Hotărârea nr. 234/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI, STR.SMÂRDAN NR.53-55, numar cadastral 149216 pentru investiţia CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE PE TEREN PROPRIETATE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAȘI, STR.SMÂRDAN NR.53-55, numar cadastral 149216

pentru investiția CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PE TEREN PROPRIETATE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85577 din 24.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 874 din 26.03.2015 emis de Primăria Municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 60389 din 1.07.2015 prin care doamna Timofte Cornelia si dl.Timofte Gheorghe solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Smardan nr. 53-55, numar cadastral 149216, Carte Funciara 149216 pentru investitia ''Construire bloc de locuințe pe teren proprietate'' ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 373/ 22.05.2015, proiectul faza PUZ nr. 34/2015 , precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare la cerința Af, studiul de insorire, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al

Municipiului Iași din data de 17.02.2016;

Având în vedere Avizul Unic nr. 41/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 27.04.2016;

Având în vedere Avizul arhitectului-sef cu nr. 8 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, str. Smardan nr. 53-55, numar cadastral 149216, Carte Funciara 149216 pentru investitia ''Construire bloc de locuințe pe teren proprietate''.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1.697mp conform actelor (1.810mp real masurat) și apartine domnului Timofte Gheorghe si doamnei Timofte Cornelia, conform Act alipire autentificat sub nr. 209/15.01.2014, NP Iulia Paduraru și

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6461/ 25.11.2014, NP Iulia Păduraru, Contract de vînzare autentificat sub nr.3699 /23.07.2014, NP Iulia Păduraru, Contract de vînzare-cumpărare autentificat sub nr. 3703 /4.12.2014, NP Bădărău Stela.

UTR LC- zona de locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu.

Indicatori urbanistici: POT= 30%,CUT= 1,08mp ADC/mp teren, regim de inaltime S+P+2E-3E (etaj retras) in limita CUT-ului admis, acoperis tip terasa, înălțime maximă 10,00m la cornișă de la cota cea mai înaltă a CTN-ului pentru zona cu S+P+2E si 12,00m pentru zona de S+P+3E.

Aliniament principal fata de strada Smardan: retragere la 12,5m din axul acesteia,, retras fata de aliniament cu minim 5,00m. Retragerile fata de limitele laterale ale proprietatii precum si fata de limita posterioara (strada Barbu Lautaru) vor fi de minim din inaltimea la cornișa a clădirii dar nu mai putin de 5,00m.

Conform H.C.L. nr. 425/2007 sunt necesare un numar de 25 locuri de parcare care se vor amenaja 15 la nivelul terenului si 10 la subsol.

Pentru emiterea autorizatiei de construire se va intocmi un studiu de drenaj litologic (eventual studiu hidrogeologic) prezentandu-se solutii de drenaj si un proiect de stabilitate a peretilor excavatiei , cu respectarea normativelor de proiectare NP 120/2014 si NP 074/2015.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice- zonificare ” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile, modernizările sau devierile rețelelor necesare funcționării obiectivului, se vor realiza anterior construirii blocului de locuințe.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, familiei Timofte Cornelia și Timofte Gheorghe, judetul Iași, sat Tibanesti, com.Țibănești, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism;

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 234 din 31 august 2016


POT

regim de inaltime

CUT

inaltime la cornișaPLAN URBANISTIC ZONAL

| AiNCĂA LA. KUIAKiRF NT* 1


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

fidifa? 'fa*-

EXISTENT

PROPUS

Zone func

ionale

Suprafața

Suprafața

(mp)

%

(mp)

%

1 .Suprafața nou construita

00,0

00,0

509,10

30,0

2.Suprafata ameriajata(circulatii-parcaje)

1697,00

100,0

322,43

19,0

3.Suprafata teren plantat

0,00

00,0

865,47

51,0

TOTAL teritoriu

zona studiata

1697,00

100

1697,00

100


•    LIMITE

-----------1 limita PROPRIETĂȚI STUDIATE PRIN PUZ

• MW<> LIMITA P.U.Z.

•    FUNCȚIUNI ALE CONSTRUCȚIILOR SI TERENURILOR EXISTENT^ ZONA AMPLASARE CLĂDIRI

CLĂDIRI EXISTENTE


S+P+2


S+P+


PLATFORME CIRCULAȚIE / PLATFORME PARCĂRI ZONE SPATII VERZI, GRĂDINI DE FAȚADA


SUPRAFAȚA DE TEREN NECESARA LĂRGIRE STADA S= 52,00mp


• CIRCULAȚII


ALINIAMENTE


STRĂZI EXISTENTE / LĂRGIRE PROPUSA ACCES AUTO/PIETONAL


ALININIERE LA STRADA ALINIERE LATERALA SI POSTERIOARA\ RETRAGERE DE LA ALINIERE
Limita

proprietate-4

SECȚIUNEA 2-2


SECȚIUNEA 1-1

NECESAR conform HCL 425/2007

- 25 locuri parcare care se vor amplasa

pe teren proprietate 15 la nivelul solului si 10 la subsol

PROPUNERI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI:

-    extinderea rețelei de apa si canalizare si refacerea imbracamintii stradale;

-    realizarea de rigole in lungul străzilor spre zona de parcari;

Inaltimea la streasina se masoara de la cota cea mal înalta a CTN - ului


-    realizarea de spatii plantate de protecție intre clădiri si eteaua stradala;

BIROU ARHITECTURA 3

arh. IOAN ANGELA aut.nr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR

TIMOFTE CORNELIA si GHEORGHE

pr.

34/2015

spti

cificatie

NUME

SEMNĂTURĂ

SC.

PUZ-CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PE

TEREN PROPRIETATE

IAȘI, str. Smardan;Barbu Lautaru, nr. 53+55

faza

PUZ

desenat

arh. IOAN ANGELA

c-—/

1/500

proiectat

arh. IOAN ANGELA

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

pl.

U2

set proiect

arh.lOAN ANGELA

v *