Hotărârea nr. 240/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T142, numere cadastrale 7855/1, 7855/2, 7855/3, 7855/5, 7855/6, 7855/7, 7855/8, 7855/9, 7855/11/1, 7855/11/3, 7855/12, 7855/13, 7855/13/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM, T142, numere cadastrale 7855/1, 7855/2, 7855/3,

7855/5, 7855/6, 7855/7, 7855/8, 7855/9, 7855/11/1, 7855/11/3, 7855/12, 7855/13, 7855/13/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere cererea de audienta nr.84339/1 9.08.201 6 (fisa de audienta nr. 605/2016), prin care doamna ZAHARIA LILIANA, solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011, prin care s-a aprobat Planul urbanistic zonal pentru IASI, ZONA BUCIUM, T142, numere cadastrale 7855/1, 7855/2, 7855/3, 7855/5, 7855/6, 7855/7, 7855/8, 7855/9, 7855/11/1, 7855/11/3, 7855/12, 7855/13, 7855/13/1, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.

Având in vedere eroarea materiala strecurata la art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011, in sensul omiterii inserarii parcelei de teren, identificata cu numar cadastral 7855/11/2 in suprafata de 507,00 mp ;

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 85663 din 25.08.2016 intocmita de Serviciului Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 361 din 26 octombrie 2011 in sensul indreptarii erorii materiale prin completarea in textul hotararii la art. 1 cu parcela de teren identificata cu numar cadastral 7855/11/2 in suprafata de 507,00 mp.

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, doamnei Zaharia Liliana, Iasi, str. Stefan O. Iosif nr. 9, Consiliului Judetean Iași Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 240 din 31 august 2016

»7flO4(X)


PUZ


MUNICIPIUL IAȘI - ZONA BUCIUM T142


REGLEMENTARI URBANISTICE LC * ZONA DE LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

LEGENDA:

LIMITA PROPRIETATE

LIMITA ZONA STUDIATA STUDIATA PRIN P.U.Z.

.......... ALINIAMENT PRINCIPAL

- ALINIAMENT LA STRADA SECUNDARA

M LIMITA INTRAVIUNULUImax +0,00


PROFIL STRADA 8ECT, 3-3


max +9.00

SC----------


LIMITA PROPUSA A PROPRIETĂȚILOR,

REZULTATA IN U8MA MODERNIZĂRII DRUMURILOR ACCES PIETONAl!

ACCES AUTO


MUMWKi


BH CIRCULAȚII AUTO TROTUARE

j'.....'7'1 PARACAJE SI ALEI IN INCINTA PROPRIETĂȚII

TEREN PROPUS PENTRU TRECERE DIN PROPRIETATE PRIVATA IN PROPRIETATE PUBUCA PT. MODERNIZARE DRUM
CONSTRUCȚII PROPUSE

ARIA CONSTRUITA LA SOL

ARIA CONSTRUIBILA

........1 SPAȚIU VERDE AMENAJAT


max +9.00


’ît'


f Oficiul de Cadastru si Publicitate îrnobiTlarâ IAȘI

1    LUCA CEHA

i CONSILIER,J22-018-3004    S.C. PRO - CASA 8.R.L IA8I

TEL/FAX: 0332 410800BpftcîMloalte

Nunei*

fHanyit

dura

Sef proiect

arh. Chlrlta M.

te

Proiectat

arh. Chlrlta M.

Desenat

arti.Rangu 1.

Data OS. 3011


recu Florin, Nechtat Oeorjte Noroi», Twwmn Clin, lu, Pintilio Constantin, Eiw lidutud Daniel,

[«cutai, Otmfm Marina, Strambu Ion, Coca Paul,Carp Dtru,

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL LOCUINȚE IMUN, IAȘI, ZONA BUCIUM, 8MI. eaCMml 142


Pr. Nr. HUMM1

Fm

P.U.Z.


U2
e.ua^sure

A

1/3(5262/3/3)

proprietatea

GRECU FLORIN

S • 1032,00 mp

—------------

IA

NR, CAD.7855/11/2 PROPRIETATEA ZA«^,AULIANA

8 « 507,00 mp

S cedata pt. modemizâ?1® drum - 100,70 mp

S rezultata » 406,30 mp

A

1/2(5262/3/2)

PROPRIETATEA

GRIÎCU FLORIN

S « 906.00 mp

Ș «odaia pentru drum * 56.65 mp

S rezultata « 849.4jntp

IA

NR. CAD.785S/11/3 PROPRIETATEA

STRIM13U ION

3» 1015,00 mp

S oadtita pt. modernizare drum » 70,00 mp

S rezultata - 945.00 mp

1/1(526^3/1)

PROPRIETATEA

GRECU FLORIN

S »• 1440,00 mp

S cedata pt, modernizare drum “ 302,15 mp

8 rezultata «■ 1137,85 mp

Ă

1/12(5262/3/12)

PROPRIETATEA ONOPRAS MARJIJS

8* 1085,00 mp

S cedat® pt. modernizare

drum « 70,00 mp

S rezultata » 945,00 mp

1/5(524/3/9) proprietatea TURCANU CONSTANTIN

8 - 937,00 mp

S cedata pt. modernizare drum ” 58 90 mp

8 rezultata ■ 878, IDrap

A

1/13/1(5262/3/13/1)

PROPRIETATEA

COCA PAUL CEZAR

8» 597,00 mp

A

1/6(5262/3/6)

PROPRIETATEA

NECHITA GEORGfi NARCIS s ™ 1O24.IX) mp .

S cedntai pt, inwwntzare drum * 170,50 mp

S rezultata « «53,30 mp

IA

NR. CAO.7855/H/1 PROPRIETATEA

ENE BDUARD DANIEI,

8* 508.00 mp

S cedata pt. modernizare drum* 133,50 mp

S rezultata » 374,50 mp

A

1/8(5262/3/8)

PROPRIETATEA

PINTILIE CONSTANTIN

S - 1434,00 mp

8 cedata pt. moderni/,are drum =• 12.65 mp

S rezultata “ 1421.35mp

A

1/13/2(5262/3/13/2)

PROPRIETATEA

CARP DUMITRU

S *• 745,00 mp drum - 168.70 mp

S rezultata *576,30 mp

A

1/7(5262/3/7)

PROPRIETATEA

ANI MIHAIOVOU

S - 1102,00 tnp

S cedat» pt. modernizare drurn - 99,20 mp

S rezultata» 1002,80 mp

A

1/13/5(5262/3/13/5)

PROPRIETATEA

CARP DUMITRU

&’»Sp

S rezultata - 711.60 mp

A

1/9(5262/3/9)

PROPRIETATEA

PINTILIE CONSTANTIN

S- 1055,00 mp

8 «udata pt. modernizare drum ” 94,50 mp

S rezultat® “ 960,50 mp

A

1/13/4(5262/3/13/4)

PROPRIETATEA

CARP DUMITRU

S - 745,00 mp

drum- I52.65mp

S rezultata - 592.3Smp


%. o’

t X


20NIPICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

PROC.DIN

SUPR TOTALA

CONSTRUCȚII EXISTENTE

0.00

0.00%

CIRCULAȚII-PARCAJE

0.00

0,00%

TEREN AGR IC OL (ARABIL)

15671.00

100,00%

TOTAL

15671.00

10000%


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

ZQNIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

MP

PROC.DIN

8UPR.TOTALA

CONSTRUCȚII PROPUSE

1824.00

11.64%

AL0Z PARCAJE

980.00

6.25%

CIRCULAȚII AUTO SI PETONALE

600.00

3.83%

TEREN CEDAT PT.

MODERNIZARE DRUM

1523.50

9.73%

SPATII VERZI SI PLANTATE

10743.50

68.55%

TOTAL

15671.00

100.00%


Stewn» 15671.00 mp

(După modernizare drum S = 14147,50 mp)

1

2

30%

0.90

3

4

9.00

3.00


1 Nnmrv)