Hotărârea nr. 238/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- IAŞI, STR. ATENEULUI NR.1A, NR.CAD./CF 149504 Pentru Investiţia “Construire Locuinţe Colective Şi Împrejmuire Teren Proprietate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- IAȘI, STR. ATENEULUI NR.1A, NR.CAD./CF 149504 Pentru Investiția “Construire Locuințe Colective Și

Împrejmuire Teren Proprietate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85587 din 24.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 970 din 6.04.2015 precum si Certificatul de urbanism nr. 1546 din 3.06.2015 ambele emise de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 88398 din 29.09.2015 prin care doamna Vicliuc Mihaela, în calitate de proprietar, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, str. Ateneului nr.1A, nr.cad./CF 149504 pentru investiția “ Construire locuințe colective și împrejmuire teren proprietate”;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.388 / 9.09.2015 precum si avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din 17.02.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr. 54/ P.U.Z./ 2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 23.05.2016 si Avizul arhitectului-sef cu nr. 9 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, str. Ateneului nr.1A, nr.cad./CF 149504 pentru investiția “Construire locuințe colective și împrejmuire teren proprietate”

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 513 mp, identificat cu nr.cad.149504 , CF 149504 a Municipiului Iași și aparține doamnei Vicliuc Mihaela, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 724/ 4.05.2015, NP Lungu Gabriela, încheiere intabulare nr. 60872/5.05.2015.

UTR CM2, zonă cu funcțiunea de locuințe colective și parcari supraterane.Functiuni admise cu conditionari: spatii comerciale cu suprafata mai mica de 200mp ADC, in conditiile in care nu genereaza disconfort functiunii dominante.

Indicatori urbanistici propuși: POT= 50%, CUT = 1,80mp Adc/mp teren, regim de înălțime maxim P+2E, Hmaxim la streașină/cornișă= 9,00m de la CTN. Cladirea va avea acoperis tip terasa.

Aliniament stradal spre vest va fi la 3,0m de limita de proprietate si la 7,5m fata de axul existent al strazii Ateneului.

Retrageri fata de limitele laterale ale terenului : 3,0m fata de limita de proprietate laterala nord, 1,0m fata de limita de proprietate laterala sud si 5,0m fata de limita de proprietate posterioara est.Cladirea va avea acoperis tip terasa

Locuri de parcare propuse: 13 în incintă, la nivelul solului.

Anexa planșa „U2-reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.Devierile, extinderile retelelor , daca va fi cazul, se vor face anterior investitiei de baza.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, doamnei Vicliuc Mihaela, str. V.Alecsandri nr.112, sat Gherăiești, jud. Neamț, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 238 din 31 august 2016

Legendă:

Limite:

Limită zonă studiată prin P.U.Z.,

Limita proprietate Viciiuc Mihaela/ limită P.U.Z., Regim de aliniere propus față de stradă,

Regim de aliniere propus față de vecinătăți, Suprafața edificabilă conform R.L.U. al P.U.Z..

Funcțiuni propuse:

Construcție locuința colectivă,

Spațiu liber amenajat - inierbat/ plantat.

Circulații si accese:

2] Parcare supraterana propusă -12 locuri :Suprafața construita desfășurată (SCD) locuințe colectf Spatii comerciale -1 ioc la 100 mp, la care se adauga 1

] Alee auto si pietonala,

] Drum asfaltat,

Propunere trotuar - pave!^,

Propunere acces pietonal Propunere acces auto basuri protecție:

Plantație de protecție - prg^jîfe Gard viu

Indici urbanistici:

JudetyTlASI Primăria Municipiului Iași

ANEXA ————

Arhitect scf,r?--0^5--TS?35 TO

CCNStMil.JlWTrXNIASI

Nota: 1. H maxim masurata d© ia C.T.N.

2. Locurile de parcare sunt calculate pentru CUT maxiri.    a mc Y A

- In cazul nerealizarii CUT- lui maxim, numărul locuri >r £ 3 parcare va fi Atafe-flaPSCO/ 75mp.

jîl .