Hotărârea nr. 239/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CĂRĂMIDARI NR. 37, NUMĂR CADASTRAL 125477 întocmit în vederea consolidării, extinderii, etajării locuinţei existente pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CĂRĂMIDARI NR. 37, NUMĂR CADASTRAL 125477

întocmit în vederea consolidării, extinderii, etajării locuinței existente pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 85602 din 25.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 1819 din 24.06.2015 si nr. 378 din 16.02.2016;

Având în vedere cererea nr. 107338 din 17.11.2015 prin care domnul BOBOC PETRU și doamna BOBOC MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CĂRĂMIDARI NR. 37, NUMĂR CADASTRAL

125477;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 402 din 18.09.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 66/PUZ/2016;

Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 07.04.2016 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 7 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA CĂRĂMIDARI NR. 37. NUMĂR CADASTRAL 125477, întocmit în vederea consolidării, extinderii, etajării locuinței existente pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 723,00 mp conform certificatului de moștenitor nr. 12/07.06.2004, a certificatului de moștenitor nr. 25/09.12.2009 și a contractului de donație nr. 99/04.05.2011.

Indicatori urbanistici:UTR - LV1: POT=30%. CUT=0.36 mp /ADCmp. Regim de înălțime:D+P+1E, Hmax.=6,0 m măsurată de la CTA la cornișă);

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, doamnei BOBOC MARIA, IAȘI, STRADA CARAMIDARI NR. 37, Consiliului Județean Iași Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 239 din 31 august 2016


Legendă:

Limite:

Limita zonei studiate prin P.U.Z.

i Limită teren proprietate BOBOC PETRU și BOBOC MARIA

Limită stradală propusă

Limită posterioară și limite laterale propuse față de clădirile vecine

Limită intravilan

Funcțiuni:

Construcții propuse pentru extindere/etajare

Construcții existente

Construcții existente - anexe gospodărești

Suprafață edificabilă propusă

Terenuri proprietate privată

Spații verzi/ plantate - amenajate/neamenajate

Circulații si accese:

»

Alei/ trotuare, asfaltate/ pavele.

Carosabil auto, asfaltat.

Rigole de scurgere ape pluviale

Acces auto

Acces pietonal

1.    Procent de ocupare a terenului - P.O.T. maxim

U.T.R.


2.    Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T. maxim

3.    înălțimea minimă a construcțiilor propuse

4.    înălțimea maximă a construcțiilor propuse

H„„= 6,00 m, masurata de la C.T.A. la comisa BILANȚ TERITORIAL U.T.R.

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI VIZAT SPRE NESCHÎmbÂreI
1

2

3

4


Proprietate Boboc Petru si Boboc Maria

S,«re„= 723,00 mp

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafața construită / construibilă: locuință individuală, anexa

100,00

13,80

216,90

30,00

Suprafață circulații - accese, parcare, alei/trotuare

172,80

23,93

102,00

14,10

Suprafață spații libere -neamenajate/amenajate, înierbate, plantate

450,20

62,27

404,10

55,90

Total suprafață P.U.Z.

723,00

100

723,00

100


VERIFICATOR:/

EXPERT:

Nume:

Semnătura:

Cerința:


GQAPHffECTURA S. C. GRAPHITECTURA S. R. L.

J22/2376/2008 CU I 24291489 Tet0740187454 E-mail. offce@graphitectura no

BOBOC PETRU si BOBOC MARIA

Str. Caramidari nr. 37, Mun. lași, Jud. lași


Proiect nr.: 21/2015


Titlul proiectului: întocmire PUZ- consolidare, extindere, etajare locuința existenta pe teren proprietate si amenajare garaj la demisol


Faza:

P.U.Z.


Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE


Planșa:

U2


Specificație:

Nume:

Semnătura:

ȘEF PROIECT

Arh. Hen Iustin - Constantin

PROIECTAT

Arh. Bogus Gheorghe - Veniamin

PROIECTAT

Arh. ChiprianAna

DESENAT

Arh. ChiprianAna

Scara:

1:500

Data:

04.2016