Hotărârea nr. 243/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei „Comisiei de relaţii cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educaţie-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecţie pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înfiinţate în baza Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iași în baza Legii 350/2005

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile

din Iași în baza Legii 350/2005

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul sedintei privind nominalizarea doamnelor consilier Gavrila Camelia si Găburici Adriana Violeta în comisia de relatii cu societatea civila si valoarea proiectelor pentru domeniile social, sanatate, educatie, mediu, precum si a unui reprezentant al PNL care va fi nominalizat intr-o sedinta ulterioara, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul sedintei privind nominalizarea domnului consilier Postolache Andrei în comisia de analiza, evaluare si selectia proiectelor de tineret, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul sedintei privind nominalizarea domnului Victor Bejan în comisia de analiza, evaluare si selectia proiectelor din domeniul cultural, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 85278/24.08.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea tinerilor nr. 350/2006;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005, conform Anexei I care face parte integranta din hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Juridice, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 243 din 31 august 2016

ANEXA I la Hotararea Consiliului Local nr. 243 din 31 august 2016

privind modificarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social-sănătate-educație-mediu și a Comisiilor de analiză, evaluare și selecție pe domeniile tineret, respectiv cultură”, înființate în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005

I. Comisia de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu

Nr.

crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Victor POEDE

Reprezentant al administrației publice locale

2.

Daniela COZMA

Reprezentant al administrației publice locale

3.

Beatrice Elena DARIE

Evaluator propus de reprezentanții Comisiei ONG

4.

Daniela - Tatiana ȘOITU

Reprezentant al

Universității „Al. I.Cuza” Iași, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

5.

Gavrila Camelia

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

6.

Găburici Adriana Violeta

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

7.

Reprezentant PNL

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

8.

Delia ROȘU

Secretar al comisiei, fără drept de vot

II. Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret

Nr.

crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Gheorghe MIHĂILĂ

Evaluator propus de

Direcția Județeană pentru Tineret și Sport

2.

Petre ȘUȘU

Reprezentant al

Casei de Cultură a Studenților Iași

3.

Mihai PRICOP

Reprezentant al administrației publice locale

4.

Maria Prutieanu

Reprezentant/specialist în domeniul proiectelor de tineret propus de reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret

5.

Postolache Andrei

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

6.

Dorina ȚICU

Secretar al comisiei, fără drept de vot

III. Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural

Nr.

crt.

Nume și prenume

Calitate în cadrul comisiei

1.

Laura BILIC

Evaluator propus de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, specialist în domeniul teatrului

2.

Cornelia BRUSTUREANU

Evaluator propus de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, specialist în domeniul artelor plastice

3.

Ion URDEȘ

Evaluator propus de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, specialist în domeniul muzical

4.

Victor POEDE

Reprezentant al administrației publice locale

5.

Bejan Victor

Reprezentant al

Consiliului Local Iași

6.

Mihai PRICOP

Secretar al comisiei, fără drept de vot

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

4 / 4 la H.C.L. nr. 243 din 31 august 2016