Hotărârea nr. 237/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, bulevardul Chimiei nr.2, nr.cad./CF 150352 pentru investitia CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, bulevardul Chimiei nr.2, nr.cad./CF 150352 pentru investitia CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85590 din 24.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1795 din 19.06.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 119680 din 17.12.2015 prin care S.C. CONEST S.A solicita avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal- Iași, bulevardul Chimiei nr.2, nr.cad./CF 150352 pentru investitia « Construire locuinte colective »;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.447 din 21.10.2015, Proiectul faza P.U.Z. nr.287/2015 intocmit de S.C. SAM IDEAS S.R.L. precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, studiul de impact, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, Avizul Comisiei de urbanism din data de 21.04.2016 si Avizul arhitectului-sef nr. 15 din 23.08.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 56/PUZ/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași. bulevardul Chimiei nr.2. nr.cadastral 150352, CF 150352 pentru investitia « Construire locuinte colective ».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 11.932 mp identificat cu nr.cad./ CF 150352. este proprietatea S.C. CONEST S.A., conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M10. nr.0032/5.03.1993. eliberat de M.L.P.A.T.. transcris sub nr. 3456/1993. Act dezmembrare autentificat sub nr. 2755 din 5.06.2012. NP Coste Stefan & Asociatii. Contract de schimb autentificat sub nr.6695 din 3.09.2012. NP Coste Stefan & Asociatii. S-a intocmit ulterior Actul de alipire autentificat sub nr. 4224 din 19.05.2015. NP Costin Razvan-Ionut. incheiere intabulare nr.69605 din 10.05.2015.

Se constituie unitatea teritoriala de referinta UTR 1- locuinte colective mari si medii in ansambluri recent realizate cu mai mult de P+10 niveluri, cu functiunea dominanta de locuire.

Utilizări admise- locuinte in proprietate privata, spatii comerciale organizate in unitati a caror suprafata sa nu depseasca 400mp/unitate, spatii conexe functiunii de locuire, amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje,

garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari sportive.

Utilizări admise condiționat: spatii de birouri si servicii cu profil liberal (in procent de maxim 50%) spatii pentru sport si agrement, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare, echipamente publice la nivel rezidential si de cartier (crese, gradinite, cabinete medicale).

*Toate functiunile conexe se vor desfasura doar la parterul constructiilor propuse iar suprafata lor totala nu va depasi 5966mp.

Indicatori urbanistici propuși: POT=50%, CUT=3,3 mpADC/mp teren, regim de înălțime maxim admis 2S+P+11E, înălțime maximă 38,00m (de la cota +0,00 la cornisa/coama).

Aliniament principal- retragere cu minim 5,0m de limita de proprietate si minim 30m fata de limita dinspre bulevardul Chimiei. Retrageri fata de limitele proprietatii-minim 3,0m spre vest, minim 7,50m spre est, posterior minim 8,0m. Distanta minima intre cladirile nealăturate de pe aceeasi parcela va fi minim 7,00m.

Se vor amenaja 330 de locuri de parcare (din care 175 la subsol, 50 la parter si105 la nivelul solului), spații verzi și spațiu de joacă pentru copii.

Anexa planșa „U2-reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, S.C. CONEST S.A. Iași (str. Basarabi, nr. 2, bl. L3, sc. A, et. 2, ap. 2, Iași), Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 237 din 31 august 2016


l“^-1

;." -.

! • •• • «.

•    *    • i    •


POT

50%

CUT

3,3

2S+P+

+11E

H max 38,00 m


^"ouri gm* p ȚT

*7 / / 1

HL    u-j/ -Thjk~

r> ' /

ShîPe terenul studiat exista realizate construcții după C1 - Magazie de materiale, parter,

C2 - Magazie de materiale, parter,

' ■, ■    C3 - Depozit + vestiare, parter,

C4 - Garaj, parter,

.    ■    C5 - Sediu filiala, parter,

C6 - Depozit magazin Conest, parter,

C7 - Atelier filiala de instalații, parter,

C8 - Vestiare filiala de instalații, parter,

C9 - Depozit 2 magazin Conest, parter, C10 - Atelier reparații auto, parter,

C11 - Garaj auto, parter,

C12 - Sediu filiala de instalații, parter,

'i ' •    C13-Magazie, parter,

•'    _C14 - Baraca metalica, parter,

'< TOTAL

Prin acest proiect, toate construcțiile existente dezafectare


ParțialSc = 282,00 mp; Sc =    4,00    mp;

Sc = 282,00 mp; Sc =    93,00    mp;

Sc= 183,00 mp; Sc= 169,00 mp; Sc = 183,00 mp; Sc= 91,00 mp; Sc= 148,00 mp; Sc = 384,00 mp; Sc= 332,00 mp; Sc = 233,00 mp; Sc= 18,00 mp; Sc =    96,00    mp;

Sc = 2279,00 mp;

pe teren se propun spre


ACCESE - accesul se va face pe latura nordica, din bulevardul Chimiei; FUNCȚIUNEA - Locuințe colective si funcțiuni anexe; regimul de Înălțime -2S+P+11E;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ - 38,00 m, măsurată de la CTN pina la atic;

POT - 50,00%;

CUT - 3,3 (tOmc/mp);

Regim de aliniere - 5,00 m;

Amplasarea construcțiilor fata de LIMITA LATERAL VESTICA Amplasarea construcțiilor fata de LIMITA LATERAL ESTICA Amplasarea construcțiilor fata de LIMITA POSTERIOARA ZONA COMPLET ECHIPATA EDILITAR


3e va asigura o distanta minima de 7,00 m intre clădirile de pe parcela pentru a se putea asigura accesul mijloacelor de intervenție In caz de urgenta.    ' ' ' « vS'


LEGENDA^k


NOTA:


parcele construitele

zona edifii


aEimwHîia Municipiului lași

ANEXA


lin it i zonei studiatdTtTO/PUZ linr


pigprietatij    tțj

aiirtia’SÎSHte Arhiteftsef, acrjes auto/pietonal


NECESAR SPATII VERZI

/

_l    I_/

Calculul suprafeței totale a spatiilor verzi amenajate pentru terenuFsKtoiat se wa face la faza

DTAC, respectând prevederile HG 525/ 1996 actualizata pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.    .

ADC loc. colective = aprox.22.000mp, aprox.590 locuitori = 1180,00 rtjp Spatii» verzi necesare

Minim suprafața spatii verzi asigurata pe teren

= 11193,00 mp

SECȚIUNE 1-1

7Perimetral locului de joaca, pe toate cele trei laturi comune cu proprietățile invecimate se vor realiza panouri de protecție cu inaltimea de 2,50 m, viu colorate ce vor fi dublate de perdea de arbori si arbuști pentru a se realiza o protoctie fonica si vizuala-atat dinspre cat si spre tocul de joaca.

BILANȚ TERITORIAL

existent

desființat

după desființare

propus

mp

%

mp

%

mp

%

mp

suprafața totala teren

11.932,00

100,00

11.932,00

100,00

11.932,00

100,00

11.932,00

suprafața intravilan

11.932,00

100,00

11.932,00

100,00

11.932,00

100,00

11.932,00

100,00

s

■-

u

suprafața corstruita/construibila

2.279,00

19,10

2.279,00

19,10

0,00

0,00

5 966,00

50,00

suprafața ale

carosabil

7.393,00

61,96

7.393,00

61,96

0,00

0,00

4 772,80

40,00

suprafața zona cai ferate industriale

2.260,00

18,94

2.260,00

18,94

0,00

0,00

0,00

0,00

suprafața teren neamenajat/spatiu verde

Q.00

0,00

0,00

0,00

11.932,00

100,00

1.193,20

10,00C00RD.URBAN5M arh C. MEDARU5AM ideas


SEF PROIECT


arh S. SAVESCU


PROIECTAT


arh A.M. SAVESCU


DESENAT


arh A.M. SAVESCUBeneficiar; sc CONEST SA

Denumire : întocmire PUZ - Construire locuințe colective Adresa:    jud. lași, mun. lași, bld. Chimiei, nr. 2, nr.cad. 150352


) I/I000


z


decembrie 2015


REGLEMENTAR! URBANISTICE


proiect

287/2015


faza

PUZ


U2