Hotărârea nr. 247/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iaşi, România şi Oraşul Ungheni, Republica Moldova

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Iași, România și Orașul Ungheni, Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 94064/20.09.2016;

Având în vedere Adresa Consiliului Raional Ungheni din Republica Moldova nr 78926/01.08.2016;

Având în vedere Avizul conform nr. H 2-1/3724 al Ministerului Afacerilor Externe înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr 92747/15.09.2016 și adresa nr H 2-1/3181 înregistrată cu nr. 77688/27.07.2016;

Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației publice - MDRAP nr.64865/20.07.2016;

Având în vedere prevederile art.15, art.16, art.91, alin. (6) lit. b) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea nr. 8/2013 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din Județul Iași, România și Orașul Ungheni, din Raionul Ungheni, Republica Moldova, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, să semneze în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare și înfrățire între Municipiul Iași, din Județul Iași, România și Orașul Ungheni, din Raionul Ungheni, Republica Moldova, anexat.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 247 din 29 septembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA 1 la HCL nr. 247 din 29.09.2016


ACORD DE COOPERARE SI ÎNFRĂȚIRE


între

Municipiul Iasi, din judetul Iasi, România si

.11 l l Orașul Ungheni, din Raionul Ungheni, Republica Moldova

IAȘI

Municipiul Iasi, din Judetul Iasi, România si Orasul Ungheni, din Raionul Ungheni, Republica Moldova, denumite în continuare ”Părti”,

Avînd în vedere caracterul special al relatiilor dintre România si Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură si traditii,

În dorinta consolidării relatiilor de prietenie si de cooperare între autoritătile administratiei publice locale,

Dorind stabilirea de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică si socială care să vină în beneficiul comunitătilor locale,

Au convenit următoarele:

Art.1

Municipiul Iasi, din Judetul Iasi, România si Orasul Ungheni, din Raionul Ungheni, Republica Moldova se declară localităti înfrătite.

Autoritătile administratiei publice locale din cele două orase vor colabora în domeniile mentionate în prezentul Acord, în conformitate cu legislatiile în vigoare din România si Republica Moldova.

Părtile vor efectua schimburi de experientă în domeniul administratiei publice locale si se vor informa reciproc cu privire la modalitătile de solutionare a problemelor comunitătii.

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor specifice conform legislațiilor în vigoare în statele lor si vor sprijini desfăsurarea activitătilor de cooperare si de promovare a unor proiecte în următoarele domenii : administratie publică locală, educatie, cultură, sport, sănătate, turism, protectia mediului si reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comert, infrastructură rutieră, utilităti publice (apă, canalizare, salubrizare, transport si iluminat public), asistentă socială precum si alte domenii de interes comun identificate de părti.

Totodată, vor fi initiate propuneri de proiecte comune în domeniile mentionate în Acord, care pot beneficia de sustinerea financiară a Uniunii Europene.

Art. 3

Părțile au stabilit următoarele domenii de interes în vederea cooperării:

§ 1. Cooperare municipală

Autoritătile administratiei publice locale vor stabili schimburi de experientă la nivelul serviciilor, departamentelor si institutiilor specializate, vor încuraja relatiile de cooperare între persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităti în diferite domenii, inclusiv economic si între asociatiile si organizatiile neguvernamentale din cele două orase. În cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activităti :

1.1    Domeniul educational

Ambele părți vor sprijini derulare unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional si realizarea de schimburi de experiență. Vor sprijini colaborarea între școli, grădinite, facilitând schimbul de copii, elevi si cadre didactice, precum si contactele cu mediul academic din Iasi.

1.2    Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente si manifestări comune, intensificarea schimburilor între artisti, oameni de cultură, institutii si comunitați culturale, asociatii si organizatii neguvernamentale de profil

În domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Iasi sau în Ungheni.

1.3    Domeniul sănătate

Intărirea colaborării în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătății și a clinicilor (transferul de cunostinte si de bune practici în domeniul cercetării și dezvoltării serviciilor si tehnologiilor moderne).

1.4 Domeniul turism

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, tîrguri, saloane) și vor derula proiecte comune în acest domeniu.

1.5 Domeniul protecția mediului înconjurător

Părțile vor dezvolta o colaborare reciprocă în domeniul informării si interventiei pentru protecția mediului înconjurător, reducerea riscurilor de dezastre si interventia în situatii de urgentă în vederea prevenirii și combaterii cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităților lor. O atentie specială va fi acordată schimburilor de experiență care se referă la tehnologiile cu emisii reduse de carbon, bio-energia si eficienta energetică.

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri, sprijinind oragnizarea de misiuni economice, schimburi de experientă, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile industriilor creative, IT si alte domenii cu potential ridicat de cooperare si încurajarea inestitiilor străine.

§ 3. Sprijinirea cooperării “people to people”

La nivelul administratiilor celor două orase vor fi efectuate schimburi de experientă cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunitătilor pe care le reprezintă si identificarea posibilitătilor de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. De asemenea, vor fi încurajate vizitele între locuitorii din municipiul Iasi si din orasul Ungheni, si crearea de asociatii care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

Întâlniri ale delegatiilor oficiale, conduse de primarii celor două orase sau de către alti reprezentanti desemnati, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul identificări de noi domenii de interes comun si stabilirii modalitătilor de cooperare în viitor.

Art.5

Aspectele financiare:

Părtile vor suporta reciproc cheltuielile locale ocazionate de implementarea activitătilor aferente prezentului Acord, respectiv cazare, alimentatie publică, alte cheltuieli specifice, în limitele stipulate de legislatiile nationale ale statelor celor două Părti.

Art. 6

Solutionarea diferendelor.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare și Înfrățire se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Art.7

Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată si produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al Părtilor. Modificările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare Parte poate denunta Acordul prin notificare scrisă adresată celeilate Părti.

Încetarea prezentului Acord nu va afecta punerea în aplicare a programelor si proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu exceptia cazului în care s-a convenit altfel de către Părti.

Denuntarea îsi produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la (localitatea)..................la (data)......, în două exemplare originale, în limba română.

Pentru

Pentru

Orașul Ungheni,


din Raionul Unghen, Republica Moldova


Municipiul Iați, din Județul Iași, România

Primar Mihai Chirica


Primar

Alexandru Ambros

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu