Hotărârea nr. 249/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie de la Palatul Copiilor Iasi pentru anul scolar 2016 - 2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local în Consiliul de

Administrație de la Palatul Copiilor Iași pentru anul scolar 2016 - 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul ședintei, consemnate si în procesul verbal al sedintei, privind nominalizarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local ce vor face parte din Consiliul de Administratie de la Palatul Copiilor Iasi, respectiv : Domnul Vlad Nicolae Nedelcu din partea Partidului Social Democrat si Domnul Constantin Serban din partea Partidului National Liberal;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 94293/20.09.2016, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Având în vedere prevederile OMECS nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare si funcționare a unităților care oferă activitate extrascolară, aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5567/2011, publicat in Monitorul oficial, partea I, nr.599 din 7.08.2015, din Regulamentul privind organizarea si functionarea palatelor si cluburile copiilor la art.12, alineat 3 se specifică:” consiliul de administratie al palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice, 1 reprezentant al inspectoratului scolar judetean responsabil cu coordonarea activitatii educative extrascolare, 2

reprezentanti ai administratiei publice locale, 3 reprezentanti ai parintilor si 1

reprezentant al partenerilor educationali”;

Având în vedere solicitarea înaintata Primăriei Municipiului Iași de către Palatul Copiilor Iași si înregistrată cu nr.87880/01.09.2016, solicitare de desemnare a 2 reprezentanti al Consiliului Local Iasi care sa faca parte din Consiliul de Administratie de la Palatul Copiilor Iasi ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizeaza Domnul Vlad Nicolae Nedelcu si Domnul Constantin Serban reprezentanti ai Consiliului Local ce vor face parte din Consiliul de Administrație de la Palatului Copiilor Iasi.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2016 - 2017.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 249 din 29 septembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 249 din 29 septembrie 2016