Hotărârea nr. 250/2016

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 67078/27.06.2016 intocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006, privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completariile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere HG 56/2009 , privind Normele metodologice de aplicare a OUG 162/2008;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul ședintei, consemnate si în procesul verbal al sedintei, privind desemnarea reprezentantilor

Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:

“ 1. Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Bulgariu Catalin (PSD) - in Calitate de membru

Tautu luliana Daniela (PSD) - in Calitate de membru supleant

Maricel Lupu (ALDE) - in Calitate de membru

Piftor Daniel (PMP) - in Calitate de membru supleant

2. Spitalul Clinic “ Sr. C.I. Parhon” Iasi

Aldea Catalina (PSD) - in Calitate de membru

Blanaru Adrian (PSD) - in Calitate de membru supleant

Membru - PNL

Membru supleant - PNL.

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul ședintei, consemnate si în procesul verbal al sedintei, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii, dupa cum urmeaza:

“ 1. Spitalul Clinic Judetean de Urgente “ Sf. Spiridon” Iasi

Gaburici Violeta Adriana (PMP) - in Calitate de membru

Rocoți Andrei - in Calitate de membru supleant

2. Institutul Regional de Oncologie

Membru - PNL

Membru supleant - PNL.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale:

1.    Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Bulgariu Catalin (PSD) - in Calitate de membru

Tautu Iuliana Daniela (PSD) - in Calitate de membru supleant

Maricel Lupu (ALDE) - in Calitate de membru

Piftor Daniel (PMP) - in Calitate de membru supleant

2.    Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi

Aldea Catalina (PSD) - in Calitate de membru

Blanaru Adrian (PSD) - in Calitate de membru supleant

Membru - PNL

Membru supleant - PNL.

Art. 2. Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ce se constituie la nivelul spitalelor publice din reteaua sanitara a Ministerului Sanatatii, care au solociat acest lucru:

3.    Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf.Spiridon” Iasi

Gaburici Violeta Adriana (PMP) - in Calitate de membru

Rocoți Andrei - in Calitate de membru supleant

4.    Institutul Regional de Oncologie

Membru - PNL

Membru supleant - PNL .

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi; Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi; Spitalului Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi; Institutului Regional de Oncologie și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 250 din 29 septembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

4 / 4 la H.C.L. nr. 250 din 29 septembrie 2016