Hotărârea nr. 235/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI, IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE 147373, 120827, 143499 si 147372 Intocmit in vederea construirii unor spatii de productie si de depozitare, extindere hala si demolare hala de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAȘI, IASI,

BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE 147373, 120827, 143499 si 147372

Intocmit in vederea construirii unor spatii de productie si de depozitare, extindere hala si demolare hala de depozitare pe teren proprietate privata

persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 85592/25.08.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatele de urbanism nr. 1302 din 07.05.2013, nr.

2001/06.07.2015 si nr. 3792 din 18.12.2015;

Avand in vedere cererea nr. 32615 din 08.04.2015 prin care S.C.CHEMICAL

COMPANY S.A. prin domnul Radu Gabriel Ciobanu solicita avizarea si ulterior

aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE 147373, 120827,143499 si 147372;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 448 din 21.10.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 38/PUZ/2016;

Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 04.11.2015;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 3 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMERE CADASTRALE 147373, 120827,143499 si 147372, intocmit in vederea construirii unor spatii de productie si de depozitare, extindere hala si demolare hala de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 7534,00 mp, conform actului de dezmembrare nr. 2019/15.07.2014, contractului de vanzare cumparare nr.606/1999 si contractului de vanzare cumparare nr.472/2013 este detinuta S.C.CHEMICAL COMPANY S.A. prin domnul Radu Gabriel Ciobanu si de SC COM BETON SA conform Declaratiei autentificate nr. 3450/16.09.2015 pentru acord privind includerea suprafetei de teren = 2274,0 mp (numar cadastral 147372) detinuta de aceasta societate pentru a fi studiata in prezentul Plan Urbanistic Zonal ). Accesul se realizeaza din STRADA SF. IOAN conform contractului de folosinta nr. 106637/2/12.01.2016 utilizat pentru Cale de acces auto si pietonala;

Indicatori urbanistici:AI2-POT=30%,CUT=2,5 mc/mp teren, Regim de inaltime:P/P+1E/2E, Hmax. admis =8 (pentru cladiri cu regim de inaltime parter inalt ) si 14,00m pentru cladiri de birouri;

Anexa plansa de reglementari urbanistice 03 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire spatii de productie si depozitare.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, S.C.CHEMICAL COMPANY S.A. din Iasi, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 235 din 31 august 2016

LEGENDA:

•    LIMITE

■mk hm ZONA STUDIATA

— - LIMITA TERENULUI STUDIAT St = 7534,40 mp

•    ZONIFICARE FUNCȚIONALA

TEREN PROPRIETATE COMBETON S.A.
TEREN NEAMENAJAT

TEREN NEAMENAJAT. ZONA DE PROTECȚIE A CAII FERATE

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE


PLAN DE SITUAȚIE INSUSIT DE: COMBETON S.A.


CALE DE ACCES

133 mp

CIRCULAȚII AUTO PROPUSE

PLATFORME BETONATE EXISTENTE

PLATFORME BETONATE PROPUSE


BILANȚ TERITORIAL


_• REGLEMENTARI ...... ALINIAMENTEIMOBIL EXISTENT

IMOBIL PROPUS


REPARAȚII CAPITALE ASUPRA IMOBILULUI EXISTENT

PARCARI PROPUSE

SPATII VERZI PROPUSE

ACCES PIETONAL PROPUS ACCES AUTO PROPUS


1

2

3

4


1.    ÎNĂLȚIME MINIMA ADMISA

2.    înălțime maxima adi

3.    P.O.T. MAXIM

4.    C.U.T. MAXIM


URBANO


Bld. Chimiei nr.14

Mun. lași, jud. lași

Existent

Propus

Al 3

Al 3

mp

%

mp

%

Suprafața teren studiat

7534,40

100,00

7534,40

100,00

S. teren proprietate Chemical Company S.A.

5260,40

69,82

5260,40

69,82

S. teren proprietate Combeton S.A.

2274,00

30,18

2274,00

30,18

Suprafața construita

1474,75

19,58

1918,76

25,47

Suprafața desfășurată

2045,34

27,15

2887,04

38,32

Volum construit

10 526 mc

139,70

17 000 mc

225,64

Circulații pietonale, carosabile, parcari, platforme betonate

2540,00

33,71

4255,64

56,49

Suprafața spatii verzi

160,00

2,12

160,00

2,12

Teren neamenajat

3359,65

44,59

-

-

Zona de protecție cale ferata

-

-

1200,00

15,92

Procent de ocupare a terenului

20,45 %

26,62 %

Coeficient de utilizare a terenului

1,46 mc/ mp TEREN

2,36 mc/ mp TEREN

Procent de ocupare a terenului conform PUZ

-

30,00 %

Coeficient de utilizare a terenului conform PUZ

-

2,50 mc/ mp TEREN

NR. LOCURI DE PARCARE PROPUSE

39.122.350.2013 3 1269085

URBANO arhitect s.r.i IAȘI

Complex Grădinari, Str. Grădinari nr.. 14, bl. F2-1, etaj 1, stanga

Tel./ Fax: 0232- 26.66.08, E- mail: urbano.arhitect@gmail.com

Beneficiar:

S.C. CHEMICAL COMPANY S.A.

Proiect: nr. 036/ 2013

Specificație

Nume

Semnătură

scara

x 1:500

Titlu proiect: ÎNTOCMIRE PUZ - Construire spatii de product ie si depozitare, extindere hala si demolare hala depozitare pe teren proprietate Chemical Company S.A. si Combeton S.A.

Mun. lași, bld. Cnimiei nr. 14, jud. lași

Faza:

P.U.Z.

Sef proiect

Arh.Paul Palaghib.

Proiectat

Arh.Paul Palaghia

data

-07.2015

Titlu planșa: REGLEMENTARI URBANISTICE. MOBILARE URBANA

Planșa nr.

03

Desenat

Arh.st.Stefan Neagu

y //    —