Hotărârea nr. 241/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, NUMĂR CADASTRAL 148233 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, NUMĂR CADASTRAL 148233 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale și împrejmuire pe

teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în nota de fundamentare nr. 86279 26.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3597 din 04.12.2015;

Având în vedere cererea nr. 3212 din 13.01.2016 prin care doamna

COJOCARU EVA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Iasi STRADA SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, NUMĂR CADASTRAL 148233;

Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 26.08.2016 ; Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.

839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA SFÂNTUL GHEORGHE NR.3, NUMĂR CADASTRAL 1188, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale și împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică;

Suprafața terenului studiat prin PUD este de 235,00 mp, conform contractului de donație cu rezerva dreptului de uzufruct viager nr. 71/30.09.2014;

Indicatori urbanistici: POT=30%,CUT=0,9 mp/ADCmp, Regim de înălțime:P+2E, Hmax.9,0 m masurata de la CTN la cornisa;

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, doamnei COJOCARU EVA, din Iași, șoseaua Națională nr. 49, bl. C3, sc.A, et. 9, ap.39, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 241 din 31 august 2016

63 03 63gj 62.96


Locuința P

structura: zidărie portanta clădire noua, stare foarte buna


Proprietar:

Nistor Consja-rftin Irin

Cu domipHful in Munici^iuMasK Stră ia Ciurchi. Nr. 103Â, Bloc S4, etaj 4\Ap. 3'


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE Județul lași, Municipiul lași, Str. S.F. Gheorghe, Nr. 3, Nr. Cad. 1188 SITUAȚIA PROPUSA. REGLEMENTARI URBANISTICE


SITUAȚIE EXISTENTA

Zonificare funcționala

Suprafața

MP

Proc. din supr. totala

Construcții existente

0,00

0,00%

Circulații parcaje

0,00

0,00%

Teren liber

235,11

100.00%

Total

235,11

100,00%


-ce i

pi** '


1

30.00%

2

0,90

3

+9,00

4

+8,50

1.    PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN

2.    COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN

3.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE

4.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE LA CORNIȘA


LEGENDA

-o


Limita zonei studiate

Limita teren ce face obiectul P.U.D.


Y/////////& Construcție propusa


Aliniere la strada

Aliniere lateral si posterioara Retragere de la aliniere


Proprietar:

Tarus Vasile Cu domiciuliul in Municipiul lași? Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 6A, BlocP13, Sc.B, Ap. 1 Teren neconstruit Acord Notarial Nr. 2410 din 13.04.2005
■08 01.30 6100 ^1.1;


6!6SI PROIECT

ife>l


2]    Circulații pietonaie propuse

3]    Circulații carosabile propuse 2] Circulații pietonaie existente

Proprietăți particulare


23 Spatii verzi


~) Circulații Carosabile Acces Clădire

Acces Incinta

Acces AutoEtaj 9


Etaj 8


► Circulații pietonaie Circulații Auto

SITUAȚIE PROPUSA

Zonificare funcționala

Suprafața

MP

Proc. din supr. totala

Construcții propuse

70,44

29.96%

Circulații parcaje

71,21

30,28%

Teren liber

93,46

39,76%

Total

235,11

100,00%


1

30.00%

2

0,90

3

+9,00

4

+8,50

1.    PROCENT MAXIM DE OCUPARE TEREN

2.    COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE TEREN

3.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE

4.    ÎNĂLȚIME MAXIMA A CLĂDIRII PROPUSE LA CORNIȘA


Etaj 2

X

•iW

Etaj 1

M

00

*✓ \\

Parter

3^"PROJECpLC

s.r.l;

J 22 - 2568/2004 C.U.I. 16972919

FOR HOME, LAND AND OFFICE


NUMELE


SEMNA>


13.94


Etaj 7


Etaj 6


Etaj 5


Etaj 4


Etaj 3


SEF PROIECT Arh. L. LACATUSU


PROIECTAT


DESENAT


Arh. L. LACATUSU z

Arh. Stag. Ceka Xhaferf^


1:200


DATA

2CLL5-


ggcnwepwftfg?


Limita de proprietate


i Aleea Tudor Trotuaf AxDnjmEtaj 2


Etaj 1


Parter


9.00


10.20


COJOCARU EVA

Județ lași, Municipiul lași, Sos. Naționala. Nr. 49, Bl. C3, Sc. A EL 9. Ap. 39.

ÎNTOCMIRE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE Județul lași, Municipiul lași, Str. SF. Gheorghe, Nr. 3, C.F. 148233, Nr. Cad. 1188


-SITUATIA PROPUSA. REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect nr. 127/2015

FAZA

P.U.D.


U2