Hotărârea nr. 246/2016

HOTĂRÂRE,privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 96016/23.09.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere amendamentul la proiectul de hotarare initiat de Serviciu

Relatii Comunitare si Politici Publice ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Dispozitiei Primarului nr 1679/05.09.2016;

Având în vedere prevederile Dispozitiei Primarului nr 1699/12.09.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 -activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 - învățământ), Anexei 1.2.3 (Programul obiectivelor de investiții pe anul 2016 - Spitale) și Anexei 1.3 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:


la venituri cu suma de


+ 15.025,43 mii lei


07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice


+ 67,90 mii lei


11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

43.02.30 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care


+ 13.646,00 mii lei


+ 111,60 mii lei


beneficiaza copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa


+ 1.064,93 mii lei


43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de


+ 135,00 mii lei


înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte


funciară


la cheltuieli cu suma de


+ 15.025,43 mii lei


51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii


+135,00 mii lei


administrației publice

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

65.02.51 Invatamant - transferuri între unități ale administrației publice

65.02.57 Învățământ - asistenta sociala

+13.812,00 mii lei

-162,25 mii lei

+1.061,18 mii lei


1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al dasificației bugetare, astfel:

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

55.02.30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii

61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala - cheltuieli de capital

67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri între unități ale administrației publice

67.02.59 Cultura, recreere si religie - alte cheltuieli

-500,00 mii lei -1.000,00 mii lei

-350,00 mii lei

- 84,00 mii lei


-150,00

mii

lei

-1.000,00

mii

lei

+500,00

mii

lei

+84,00

mii

lei

+400,00

mii

lei


+2.100,00 mii lei


Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 834,50 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr.3.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexei 3.3 Detalierea cheltuielilor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite, astfel:

la venituri în sumă de + 834,50 mii lei

la cheltuieli în sumă de + 834,50 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Nr. 246 din 29 septembrie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

f

9

4 / 4 la H.C.L. nr. 246 din 29 septembrie 2016