Hotărârea nr. 245/2016

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.09.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 93662/19.09.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr 18/10.02.2016 privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2015

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă redistribuirea sumei de 221,52 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2015, la capitolul bugetar 84.02.71 - Transporturi, dupa cum urmeaza:

Denumire obiectiv

Buget

initial

Influente

Buget

final

Achizitie mijloace transport urbane (autobuze, tramvaie)

12.000,00

-221,52

11.778,48

Achizitie copertine pentru peroane statii

transport public

0

+221,52

221,52

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi; Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 245 din 29 septembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

f

9

2 / 2 la H.C.L. nr. 245 din 29 septembrie 2016