Hotărârea nr. 25/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11532/02.02.2016 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale ;

Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA IASI nr. 56 din 19 ianuarie 2016 ;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CITADIN S.A. IASI ;

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 cu anexele al S.C. CITADIN S.A. IASI;

Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, valabil cu data de 1 ianuarie 2016;

Având in vedere prevederile Legii contabilitătii nr.82/1991 republicată, modificată si completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;

Având in vedere Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia publicat în Monitorul Oficial cu numărul 16 din data de 8 ianuarie 2016;

Având in vedere prevederile Ordonantei nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobata de Legea 47/2014 ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 339, legea bugetului pe anul 2016 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 941 din data de 19 decembrie 2015;

Având in vedere prevederile Legii nr. 340, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 publicata in Monitorul Oficial nr 942 din 19 decembrie 2015 ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI cu anexele 1, 2 , 3, 4, 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2) In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate ,se pot efectua cheltuieli totale,proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati .

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Citadin S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Citadin S.A. Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 25 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

f

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic...SC CITADIN SA. IASI

Sediul/Adresa......BD.T.VLADIMITESCU 32C

Cod unic de înregistrare........15946407

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

32.555,33

34.065,00

104,64

34.984,76

35.859,37

102,7

102,5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32.438,78

33.950,00

104,66

34.866,65

35.738,32

102,7

102,5

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

116,55

115,00

98,67

118,11

121,06

102,7

102,5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

31.575,12

32.965,00

104,40

33.855,06

34.701,43

102,7

102,5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

31.354,36

32.745,00

104,44

33.629,12

34.469,84

102,7

102,5

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

20.813,70

21.859,21

105,02

22.449,41

23.010,64

102,7

102,5

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

197,18

210,00

106,50

215,67

221,06

102,7

102,5

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8.429,37

8.989,79

106,65

9.232,51

9.463,33

102,7

102,5

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

6.386,34

6.624,53

103,73

6.803,39

6.973,48

102,7

102,5

C1

ch. cu salariile

13

6.285,85

6.574,53

104,59

6.752,04

6.920,84

102,7

102,5

C2

bonusuri

14

100,49

50,00

49,76

51,35

52,63

102,7

102,5

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

475,07

678,00

142,72

696,31

713,71

102,7

102,5

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.567,96

1.687,26

107,61

1.732,82

1.776,14

102,7

102,5

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.914,11

1.686,00

88,08

1.731,52

1.774,81

102,7

102,5

2

Cheltuieli financiare

20

220,76

220,00

99,66

225,94

231,59

102,7

102,5

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

102,7

102,5

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

980,21

1.100,00

112,22

1.129,70

1.157,94

102,7

102,5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

980,21

1.100,00

112,22

1.129,70

1.157,94

102,7

102,5

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.229,26

5.704,40

464,05

3.775,60

1.800,00

66,19

47,67

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.229,26

5.704,40

464,05

3.775,60

1.800,00

66,19

47,67

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

269

272

101,12

272

272

102,7

102,5

2

Nr.mediu de salariați total

49

260

265

101,92

265

265

102,7

102,5

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.014,70

2.067,46

102,62

2.123,28

2.176,36

102,7

102,5

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.014,70

2.067,46

102,62

2.123,28

2.176,36

102,7

102,5

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

124,76

128,11

102,69

131,57

134,86

102,7

102,5

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

969,89

967,71

99,78

967,71

967,71

100

100

8

Plăți restante

55

5.992,32

5.500,00

91,78

5.400,00

5.300,00

98,18

98,18

9

Creanțe restante

56

4.483,59

4.800,00

107,06

4.600,00

4.500,00

95,83

97,82

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

9

Operatorul economic..SC CITADIN SA IASI Sediul/Adresa.BD. T.VLADIMIRESCU 32C Cod unic de înregistrare. 15946407

Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2014)

Prevederi an precedent ( 2015 )

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

31.847,19

33.880,85

32.555,33

5.349,50

14.119,00

26.720,50

34.065,00

104,64

102,22

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

31.756,85

33.780,85

32.438,78

5.334,50

14.069,00

26.635,50

33.950,00

104,66

102,15

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

23.449,03

25.079,85

23.151,73

3.501,50

9.503,00

18.504,50

24.006,00

103,69

98,73

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

23.140,54

24.753,85

22.991,48

3.500,00

9.500,00

18.500,00

24.000,00

104,39

99,36

a3)

din redevențe și chirii

6

5,57

7,00

5,56

1,50

3,00

4,50

6,00

107,91

99,82

a4)

alte venituri

7

17,59

19,00

1,22

0,00

6,94

b)

din vânzarea mărfurilor

8

285,33

300,00

153,47

30,00

60,00

120,00

160,00

104,25

53,79

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din

9

ca1re:

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

6,61

2,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

8.235,00

8.632,00

9.276,32

1.800,00

4.500,00

8.000,00

9.768,00

105,30

112,65

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

66,21

67,00

10,73

3,00

6,00

11,00

16,00

149,11

16,21

f1)

din amenzi și penalități

15

49,70

50,00

5,78

1,50

3,00

6,00

10,00

173,01

11,63

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

16,51

17,00

4,95

1,50

3,00

5,00

6,00

121,21

29,98

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

90,34

100,00

116,55

15,00

50,00

85,00

115,00

98,67

129,01

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

75,52

60,00

84,40

11,00

35,00

62,00

85,00

100,71

111,76

d)

din dobânzi

26

0,94

40,00

21,37

2,00

10,00

15,00

20,00

93,59

2.273,40

e)

alte venituri financiare

27

13,88

10,78

2,00

5,00

8,00

10,00

92,76

77,67

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

31.260,98

32.880,85

31.575,12

5.149,50

13.619,00

25.720,50

32.965,00

104,40

101,00

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

31.126,79

32.750,85

31.354,36

5.103,35

13.549,00

25.627,50

32.745,00

104,44

100,73

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

21.576,39

22.687,47

20.813,70

2.424,52

8.017,66

17.295,57

21.859,21

105,02

96,47

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

19.240,86

20.084,47

18.604,90

1.920,52

6.780,66

15.515,57

19.633,21

105,53

96,69

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

13.631,02

13.854,47

13.598,45

870,52

3.965,66

11.280,57

13.983,21

102,83

99,76

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

3.999,87

4.100,00

3.709,61

800,00

2.050,00

3.075,00

4.100,00

110,52

92,74

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

572,99

450,00

557,73

150,00

250,00

400,00

500,00

89,65

97,34

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3.340,62

3.560,00

3.068,77

600,00

1.750,00

2.625,00

3.500,00

114,05

91,86

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

104,91

130,00

52,73

25,00

50,00

75,00

100,00

189,65

50,26

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1.315,22

1.800,00

1.103,84

200,00

650,00

975,00

1.300,00

117,77

83,93

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

189,84

200,00

140,27

25,00

65,00

110,00

150,00

106,94

73,89

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

394,29

408,00

596,62

97,00

271,00

411,00

543,00

91,01

151,32

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

254,98

260,00

404,33

50,00

175,00

265,00

350,00

86,56

158,57

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

6,77

8,00

7,51

2,00

4,00

6,00

8,00

106,52

110,93

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

6,77

8,00

7,51

2,00

4,00

6,00

8,00

106,52

110,93

c)

prime de asigurare

45

132,54

140,00

184,78

45,00

92,00

140,00

185,00

100,12

139,41

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67

46

1.941,24

2.195,00

1.612,18

407,00

826,00

1.237,00

1.683,00

104,39

83,05

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

19,00

20,00

18,69

7,00

15,00

23,00

30,00

160,51

98,37

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

22,05

22,62

5,00

11,00

18,00

23,00

101,68

102,59

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:

50

23,70

25,00

36,73

10,00

20,00

30,00

40,00

108,90

154,98

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

23,70

25,00

36,73

10,00

20,00

30,00

40,00

108,90

154,98

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

8,00

13,00

1,50

3,00

3,00

3,00

200,00

18,75

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

3,00

3,00

1,50

1,50

1,50

1,50

100,00

50,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

5,00

10,00

0,00

1,50

1,50

1,50

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,35

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

1,39

2,00

0,98

2,00

2,00

2,00

204,08

70,50

car-e:cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1,39

2,00

0,98

2,00

2,00

2,00

204,08

70,50

-interna

65

1,39

2,00

0,98

2,00

2,00

2,00

204,08

70,50

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

35,47

35,00

38,16

40,00

104,82

107,58

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

42,29

40,00

33,04

8,00

17,00

26,00

35,00

105,93

78,13

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

14,62

60,00

24,51

2,00

8,00

10,00

10,00

40,80

167,65

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

14,62

20,00

1,63

2,00

8,00

10,00

10,00

613,50

11,15

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

40,00

22,88

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

1.774,37

2.000,00

1.435,95

375,00

750,00

1.125,00

1.500,00

104,46

80,93

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),

79

176,26

190,00

197,18

76,00

107,00

188,00

210,00

106,50

111,87

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

38,48

40,00

52,00

11,00

33,00

53,00

60,00

115,38

135,14

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

137,78

150,00

145,18

65,00

74,50

135,00

150,00

103,32

105,37

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

7.746,50

8.120,26

8.429,37

2.176,58

4.575,84

6.869,18

8.989,79

106,65

108,82

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

5.737,20

6.104,26

6.386,34

1.625,00

3.300,00

5.035,00

6.624,53

103,73

111,31

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5.686,81

6.054,26

6.285,85

1.600,00

3.270,00

4.995,00

6.574,53

104,59

110,53

a) salarii de bază

89

4.445,50

4.776,76

4.893,69

1.261,28

2.561,98

3.947,09

5.182,37

105,90

110,08

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.241,31

1.277,50

1.392,16

338,72

708,02

1.047,91

1.392,16

100,00

112,15

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

50,39

50,00

100,49

25,00

30,00

40,00

50,00

49,76

199,42

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

93

50,39

50,00

100,49

25,00

30,00

40,00

50,00

49,76

199,42

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

381,67

500,00

475,07

143,25

412,50

555,75

678,00

142,72

124,47

a) pentru directori/directorat

105

259,96

350,00

329,89

100,00

284,00

384,00

484,00

146,72

126,90

-componenta fixă

106

259,96

350,00

329,89

100,00

200,00

300,00

400,00

121,25

126,90

-componenta variabilă

107

84,00

84,00

84,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

81,00

93,60

88,04

22,50

65,50

87,75

110,00

124,94

108,69

-componenta fixă

109

81,00

93,60

88,04

22,25

44,50

66,75

89,00

101,09

108,69

-componenta variabilă

110

21,00

21,00

21,00

c) pentru AGA și cenzori

111

40,71

56,40

57,14

21,00

42,00

63,00

84,00

147,01

140,36

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119

113

1.627,63

1.516,00

1.567,96

408,33

863,34

1.278,43

1.687,26

107,61

96,33

)a,)dcihn.cparrievi:nd contribuția la asigurări sociale

114

1.184,08

1.035,57

1.071,41

275,43

586,57

869,91

1.148,90

107,23

90,48

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

29,81

32,02

32,67

8,72

18,56

27,53

36,26

110,99

109,59

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

315,46

340,82

351,14

90,65

193,05

286,60

377,13

107,40

111,31

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

80,48

87,59

89,28

23,53

50,16

74,39

97,97

109,73

110,93

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

17,80

20,00

23,46

10,00

15,00

20,00

27,00

115,09

131,80

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),

120

1.627,64

1.753,12

1.914,11

426,25

848,50

1.274,75

1.686,00

88,08

117,60

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.122+Rd.123), din care:

121

197,64

200,00

345,76

55,00

106,00

161,00

200,00

57,84

174,94

- către bugetul general consolidat

122

148,95

150,00

205,00

40,00

75,00

120,00

150,00

73,17

137,63

- către alți creditori

123

48,69

50,00

140,76

15,00

30,00

40,00

50,00

35,52

289,09

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

1,17

0,56

1,00

1,00

1,00

178,57

47,86

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.255,71

1.520,00

1.448,71

371,25

742,50

1.113,75

1.485,00

102,50

115,37

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare

și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

173,12

33,12

119,08

0,00

68,78

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

195,54

153,84

0,00

78,67

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

91,41

33,12

105,57

0,00

115,49

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

22,42

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

22,42

34,76

0,00

155,04

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

20,02

- venituri din alte provizioane

135

2,40

34,76

0,00

1.448,33

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

134,19

130,00

220,76

54,00

108,00

164,00

220,00

99,66

164,51

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

56,17

60,00

88,11

21,00

42,00

64,00

85,00

96,47

156,86

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

56,17

60,00

88,11

21,00

42,00

64,00

85,00

96,47

156,86

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.141+Rd.142), din care:

140

78,02

70,00

132,65

23,00

46,00

70,00

93,00

70,11

170,02

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

78,02

70,00

132,65

23,00

46,00

70,00

93,00

70,11

170,02

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

10,00

20,00

30,00

42,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

586,21

1.000,00

980,21

200,00

500,00

1.000,00

1.100,00

112,22

167,21

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care:

150

5.737,20

6.104,26

6.386,34

1.625,00

3.300,00

5.035,00

6.624,53

103,73

111,31

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

5.686,81

6.054,26

6.285,85

1.600,00

3.250,00

4.950,00

6.574,53

104,59

110,53

creșterea cistigului mediu brut

151a

233,65

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

260

260

269

272

272

272

272

101,12

103,46

4

Nr.mediu de salariați

153

266

265

260

265

265

265

265

101,92

97,74

5

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

1.781,58

1.903,86

2.014,70

X

X

X

2.067,46

102,62

113,09

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000

155

1.797,37

1.919,58

2.014,70

X

X

X

2.067,46

102,62

112,09

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

119,29

127,47

124,76

X

X

X

128,11

102,69

104,58

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- pret mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare =

Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

4.700,00

4.600,00

5.992,33

1.130,53

3.199,00

5.500,00

5.500,00

91,78

127,50

8

Creanțe restante, din care:

164

5.000,00

5.000,00

4.483,59

2.100,00

3.900,00

4.800,00

4.800,00

107,06

89,67

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

4.500,00

4.500,00

4.089,95

2.000,00

3.500,00

4.500,00

4.500,00

110,03

90,89

- de la alte entitati

169

500,00

500,00

393,64

100,00

200,00

300,00

300,00

76,21

78,73

9

Credite pentru finantarea activitatii curente soldul ramas de rambursat

170

2.371,79

1.363,14

1.747,10

319,00

557,00

795,00

1.029,24

58,91

73,66

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC Ec.MARIA GHEORGHIU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, Ec.CRISTINA POPA

INTOCMIT,

Ec. Avadanei Elenuta


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

32.612,70

31.847,19

97,65

33.880,85

32.555,33

96,09

1

Venituri din exploatare

32.512,70

31.756,85

97,68

33.780,85

32.438,78

96,03

2.

Venituri financiare

100,00

90,34

90,34

100,00

116,55

116,55

3.

Venituri extraordinare

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC, Ec.MARIA GHEORGHIU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA

INTOCMIT,

Ec. Avadanei Elenuta

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare    HCL 25/2016

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

5.287,33

1.229,26

5.704,40

3.775,60

1.800,00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

1.520,00

746,26

1.485,00

1.520,00

810,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne (leasing)

2.565,00

483,00

2.525,91

1.269,00

990,00

b) - externe

4

Alte surse, din care:

rezerve ani precedenti

1.202,33

1.693,49

986,60

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

5.287,33

1.229,26

5.704,40

3.775,60

1.800,00

1

Investiții în curs, din care:

17,50

17,50

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

RK instalatii sediu

XII2016

17,50

17,50

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

435,30

435,30

210,00

115,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

435,30

435,30

210,00

115,00

- reabilitare termica a anvelopei cladirii sediu

XII2016

51,50

51,50

- amenajare drum industrial interior

XII2016

294,70

294,70

- extindere padocuri material antiderapant

XII2016

35,30

35,30

-extindere statie carburanti

XII2016

53,80

53,80

- amenaj.padoc agregate statia betoane

XII2017

30,00

- amenaj platforma colectare deseuri

XII2018

50,00

- amenaj.padocuri agregate cariera

XII2018

65,00

- hala utilaje terasiere

XII2017

180,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

3.874,52

584,08

4.222,36

2.850,60

1.800,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

960,01

645,18

1.029,24

715,00

a) - interne

960,01

645,18

1.029,24

715,00

b)- externe

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC, Ec.MARIA GHEORGHIU


mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Cresterea nr.clienti - vinzari si prest.servicii

X

X

1100

1129,7

1157,94

2

Incasarea la timp a prestatiilor

X

X

-5500

-5400

-5300

TOTAL Pct. I

X

X

1100

-5500

1129,7

-5400

1157,94

-5300

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1100

-5500

1129,7

-5400

1157,94

-5300

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA

Pagina 1 din 1

Data 15.03.2016 Ora 15:12