Hotărârea nr. 233/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. CIURCHI nr.101E , nr.cad.147939 pentru investitia Construire Locuinţe Colective Pe Teren Proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. CIURCHI nr.101E ,

nr.cad.147939 pentru investiția Construire Locuințe Colective Pe Teren Proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85588 din 24.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1275 din 11.05.2015 emis de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 65024 din 15.07.2015 prin care fam.Budeanu Ionel și Cristina Georgeta în calitate de proprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, str. CIURCHI nr.101E , număr cadastral 147939 Iași pentru « Construire locuințe colective pe teren proprietate«

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.371/ 22.05.2015 precum si avizele

obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având in vedere Avizul favorabil al Comisiei de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din 9.12.2015 ;

Având în vedere Avizul Unic nr.33/ P.U.Z./ 2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 22.04.2016 si Avizul arhitectului -sef cu nr.10 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, Str.CIURCHI nr.101E, numar cadastral 147939, CF 147939 întocmit pentru »Construire locuințe colective pe teren proprietate « (prin desființare clădiri existente ).

Suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z.-ului este de 780mp (conform actelor de proprietate , 807mp real masurat) și este deținut de .Budeanu Ionel și Budeanu Cristina Georgeta, conform Contractului de vânzare autentificat sub nr.502/18.03.2015 NP Pătrășcanu Theodor Vlăduț, încheiere intabulare nr. 34888/

19.03.2015.

Se vor asigura un numar de 18 locuri de parcare obligatorii investitiei propuse, pe terenul in suprafata de 523,2mp indentificat cu nr. cadastral 151843, strada Han Tatar F.N. (conform aviz GIS Cadastru, adresa veche fiind str.Oancea nr. 14) care apartine domnului Budeanu Ionel și doamnei Budeanu Cristina Georgeta conform Contractului de vânzare autentificat sub nr. 2315 din 23.11.2015, NP Patrascanu Th.Vladut.

UTR LA1- locuințe colective cu regim de înălțime P+4-5E (volum in trepte), înălțime maximă 18m la streașină de la CTN, POT= 50%, CUT= 3,0 mpADC/mp teren. Utilizări permise- locuințe si amenajari aferente zonei de locuit. Alinierea la strada Ciurchi va fi de 2,95m din ax, insa terenul nu se va imprejmui pe aceasta latura. Aliniament stradal - retragere cladire la minim 5,95m de la axul străzii Ciurchi. Retrageri fata de limitele proprietatii 2,00m lateral spre est, 3,00m spre sud si 4,00 m spre nord. Se vor amenaja 22 de locuri de parcare din care 4 locuri se vor amenaja pe amplasamentul studiat, iar celelelate 18 locuri se vor amenaja pe terenul achizitionat in acest scop pe strada Han Tatar F.N, la 78,72m de amplasamentul studiat.

Anexa planșa „U2- reglementări urbanistice - zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile, modernizările sau devierile rețelelor necesare funcționării obiectivului se vor realiza din surse proprii ale investitorului anterior construirii imobilului cu destinația locuințe colective .

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnului Budeanu Ionel, Iași, Str.Stejar nr.97, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 233 din 31 august 2016


LA1

780mp

P+4-5E

50,0%

+18,0

3.0


Jl

t

1

\_

4

ii;

o

1

,Oficiul dft Cadastru si publicitate lmob| IAȘI 1    |

CdSMIN RADO .... ni


SECȚIUNEA 1-1

EXISTENT

PROPUS

Zone funcționale

\\C>

Suprafața

mp

%

din total

Suprafața

mp

%

din total

1 .Suprafața nou construita

2.Suprafata amenajata (circulatii-parcaje; 3.Suprafata plantata

0,00

0,00

780,00

0,0

0,0

100,0

390,00

195,00

50,00

25,00

TOTAL teritoriu zona studiata

780,00

100


1 s    '    ■    a,

VERIFICATOR/EXPERT

NUME /

SEMNĂTURĂ

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA t î

BIROU/ARHITECTURA 3 arh. IOAN ANGELA aut.nr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR    Wui

BUDEANU IONEL si CRISTINA GEC«GETA 'V

specificație

t/uME

SEMNĂTURĂ

SC.

PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLEl/fh^te^. PE TEREN PROPRIETATE

Str, Ciurchi, nr. lOtemun. lași uty

PUZ

desenat

arh. I^AN ANGELA^

1/200

proiectat

arh. lâAN ANGELA

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

pl.

U2

sef proiect

arh. IOAN ANGELA


631950XX)631850


IMINCM LA HUI MP I


BLOC LOCUINȚE


Stâlp iluminat Canal

Gagher

— Limita Carte Funciara


LIMITE

■■MMM LIMITA PROPRIETĂȚI STUDIATE PRIN PUZ

• • • • LIMITA P.UZ.

FUNCȚIUNI ALE CONSTRUCȚIILOR SI TERENURILOR EXISTENTE

|P+5fP+4| CONTUR CLĂDIRE PROPUSA |    | CLĂDIRI EXISTENTE

j STRADA ACCES/PLATFORME PARCARI

|    j ZONE SPATII VERZI, GRĂDINI DE FAȚADA

CIRCULAȚII

__    STRADA EXISTENTA

ACCES AUTO/PIETONAL

ALINIAMENTE

-    ALINIERE LA STRADA

—»    RETRAGERE DE LA ALINIERE

------ ALINIERE LATERALA - POSTERIOARA

Inaltimea la streasina se masoara de la cota cea mai inalta a CTN-ului

Conform HCL 425/2007 (390mp x4 +110mp = 1670mp:75 = 22locuri) necesare 22 locuri de parcare la nivelul terenului


PLAN URBANISTIC ZONAL

PARCARE


BLOC LOCUINȚE


BLOC LOCUINTI

P + 4


NOTA: Prezentul document


iiLbsoțst de procesul verbal de recepție


Clădire de locuit


P+4

+ 15.00m


VIZAT SPRfr'ESCRJMBARE ANEXA PUD/PUZ

^5


Primăria Municipiul ~    ~ ANEXĂ

1


Arhitect sef,


BLOC

LOCUINȚE

P+4 I


631950


BLOC LOCUITE


Caoastru si Publtcitat>HiOb v


Ângejg R

ISAM

arhiîec:


I

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA    \

BIROU ARHITECTURA 3

arh. IOAN ANGELA autnr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR    f/g

BUDEANU IONEL si CRISTINA GEOr4s£tA

Ax

specificație

NUME

SEMNĂTURĂ

SC.

PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLH^TIVB, *

PE TEREN PROPRIETATE lUf y \ / Str. Ciurcbi, nr. lEMtrnun lași

desenat

arh. IOAN ANGELA

1/500

proiectat

arh. IOAN ANGELA

TITLU PLANȘA    ” X

PARCARE

_

\ pl.

U'2 K

sef proiect

arh. IOAN ANGELA

XJ


631900