Hotărârea nr. 242/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMERE CADASTRALE 153380 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440) /2 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, Zona Galata, NUMERE CADASTRALE 153380 si

(11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440) /2 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în nota de fundamentare nr. 86280/26.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1696 din 27.05.2016;

Având în vedere cererea nr. 67733/29.06.2016 prin care LEHACI PAUL

DANIEL si LEHACI OANA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —Iasi Construire locuința individuala pe teren proprietate privată persoane fizice, Zona Galata, NUMERE CADASTRALE 153380 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/2 ;

Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 26.08.2016 ; Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, Zona Galata, NUMERE

CADASTRALE 153380 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-

11440)/2, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privată persoană fizică;

Suprafața terenului studiat prin PUD este de 778mp, (parcela - 678mp si parcela - 100mp detinuta conform contractului de vanzare si cumparare nr.

1565/14.04.2016;

Indicatori urbanistici: POT=30%,CUT=0,9 mp/ADCmp, Regim de înălțime:S=P+1E, Hmax.8,0 m masurata de la CTN la cornisa;

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnului LEHACI PAUL din Iași, Str. ARINIS 18A, Consiliului Judetean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 242 din 31 august 2016


1142.1-11422-11436-11437-11440)/1


l*o
■£ of 2 JS g Ș §

' i 8 g $"§ $ .$ ~o jfi c

Os f*)

-=>H--□-O


—o-_______--X    . .Nr.cadTnU_l«20/37i7) o

y'y 1 - y -►!


_ 5^-PJl.3 -^Lec_u_D°nic^


o<


■fioșe


69.


—CJ---□--


,«o


—o-


!◄


"°1

-o

i ș

ce

<2)

■    o

1~ -u'

î

£ 2

uO

£ 18.60 '


S—*-

2?    <»i’\S-Alee

a

Scipione

k

138

.4

7- — Limita juridica

------- — Alee


□ --

■0-

.148.64 _


Construcție Margine drum Cămin vizitare canal Tablou electric Cutie gaz Punct detaliu Stâlp de beton


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE Județul lași, Municipiul lași, Zona Galata, C.F. 153380, Nr. Cad. 153380 SITUAȚIA PROPUSA. REGLEMENTARI URBANISTICE


SITUAȚIE EXISTENTA

Zonificare funcționala

Suprafața

MP

Proc. din supr. totala

Construcții existente

0.00

0.00%

Circulații parcaje

0,00

0,00%

Teren liber

778,00

100,00%

Total

778,00

100,00%


SITUAȚIE PROPUSA

Zonificare funcționala

Suprafața

MP

Proc. din supr. totala

Construcții propuse

228,30

29,34%

Circulații parcaje

104,80

13,47%

Teren liber

381,40

49,02%

Teren cedat

63,50

8,17%

Total

778,00

100,00%


1

30.00%

2

0,90

3

+8,00

4

+6,50

1.    PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN

2.    COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN

3.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE

4.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE LA CORNIȘA


1

30.00%

2

0,90

3

+8.00

4

+6,50

1.    PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN

2.    COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN

3.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE

4.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE LA COR


LEGENDA
I    J

>


Limita zonei studiate

Limita teren ce face obiectul P.U.D.

Construcție propusa

Aliniere la strada

Aliniere lateral si posterioara

Retragere de la aliniere

Circulații pietonale propuse

Circulații carosabile propuse

Circulații pietonale existente

Proprietăți particulare

Spatii verzi

Circulații Carosabile

Terase acoperite

Acces Clădire

Acces Incinta

Acces Auto

Circulații pietonale

Circulații Auto


secnweoRLwst


U O\f. -

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINTAWEFERATE / EXPERTIZA NR./DATA

Lee...-1----

LEHACI PAUL - DANIEL SI LEHACI OANA Județul lași. Municipiul lași, Strada Arinis, Nr. 18 A

Proiect nr. 92/2016NUMELE

SEMNAT^

SEF PROIECT

Arh. LADISLAU L.

.........

PROIECTAT

Arh. LADISLAU L.

Y . .

DESENAT

Arh. Ceka Xhaferr"^

yW

SCARA

1:200

DATA

2016


ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI

ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE judelui ia», Municipiul lași. Zona Galata. C.F. 153380. Nr. Cad. 153380 C.F. 1Z7642, Nr. Cad. (11435-11438-11438-11420.11421-11422-11430-11437-11440)12


FAZA

P.U.D.


SITUAȚIA PROPUSA - REGLEMENTARI URBANISTICE

U2