Hotărârea nr. 232/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI, STR.PANTELIMON HALIPA F.N., NUMĂR CADASTRAL 142499 pentru Construire Supermarket, Magazin, Realizare Acces Auto, Realizare Acces Pietonal, Amenajări Exterioare, Sistematizare Verticală, Împrejmuire,Organizare De Santier

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal IAȘI, STR.PANTELIMON HALIPA F.N.,

NUMĂR CADASTRAL 142499

pentru Construire Supermarket, Magazin, Realizare Acces Auto, Realizare Acces Pietonal, Amenajări Exterioare, Sistematizare Verticală,

Împrejmuire,Organizare De Santier

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 85589 din 24.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1528 din 3.06.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 95640 din 15.10.2015 prin care Moșneagu Denisa Georgeta, Rudeanu Dan, Botezatu Lidia, Rudeanu Alexandru Paul Neculai, Posastiuc Rodica și Labau Mihai Radu, în calitate de proprietari, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PANTELIMON HALIPA F.N., NUMĂR CADASTRAL/ CF 142499 pentru « Construire supermarket, magazin, realizare acces auto, realizare acces pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, împrejmuire, organizare de șantier »;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.415 din 23.09.2015 precum și toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic preliminar cu verificare Af, studiul de impact, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din 21.04.2016 ;

Având în vedere Avizul Unic nr.60/ P.U.Z./ 2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 7.06.2016 si Avizul arhitectului-sef cu nr. 12 din 23.08.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, STRADA PANTELIMON HALIPA F.N., Număr Cadastral/Cf 142499 întocmit pentru » Construire supermarket, magazin, realizare acces auto, realizare acces pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, împrejmuire, organizare de șantier »

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 5.660mp real măsurați, 5.729mp conform actelor și aparține inițiatorilor documentației de urbanism, Moșneagu Denisa Georgeta, Rudeanu Dan, Botezatu Lidia, Rudeanu Alexandru Paul Neculai, Posastiuc Rodica și Labau Mihai Radu , conform Titlului de proprietate nr. 183001/30.08.1994, Sentința civilă nr. 11375/ 15.06.2011, încheiere intabulare nr. 93152/ 26.09.2012.

UTR CM-zonă mixtă pentru servicii și comerț. Utilizări permise- servicii comerciale și de prestări servicii, comerț en-gros și en-detaille, prestări servicii conexe cu activitatea de comerț alimentar și nealimentar, amenajate pe platforma exterioară, parcaje, spații plantate, reclame (totemuri, panouri, s.a.)

Indicatori urbanistici propuși: POT=30%, CUT=0,3mpADC/ mp teren, înălțime maximă 5,50m (cu excepția instalațiilor, a coșurilor sau a elementelor de reclamă amplasate pe clădire sau pe terenul proprietate), regim de înălțime maxim admis Parter înalt, regim de construire izolat. Se propune amenajarea a 83 locuri de parcare în incintă.

Aliniament principal - retragere cu minim 40 m de limita de proprietate dinspre strada Pantelimon Halipa (excepție făcând postul trafo, reclame sau panouri publicitare). Retrageri față de limitele laterale și posterioare ale parcelei- minim 6,00m spre nord-vest (lateral), 3,00m spre sud-vest (posterior), 5,00m spre sud-est (lateral). Imobilul nu va fi prevazut cu spatii vitrate pe latura de nord-est ( spre bazinele cu namol).

Anexa planșa „P2-reglementări urbanistice-zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, proprietarilor: Moșneagu Denisa Georgeta, Rudeanu Dan, Botezatu Lidia, Rudeanu Alexandru Paul Neculai, Posastiuc Rodica și Labau Mihai Radu (bld. Nicolae Iorga, nr. 1, bl. C7, sc. B, et. 3, ap. 13, Iași), Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 232 din 31 august 2016


ro

A—»

c

S

"00

O

X

£—i

<D


4

UTRPlai

'K /îl

V NR.CAI\ 1424


c

M 0

130%

2 0,3

3 3,0

45,50


- BILANȚ TERITORIAL

_

EXISTENT    |    PROPUS    '/j

SUPRAFAȚA TEREN = 5.660,0mp(SUPRAFATA MASUr/%»}

ÎUPRAFATA CONSTRUITA


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN

AIWA

arii. IONEL C. OANCEA