Hotărârea nr. 231/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA BREAZU NR. 6, NUMERE CADASTRALE 149185, 149186, 149187 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţă individuală şi împrejmuire teren proprietate privată persoană fizică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal IASI, ȘOSEAUA BREAZU NR. 6,

NUMERE CADASTRALE 149185, 149186, 149187

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate privată persoană fizică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 79692/03.08.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2169 din 24.07.2015;

Având în vedere cererea nr. 114231 din 04.12.2015 prin care domnul

PAVELESCU DAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, ȘOSEAUA BREAZU NR. 6, NUMERE CADASTRALE 149185, 149186, 149187;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 428 din 23.09.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 57/PUZ/2016;

Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 17.03.2016; Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 2 din 23.08.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind a dministrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ȘOSEAUA BREAZU NR. 6. NUMERE CADASTRALE 149185, 149186, 149187, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuință individuală și împrejmuire teren proprietate privată persoană fizică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2365,00 mp, conform titlului de proprietate nr.181795/03.11.1992 și actului de dezmembrare nr. 230/21.01.2015.

Indicatori urbanistici:UTR - LL2: POT=35%. CUT=0,9mp/ADCmp, Regim de înălțime:P+2E, Hmax.=10,0 m măsurată de la CTA la cornișă);

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, domnului PAVELESCU DAN - IAȘI, B-DUL CAROL I, NR. 38, BL.A4, SC.B, ET.1, AP.5 , Consiliului Județean Iași; Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 231 din 31 august 2016


Prezentul document recepționai se va utiliza doar in scopul solicitat, respectiv: PUZ introducere in intravilan-construire locuința si împrejmuire pe teren proprietate, si va fi insolit de Procesul Verbal nr.    t/C

PERSOANA FIZiCA^TORîZATA CATEGORI A BROCA BOGDAN AUTORIZAT^ RO-IS-F;©] 6’


Senenctar Pa' cîescu Dac

J-Jet,Co.T.ana Extravilan Mar. Iași Sos Breazu. \r 6. J-c bsu Sector cadasira


cu $7 Parce’a !.\ Sapraiata Zjcrr.p


Acțiune


Masurat


Redactat Contr. STAS Verificat AorobatPLAN DE SITUAȚIE

Sistem de proiecție - Stereo - 70 Plan de referința - Marea Neagra Echidistanta curbelor de nivel = 50cm


Data:


Legendă:

Limite:

| rtrtEĂA LA HUI ARARE NR!

J i>!/


ANEXA PUD/PUZ

Arhitect Șef

)FIL TRAE

îe acceș

12,20 m


Limita zonei studiate prin P.U.Z.

Limita terenului proprietate PAVELESCU DAN Aliniament propus fată de vecinătăți Aliniament stradal propus

Funcțiuni:

Construcții propuse

Construcții existente

Spații verzi/ plantate - amenajate/neamenajate Circulații pavate/asfaltate

Circulații si accese:

»

Alei/ trotuare propuse Carosabil auto.    +1


U.T.R.

LL2

1 35

2 0,90

3P+2

410,0


1.    Procent de ocupare a terenului - P.O.T.

2.    Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T.

3.    Regim de inaltime propus

4.    înălțimea maximă a construcțiilor propuse (la comisa)

înălțimea maximă (la comisa) este de 10.00 m, considerata de la C.T.A. a terenului. x

U.T.R.- LL2 - ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Șl COLECTIVE BILANȚ "ERITORIAL U.T.R.    MICI IZOLATE Șl CUPLATE

7/


Proprietate Pavalescu Dan

Steren= 2365,0 mp

Aconstruita locuința = 200,0 mp, Adc locuinta= 600,0 mp

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafața edificabila:

0,0

0,0

827,7

35,0

Suprafață circulații - accese, parcare, alei/trotuare

0,0

0,0

148,0

6,3

Suprafață spații libere - neamenajate, înierbate, plantate

2365,0

100

1389,3

58,7

Total suprafață P.U.Z.

2365,0

100

2365,0

100

Suprafață cedată dom.public --------

-

-

-

-

//#

ii o

VERIFICATORI

Zc.

rvy--

>7/_____'_

EXPERT:

Nume:

Cerih/a: i?

i.țte&rat nr.    *732Rf

PROIECTANT:

B.I.A. DIMITRIU FLORIN

Beneficiar

PAVELESCU DAN

Proiect nr.:

01/2015

Specificație:

Nume:

Semnătura:

Scara:

1:500

Titlul proiectului: PUZ- Construire locuința si împrejmuire teren proprietate, Sos. Breazu, nr.6, nr. cad. 149185,149186 si 14987, jud. Iași.

Faza:

P.U.Z.

ȘEF PROIECT

Arh. Dimitriu Florin

Data:

07. 2015

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Planșa:

P.2

PROIECTAT

Arh. Dimitriu Florin

DESENAT

C. Ciobanu