefon

COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAȘI

2261104535

4701541

Unitate de învățământ

1

1

Smaranda Buraga

0744/694.246

Vatra Romeo - PNL

0761/145.977

ȘCOALA PRIMARĂ "CAROL I", IAȘI

2261101808

36489774

Unitate de învățământ

1

0

2

Constantin Serbescu

0724/260.466

Gaburici Violeta Adriana - PMP

0722/314.677

COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAȘI

2261104639

4541858

Unitate de învățământ

1

1

2

Elena Mihailescu

0744/639.914

Hutuleac Mihai - PNL

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAȘI

2261105545

4701550

Unitate de învățământ

1

1

2

Oana Bamboi

0746/779.393

Timofciuc Razvan - PNL

0725/009.988

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ", IAȘI

2261106668

4701592

Unitate de învățământ

1

1

2

Doinita Zaharia

0740/509.771

Zaharia Manole - PNL

COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI

2261106279

4981417

Unitate de învățământ

1

1

2

Danuta Petrovici

0741/080.201

Piftor Daniel - PMP

0740/023.431

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAȘI

2261102673

4701584

Unitate de învățământ

1

1

2

Marian Vulpoi

0730/123.832

Boz Petru Eduard - PNL

0745/255.259

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ",

IAȘI

2261105572

4701576

Unitate de învățământ

1

1

2

Elena Farca

0720/550.432

Buzea Anca - PNL

COLEGIUL NAȚIONAL, IAȘI

2261106519

4541718

Unitate de învățământ

1

1

2

Elena Farca

0720/550.432

Gaburici Violeta Adriana - PMP

0722/314.677

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAȘI

2261105373

4541904

Unitate de învățământ

1

1

2

Cristian Atanase Apostol

0744/124.112

Gribinca Vasile - PNL

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAȘI

2261105554

4540089

Unitate de învățământ

1

2

2

Cuvuliuc Elena

0741/020.541

Ignat Etienne - PNL

0743/681.540

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ȘTEFĂNESCU", IAȘI

2261106718

4701096

Unitate de învățământ

1

1

2

Mirela Greceanu

0729/020.355

Enculescu Eugen - PNL

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAȘI

2261106528

5051455

Unitate de învățământ

1

1

2

Cristian Atanase Apostol

0744/124.112

Slabu Florin - ALDE

0742/902.780

COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAȘI

2261106071

4541920

Unitate de învățământ

1

1

2

Chirica Gabriela

0741/269.863

Gaburici Violeta Adriana - PMP

0722/314.677

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCȚII, IAȘI

2261106564

4701649

Unitate de învățământ

1

1

2

Mihalache Daniela

0747/895.424

Chisca Mihai - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IAȘI

2261104969

32215229

Unitate de învățământ

1

0

2

Cernescu Tereza

0744/662.070

Ciobanu Gheorghe - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA",

IAȘI

2261105708

32216429

Unitate de învățământ

1

0

2

Sorin Avram

0729/830.765

Piftor Daniel - PMP

0740/023.431

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, IAȘI

2261105034

32209553

Unitate de învățământ

1

0

2

Cristian Atanase Apostol

0744/124.112

Slabu Florin - ALDE

0742/902.780

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, IAȘI

2261102741

32209626

Unitate de învățământ

1

0

2

Pinciuc Marcel

0745/353.899

Bostan Manuel Ciprian - PNL

0723/180.345

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IAȘI

2261106641

32215245

Unitate de învățământ

1

0

2

Vasiliu Daniel

0751/294.067

Piftor Daniel - PMP

0740/023.431

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, IAȘI

2261105563

32240605

Unitate de învățământ

1

0

2

Ciocan Elena

0752/557.439

Ghizdovat Vlad -PNL

0723/756.065

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IAȘI

2261104874

32215296

Unitate de învățământ

1

0

2

Dorel Porumb

0743/145.003

Bandol Marius - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAȘI

2261106374

32216127

Unitate de învățământ

1

0

2

Petrovici Danuta

0741/080.201

Baicu Mihai - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20, IAȘI

2261106677

32209618

Unitate de învățământ

1

0

2

Cristian Apostol

0744/124.112

Ignat Etienne - PNL

0743/681.540

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IAȘI

2261105622

32209537

Unitate de învățământ

1

0

2

Vlad Bratu

0746/826.574

Radulescu Laurentiu - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22, IAȘI

2261106686

32215261

Unitate de învățământ

1

0

2

Tatiana Carbune

0744/492.206

Alexa Antonica - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, IAȘI

2261105097

32224235

Unitate de învățământ

1

0

2

Dana Vasiliu

0742/121.022

Cotofan Alexandru Ioan

0730/641.000

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IAȘI

2261105599

32215474

Unitate de învățământ

1

0

2

Dana Crihan

0740/315.399

Stan Doina - PNL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IAȘI

2261106623

32224243

Unitate de învățământ

1

0

2

Vostan Viorica

0740/582.005

Dornean Tudor - PNL

0746/125.048

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IAȘI

2261105111

32224219

Unitate de învățământ

1

0

2

Catz Iosif

0744/852.447

Jugrin Lucian -PNL

0741/681.044

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, IAȘI

2261102515

32224200

Unitate de învățământ

1

0

2

Sacaleanu Vasilica

0747/590.152

Boz Petru Eduard - PNL

0745/255.259

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, IAȘI

2261105278

32234913

Unitate de învățământ

1

0

2

Ciocan Elena

0752/557.439

Ignat Etienne - PNL

0743/681.540

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAȘI

2261100472

33589213

Unitate de învățământ

1

0

2

Catalin Turcanu

0740/186.108

Gaburici Violeta Adriana - PMP

0722/314.677

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI

2261100092

5599602

Unitate de învățământ

1

1

2

Svichiu Catalin

0728/870.224

Nepotu Grigore - PNL

COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IAȘI

2261105875

4701460

Unitate de învățământ

1

1

2

Fotache Beatrice

0720/037.566

Herghiligiu Dan - PNL

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI

2261105165

4541912

Unitate de învățământ

1

1

2

Danuta Petrovici

0741/080.201

Roman Daniela - PNL

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI

2261106017

4541939

Unitate de învățământ

1

1

2

Marian Vulpoi

0730/123.832

Durai Erllend - PNL

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAȘI

2261106121

4540070

Unitate de învățământ

1

2

2

Chirica Gabriela

0741/269.863

Angheluta Dragos - PNL

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAȘI

2261106442

13630024

Unitate de învățământ

1

1

2

Anca Zota

0723/608.633

Christescu Adrian - PNL

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAȘI

2261105052

4541696

Unitate de învățământ

1

1

2

Dorina Ticu

0723/168.486

Fronea Dorin - PNL

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAȘI

2261105726

4541688

Unitate de învățământ

1

1

2

Petru Dumitru Tomorug

0744/918.509

Tudosa Nicu - PNL

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAȘI

2261106311

7347180

Unitate de învățământ

1

1

2

Dan Gherghel

0757/039.657

Ungureanu Emilian - PNL

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAȘI

2261105242

4701436

Unitate de învățământ

1

1

2

Dascalescu Petronela

0752/080.026

Bostan Manuel Ciprian - PNL

0723/180.345

ȘCOALA PRIMARĂ "GHEORGHE ASACHI", IAȘI

2261100395

36472900

Unitate de învățământ

1

0

2

Smaranda Buraga

0744/694.246

Postolache Andrei - Independent

0723/360.310

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAȘI

2261106424

4701568

Unitate de învățământ

1

1

2

Gherghesanu Gabriel

0723/389.129

Dornean Tudor - PNL

0746/125.048

LICEUL TEORETIC WALDORF, IAȘI

2261104675

17130250

Unitate de învățământ

1

0

2

Mocanu Valentin

0746/054.667

Postolache Andrei - Independent

0723/360.310

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO", IAȘI

2261105391

17150142

Unitate de învățământ

1

0

2

Harbu Valentina

0723/618.975

Zisu Gabriel - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAȘI

2261106727

17179360

Unitate de învățământ

1

1

2

Marian Vulpoi

0730/123.832

Piftor Daniel - PMP

0740/023.431

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI

2261105468

7347130

Unitate de învățământ

1

1

2

Arsene Adriana

0723/324.353

Melinte Mariana - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU", IAȘI

2261105441

13624804

Unitate de învățământ

1

2

2

Gherghel Dan

0757/039.657

Halip Laurentiu - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA", IAȘI

2261106469

17161001

Unitate de învățământ

1

1

2

Fotache Beatrice

0720/037.566

Liviu Bulgaru - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA", IAȘI

2261105346

17150134

Unitate de învățământ

1

1

2

Diaconu Ioan Vasile

0740/198.447

Timofciuc Catalin - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", IAȘI

2261106659

17126403

Unitate de învățământ

1

1

2

Plesescu Antonela - Elena

0740/167.021

Gherasim Anca - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU", IAȘI

2261100074

15707736

Unitate de învățământ

1

1

2

Arsene Adriana

0723/324.353

Postolache Andrei - Independent

0723/360.310

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", IAȘI

2261102601

17130161

Unitate de învățământ

1

0

2

Stoian Virginia

0745/490.968

Cazan Doina - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE I. BRĂTIANU",

IAȘI

2261102682

17130269

Unitate de învățământ

1

1

2

Stirbu Georgeta

0740/055.551

Vechiu Mihaela - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", IAȘI

2261105997

17145219

Unitate de învățământ

1

1

2

Tiron Vasile

0723/702.528

Iablonschi Arcadie - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAȘI

2261104562

17130188

Unitate de învățământ

1

0

2

Isac Rodica

0774/695.106

Darie Adi - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE", IAȘI

2261104892

17140467

Unitate de învățământ

1

0

2

Ioan Ciobanu

0724/365.416

Horeanu Ionut - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAȘI

2261105025

17155611

Unitate de învățământ

1

1

2

Ivanov Claudia

0771/443.937

Dolachi Costel - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU", IAȘI

2261102551

17140416

Unitate de învățământ

1

1

2

Popescu Faustina

0724/057.251

Radu Ciprian - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI CODREANU", IAȘI

2261105988

17182594

Unitate de învățământ

1

0

2

Ioan Ciobanu

0724/365.416

Slabu Florin - ALDE

0742/902.780

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", IAȘI

2261104802

13630032

Unitate de învățământ

1

1

2

Petrica Pruteanu

0745/887.571

Slabu Florin - ALDE

0742/902.780

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAȘI

2261104883

17140475

Unitate de învățământ

1

1

2

Simion Sergiu

0720/052.670

Istrati Ilie - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAȘI

2261105979

11527805

Unitate de învățământ

1

1

2

Nucuta Cristina

0745/896.296

Avram Ana Maria - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAȘI

2261105459

4701479

Unitate de învățământ

1

1

2

Constantin Serbescu

0724/260.466

Bobu Mihaela Anca - PNL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", IAȘI

2261105382

17140483

Unitate de învățământ

1

1

2

Cristian Atanase Apostol

0744/124.112

Piftor Daniel - PMP

0740/023.431

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VERONICA MICLE", IAȘI

2261104797

7347199

Unitate de învățământ

1

0

2

Simion Sergiu

0720/052.670

Gaburici Violeta Adriana - PMP

0722/314.677

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "GR. GHICA VODĂ", IAȘI

2261106365

4541700

Unitate de învățământ

1

1

2

Doinita Zaharia

0740/509.771

Poroch Vladimir - PNL

0740/130.289

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IAȘI

2261104996

13582067

Unitate de învățământ

1

0

2

Fotache Beatrice

0720/037.566

Boz Petru Eduard - PNL

0745/255.259

PALATUL COPIILOR IASI

Palatul copiilor

1

1

1

Radu Botez

0741/200.045

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA", IAȘI

2281106497

4540739

Club Școlar Sportiv

1

1

1

Timofciuc Razvan - PNL

0725/009.988

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu