Hotărârea nr. 248/2016

HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședintei, inregistrat, consemnat si în procesul verbal al sedintei, privind indreptarea erorii materiale din preambulul proiectului de hotarare in sensul ca :

“ Alin. 3 din prezentul proiect de hotarare “Avand in vedere solicitarea 12528/04.02.2016, transmisa de Asociația Revistei Timpul - ART”

se inlocuieste cu

“ Având în vedere solicitarea 36973/05.04.2016, transmisă de către Institutul “ Eudoxiu Hurmuzachi “ pentru romanii de pretutindeni”

Având în vedere referatul de specialitate nr. 95662/23.09.2016, întocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civilă din cadrul Serviciului Relatii Comunitare si Servicii Publice;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 95/2006;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba încheierea unui Protocol de colaborare cu Institutul ” Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului Relatii Comunitare si Servicii Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si de Biroul Relatii cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 248 din 29 septembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 248 din 29 septembrie 2016