Hotărârea nr. 236/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea P.U.D.- Iasi, strada Vasile Lupu nr.78, numere cadastrale de la 151939 pana la 152054 pentru investitia Construire ansamblu locuinte colective

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea P.U.D.- Iasi, strada Vasile Lupu nr.78,

numere cadastrale de la 151939 pana la 152054 pentru investitia Construire ansamblu locuinte colective

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85586 din 24.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1191 din 19.04.2016 emis in completarea Certificatului de urbanism nr. 608/ 4.03.2016 , ambele emise de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 30219 din 21.03.2016 prin care Gheorghiu Bogdan-Mihai solicita avizarea si aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - pentru modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 191/2006 pentru amplasamentul situat in Iași, strada Vasile Lupu nr.78, numere cadastrale de la 151939 pana la 152054 in vederea realizarii investitiei « Construire ansamblu locuinte colective pe teren proprietate privata »;

Având în vedere Proiectul faza P.U.D. nr. 466/2016 precum și studiul geotehnic, studiul de impact, studiul de insorire si planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Avand in vedere Avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iasi din data de 15.07.2016 si Avizul arhitectului-sef nr.11 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin H.C.L. nr. 191/2006 pentru amplasamentul situat in Iași, strada Vasile Lupu nr.78, numere cadastrale de la 151939 pana la 152054 in vederea realizarii investitiei « Construire ansamblu locuinte colective pe teren proprietate privata»;

Suprafața terenului studiat prin P.U.D. este 13.849 mp, identificat cu numere cadastrale de la 151939 pana la 152054 si apartine domnului Gheorghiu Bogdan Mihai, conform Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 2900/ 16.10.2015 BNP Pohoata Manuela si incheiere intabulare nr. 152810/ 16.10.2015.

UTR LA1 - ansamblu de locuinte colective, indicatori urbanistici existenti si pastrati: POT=26%, CUT=3,1 mpADC/ mp teren, regim de înăltime pentru fiecare obiect S+P+10E înălțime maxima la streasina sau atic 36,00m, iar imobilul cu functiuni complementare celei de locuire (centrul spa) P+2E, înălțime maxima la streasina 10m.

Utilizari admise - locuinte colective, spatii de prestari servicii, birouri, sedii firme, spatii comerciale, spatii de alimentatie publica.

Se va asigura un necesar de 446 de locuri de parcare (232 supraterane, 214 in subteran). Accesul auto se va amenaja din strada Orfelinatului.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilele vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnului Gheorghiu Bogdan Mihai (fundac Socola, nr. 5E, Iași), Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 236 din 31 august 2016

LOCUINȚE COLECTIVECONFORM AUTORIZ-7

i . r~

/

I    I

S+P+11

/

S+P+11

CZZ3

I J


126,0%

2 3,1

3 10,0

4 36,0tUTORIZATIE DE CONSTRUIRE Nfi.347/68.04:20Î?-


Limita zonei studiate prin PUD    P.U.D.

Aliniament - conform AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE Nr 347/08.04.2015

Limita proprietate GHEORGHIU BOGDAN MIHAI Construcții existente - conform AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE Nr 347/08.04.2015 Construcții propuse - LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE

Acces protejat

Construcții învecinate

Spatii verzi plantate/amenajate

Spatii de joaca

Pavele inierbate

Spatii verzi amenajate pe clădiri

Punct gospodăresc

Circulație auto/drumuri publice

Circulații pietonale/Trotuare

Limita subsol

Loc de parcare suprateran

Acces LOCUINȚE


Acces SPATII COMERCIALE


Acces AUTO


1

2

3

4


1.    Procent de ocupare a terenului - P.O.T.

2.    Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T.

3.    înălțimea minimă a construcțiilor propuse.

4. înălțimea maximă a construcțiilor propuse (la atic)


BILANȚ TERITORIAL U.T.R. LA1 - ansamblu de locuințe colective


Proprietate GHEORGHIU BOGDAN MIHAI Storen= 13 849,00mp.

Sd„f=42931,9mp


Suprafața circulații, alei


Suprafața spații verzi/spații libere


Suprafața cedată domeniului public


Suprafața totală studiată prin P.U.D.


Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)


Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)


Modificări propuse


3 600,0


6 962,0


3 342,0


13 904,0


26,0


50,0


24,0


100,0


Suprafața


Spatii verzi sol

2816,50

Spatii verzi pe clădiri

terase insumate clădiri C01 ,002,003=820,80

Pavele inierbate 50% spațiu verde

50% x 392,20=196,10

Total    3833,40

-/ -


Conform Autorizației de construiri 347/08.04.2015 necesar locuri i Calcul parcari in funcție de mp Vi Sc parter - spatii comerciale= 598mp;

425/2007 sunt necesare 6 locuri i Sd etaj curent=627,3mp Sd total etaje =6286,7mp; conform HCL 425/2007 sunt necesare 84 locuri de parcare Nr. total locuri parcare necesar: 3 x 6 + 3 x 84+176 parcare


subteran: 214 supraterane: 232 parcare: 446


/ Aut.nr.53,24.06.2004

Arhitect CHIRITA MARIAN JAN


1:500


3 600,0


7 432,5


2 816,5


13 849,00


26,0


53,7


100,0


26,0


-Conform Autorizației de construirepnr. _ 5347/08.04.2015 necesar locuri de\J$arcaiQ:^ /Calcul parcari in funcție de nr. apartamente 1/1 Nr. apartamente blocuri in curs de autdfizarait2sief:" rezulta un necesar de 246 locuri de parcare Sc paner - spatii comerciale=598mp; conform HCL 425/2007 sunt necesare 3 x 6=18 locuri de parcare Nr. total locuri parcare necesar: 440 locuri parcare

Nr. locuri de parcare subteran: 214 Nr. locuri de parcare supraterane: 232 Nr. total locuri de parcare: 446


03.2016


Beneficiar:

GHEORGHIU BOGDAN MIHAI

Titlul proiectului: Modificare pud aprobat prin HCL 191/2006 Adresa: Mun. lași, str. Vasile Lupu, nr. 78

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Pr. nr. 466/20


Faza:

P.U.D