Hotărârea nr. 24/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC Termo-Service SA Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Termo-Service SA Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 11534 / 02.02.2016 întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-

Service S.A. nr.1/18.01.2016 ( Anexa 1);

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Termo - Service S.A. pe anul 2016 (Anexa 2) ;

Având în vedere Prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C.Termo-Service SA

Art.2. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Termo - Service S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Termo - Service S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 24 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

f

0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic...SC TERMO-SERVICE SA. IASI

Sediul/Adresa.....Aleea Gradinari nr.8

Cod unic de înregistrare........14134878    Anexa nr. 1 la HCL 24/2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4,00

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.330,00

7.470,00

101,91

7.543,00

7.553,00

100,98

100,13

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.330,00

7.470,00

101,91

7.543,00

7.553,00

100,98

100,13

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

7.012,00

7.380,00

105,25

7.443,00

7.443,00

100,85

100,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7.012,00

7.380,00

105,25

7.443,00

7.443,00

100,85

100,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.125,00

1.043,00

92,71

1.030,00

1.030,00

98,75

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

80,00

83,00

103,75

90,00

90,00

108,43

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.597,00

6.032,00

107,77

6.123,00

6.123,00

101,51

100,00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4.224,00

4.659,00

110,30

4.762,00

4.762,00

102,21

100,00

C1

ch. cu salariile

13

4.180,00

4.607,00

110,22

4.710,00

4.710,00

102,24

100,00

C2

bonusuri

14

44,00

52,00

118,18

52,00

52,00

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

208,00

208,00

100,00

208,00

208,00

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.165,00

1.165,00

100,00

1.153,00

1.153,00

98,97

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

210,00

222,00

105,71

200,00

200,00

90,09

100,00

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

318,00

90,00

28,30

100,00

110,00

111,11

110,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

51,00

14,00

27,45

16,00

18,00

114,29

112,50

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4,00

5

6=5/4

7

8

9

10

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

267,00

76,00

28,46

84,00

92,00

110,53

109,52

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

267,00

76,00

28,46

84,00

92,00

110,53

109,52

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

267,00

76,00

28,46

84,00

92,00

110,53

109,52

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

26,00

8,00

30,77

8,00

9,00

100,00

112,50

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

134,00

38,00

28,36

42,00

46,00

110,53

109,52

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

134,00

38,00

28,36

42,00

46,00

110,53

109,52

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

107,00

30,00

28,04

34,00

37,00

113,33

108,82

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an 2015

Propuneri an 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4,00

5

6=5/4

7

8

9

10

e)

alte cheltuieli

42

VII

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

460,00

260,00

56,52

200,00

200,00

76,92

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

460,00

260,00

56,52

200,00

200,00

76,92

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

297,00

297,00

100,00

297,00

297,00

100,00

100,00

2

Nr.mediu de salariați total

49

230,00

230,00

100,00

250,00

250,00

108,70

100,00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.514,49

1.669,20

110,22

1.587,40

1.587,40

95,10

100,00

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.514,49

1.669,20

110,22

1.570,00

1.570,00

94,06

100,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

31,87

32,48

101,91

30,17

29,77

92,89

98,67

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

957,00

988,00

103,24

986,80

985,50

99,88

99,87

8

Plăți restante

55

1.800,00

1.600,00

88,89

1.500,00

1.450,00

93,75

96,67

9

Creanțe restante

56

2.100,00

2.000,00

95,24

1.900,00

1.850,00

95,00

97,37

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic..SC TERMO-SERVICE SA IASI Sediul/Adresa...Aleea Grădinari nr.8

Anexa nr.2

HCL NR. 292/42/92.00126.


Cod unic de înregistrare. 15946407

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

7.187,00

7.215,00

7.330,00

1.673,00

3.388,00

5.113,00

7.470,00

101,91

101,99

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

7.183,00

7.215,00

7.330,00

1.673,00

3.388,00

5.113,00

7.470,00

101,91

102,05

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7.183,00

6.815,00

7.330,00

1.673,00

3.388,00

5.113,00

7.470,00

101,91

102,05

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

6.817,00

6.815,00

7.330,00

1.673,00

3.388,00

5.113,00

7.470,00

101,91

107,53

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

366,00

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

400,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

4,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

7.004,00

7.064,00

7.012,00

1.649,00

1.705,00

1.710,00

7.380,00

105,25

100,11

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

7.004,00

7.064,00

7.012,00

1.649,00

1.705,00

1.710,00

7.380,00

105,25

100,11

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1.103,00

1.100,00

1.125,00

241,00

492,00

711,50

1.043,00

92,71

101,99

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

711,00

657,00

701,00

150,00

347,00

524,00

720,00

102,71

98,59

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

526,00

512,00

546,00

109,00

269,00

401,00

555,00

101,65

103,80

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

47,00

50,00

33,00

16,00

26,00

31,00

33,00

100,00

70,21

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

64,00

80,00

60,00

20,00

38,00

50,00

65,00

108,33

93,75

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

101,00

65,00

65,00

16,00

28,00

48,00

65,00

100,00

64,36

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

84,00

80,00

90,00

25,00

50,00

75,00

100,00

111,11

107,14

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

155,00

164,00

164,00

30,00

59,00

89,00

119,00

72,56

105,81

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

57,00

60,00

60,00

4,00

7,00

11,00

15,00

25,00

105,26

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

83,00

84,00

84,00

21,00

42,00

63,00

84,00

100,00

101,20

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

83,00

84,00

84,00

21,00

42,00

63,00

84,00

100,00

101,20

b2)

- către operatori cu capital privat

44

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c)

prime de asigurare

45

15,00

20,00

20,00

5,00

10,00

15,00

20,00

100,00

133,33

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

237,00

279,00

260,00

61,00

86,00

98,50

204,00

78,46

109,70

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

46,00

40,00

25,00

9,00

16,00

22,00

30,00

120,00

54,35

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

13,00

10,00

10,00

2,00

4,00

6,00

10,00

100,00

76,92

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

33,00

30,00

15,00

7,00

12,00

16,00

20,00

133,33

45,45

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

care:

57

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8,00

10,00

7,00

2,00

6,00

8,00

10,00

142,86

87,50

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-interna

65

0,50

0,00

0,00

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicatii

67

79,00

50,00

50,00

13,00

25,00

37,50

50,00

100,00

63,29

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

8,00

9,00

8,00

2,00

4,00

6,00

9,00

112,50

100,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

95,00

170,00

170,00

35,00

35,00

25,00

105,00

61,76

178,95

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

60,00

68,00

55,00

13,00

27,00

40,00

55,00

100,00

91,67

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

28,00

43,00

43,00

10,75

21,50

32,25

43,00

100,00

153,57

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

7,00

6,00

1,00

3,00

5,00

6,00

7,00

700,00

14,29

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

75,00

80,00

80,00

22,50

45,00

67,50

83,00

103,75

106,67

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

75,00

80,00

80,00

22,50

45,00

67,50

83,00

103,75

106,67

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5.540,00

5.674,00

5.597,00

1.407,50

2.946,50

4.999,00

6.032,00

107,77

101,03

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4.157,00

4.301,00

4.224,00

1.072,00

2.548,00

3.976,00

4.659,00

110,30

101,61

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.097,00

4.257,00

4.180,00

1.072,00

2.508,00

3.964,00

4.607,00

110,22

102,03

a) salarii de bază

89

3.314,00

3.298,00

3.221,00

832,00

2.008,00

3.184,00

3.594,00

111,58

97,19

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

783,00

959,00

959,00

240,00

500,00

780,00

1.013,00

105,63

122,48

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

60,00

44,00

44,00

0,00

40,00

12,00

52,00

118,18

73,33

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

17,00

38,00

38,00

0,00

40,00

0,00

40,00

105,26

223,53

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

16,00

0,00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

27,00

6,00

6,00

0,00

0,00

12,00

12,00

200,00

22,22

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

208,00

208,00

208,00

52,00

107,00

156,00

208,00

100,00

100,00

a) pentru directori/directorat

105

108,00

108,00

108,00

30,50

64,00

91,50

122,00

112,96

100,00

-componenta fixă

106

95,00

95,00

95,00

27,25

54,50

81,75

109,00

114,74

100,00

-componenta variabilă

107

13,00

13,00

13,00

3,25

6,50

9,75

13,00

100,00

100,00

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

51,00

51,00

51,00

12,75

25,50

38,25

51,00

100,00

100,00

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

49,00

49,00

49,00

8,75

17,50

26,25

35,00

71,43

100,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

care:

113

1.175,00

1.165,00

1.165,00

283,50

291,50

867,00

1.165,00

100,00

99,15

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

835,00

813,00

813,00

200,00

404,50

608,50

813,00

100,00

97,37

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

31,00

24,00

24,00

6,00

12,00

18,00

24,00

100,00

77,42

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

254,00

250,00

250,00

60,00

124,00

188,00

250,00

100,00

98,43

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

55,00

78,00

78,00

17,50

35,00

52,50

78,00

100,00

141,82

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

240,00

210,00

210,00

55,50

111,00

166,50

222,00

105,71

87,50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

14,00

1,00

1,00

0,00

0,00

7,14

- către bugetul general consolidat

122

14,00

1,00

1,00

0,00

0,00

7,14

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

181,00

209,00

209,00

55,50

111,00

166,50

222,00

106,22

115,47

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

1

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

183,00

151,00

318,00

22,50

45,00

67,50

90,00

28,30

173,77

| venituri neimpozabile

146

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

35,00

24,00

51,00

3,50

7,00

10,50

14,00

27,45

145,71

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

4.157,00

4.301,00

4.224,00

4.659,00

110,30

101,61

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.097,00

4.257,00

4.180,00

4.607,00

110,22

102,03

Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salarului de baza minim brut pe țara garantat în plata

151.a

0,00

74,00

111,00

296,00

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

297,00

297,00

297

297,00

100,00

100,00

4

Nr.mediu de salariați

153

270,00

250,00

230

230,00

100,00

85,19

Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata

153.a

9,00

9,00

9

9,00

100,00

100,00

Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata

153.b

5,00

9,00

9

9,00

100,00

180,00

5

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

1.264,51

1.419,00

1.514,49

1.669,20

110,22

119,77

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.150-rd.93-rd98/Rd.153)/12*1000

155

1.269,44

1.419,00

1514,49

1.669,20

110,22

119,30

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

26,60

28,86

31,87

32,48

101,91

119,81

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- pret mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016 din care:

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7=6d/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

Trim.I

Trim.II

Trim.III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

1.132,00

1.800,00

1.800,00

1.600,00

88,89

159,01

8

Creanțe restante, din care:

164

1.329,00

2.100,00

2.100,00

2.000,00

95,24

158,01

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

1.329,00

2.100,00

2.100,00

2.000,00

95,24

158,01

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

9

Credite pentru finantarea activitatii curente soldul ramas de rambursat

170

PRESEDINTE DE SEDINTA AXINIA CONSTANTIN

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2014

%

4=3/2

Prevederi an 2015

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1

Venituri din exploatare

7.562,00

7.196,00

95,00

7.215,00

7.330,00

101,59

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

1

Surse proprii, din care:

460,00

460,00

260,00

200,00

200,00

a) - amortizare

209,00

209,00

209,00

170,00

170,00

b) - profit

60,00

60,00

51,00

30,00

30,00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne (leasing)

b) - externe

4

Alte surse, din care:

191,00

191,00

0,00

0,00

0,00

rezerve ani precedenti

191,00

191,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

460,00

460,00

260,00

200,00

200,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

RK instalatii sediu

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- reabilitare termica a anvelopei cladirii sediu

- amenajare drum industrial interior

- extindere padocuri material antiderapant

-extindere statie carburanti

- amenaj.padoc agregate statia betoane

- amenaj platforma colectare deseuri

- amenaj.padocuri agregate cariera

- hala utilaje terasiere

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

460,00

460,00

8,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

252,00

200,00

200,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

Anexa nr. 5 HCL 24/2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen

de

realizare

an precedent

an curent 2016

An 2017

An 2018

Preliminat / Realizat

2015

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a

plăților restante

151

1800

90

1600

100

1500

110

1450

1

Trecerea pe venituri a penalitatilor calculate

X

X

10

10

10

2

M.ăsura 2 Incasarea sumelor pt. care s-a constituit venit.

X

X

-200

-100

-50

Masura n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

10

-200

10

-100

10

-50

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

10

-200

10

-100

10

-50

PRESEDINTE SEDINTA

CONSTANTIN AXINIA

Pagina 1 din 1

Data 15.03.2016 Ora 15:48