Hotărârea nr. 230/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2016

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași

pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul general al Poliției Locale Iași;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Iași privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municpiului Iași pentru anul 2016;

Având în vedere H.C.L. Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r) - Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de

organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Ordinului MAI nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municpiului Iași pentru anul 2016, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului de Poliție Județean Iași; Inspectoratului de Jandarmi Iași ; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliția Locala Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 230 din 31 august 2016

PLANUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI IAȘI

PENTRU ANUL 2016

Aprobat prin HCL Iași nr. 230 din 31 august 2016.

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, este documentul prin care se organizează anual, activitatea Poliției Locale Iași, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în localitate (municipiu).

CADRU LEGISLATIV

Pentru realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

1.    Legea nr. 155/2010 - Legea poliției Locale;

2.    H.G. nr. 1.332/2010 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției

Locale;

3.    H.C.L. Iași nr. 56 din 25.02.2011 - privind înființarea Poliției Locale Iași;

4.    Ordinul MAI nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică;

5.    Legea nr. 188/1999 rep. privind Statutul funcționarilor publici;

6.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

7.    Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor și muniției;

8.    Legea nr. 333/2003 mod. privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției

persoanelor;

9.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

10.    Legea nr. 12/1990 rep. privind protejarea populației împotriva unor activități

comerciale ilicite;

11.    Legea nr. 61/1991 mod. pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

12.    Dispoziția I.G.P.R. nr. 123/15.11.2012 privind stabilirea Concepției unitare de organizare, funcționare și acțiune a structurilor de ordine publică ale Poliției Române;

13.    Ordinul nr. 92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale ;

14.    Hotărâri ale Consiliului Local Iași specifice acestor activități (ordine publică, transport, spații verzi, curățenie, salubritate, câini periculoși și comunitari, parcări, ridicări/blocări vehicule, zone de agrement, taxe și impozite locale etc.);

15.    H.G. nr. 779/23.09.2015 - pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020;

16.    Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015-2019.

STRUCTURA PLANULUI

Nr.

Crt.

Capitol / Subcapitol

Pagina

1

Cadrul legislativ

2

2

Cap. I - Analiza situației operative

4 - 8

3

A. Teritoriul

4 - 7

4

B. Populația

7

5

C. Evenimente social-economice, politice sau religioase

7 - 8

6

D. Starea infracțională și contravențională

8 - 26

7

D.1. Evaluarea Poliției Municipiului Iași pentru anul 2015

8 - 13

8

D.2 Evaluarea Poliției Locale Iași pentru anul 2015

14 - 26

9

Cap. II - Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

26 - 67

10

A. Dispozitivele de ordine și siguranță publică, a zonelor de patrulare și locurilor / perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale

26 - 58

11

B. Misiuni specifice Poliției Locale Iași

58 - 64

12

C. Activități și misiuni executate în comun

64 - 66

13

D. Organizarea cooperării între structurile participante la asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii și siguranței publice

66 - 67

14

Cap. III - Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic

67 - 68

15

Cap. IV - Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul dispozitivelor

68 - 70

16

Cap. V - Dispoziții finale

70

17

Anexe specifice:

-

18

A.1 - Situația. forțelor și mijloacelor la dispoziție

-

19

A.2 - Necesar forțe și mijloace pentru anul 2016

-

20

A.3 - Tabel nominal cu cadrele cu funcții de conducere ce au atribuții de coordonare și control al efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice

21

A.4 - Harta sectorizată aMunicpiului Iași

-

22

A.5 - Situația protocoalelor de cooperare/colaborare ale Poliției Locale Iași cu alte structuri din cadul Municipiului Iași

-

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

a) TERITORIUL

Orașul (municipiul) Iași este situat în partea de NE a țării (partea de Este a Moldovei), în Câmpia Moldovei și reprezintă reședința administrativă a județului, fiind unul dintre cele mai mari orașe ale țării, cu o populație de peste 290.442 de locuitori și 90.000 de studenți și flotanți ( conform estimărilor din data de 20.10.2011 ale Institutului Național de Statistică după recensământul efectuat) și o suprafață de 9561 de ha (95,61 km2), situându-se pe locul 4 după București, Constanța și Timișoara, calculându-se o densitate a populației de aproximativ 150 de locuitori/km2. Orașul se află pe râul Bahlui, un afluent al Jijiei, care se varsă în râul Prut. Împrejurimile municipiului Iași:

Prin extinderea lui, lașul este legendara urbe a celor 7 coline, respectiv Cetățuia, Galata, Copou, Bucium-Păun, Șorogari, Repedea și Breazu, cu altitudini variind între 40 m în Lunca Bahluiului și 400 m pe Dealul Păun și Dealul Repedea și Breazu..

Principalele coline sunt Copou,

Cetățuia, Tătărași și Galata. Orașul este traversat de râurile Bahlui, Nicolina și de pârâul Șorogari (numit în evul mediu Cacaina, deoarece aici se aruncau gunoaiele).

La răsărit de oraș, curge pârâul Ciric,

pe care sunt create artificial trei lacuri cu scop de agrement.

Cartiere

Nord: Copou,

Țicău, Sărărie, Podu de Fier, Independenței, Agronomie, Târgu Cucului;

Est: Tudor Vladimirescu,

Bucșinescu, Tătărași Nord și Sud, Oancea, Dispecer, Grădinari, Ciurchi, Metalurgie, Moara de Vânt, Aviației, Țuțora, Zona Industrială;

Sud: Baza 3,

Bularga, Bucium, Socola, Frumoasa, Clopotari, Poitiers-Siraj, Manta Roșie, Podu Roș, Dimitrie Cantemir, Țesătura, Nicolina 1 și 2, C.U.G. 1 și 2, Galata 1 și 2, Podu de Piatră, Zona Industrială Sud;

Vest: Mircea cel Bătrân,

Alexandru cel Bun, Țigarete, Gară, Dacia, Zimbru, Bicaz, Minerva, Olimp, Păcurari, Canta, Păcureț, Moara de Foc, Arcu.

Clima

Clima prezintă un caracter continental pronunțat, fiind influențată de masele de aer cu proveniență răsăriteană; iernile sunt geroase, iar verile călduroase.

Temperatura maximă înregistrată a fost 44,5 °C (10 august 1951)

, în timp ce minima a fost de - 38,5 °C (11 februarie 1929).

Transportul rutier

Rețeaua de străzi a orașului, dezvoltată în ultimii 50 ani asigură un trafic fluent, cu excepția orelor de vârf, când numărul tot mai mare al mașinilor duce la producerea unor mari ambuteiaje (mai ales în intersecțiile din Centru, Gară, Podu Roș, Podu de Piatră, Fundație, Elena Doamna, Baza 3, Țesătura).

Traficul rutier se realizează pe un număr de 686 de străzi însumând 501,6 km, din care 345,5 km asfaltate, 94, 75 km pietruite și 62,397 km neasfaltate. La acestea se adaugă 80 de km de cale de rulare a tramvaielor.

Traficul greu din oraș în mare parte a fost preluat de Șoseaua de centură iar prin realizarea Pasarelei Octav Băncilă s-a făcut legătura între cartierele Alexandru cel Bun și Păcurari.

Spre municipiul Iași vin 10 drumuri de penetrație majoră, din care 4 drumuri naționale (unul deschis traficului internațional) și 6 drumuri județene.

Legătura cu capitala țării este asigurată de drumul european E 583, care are ieșire la E 85, tot pe aici fiind și principala cale de comunicație cu Ardealul și mai apoi cu Occidentul, de unde, în ultimul timp, vin foarte multe investiții.

Transportul în comun este asigurat prin tramvaie, autobuze și microbuze, de către RATP (CTP) Iași și prin autobuze și microbuze de către operatorul privat Unistil. La acest moment aproape întreaga infrastructură rutieră cât și calea de rulare tramvai este reabilitată.

Economia

Municpiul Iași este un centru economic important al României. Industriile principale sunt metalurgia (SC Arcelor Mittal Tubular Products, SC Tehno Steel), medicamentele (SC Antibiotice SA), componenete auto (Delphi și Lear Corp), textilele (SC IasiConf SA, SC Iasitex SA) și industria alimentară.

Sectorul bancar și cel al informației au luat avânt în ultimii ani, numeroase bănci și companii de software fiind prezente în oraș.

Orașul Iași este de asemenea un centru comercial regional important, aici existând

numeroase centre comerciale (Palas Shopping Mall, Iulius Mall, Moldova Mall, Hala Centrala, Felicia Shopping Center, Era Shoping Center, Axa Niciman etc.), centre rezidențiale (Maximall, Green Plaza Iași etc.).) și mai multe hyper și supermarket-uri (Metro, Selgros,

Carrefour, Kaufland, Gima, Billa, Plus, Praktiker, Dedeman, Arabesque, Mobexpert, Mr. Bricolage).

Transportul feroviar

(conform datelor transmise de Sucursala Regională Căi Ferate Iași cu nr. 5.1/859/2015)

Municipiul Iași este un nod feroviar aflat la intersecția dintre Magistrala Făurei

- Tecuci - Iași - Ungheni, linia principală Iași - Pașcani și ramificațiile Iași - Dorohoi, Iași - Hârlău.

Municipiul Iași are pe teritoriul său stații CF care deservesc traficul de călători și de marfă, și anume:

>    Stația CF Iași este amplasată pe linia Tecuci-Iași la km 407+757 și pe linia Pașcani-Iași la km 75+663. Stația este destinată traficului de călători și marfă. Activitatea de bază o constituie traficul de călători, Stația CF Iași fiind principalul punct de îmbarcare/coborâre al Municipiului Iași. De aici se formează și se descompun trenurile de călători Regio (R) și Interregio (IR) și tranzitează trenurile internaționale Chișinău-București Nord și retur. În perimetrul stației CF se găsește Depoul de Locomotive, Revizia de Vagoane, Secția L și alte clădiri de exploatare;

>    Stația CF Nicolina este amplasată la km 405+520. Toate trenurile tranzitează prin stație, fiind un nod feroviar între secțiile feroviare București-Tecuci-Vaslui-Nicolina și Pașcani-Iași-Ungheni Prut-frontiera de stat cu Republica Moldova;

>    Stația CF Socola Triaj este amplasată la km 412+350. stația este deschisă traficului de călători și marfă. Activitatea de bază o constituie traficul de marfă, aici se compun și descompun trenurile de marfă, respectiv se face manevră feroviară pe liniile ferate a principalelor societăți comerciale industriale din Municipiul Iași. Tot în incinta stației Socola la km 414+300 se află halta Remiza Tehnică Socola, unde trenurile de călători Regio au oprire pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor;

>    Stația CF Socola Mărfuri, amplasată pe linia Socola Triaj-Socola Mărfuri, între km 0+100-1+450-zona limitrofă Tomești.

Traficul de călători în Municipiul Iași în anii 2014-2015 prin Stațiile CF Iași și Nicolina:

2014: 3.723.038; 2015: 3.336.482.

Luna de vârf pentru traficul de călători a fost octombrie, în Stația CF Iași cu 322.441 călători, iar în Nicolina cu 37.546 călători.

Legături interne: Stația Iași are trenuri de călători IR în relație directă cu stațiile CF București Nord, Brașov, Timișoara Nord, Cluj Napoca, Galați iar prin trenuri R cu stațiile CF Tecuci, Bîrlad, Vaslui, Ungheni Prut, Dorohoi, Hîrlău, Pașcani, Suceava Nord, Bacău, Mărășești.

Legături externe: Prin stația Iași și Nicolina circulă trenurile internaționale de călători Chișinău-București Nord și retur. Din luna septembrie 2015, stația Socola activează în trafic internațional cu 1 (una) pereche trenuri de călători cu ecartament larg, Chișinău-Socola și retur,

deservite de personalul CFM-Republica Moldova.

Transportul aerian

(conform datelor transmise de Aeroportul Iași nr. 6663/R din 20.12.2015)

1.    Istoric:

Având locația în NE Moldovei, pe un deal înalt de 180 m, Aeroportul Iași este unul

dintre cele mai vechi aeroporturi acreditate din România. Chiar din anul 1905 aveau loc, pe o

pistă de iarbă mai mult sau mai puțin adecvată, întreceri artistice aviatice cu pionierii aviației romantice, susținută în acea perioadă de Casa Regală.

În timpul perioadei interbelice, între Primul Război Mondial și al doilea Război Mondial, zona Iași și-a câștigat statutul ei reprezentativ comercial în 1926, când orarul zborurilor a fost oficializat pe ruta București-Galați-Iași și Chișinău. Zborurile erau operate de avioanele DeHavilland cu două motoare și elice, având capacitatea maximă de 14 scaune. Până la începutul celui de-al doilea război mondial, această rută a fost exploatată constant, dar odată cu bombardamentele masive asupra Iașului, când aeroportul a fost deasemenea distrus, întreaga zonă a devenit greu accesibilă.

În anul 1969, Aeroportul Iași este modernizat, ca parte a unui program național de reabilitare a mai multor obiective strategice. O pistă de beton este construită, cu o lungime totală de 1800 m, cu un balizaj modern și cu un terminal pentru pasageri. Cu noile dotări tehnice, Aeroportul Iași a reluat competiția comercială națională, în timp ce Compania Tarom opera zilnic pe destinații ca București, Arad, Timișoara și Cluj-Napoca.

2.    Dezvoltare:

-    Pista nouă de 2400 m lungime și 60 m lățime (inclusiv acostamente);

-    Cale de rulare acces platforma extinsă;

-    Extindere platformă de îmbarcare/debarcare în zona terminalelor existente;

-    Sistem de balizaj luminos pentru categoria II de operare;

-    Sistem de iluminat platformă, împrejmuire incintă;

-    Terminal nou - 3600 m pătrați.

3.    Accesul în/din municipiul Iași:

Aeroportul Iași este situat la 8 km de centrul orașului, în partea de NE a acestuia, la o altitudine de 121 m, având următoarele vecinătăți: La N - comuna Aroneanu, la E - SCPCB Dancu, la S - U.M. 01175, la V - pădurea Ciric.

Se poate ajunge la aeroport în maxim 15 min. cu mașina personală/taxi. Totodată RATP (CTP) Iași a pus la dispoziția publicului călător o linie de autobuz, cu nr. 50, pe traseul Aeroport-Piața Independenței-Piața Unirii-Târgu Cucu și retur.

4.    Terminale și destinații:

Aeroportul Iași dispune de 3 terminale de procesare pasageri.

Terminalul 1 - 800 mp, 4 birouri check-in cu cca 160 pasageri/oră;

Terminalul 2 - funcțional din iulie 2012, 1200 mp cu cca 200 pasageri/oră;

Terminalul 3 - funcțional din octombrie 2015, 3600 mp, 6 birouri check-in cu cca 320 pasageri/oră.

Destinațiile spre care se poate zbura de la Aeroportul Iași sunt: București, Viena, Istanbul, Tel Aviv, Munchen, Milano, Torino, Veneția, Bologna, Roma, Paris, Londra.

Începând cu luna aprilie 2016 au fost adăugate destinațiile Koln, Barcelona și Bruxelles iar începând cu luna iulie 2016, la rutele existente se vor adăuga Larnaca și Catania.

5.    Trafic pasageri 2014 / 2015:

Luna

2014

2015

Ianuarie

16.928

22.483

Februarie

17.135

21.152

Martie

17.005

24.039

Aprilie

22.361

28.693

Mai

22.854

28.371

Iunie

26.936

33.390

Iulie

30.849

34.055

August

25.893

34.710

Septembrie

27.891

36.956

Octombrie

23.875

35.329

Noiembrie

19.713

40.087

Decembrie

21.607

41.735

TOTAL

253.607

381.000

6. Alte date utile asigurării unui climat de ordine și siguranță publică:

Urmare a centralizării previziunilor de trafic aerian pentru anul 2016, transmise de către

companiile aeriene, cu care Aeroportul Iași are contacte de operare pentru curse regulate, se estimează ca în decursul anului 2016 să se proceseze un număr de aproximativ 700.000 de pasageri, din care 235.000 de pasageri vor efectua zboruri interne.

În acest sens se impune o suplimentare de forțe din structurile de ordine publică ale Municpiului Iași (Poliția Transporturi Aeriene, Jandarmerie ș.a.) în vederea operării acestor zboruri în condiții de maximă siguranță și securitate fără a înregistra sincope în activitate, ce ar putea genera întârzieri în programul de operare al companiilor aeriene.

La acest moment, cifrele de trafic prezentate, le putem considera minimale întrucât acestea înglobează și traficul rezultat din cursele charter, care va opera în sezonul estival.

Se consideră că anul 2016 va fi unul complex pentru toate entitățile ce își desfășoară activitatea în cadrul Aeroportului Iași, din punct de vedere al eforturilor întreprinse, pentru a putea fi în măsură să se răspundă exigențelor generate de o creștere atât de mare a traficului aeroportuar.

Obiectivele culturale și turistice

Municipiul Iași este cel mai mare centru cultural și științific din Moldova, păstrător al unor inegalabile monumente istorice și de cultură, muzee, case memoriale, instituții de învățământ superior de înaltă reputație națională și internațională, fiind vizitate anual de un număr însemnat de turiști, personalități politice și de cultură. Acest lucru face ca hotelurile, pensiunile și casele de odihnă să fie ocupate într-un procent ridicat pe toată perioada anului.

În municipiul Iași există un număr de 7 parcuri, o Grădină Botanică și numeroase zone de agrement (populate îndeosebi în perioada estivală).

Iașiul este considerat un adevărat muzeu: în fiecare colț al său se simte urmele trecerii unei personalități de seamă a literaturii, științei, istoriei sau politicii românești.

"Sunt români care n-au fost niciodată la Iași, deși n-ar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost aici nu poate să străbată cu înțelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviință de spiritul trecutului nostru care trăiește în acest loc mai viu și mai bogat decât oriunde aiurea... În conștiința lui națională ar fi o lipsă dacă el n-ar fi văzut orașul care a fost și-și zice încă astăzi, cu mândrie, capitala Moldovei...” - Nicolae Iorga.

Sectorizarea operativă

Din punct de vedere polițienesc, teritoriul Municipiului Iași este împărțit în 6 secții de poliție, după cum urmează:

Secția 1 are în zona de responsabilitate 8,35 km2;

Secția 2 - 23,1 km2;

Secția 3 —14,1 km2;

Secția 4 - 25,4 km2;

Secția 5 - 16,1 km2;

Secția 6 - 8,56 km2.

Total: 95,61 km2.

b)    POPULAȚIA

(conform datelor transmise de către Direcția Județeană Iași de Statistică nr. 848 /

11.12.2015 la data de 01.07.2015)

Din totalul de 359.270 de locuitori - 290.442 stabili conform recensământului din 2011 și 68.828 cu viză de flotant - (171.522 sex masculin și 187.748 sex feminin), 84,42% sunt de religie ortodoxă, 2.98 % romano-catolică, 2,5% alte religii și 10,09% religie necunoscută.

Din punct de vedere etnic, 88,93% sunt români, altă etnie 1,23% și necunoscută 9,83%.

Populația municipiului este repartizată pe cele 6 secții de poliție, după cum urmează:

Secția 1 - 59.286 locuitori Secția 2 - 46.017 locuitori Secția 3 - 42.753 locuitori Secția 4 - 52.894 locuitori Secția 5 - 40.448 locuitori Secția 6 - 49.044 locuitori

Dintre aceștia de etnie rromă sunt aproximativ 5200 locuitori, care s-au stabilit în special în cartierul Păcureț și în unele imobile din alte zone ale orașului.

Categorii de cetățeni: muncitori, intelectuali, întreprinzători particulari, pensionari, studenți, șomeri și persoane fără ocupație.

Salariați - total - număr mediu - persoane = 108.165;

c)    EVENIMENTE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE

Având în vedere că Municipiul Iași este cel mai important centru, unde sunt polarizate cele mai reprezentative instituții ale județului și municipiului, aici se desfășoară principalel activități culturale, economico-sociale, politice, religioase și manifestări tradiționale.

În zona Prefecturii Județului Iași și Primăriei Muncipiului, precum și în alte locuri publice se organizează și desfășoară, uneori, acțiuni de protest ale diverselor categorii sociale.

La catedrala Mitropolitană, în parcul Copou, Piața Palatului și pe stadioane au loc diferite manifestări cu caracter specific, de o mai mare amploare fiind manifestările dedicate Sărbătorilor Iașului. Cu acest prilej, în perioada 10-16 octombrie a fiecărui an, municipiul Iași este centrul unor manifestări de mare amploare și gazda unor târguri naționale și internaționale, la care participă un public numeros (peste 500.000 anual).

De asemenea, manifestări de amploare au loc și cu prilejul :

-    Zilei Naționale a României (1 Decembrie),

-    Unirii Principatelor Române - declarată zi națională începând cu 2015 (24 ianuarie)

-    Zilei NATO - 05.04,

-    Târgurilor de iarnă și Paște,

-    Ziua Forțelor terestre - 23.04,

-    Ziua Veteranilor de Război - 29.04,

-    Ziua Europei - 09.05,

-    Ziua Familiei - 17.05,

-    Târgul meșterilor populari 15-17.05,

-    Hangariada 15-17.05,

-    FIE - Festivalul Internațional al Educației 22-31.05,

-    Ziua Eroilor - 21.05,

-    Festivalul Florilor de Tei 15-23.06,

-    Festivalul Iașul Medieval 24-28.06,

-    Ziua Drapelului Național - 26.06,

-    Târgul Meșteșugarilor - Târg de produse de artizanat 26-28.06,

-    Cucuteni 5000- Târg național de ceramică tradițională 26-28.06,

-    Ziua Imnului Național - 29.07,

-    ”Cătălina” - Festival internațional de folclor pentru tineret 26-30.08,

-    Ziua Limbii Române - 31.08,

-    Raliul lașului - etapă a Campionatului de Raliuri a României 10-12.09,

-    Deschiderea oficială a anului universitar - 28.09,

-    FILIT - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere 30.09-04.10,

-    FITPTI - Festival internațional de teatru pentru publicul tânăr Iași 04-09.10,

-    Sărbătorile Iașului - luna octombrie cu accent pe sărbătoarea religioasă Sf. Parascheva (14.10),

-    Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova - Manifestare culturală interactivă 0608.11,

-    Ziua Armistițiului - 11.11,

Prin HCL Iași 236 din 30.06.2015 s-a aprobat Strategia Culturală a Municipiului Iași 20152020 a cărei punere în aplicare va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale cât și Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile.

d) STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRAVENȚIONALĂ

I. Evoluția fenomenului infracțional față de anul anterior la infracțiuni sesizate și constatate în anul 2015 - conform Evaluării activității Poliției Municipiului Iași cu rezultatele cuantificate periodic și comparativ cu anul 2014 susținută în data de 25.01.2016:

I. STADIUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR DIN PROIECTELE DE PREVENIRE:

La începutul anului 2015, în baza Programului managerial al Șefului I.P.J. Iași, au fost stabilite următoarele obiective strategice:

-    creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului;

-    asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri;

-    prevenirea și combaterea infracționalității generată de grupările infracționale;

-    dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, asigurarea resurselor necesare.

Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost stabilite direcții de acțiune, rezultatele acestor activități fiind cuantificate trimestrial prin intermediul următoarelor ținte/obiective:

OBIECTIVE

Ținta

Realizat la:

3 LUNI

6 LUNI

9 LUNI

12 LUNI

1. Menținerea pe un trend descendent a nr. de furturi sesizate din societățile comerciale

comise prin efracție

-

- 42,86%

- 17,54%

- 2,60%

- 2,75%

2. Stoparea și scăderea nr. de infracțiuni de tâlhărie sesizate

1 %

- 8,16%

- 6,19%

- 8,16%

- 1,01%

3. Stoparea și scăderea nr. de infracțiuni de furt din locuințe sesizate

1 %

+ 2,24%

- 15,90%

- 8,40%

- 1,57%

4. Menținerea pe un trend descendent a infracțiunilor de furt din autoturisme sesizate

-

+ 37,04%

+ 61,46%

+ 69,28%

+ 42,47%

5. Stoparea numărului de infracțiuni de furt din buzunare sesizate în mediul urban

-

+ 39,13%

+ 40,00%

+ 49,64%

+ 86,51%

6. Menținerea pe un trend descendent a infracțiunilor comise în unitățile de învățământ și imediata apropiere a acestora

-

- 23,81%

- 20,51%

- 25,58%

- 28,36%

7. Stoparea și scăderea numărului de infracțiuni de furt de animale sesizate în mediul rural

1 %

- 26,92%

- 35,59%

- 35,05%

- 23,74%

8. Reducerea criminalității stradale sesizate a faptelor comise prin violență

1 %

+ 5,71%

+ 6,67%

- 2,48%

- 3,05%

9. Stoparea și scăderea numărului de morți ca

1 %

+

+ 20,00%

+ 28,57%

0,00%

urmare a producerii accidentelor rutiere

300,00%

10. Stoparea și scăderea numărului de

1 %

+

+ 25,70%

+ 27,41%

+ 23,19%

accidente comise îm municipiul Iași

117,65%

Conform Dispoziției IGPR nr. 679255 din 03.02.2015 privind domeniile prioritare de acțiune preventivă ale Poliției Române în anul 2015, precum și în urma analizei situației existente pe plan local, la nivelul IPJ Iași, au fost stabilite două priorități în domeniul prevenirii criminalității, și anume:

-    prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor;

-    prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului.

I.1. PREVENIREA DELICVENȚEI JUVENILE ȘI VICTIMIZĂRII MINORILOR

În anul 2015, în cele 17.985 infracțiuni constatate au fost cercetate 2.022 persoane, din care 180 (+63) au fost minori, ceea ce reprezintă un procent de 8,90% din totalul persoanelor cercetate.

Un capitol important al acestui program îl constituie infracționalitatea comisă în școli, unde, în perioada de referință s-a înregistrat 48 (-19) infracțiuni, față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea fiind de 28,36%.

Toate cele 48 de infracțiuni au fost comise în incinta unităților de învățământ, ponderea majoră fiind constituită din furturi, 26 (-15), 17 (-1) infracțiuni de loviri sau alte violențe, o infracțiune de tâlhărie (+1), o infracțiune de însușirea bunului găsit (-2), o infracțiune de distrugere și 2 infracțiuni de alte genuri.

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul că în imediata apropiere a unităților de învățământ nu au fost înregistrate infracțiuni.

În mediul urban observăm că infracționalitatea comisă în școli înregistrează o scădere cu 12 fapte.

I.2. PREVENIREA INFRACȚIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

În anul 2015 Poliția municipiului Iași a înregistrat un număr de 14.893 (+306) infracțiuni, din care 8.664 (+313) contra patrimoniului și anume:

- furt    2014

- 5802;

2015 - 6006 (+204);

- tâlhărie

- 199;

- 197 (-2);

- abuz de încredere

- 166;

- 133 (-33);

- gestiune frauduloasă

- 22;

- 3 (-19);

- însușirea bunului găsit

- 232;

- 275 (+43);

- înșelăciune

- 485;

- 592 (+107);

- distrugere

- 1268;

- 1326 (+58);

- tulburare de posesie

- 166;

- 124 (-42).

Deci se poate observa din datele prezentate mai sus, per general infracțiunile de furt cresc cu 3,52% datorită mediului urban unde crește cu 10,59% , datorită furturile comise în locuințe (+26,73%), societăți comerciale (+9,35%), din buzunare (+86,51%) și din autovehicule (+59,27%).

În perioada analizată infracțiunile contra patrimoniului prezintă un trend ascendent atât în mediul urban cât și în mediul rural.

II. PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII

1.    PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

În anul 2015, pe baza analizelor tactice efectuate în vederea stopării fenomenului

infracțional, au fost desfășurate activități preventiv-reactive și au fost organizate și executate un număr de 33 razii (+7), 1.287 (+117) acțiuni cu efective mărite, 11.555 (-2.308) controale directe, cu ocazia cărora au aplanat 4.269 (+401) stări conflictuale.

Au fost constatate cu aceste ocazii un număr de 2.724 (+122) infracțiuni. Dintre infracțiunile constatate, un număr de 2.586 (+183) au fost descoperite în flagrant.

Polițiștii au aplicat un număr de 75.382 sancțiuni contravenționale, înregistrând scăderi la capitolul fermitate, scăderea fiind de 108 contravenții. Toate subunitățile de poliție au înregistrat scăderi la acest capitol, excepție făcând Secțiile 1 și 3 Poliție din municipiul Iași.

Structura sancțiunilor contravenționale pentru anul 2015 este următoarea:

- OUG 195/2002 - 50.916 (+ 2.521);

-    Legea nr. 61/1991    - 18.704 (+ 769);

-    Legea nr. 12/1990    - 685 (- 1.179);

-    OUG 97/2005    - 2.921 (- 373);

-    Legea nr. 333/2003    - 685 (- 71);

-    Alte acte    - 1.079 (- 237).

2.    COMBATEREA CRIMINALITĂȚII INFRACȚIONALITATEA SESIZATĂ:

În perioada analizată infracționalitatea din municipiu sesizată se prezintă astfel:

TOTAL INFRACȚIUNI    2014 - 9.110;    2015 - 9.505 (+ 395);

1.    Economice financiare    -    626;    - 758 (+ 132);

2.    Judiciare    -    5.436;    - 6.503 (+ 1.067);

3.    De altă natură    -    3.048;    - 2.244 (- 804).

La nivelul Poliției Municipiului Iași infracțiunile de natură economico-financiară prezintă o creștere de 13,40%, cele de natură judiciară o creștere de 10,60%, iar cele de altă natură o scădere de 19,26%.

Graficul evoluției lunare a criminalității sesizate indică o medie de 1.241,08 infracțiuni, iar trendul acesteia prezintă o creștere față de perioada similară a anului trecut.

În anul 2015 s-au înregistrat 3.781 infracțiuni contra persoanei, cu 24 mai puține față de anul 2014, cu o scădere de 0,63%.

Infracțiunile de furt în mediul urban/municipiu au fost de 4.073 (+ 390). Astfel infracțiunile de furt din locuințe 256 (+ 54), din societăți comerciale 982 (+ 84), din buzunare, poșete, genți etc. 401 (+ 186), din autovehicule 395 (+ 147), animale 3 (- 2), păsări 2 (0), de cablu și alte metale 17 (- 12).

În perioada analizată, la nivelul Poliției Municpiului Iași au fost înregistrate 197 (- 2) infracțiuni de tâlhărie, ceea ce reprezintă o scădere de 1,01% față de 2014. din interpretarea datelor statistice rezultă faptul că 79,69% dintre tâlhăriile sesizate se comit pe raza municipiului Iași, cu o medie lunară de 13,08 fapte.

Din punct de vedere al locului de comitere, precizăm faptul că din cele 197 de infracțiuni, 145 (+ 6) au fost comise pe stradă, 1 (-2) în parcuri, 16 (- 2) în scări de bloc, 4 (+ 3) în sediul societăților comerciale, 12 (+ 1) în locuințe, restul fiind în alte locuri. Ca mod de operare deosebit, 63 (- 17) au fost comise prin smulgere de obiecte, 22 (+ 5) prin folosire de arme albe sau spray iritant-lacrimogen, 2 (- 1) asupra conducătorilor taxi.

Dispozitivul de siguranță publică și patrulare a fost eficient în anul 2015, fapt concretizat prin aceea că au fost descoperite în flagrant 2.586 infracțiuni (+ 183).

INFRACȚIONALITATEA STRADALĂ SESIZATĂ:

În anul 2015 s-a înregistrat o creștere de 22,36% față de anul 2014. Astfel au fost sesizate 1.111 (+ 203) infracțiuni stradale, ceea ce reprezintă un procent de 7,45% din totalul infracțiunilor sesizate, 92,88% dintre infracțiunile stradale sesizate fiind comise în mediul urban.

Din totalul infracțiunilor stradale sesizate 14,31% (159) au fost comise cu violență, înregistrându-se o scădere cu 3,05% față de anul 2014 (164).

TOTAL INFRACȚIUNI STRADALE SESIZATE=

2014 - 820;    2015

- 1032

(+

212),

- Flagrant

- 138;

- 160 (+ 22);

- Tâlhărie

- 129;

- 124 (- 5)

1

- Tentativă de tâlhărie

- 4;

- 5 (+ 1);

- Viol

- 1;

- - (- 1);

- Ultraj

- 1;

- 4 (+ 3);

- Furt

- 611;

- 828

(+

217);

- Tulburarea ordinii și liniștii publice

- 3;

- 1 (- 2);

- Portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase

- 5;

- - (- 5);

- Ultraj contra bunelor moravuri

- -;

- -;

- Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

- 66;

- 70 (+ 4).

Media lunară a infracțiunilor stradale a fost de 92,58 infracțiuni, evoluția acestora fiind una ascendentă, mai ales pe parcursul trimestrului 4.

Din cele 1.111 infracțiuni stradale sesizate, 1.032 (+ 212) au fost comise pe raza municipiului Iași, o ușoară scădere înregistrând doar Secțiile 1,3 și 4 Poliție.

Din punctul de vedere al perioadei din zi când se comit aceste fapte, se observă faptul că atât infracțiunile comise pe tim de zi cresc (+ 34,94%), cât și cele comise pe timp de noapte (+ 19,67%).

III. PROMOVAREA SIGURANȚEI

SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER

Au fost organizate și s-au desfășurat 610 (+ 133) acțiuni, din care 469 (+ 133) cu efective proprii, 73 (- 47) în colaborare cu alte subunități din cadrul IPJ Iași și 68 (+ 47) în cooperare cu alte instituții care au atribuții în domeniul siguranței rutiere (A.R.R., R.A.R., Primăria Municpiului Iași, O.P.C. etc.)

În cadrul activităților de prevenire și combatere executate, efectivele poliției rutiere au constatat următoarele:

Încălcări legislative

2014

2015

Diferență

Infracțiuni constatate

804

911

+    107

Contravenții aplicate

37.685

40.379

+ 2.694

Permise de conducere suspendate

2.911

3.589

+    678

Certificate de înmatriculare reținute

1.049

809

-    240

La nivelul Biroului Rutier, în anul 2015 au fost aplicate 40.379 sancțiuni contravenționale, reieșind o medie de 1.122 sancțiuni/lucrător, reținute, în vederea suspendării 3.589 permise de conducere, reieșind o medie de 100 permise/lucrător.

Media este calculată pentru un număr de 36 lucrători care efectuează activități de

control trafic rutier.

Analiza evenimentelor rutiere:

În perioada analizată pe raza Municipiului Iași s-au produs 579 (+ 109) accidente rutiere soldate cu victime omenești, din care 170 (+ 44) accidente grave, care au determinat decesul a 8 (0) persoane, rănirea gravă a 175 (+ 51) persoane, rănirea ușoară a 35 (+ 7) și 409 (+ 65) accidente ușoare care au determinat rănirea ușoară a 481 (+ 94) persoane.

Comparativ cu perioada similară a anului 2014 se constată următoarele:

>    Crește riscul de    accident cu.............................. 23,40%;

>    Crește riscul de    accident grav cu......................35,71%;

>    Crește riscul de    rănire gravă cu........................41,12%;

>    Crește riscul de    rănire ușoară cu....................... 24,33%.


În anul 2015, pe linia neacordării priorității de trecere pietonilor care au acest drept, au fost aplicate un număr de 1.739 (+ 487) = 4,30% sancțiuni contravenționale și pe linie de traversare neregulamentară pietoni, un numă r de 3.095 (+ 1.059) = 7,66% sancțiuni.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere, în special a celor grave, le-a constituit:

>    Nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni (traversări ale carosabilului prin locuri neamenajate în acest scop);

>    Neacordarea priorității de trecere a pietonilor care au acest drept;

>    Neacordarea priorității vehiculelor care au acest drept.

II. ACTIVITATEA SERVICIILOR OPERATIVE DIN CADRUL POLIȚIEI

LOCALE IAȘI ÎN ANUL 2015 :

În perioada de referință, Poliția Locală Iași și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010- Legea Poliției Locale și H.G. nr. 1332/2011 - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Poliției Locale, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății publice și private, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în toate domeniile pentru care sunt împuterniciți să acționeze, respectiv: asigurarea ordinii publice, circulației pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activități comerciale, evidența persoanelor și alte domenii stabilite de lege.

Consolidată ca forță de ordine și liniște publică, ale cărei acțiuni au efect direct asupra gradului de asigurare a ordinii și liniștii publice, instituția a avut ca și prioritate implicarea activă în viața cetățenilor, asigurarea unui serviciu public de înaltă calitate în interesul comunitătii locale.

Structura organizatorică, evoluția si dinamica personalului Politiei Locale Iași

Structura organizatorică, construită pe limita aprobată de 304 posturi, a suportat modificări pe parcursul anului 2015. Ele au fost inserate în cuprinsul HCL Iasi nr. 272/2014.

În prezent, structura aprobată prin HCL Iasi nr. 23/2014 și modificată prin HCL Iași nr. 255/2014 totalizează un număr de 304 posturi din care 298 funcții publice (17 de conducere și 281 de execuție) și 6 posturi de personal contractual (de execuție).

Modificările sunt sesizabile atât în privința categoriilor posturilor, în sensul că a crescut ponderea posturilor de funcționari publici (de la 98% în 2014, la peste 99% în 2015), cât și în privința nivelului posturilor, prin transformarea atât a unor funcții vacante în posturi de nivel superior, cât și prin promovarea în grad și în clasă a 58 funcționari publici. Față de cele 8 servicii, 7 birouri și 3 compartimente existente la începutul anului 2015, în prezent, organigrama este structurata în 8 servicii, 7 birouri și 5 compartimente, unul dintre compartimente participând la activitatea de gestionare și fluidizare a traficului, pe raza municipiului Iași. Coordonarea instituției se face de către 1 director general și 1 director general adjunct (ambii funcționari publici).

De remarcat faptul că, din totalul posturilor, 85,20% sunt deținute de salariati ce ocupa functii publice specifice de execuție de politist local. Diferența de 14,80% o reprezintă funcțiile publice generale (8,22%), funcțiile publice de conducere (5,6%) și personalul contractual

(0,98%).

Cele 304posturi au~fost astfel distribuite: o în perioada 01 ianuarie- 10 septembrie 2015 :

-    298 funcții publice (17 de conducere și 281 de execuție)

-    6 posturi de personal contractual (de executie). o în perioada 10 septembrie 2015 -31 decembrie 2015:

-    301 funcții publice (17 de conducere și 284 de execuție)

-    3 posturi de personal contractual (de execuție).

În ceea ce privește gradul de ocupare a posturilor, s-a pus accent pe ocuparea posturilor vacante, legislația oferind permisivitate și flexibilitate reală în acest sens. Astfel, deși au fost întocmite documentațiile de încetare a raportului de serviciu/muncă în cazul a 6 salariați, ele au fost echilibrate și chiar depăsite prin recrutarea a 8 angajați. Cu toate acestea, la sfârșitul anului, situația era identică cu cea de la începutul lui.

La nivelul institutiei, pe parcursul anului 2015, gradul de ocupare a posturilor, se prezintă astfel:

-I- la 01 ianuarie 2015: 95,40 % din posturi erau ocupate la 10 septembrie 2015: 96,05 % din posturi erau ocupate

-I- la 31 decembrie 2015: 95,39 % din posturi erau ocupate .

În ceea ce privește bugetul, Poliției Locale Iași i-a fost alocat pentru anul 2015 un buget de venituri și cheltuieli în valoare de 13439,98 mii lei, din care 12439,98 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 1000 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, care se prezintă astfel:

2015= 13439,98 mii lei


   cheltuieli de personal

   bunuri si servicii

   secțiunea de dezvoltare

ACTIVITATEA SERVICIILOR OPERATIVE

În perioada de referință, polițiștii locali au desfășurat activități în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 și H.G. 1332/2010, pentru apărarea drepturilor și libertăților

fundamentale ale persoanei, a proprietății publice și private, prevenirea și descoperirea infracțiunilor pe toate domeniile pentru care sunt împuterniciți să acționeze.

Un rol important în realizarea atribuțiilor de serviciu, pe linia asigurării ordinii și liniștii publice în zonele de responsabilitate, l-au avut raporturile de cooperare stabilite de Poliția Locală Iași, cu celelalte instituții ale statului - Poliția Română, Jandarmeria Română, cu instituțiile administrației publice locale și centrale - Primăria Iași și direcțiile subordonate, Instituția Prefectului Județului Iași, Consiliul Județean Iași.

În ceea ce privește activitatea contravențională a anului 2015 comparativă cu anul 2014, situația se prezintă astfel:

-    Total contravenții.............................................................................= 27.798 ( + 717)

-    Din care, Legea nr.61/1991 mod.,......................................= 4.448 ( - 597 )

-    Legea nr.12/1990 ...........................................................=    1.631 ( + 182)

-    Legea nr.38/2003 ...........................................................=    177    ( + 7)

-    Legea nr.50/1991 ..........................................................=    122    ( + 25)

-    O.U.G.nr.195/2002 ......................................................= 8.859    ( - 2441 )

-    O.G. nr.97/2005 ..........................................................=    1.854    ( - 329 )

-    O.G. nr. 99/2000...........................................................=    823    ( + 39)

-    HCLM Iași....................................................................=    9.551    ( +    2938)

-    Alte acte.....................................................................=    333    ( + 1)


4,448
   2015

   2014


De asemenea, au fost depistate un număr de 85 de fapte de natură penală, iar 92 de

persoane implicate în aceste fapte au fost predate organelor de poliție, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

În anul 2015, polițiștii locali au desfășurat 142 de acțiuni.

În perioada analizată, agenții de poliție locală din Serviciul Ordine Publică au dat dovadă de preocupare pe linia îndeplinirii sarcinilor de serviciu, au organizat și executat, potrivit atribuțiilor ce le revin în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, activități, acțiuni și misiuni materializate în încheierea a 6.554 procese verbale de contravenție, din care la Legea nr. 61/1991 un număr de 2966, iar la HCLM și alte acte normative un număr de 1708 procese verbale de contravenție, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.003.785 lei.

Activitatea Serviciului Dispecerat, alaturi de celelalte structuri ale Poliției Locale Iași, s-a desfășurat în sprijinul și interesul cetățeanului și comunității.

În anul 2015 s-au primit un număr de 2739 de sesizări telefonice.

Cele mai frecvente situații sesizate de cetățenii municipiului au fost privind încălcarea normelor de conviețuiere socială; ocuparea fără drept a locurilor de parcare închiriate la Primăria Municipiului Iași; gospodarirea și menținerea curățeniei pe raza municipiului Iași, interzicerea staționării mijloacelor de transport bunuri sau persoane; circulația rutieră; activitățile comerciale ilicite s.a.

În toate cazurile au fost dirijate echipaje ale Poliției Locale pentru edificare asupra situației sesizate și rezolvarea acesteia dacă le aveau în competență, în situația în care erau de competența altor autorități acestea erau transmise telefonic către acestea (de ex: Romtelecom, E-on, ApaVital, Salubris, D.S.P.M. Iasi, etc.). Astfel repartizarea dirijărilor a fost următoarea:

Verificări persoane, autovehicule și societăți comerciale:

Pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu s-au efectuat un numar de 17.580 accesări

ale fișelor persoanelor, autovehicule și societăți comerciale,

Intervenții la obiectivele monitorizate:

Dispeceratul Poliției Locale Iași, este dotat cu un program de dispecerizare tip “Dispecerat DPC-08”. Programul asigură recepția evenimentelor transmise către acest Dispecerat pentru monitorizare, pe linia telefonică a sistemelor de alarmare și gestionarea acestora de către dispecerii de serviciu. Centralele de alarmare sunt modelul Cerber C61 sau

DSC PC 1832.

În perioada 01.01.2015-31.12.2015, s-au efectuat un număr de 668 intervenții la obiectivele monitorizate.

In cursul anului 2015, dispeceratul a fost mutat într-un spațiu nou amenajat, modernizat, cu aparatură nouă, ce cuprinde un număr de aproximativ 72 camere video stradale performante, la care s-a adăugat și un sistem GPS, pentru monitorizarea patrulelor mobile aflate în misiune pe raza municipiului Iași.

La montarea camerelor de supraveghere s-a ținut cont de zonele aglomerate unde exista risc criminogen ridicat.

Activitatea pe linia circulației rutiere

În perioada analizată, au fost constatate și aplicate un număr de 11.930 contravenții, din care 5158 au fost sancțiuni cu Amendă, iar 6764 sancțiuni cu avertisment, însumând o valoare totală de 1.177.396 lei, după cum urmează:


>

Legea 61/1991

= 42

>

Legea 38/2003

= 165

>

H.C.L.M. 172/2002

= 3495

>

H.C.L.M. 153/2010

= 14

>

H.C.L.M. 365/2006

= 37

>

H.C.L.M. 198/2000

= 74

>

H.C.L.M. 125/2014

= 113

>

H.C.L.M. 167/1998

= 3

>

Legea 448/2006

= 59

>

O.G. 97/2005

= 1

>

O.U.G. 195/2002

= 7919, aplicându-se aproximativ 18.500 puncte de penalizare

Activitatea de ridicare/blocare autovehicule staționate neregulamentar,

identificare autoturisme abandonate

De la începutul anului până în luna mai, când a fost întreruptă activitatea de ridicare, polițiștii locali din cadrul Biroului Reglementare Siguranță Rutieră, au ridicat cu sprijinul lucrătorilor din cadrul S.C. Servicii Publice S.A., un număr de 1472 autovehicule staționate neregulamentar, conform OUG 195/2002.

S-a reluat conform HCLM 246/2005 activitatea de blocare a roților autovehiculelor depistate oprite, staționate, parcare neregulamentar pe alei pietonale, trotuare, spații verzi, fiind

blocate un număr de 3.104 autoturisme, din care au fost încasate de către Servicii Publice 2529,

pentru 575 conducători auto s-a luat măsura sancționării contravenționale.

Pe linia respectării prevederilor OUG 195/2002 rep.

S-a acționat permanent în vederea respectării normelor rutiere, conform OUG 195/2002, ocazie cu care au fost aplicate, în perioada analizată un număr de 7919 sancțiuni contravenționale, sancțiuni aplicate atât pentru abaterile statice: oprire-staționare, parcare, accesul interzis pe anumite sectoare de drum, cât și pentru traversarea prin loc nepermis.

Oprire neregulamentară

= 3440

Staționare neregulamentară

= 1908

Accesul interzis

= 1965

Traversare neregulamentară

= 589

Alte fapte

= 17

Activitatea Serviciului Comunicare

În baza competențelor stabilite prin lege, agenții sectoriști au soluționat în perioada analizată 807 adrese, respectiv:

S 678 de adrese/petiții/reclamații ale cetățenilor și a diferitelor instituțiilor,

din care:

•    255 adresate direct instituției noastre;

•    200 sesizări ale cetățenilor au fost adresate Primărie, care au fost redirecționate spre verificare și măsuri legale instituției noastre;

•    193 adrese si sesizări ale institutiilor si cetățenilor au fost trimise spre solutionare institutiei noastre;

S 23 de persoane au fost verificate la domiciliu ca urmare a adreselor primite din partea instanțelor de judecată;

S S-a îndeplinit procedura de afișare la domiciliu/sediu a proceselor-verbale de contravenție, pentru 7 persoane fizice /juridice care au săvârșit contravenții în alte localități;

În urma activităților specifice desfășurate de către agenții sectoriști pe raza de competență, au fost identificate mai multe probleme administrative, în urma cărora s-a înaintat un număr de 129 adrese către instituțiile abilitate în vederea soluționării acestora.

Activități desfășurate pe linie de evidență a persoanei

În conformitate cu Planul de Măsuri comun Direcția Evidența Persoanelor Administrarea Bazei de Date - I.G.P.R.1970237/14.10.2010-95865/30.12.2010 pentru eficientizarea activităților desfășurate în vederea punerii în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, la nivelul instituției a fost întocmit un Protocol de colaborare cu Direcția Locală de Evidență a Persoanelor -Serviciul de Evidență a Persoanelor, prin care a fost distribuit instituției noastre, în anul 2015 un număr de 7.844 invitații, după cum urmează:

2015

Trim.IV

2014

Trim.I

2015

Trim.II

2015

Trim.

III -2015

Total

2015

1.607

2.433

2.002

1.802

7.844

DIN CARE:

Persoane gasite la domiciliu

1.090

1.756

1.369

1.200

5.415

Invitații returnate cu mențiunea gasita în teren

519

677

616

602

2.429

Din care:

C.I. eliberată la data înștiințarii

126

108

123

103

460

Activități desfășurate pe linia activităților comerciale

Sancțiuni contravenționale aplicate în anul 2014 comparativ cu anul 2013

Valoare totală contravenții : 1.221.873 lei

Ca măsură complementară, în urma controalelor executate zilnic, s-a dispus și confiscarea bunurilor, în valoare totală de 100.304 lei, după cum urmează:

•    Țigarete    - 11.100 lei

•    Alcool    - 12.200 lei

•    Produse agroalimentare    - 65.00 lei

•    Textile    - 11.050 lei

•    Flori naturale    - 954 lei.

Lucrătorii serviciului au efectuat verificări și au înaintat răspus, cu măsurile întreprinse, în cazul celor 236 de sesizări venite din partea cetățenilor.

În anul 2015 polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au fost implicați în activitățile specifice desfășurate pe linia protecției mediului, cum ar fi:

-activități de supraveghere a zonelor date în competență în scopul identificării unor persoane fizice sau juridice care nu respectă prevederile legale referitoare la protecția mediului;

-verificarea unor persoane juridice care desfășoară activități comerciale sau din sfera serviciilor a căror funcționare impune obținerea unui aviz de mediu, iar ulterior respectarea unor prevederi legale referitoare la protecția mediului;

-activități specifice în zonele de agrement ale municipiului Iași, vizând cu prioritate informarea cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin pe linia protejării mediului înconjurător și sancționarea ulterioară a celor care au încălcat prevederile legale în vigoare pe acest segment de activitate.

-rezolvarea cu operativitate a sesizărilor și petițiilor cetățenilor, care vizau nereguli pe linia protecției mediului;

-cooperarea permanentă cu celelalte structuri din municipiul Iași cu atribuții pe linia protecției mediului, menționând aici Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Iași, SC Salubris SA Iași, APELE Române, Ocolul Silvic Iași, Direcția de Sănătate Publică Iași, Direcția de Sănătate Veterinară Iași, etc.

În anul 2015, pe rolul instanței au fost înregistrate un număr de 233 dosare, după cum urmează:

1. a) dosare care au avut ca obiect plângeri contravenționale, împotriva proceselor- verbale de constatare și sancționare a contravențiilor:

-    pe linie de circulație - 93 dosare avand ca obiect plângere contravențională

•    soluționate favorabil (menține prevederile proceselor-verbale atacate)-19

•    înlocuiește sancțiunea contravențională din amendă în avertisment-5

•    soluționate nefavorabil - 5 (în două dosare am fost obligați la plata contravalorii taxei de ridicare)

•    în curs de solutionare- 64

-    ordine publică/ comerț/ mediu - 49/19/27=95 dosare având ca obiect plângeri contraventionale

•    soluționate favorabil (menține prevederile proceselor-verbale atacate)-16

•    înlocuiește sancțiunea contravențională din amenda în avertisment-3

•    soluționate nefavorabil-2

•    în curs de soluționare-74

-    disciplina în construcții- 18 dosare având ca obiect plângeri contravenționale

•    soluționate favorabil-8

•    soluționate nefavorabil-1

•    în curs de soluționare- 9

b)    dosare având ca obiect obligația de a face Lg.

50/1991 - 25

•    soluționate favorabil-1

•    soluționate nefavorabil-2

•    suspendate -2

în curs de soluționare- 20

c)    dosare înregistrate pe rolul instanței în anul

2013-2014-2015 și finalizate în anul 2015

au fost -161 dosare

Litigii de munca: 3 dosare -1 dosar soluționat favorabil și 2 dosare în curs de soluționare.

Activitatea Serviciului Control Urbanism și Afișaj Stradal s-a materializat prin încheierea unui număr total de 122 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, acestea totalizând un cuantum al amenzilor de 213.000 lei.

În perioada analizată au fost înregistrate în evidențele serviciului un număr total de 1419 sesizări și petiții venite de la cetățeni, fiind realizată o medie de 178 lucrări repartizate fiecărui polițist local, la o rată de 118 sesizări lunar.

Activitatea de demolare a construcțiilor ce nu au respectat prevederile legale în vigoare a totalizat un număr de 84 amplasamente dezafectate, în urma întocmirii a 31 de Dispoziții Administrative.

De asemenea, în urma activităților specifice desfășurate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism pe parcursul anului 2015 au fost întreprinse un număr de 1761 verificări privind respectarea normelor privind disciplina în construcții în urma a 2256 somații și înștiințări.

Activitatea de recepționare a lucrărilor de construire finalizate pe raza administrativa a municipiului Iași s-a concretizat prin întocmirea unui număr de 608 procese verbale de receptie la terminarea lucrărilor. Aceste activități s-au derulat numai în cazurile în care s-au prezentat documentațiile complete, inclusiv dovada achitării taxei de regularizare a autorizației de construire, condiție ce a determinat creșterea gradului de colectare a taxelor locale.

Promovarea imaginii instituției, precum și informarea cetățenilor cu privire la activitățile desfășurate de către polițiștii locali s-a realizat prin intermediul conducerii generale și prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției. În acest sens, relația cu mass-media a fost menținută prin intermediul sincroanelor și inserturilor, cât și prin intermediul site-ului instituției unde au fost postate 210 de comunicate de presă. În urma acestor demersuri în presa locală și națională, atât scrisă cât și audiovizuală au fost emise peste 437 de știri cu privire la activitatea Poliției Locale Iași.

De asemenea, au fost oferite informații și ziariștilor din presa scrisă și vizuală pentru subiectele proprii. În plus, imaginea instituției a fost reprezentată și în cadrul emisiunilor în direct de la posturile de radio și televiziune locale.

Trebuie menționat totuși, că imaginea și credibilitatea poliției locale au fost afectate grav în cursul anului 2015, de ancheta derulată în luna mai, de structura centrală a DNA. La finalizarea cercetărilor, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a 2 cadre cu funcții de conducere din interiorul instituției.

Starea și practica disciplinară

Evidența practicii disciplinare la nivelul instituției, a marcat o scădere a numărului de cauze supuse atenției comisiei de disciplină.

Dacă în anul 2014 se înregistra un număr de 11 dosare, anul 2015 se remarcă prin reducerea acestei cifre la 7 dosare.

Mulțumitor este faptul că, a scăzut gravitatea abaterilor disciplinare cercetate, drept pentru care și sancțiunile aplicate au fost mult mai ușoare.

Obiective propuse pentru anul 2016

fructificarea tuturor oportunităților de suplimentare a bugetului de venituri și cheltuieli prin prezentarea în avans de referate justificative privind nevoile suplimentare ale instituției

•    profesionalism în munca desfășurată în slujba cetățeanului, astfel încât sesizările acestora să înregistreze un trend descendent;

•    studiu individual continuu pentru fiecare lucrător;

•    prin intensificarea și diversificarea activității de pregătire profesională se va urmări crearea unui profil puternic, pozitiv al polițistului local, care prin atitudine civică, comportament, ținută și nu în ultimul rând profesionalism să capteze interesul și încrederea cetățeanului.

•    elaborarea de reglementări care își impun necesitatea din punct de vedere urbanistic, înaintarea eventuală a acestora către Consiliul Local în vederea emiterii unor HCL (reglementări coloristice zonificate, impuse de lucrări efectuate haotic precum vopsirea pe aceleași străzi a unor imobile în culori aprinse în urma activităților de anvelopare termică, reglementarea împremuirilor spațiilor verzi de către asociațiile de proprietari, etc).

•    maximizarea încasărilor la bugetul local, prin recepționarea lucrărilor de construire finalizate, în baza regularizării taxelor pentru emiterea autorizațiilor de construire de către Primăria Municipiului Iași.

Poliția Locală Iași (PLI) intenționează să realizeze misiunea sa prin implementarea concepției și principiilor activității polițienești comunitare (APC), care este un model de schimbare organizațională și instituțională, acceptat în majoritatea țărilor europene și urmează să contribuie la îmbunătățirea semnificativă a serviciilor acordate de PLI.

Activitatea polițienească comunitară (APC), care este de asemenea definită ca „activitate polițienească în parteneriat” și „activitate polițienească bazată pe comunitate”, este un concept și un model de modernizare instituțională care are obiectivul de a spori receptivitatea poliției la necesitățile comunității. Acest model de activitate polițienească încurajează o participare sporită a publicului la identificarea și soluționarea problemelor de securitate ale comunității prin intermediul „activității în parteneriat”. De asemenea, APC promovează parteneriatul dintre poliție, organele de drept și alte instituții guvernamentale.

Activitatea polițienească comunitară pune un accent mai mare pe prevenirea, investigarea eficientă a infracțiunilor și soluționarea calitativă a problemelor în comparație cu activitatea polițienească tradițională.

Caracteristicile-cheie ale unui serviciu polițienesc care implementează activitatea polițienească comunitară sunt:

►    de a fi vizibil și accesibil pentru fiecare;

►    de a cunoaște publicul și de a fi recunoscut de public;

►    de a răspunde la necesitățile comunității;

►    de a fi receptiv la îngrijorările comunității;

►    de a implica și mobiliza comunitatea;

►    de a purta responsabilitate pentru activitățile întreprinse și rezultatele lor.

Activitatea polițienească bazată pe comunitate este principiul-cheie pentru realizarea misiunii și obiectivelor PLI.

Astfel, implementarea filozofiei activității polițienești comunitare urmărește:

►    asigurarea unui serviciu de poliție mai transparent, accesibil și responsabil pe întreg teritoriul Municipiului Iași.

►    consolidarea procesului de consultanță cu populația și reprezentanții acesteia pentru a răspunde la necesitățile concrete.

►    consolidarea serviciilor acordate în conformitate cu modelul de activitate polițienească comunitară.

►    promovarea profesionalismului și oferirea unui serviciu de calitate mai înaltă comunității.

►    asigurarea resurselor necesare și condițiilor de lucru adecvate colaboratorilor PLI.

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE

DE RESPONSABILITATE

A) DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI ZONELE DE

RESPONSABILITATE :

A.1. POLIȚIA MUNICPIULUI IAȘI:

Delimitarea sectoarelor de siguranță publică și a zonelor de patrulare pe fiecare secție.

Pe raza municipiului Iași funcționează 6 Secții de Poliție și Biroul pentru Centrul Universitar, delimitate în 25 sectoare de siguranță publică cu 135 zone de patrulare, după cum urmează:

Subunitatea

Număr sectoare de siguranță publică

Număr zone de patrulare

Secția 1 poliție

4

19

Secția 2 poliție

4

25

Secția 3 poliție

4

25

Secția 4 poliție

4

23

Secția 5 poliție

4

19

Secția 6 poliție

4

20

BCU

1

4

TOTAL

25

135

1. SECȚIA I POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 19 zone de patrulare, după cum urmează:

SECTOR I DACIA

Delimitare: Str. Sarmisegetuza - Tabacului - B-dul Dacia - Strămoșilor, care este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona ,,Rond Tramvai” Dacia -- str. Columnei-Tabacului-Strămoșilor

2.    Zona „Școala Generală nr. 26” - str. Vitejilor - Tabacului - Columnei -bd.

Dacia

3.    Zona ,, Piața Dacia”- str. Buridava - Vitejilor - bd. Dacia

4.    Zona ,,Bicaz” bd. Dacia - str. Amurgului - Tabacului - Sarmisegetuza

5.    Zona ,,Școala Gen. 39 George Călinescu''- str. Sarmisegetuza - Tabacului-Sucidava - bd. Dacia

SECTOR II- REGIE

Delimitare: str. Sarmisegetuza - B-dul Alexandru cel Bun nr. cu soț și nr. fără soț de la 1 la 5- Al. Mușatini de la 1 la 13- str. Sarmisegetuza - Varianta Bahlui - str. Milcov -Șos. Națională. Este împărțit în 4 zone:

Zona,,Țigarete” - str. Sarmisegetuza-Șos. Națională-b-d. Alexandru cel Bun-

Bistriței.

Zona ,,Pasarela CFR” - str. Șos. Națională-bd. Alexandru cel Bun-str. Bistriței - str.

Jijia

Zona ,,Piața Alexandru cel Bun” - str. Jijia-Șos. Națională - bd- Alexandru cel Bun

- Poliție Locală - 07-19

Zona ,,Milcov” - Șos. Națională-bd. Alexandru cel Bun-str. Milcov


SECTOR III - ALEXANDRU CEL BUN

Delimitare: str. Sarmisegetuza - bd. Alexandru cel Bun nr. fără soț- Al. Mușatini în rând cu nr. 15- str. Sarmisegetuza - Varianta Bahlui. Acest sector este împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona ,,Zimbru” - str. Sarmisegetuza - bd. Alexandru cel Bun - Basarabi -Varianta Bahlui

2.    Zona ,,Olimp” - str. Basarabi - bd. Alexandru cel Bun - str. Mușatini - Varianta Bahlui - Cinematograful Dacia

3.    Zona ,,Minerva” - str. Basarabi - str. Al. Mușatini - str. Piața Voievozilor -esplanada Piața Voievozilor - bd. Alexandru cel Bun

4.    Zona ,,Neptun” - bd. Alexandru cel Bun - str. Mușatini -Varianta Bahlui

5.    Zona ,,Complex Alimentar 80” - bd. Alexandru cel Bun -str. Al. Mușatini -Varianta Bahlui - Pod CernaSECTOR IV- ȘES BAHLUI (DALLAS)

Delimitare: Pod Cerna-Pârâu Nicolina-str. Cicoarei nr. cu soț-teren agricol

Miroslava- B-dul Dacia nr. fără soț- str. Sarmisegetuza nr. cu soț. Acest sector este împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona „Dacia Triunghi I” - str. Sarmisegetuza-B-dul Dacia-str. Strămoșilor;

2.    Zona „Dacia Triunghi II” - B-dul Dacia -Râu Bahlui-str. Strămoșilor;

3.    Zona „Strand Municipal” -Râu Bahlui-Pârâu Nicolina-str.Cicoarei; - Poliție Locală - post sezonier

4.    Zona „Cicoarei” -str. Cicoarei-cartier Dallas

5.    Zona „Dallas” - str. Cicoarei-Râu Bahlui-Punte MC Duck-RAJAC-Poligon TIR.

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din 22 polițiști locali care acționează în patrule mixte sau independente, sub coordonarea unui șef de serviciu din punctul de comandă stabilit în cadrul Centrului de Cartier Alexandru cel Bun.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 / 2011 art. 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.1.

Misiuni executate în comun:

•    - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•    - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

•    - Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•    - Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•    - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor,

marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

•    - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

•    - Sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    - Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    - Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală:

•    Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

•    Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Voievozilor, Piața A.C.B.);

•    Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

•    Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

•    Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

•    Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

•    Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

•    Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

•    Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

•    Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

•    Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A.;

•    Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

•    Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

•    Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

•    Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

•    Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

•    Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

SECȚIA a Il-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 25 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTOR I - COPOU

Delimitare - str. Păcurari - str. Petru Poni - str. T. Cozma - Sos Muntenimii : Bd. Independentei - str. N Bălcescu - str. Sărăriei - Sos Ștefan cel Mare - str. Scăricica - Str.

Rampei - Bd. C.A. Rosetti - str. Iepurilor- str. Podgoriilor - Al M. Sadoveanu - str. Dealul

Zorilor. Sectorul a fost împărțit în 9 zone de patrulare:

1.    Zona „Grădina Botanică” - str. Fagului - str. Dr.Vicol - bd. Carol I - Aleea M. Sadoveanu - șos. Munteni - str. Friederick

2.    Zona „Costăchescu”- bd. Carol I - str. M. Costăchescu - șos. Sărăriei - șos. Ștefan cel Mare și Sfânt - str. Petre Andrei - str. Lt. Stoicescu

3.    Zona 3 „Ștefan cel Mare”- Al. M. Sadoveanu - str. Gr. Ghica Vodă - str. Lt. Stoicescu - str. Petre Andrei - șos. Ștefan cel Mare și Sfânt - șos. Sărăriei - str. Sărăriei - str. Mărășești - str. Plevnei - str. B. Delavrancea - stradela Cîrlig

4.    Zona „Parcul Copou”- str. Șipoțel - str. Belvedere - str. T. Cozma - str. Văscăuțeanu - Al. Copou - bd. Carol I - str. Dr. Vicol - str. Fagului

5.    Zona „Codrescu”- bd. Carol I - str. G. Berthelot - str. Lascăr Catargi - str. Sărăriei - str. M. Costăchescu

6.    Zona „Scăricica” - str. Sărăriei - str. Scăricica - str. Râpei - bd. C.A. Rosetti -str. Cîrlig - str. B. Delavrancea - str. Plevnei - str. Mărășești

7.    Zona „Garabet Ibrăileanu”- str. Păcurari - bd. Carol I - Al. Copou - str. Văscăuțeanu - str. Toma Cozma - str. Belvedere - str. Șipoțel - str. Petru Poni

8.    Zona „Casa Studenților”- bd. Carol I - bd. Independenței - str. N. Bălcescu - str. V. Conta - str. L. Catargi - str. G. Berthelot - Poliție Locală - post permanent

9.    Zona 9 „Lascăr Catargi” str. L. Catargi - str. V. Conta - str. N. Bălcescu - str.

Sărăriei

Delimitare - Str. Silvestru - str. Săulescu - str. Horia - str. Gavril Muzicescu - str. Pacurari - str. O Bancila -- Linie - Bd. CFR. Sectorul a fost împărțit in 4 zone de patrulare:

1. Zona „Petru Movilă”- str. Gării - rond Gară - C.F.R. - stradela Silvestru - str. Săulescu - str. Horia - str. Gîndu - str. Arcu

2.    Zona „Gară”- str. Bacinschi - CF - rond Gară - str. Gării - str. Arcu - str. G. Muzicescu - str. Ghe. Lazăr - str. Florilor - str. Buzescu Preda - șos. Arcu

3.    Zona „Cișmeaua Păcurari”- șos. Arcu - str. B. Preda - str. Florilor - str. Ghe. Lazăr - str. Păcurari - str. O. Băncilă

4.    Zona „Billa”- str. O. Băncilă - CF - str. Bacinschi - șos. Arcu

SECTOR III - CANTA

Delimitare - Str. O Bancila - str. Păcurari - Sos Păcurari -str. Moara de Foc -str. Canta .Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona „Moara de Foc”- șos. Moara de Foc - str. Rampei - CF - str. O. Băncilă -str. Păcurari - Fundătura Muntenimii

2.    Zona „Canta I”- str. Serg. Gr. Ioan - str. Canta - șos. Moara de Foc - str. Rampei

- CF

3.    Zona „Canta II”- str. Canta - str. Luca Arbore - str. Serg. Gr. Ioan ;

4.    Zona „Abba”- str-dela Canta - str. Canta - fnd. Muntenimii - șos. Păcurari

5.    Zona „Elena Cuza”- șos. Păcurari - str. Canta - str-dela Canta

SECTOR IV - PĂCURARI

Delimitare - str. Păcurari - Sos Păcurari - Str. Petru Poni - str. Vântului - str.

Popăuți -Cimitirul Sf. Treime - Cimitirul Evreiesc - Str. Muntenimii - str. Păcureț - Str. Moara de Vânt - Sos Rediu Tătar .Sectorul a fost împărțit în 7 zone de patrulare:

1.    Zona „Nicolau”- fnd. Muntenimii - str. t. Cozma - str. P. Poni - str. Păcurari

2.    Zona „Ion Roată”- str. T. Cozma - str. Șipoțel - str. Fagului - str. Friederick -șos. Munteni - str. Cazărmilor

3.    Zona „Munca Invalizilor” - str. Flondor Iancu - Al. Cimitirul Evreiesc - șos. Păcurari - fnd. Muntenimii - str. Munteni - str. Transilvaniei - str. Bucovinei

4.    Zona „Crucea Roșie” - str. Flondor Iancu - str. Bucovinei - str. Transilvaniei -șos. Munteni

5.    Zona „Gama”- șos. Rediu - șos. Păcurari - Al. Cimitirul Evreiesc - str. Flondor

Iancu

6.    Zona „Păcureț” - str. Crizantemelor - șos. Păcurari - șos. Rediu

7.    Zona „Culianu”- str. Prof. I Culianu - șos. Păcurari - str. Crizantemelor

POLITIA Ml NKTPIL'LHI IAȘI IIARTA SECȚIILOR IJE POLITIE

sECT/a

P?ST11 1 SEcÎOR 4    \

Posr’0 ’ \

ătoarele obiective


Zona /„Copou I” cuprinzând

Jniversitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa”

-    Casa de Cultură a Studenților

-    Biblioteca Centrală Universitară

-    Universitatea “Al. I. Cuza”

-    Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”

-    Complex Studențesc “T. Maiorescu”

-    Complex Studențesc “Codrescu”

4. Zona „Copou II” cuprinzând următoarele obiective:

-    Căminele “1 Mai" str. Sărărie

-    Căminele “ 1 Decembrie 1918” - str. Petre Andrei

-    corpurile de clădiri ale Universității de Arte de pe str. Sărărie

i ii


-    Complex Studențesc “Târgușor Copou” - str. Stoicescu

-    Complex Studențesc “Agronomie” - Al M. Sadoveanu

-    Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară

-    Grădina Botanică Iași

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din 26 polițiști locali care acționează în patrule mixte sau independente, sub coordonarea unui șef de serviciu din punctul de comandă stabilit în cadrul Centrului de Cartier Păcurari.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 / 2011 art. 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.2.

Misiuni executate în comun:

•    - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•    - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

•    - Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•    - Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•    - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

•    - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

•    - Sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    - Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    - Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală:

•    Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

•    Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Expoziției, Parc Copou,Piața Păcurari);

•    Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

•    Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

•    Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

•    Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

•    Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

•    Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

•    Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

•    Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

•    Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C.

SALUBRIS S.A.;

•    Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

•    Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

•    Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare

al operatorilor economici;

•    Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

•    Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

•    Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

3. SECȚIA a IlI-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 25 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTORUL I “PIAȚA UNIRII “

Delimitare: b-dul Independenței - str.N.Bălcescu - str.Sărărie - str.E.Doamna -str.C.Negri - b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt - str.col.Langa - str.Crișan - str.Horia - str.Gându - str.Musiicescu. Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona „Piața Unirii” - Independenței-V.Alecsandri- G.Musicescu- Gându-Săulescu-Horia-14 Dec.1989 - Poliție Locală - post permanent

2.    Zona „Bolta Rece”- Sărărie-N.Bălcescu- Independenței

3.    Zona „Tg. Cucu” Independenței-V.Stroescu-Armeană-Cuza Vodă -C.Negri-

E.Doamna

4.    Zona „Ștefan cel Mare” - Șt.cel Mare-Crișan-Col. Langa -C.Negri - Armeană -Cuza Vodă - I.C.Brătianu - Horia- Poliție Locală - post permanent

5.    Zona „Cuza Vodă” -V.Alecsandri -14 Dec.1989- Șt.cel Mare-Independenței -I.C.Brătianu-V.Stroescu-SECTORUL II “MOLDOVA

Delimitare: str.Horia - str.Mitropoliei - str.col.Langa - b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt - str.C.Negri - str.E.Doamna - str.Smârdan - str.Prof.A.Șesan - str.Splai Bahlui Mal Stâng (din Podul Roș Pînă în Podul de Piatră) - str.Silvestru - str-la Silvestru. Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona „Moldova” - A.Panu-C.Negri-Bărboi-E.Doamna-Gr.Ureche-Sf.Lazăr

2.    Zona „Ghica Vodă” - Ghica Vodă-E.Doamna -C.Negri-Ștefan cel Mare -

Gr.Ureche

3.    Zona „Uzinei” - Crișan-Col.Langa-Săulescu-Silvestru -Splai Bahlui-Ipsilanti-

Sf.Andrei

4.    Zona „Sfântu Andrei” - Ipsilanti-Sf.Andrei-col.Langa- Palat-Spai Bahlui

5.    Zona „Sf. Lazăr” - Palat- Splai Bahlui- Sf.Lazăr -Uranus - Smârdanz ^ROMANA/ DfUrtl/C


SECTORUL III - “PODUL ROȘ “

Delimitare: str.Splai Bahlui Mal Drept - Rond Podul Roș - str.Nicolina - Bazarul Iași - b-dul N.Iorga - calea ferată de la Pasajul Galata la Podul C.F.R de peste Bahlui. Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona „Podul Roș” - Nicolina-Al.Nicolina-Al.Rozelor-Al.Socola-Socola-Țuțora-

N.Iorga;

2.    Zona „Podul de Piatră” - Șos.Națională -Cantemir Decebal-N.Iorga -

3.    Zona „Cantemir” - Cantemir-N.Iorga-Al.Decebal-Al.Rozelor-Nicolina

4.    Zona „Romană” - Decebal - Romană - Dacia-Ion Neculce - N.Iorga -Cantemir

5.    Zona „Pod Decebal” - Cantemir -Șos.Națională -Al.Decebal -Nicolina

SECTORUL IV “COTNARI “

Delimitare : str.Nicolina - b-dul N.Iorga - b-dul Primăverii - b-dul Calea Chișinăului - b-dul T.Vladimirescu - str.Smârdan - str.Prof.A.Șesan - Rond Podul Roș. Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

1.    Zona„Bucșinescu” - Icoanei - Barbu Lăutaru - Smârdan - Mangeron T. Vladimirescu

2.    Zona „Zimbrului” - Uranus -Barbu Lăutaru- Icoanei-Mangeron -Smîrdan-

3.    Zona „Avram Iancu” - Splai Bahlui (dr.)-Țuțora-Socola

4.    Zona „Splai Bahlui” - Splai Bahlui -Primăverii -Calea Chișinăului-T.Vladimirescu

5.    Zona „Cotnari” - Țuțora -Socola - N.Iorga

Zona „Dimitrie Mangeron” cuprinzând următoarele obiective:- toate corpurile de

clădiri de pe B-dul D. Mangeron, de la B-dul Tudor Vladimirescu până în Podu Roș, aparținând Universității Tehnice "Gh. Asachi",

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din 24 polițiști locali care acționează în patrule mixte sau independente, sub coordonarea unui șef de serviciu din punctul de comandă stabilit în cadrul Punctului de lucru din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10A-subsol.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 / 2011 art. 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.3.

Misiuni executate în comun:

•    - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•    - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

•    - Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•    - Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•    - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

•    - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau

alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau

bunurilor acestora;

•    - Sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    - Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    - Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală:

•    Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

•    Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Teatrul Național, Piața Independenței, Piața Hala Centrală);

•    Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

•    Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

•    Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

•    Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

•    Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

•    Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

•    Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

•    Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

•    Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A.;

•    Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

•    Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

•    Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare

al operatorilor economici;

•    Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

•    Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

•    Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

4. SECȚIA a IV-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 23 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTORUL I „METALURGIE-AVIATIE”-

Delimitare: intersectia Bucsinescu - Str. V. Lupu (pana la intersectia Doi Baieti) -

str.A.Vlaicu - str.Holboca - str.Aeroportului - Bd. T.Vladimirescu - Calea Chisinaului (până la Bariera Tomesti). Sectorul este împărțit în 5 (cinci) zone de patrulare, dupa cum urmeaza:

1.    Zona „Metalurgie” - str. Ciurchi, b-dul Chimiei, str. V.Lupu,str. Mihai Voda

Viteazul.

2.    Zona „Stradela Grădinari” - str. Aurel Vlaicu, str. V.Lupu, b-dul Chimiei, str. Sf.

Ioan.

3.    Zona „Aviație I” str. A.Vlaicu, Șoseaua Iași-Ungheni, str. Aviație, str.Holboca.

4.    Zona „Aviație II” - str.Aviație, str. Aeroportului, str. Marginei.

5.    Zona „Campus Studențesc”- str. Mihai Vodă Viteazul, str. Ciurchi, bloc Q1.SECTORUL II „CIURCHI-OANCEA”

Delimitare: str.Bucsinescu- str.Ciurchi (pana la intersectia „Doi Baieti) -str.V.Lupu (de la intersectia „Doi Baieti la intersectia Bucsinescu). Sectorul este împărțit în 4 zone de patrulare, după cum urmeaza:

1.    Zona „Ciurchi II”- str. Ciurchi, str. V.Lupu, Complex Ciurchi, Magazin Flora.

2.    Zona „Ciurchi I”Complex Ciurchi, Magazin Flora, str. Han Tatar, str. V.Lupu.

3.    Zona „Oancea”- str. Han Tatar, str. V.Lupu, str. Oancea, str. Ciurchi.

4.    Zona „Delfini-Ciornei”-str. V.Lupu, str. Oancea, str. Ciurchi, b-dul Tudor VladimirescuSECTORUL III „CIRIC-STEJAR”

Delimitare: - str.Aeroportului - str.Holboca - str.A.Vlaicu (până la intersecția „Doi Băieți”) - str.V.Lupu - intersecția Bucsinescu - str.Nicorita - str.Calarasi -str.Em.Racovita -str.Sp.Pascanu. Sectorul este împărțit în 6 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona „Neurochirurgie”- str. V.Lupu, str. Stejar, str. Dr. Savini, str. Ateneului.

2.    Zona „Piața Chirilă”- str. Ateneului, str. Eternitate, str. Calarasi, str. Tatarasi, str. Ion Creanga.

3.    Zona „Ion Creangă”- str. Dr. Savini ,str. V.Lupu, str. Stejar, str. Fantanilor.

4.    Zona „Nicoriță Rojniță”- str. Ateneului, str. Nicorita, str. Ion Creanga, str. Tatarasi, str. V.Lupu.

5.    Zona „Ciric-Stejar”- str.Stejar, str.Fantanilor, Varianta Veneția, Cim Eternitate.

6.    Zona „Spital Pascanu”- Cim. Eternitate, str. Spital Pascanu, str. Racovita, str. Eternitate.

SECTORUL IV „PODUL DE FIER-SARARIE”

Delimitare: - str.Sp.Pascanu - str.E.Racovita - str.Calarasi - str.Nicorita-intersectia Bucsinescu - str.El.Doamna -intersectie Tg.Cucu -str.Sarariei (pana la nr. 100) -str.Scaricica -

str.Rapei. Sectorul este împărțit în 8 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona „Tg. Cucu”- str. Cucu, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Elena Doamna , str.

Padurii.

2.    Zona „Elena Doamna”- str. Elena Doamna , str. Padurii, str. Tatarasi, str. Nicorita.

3.    Zona „Podul de Fier”- str. Padurii, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Eternitate, str.

Calarasi.

4.    Zona „Cimitirul Sf.Petru și Pavel”- str. Spital Pașcanu, str. Moara de Vant, zona de agrement Ciric.

5.    Zona „Rufeni-Vântu”- str. Moara de Vânt, b-dul C.A. Rosetti, str. I. Mironescu, str. Brandusa.

6.    Zona „Roșcani-Hotin”- str.Cucu, str. Albinet, str. Sararie, b-dul C.A. Rosetti, str. Brandusa, str. Timpului.

7.    Zona „Albinet-Savescu”- str. Albinet, str. Sararie,str. Cherchez, b-dul C.A. Rosetti, str. Timpului, str. Brandusa.

8.    Zona „Țicăul de Jos”- str. Sararie,str. Cerchez, Șoseaua Albinet, b-dul C.A.

Rosetti.

Zona „Campus Tudor Vladimirescu” cuprinzând următoarele obiective:-Complex Studențesc „ Tudor Vladimirescu” și complexul Comercial Iulius Mall

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din 26 polițiști locali care acționează în patrule mixte sau independente, sub coordonarea unui șef de serviciu din punctul de comandă stabilit în cadrul Centrului de Cartier Tătărași.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 / 2011 art. 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.4.

Misiuni executate în comun:

•    - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și

liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•    - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

•    - Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•    - Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•    - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

•    - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

•    - Sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    - Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    - Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală:

•    Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

•    Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Ciurchi, Zona de agrement CIRIC Piața Chirilă, Piața Doi Băieți);

•    Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

•    Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

•    Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

•    Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

•    Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

•    Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

•    Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

•    Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

•    Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A.;

•    Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

•    Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

•    Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

•    Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

•    Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

•    Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

5. SECȚIA a V-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în patru sectoare de siguranță publică cu 19 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTOR I „ BUCIUM”

Delimitare: Str. Trei Fântâni până la intersecția cu Șos. Iași - Tomești (inclusiv parc auto IVECO), cartier Bucium până la limitele cu sat Vlădiceni, comuna Tomești; sat Păun, comuna Bârnova; sat Pietrărie, comuna Bârnova; sat Bârnova, comuna Bârnova; sat Vișani, comuna Bârnova, până la intersecția sos. Bucium cu B-dul Poitiers. Sectorul este împărțit în 3 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Șoseaua Bucium” - Șos. Bucium - Hanul “Trei Sarmale”- bld. Poitiers șos Bârnova

2.    Zona „Plopii fără soț”- Str. Plopii fără Soț - Str. Șt. O. Iosif - Str. Dealul

Bucium

3.    Zona Șos. Bârnova” - șos. Bârnova limită cu sat Bârnova

SECTOR II - FRUMOASA

Delimitare: Bdul Poitiers de la intersecția cu Șos. Bucium până la pasarela CUG, satele Hlincea și Doi Peri, comuna Ciurea, râul Nicolina mal drept, calea ferată Iași -București, pasarela pietonală dintre cartierul Frumoasa și Str. Cronicar Mustea, Str. Cronicar Mustea nr. fără soț, Str. Bucium nr. cu soț, până la intersecția cu str. M. Sturdza, Str. M. Sturdza până la calea ferată Iași - Ungheni. Sectorul este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Dimineții” - Str.Cetatuia, linia ferata in spatele bisericii Frumoasa, str.Neptun si Str.Diminetii (pe ambele parti)

2.    Zona “Cetățuia” - B-dul Poitiers, aleea de acces catre Manastirea Cetațuia, limită cu str. Manta Rosie.

3.    Zona „Manta Roșie” - bld- Poitiers - str. Cazangiilor - str. Manta Roșie

4.    Zona „Plantelor” - B-dul Poitiers, str. Cetatuia, stradela Cetatuia si str. Plantelor.

5.    Zona „Grăniceri” - B-dul Poitiers, str. Graniceri, str. Diminetii (in spatele blocurilor).

SECTOR III „ NICOLINA II

Delimitare: Râul Nicolina mal drept de la podul ce face legătura între Cartier Nicolina II și Piața Sudului, până la intersecție cu Șos. Nicolina, str. Carpați, str. Libertății, str. M. Varlaam nr. fără soț de la SC NICOLINA SA (inclusiv) până la intersecție cu B-dul N. Iorga, B-dul N. Iorga nr. cu soț de la intersecția sus amintită până la pasaj auto subteran ce face legătura cu cartier Galata. Sectorul este împărțit în 3 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Carpați” Str. Carpați - Str. Lacului - Str. Pompieri - Str. Libertății - Al. Nicolina - Str. Mașinii

2.    Zona “Clopotari” Str. Frumoasa - Str. Clopotari - Str. Prof. Inculeț - Str.

Oțelari

3.    Zona “Măgurii” Str. Izvor - Str. Frumoasa - Str. Libertății - Str. Măgurii - Str. Olari - Str. Ovidiu

SECTOR IV „BULARGA

Delimitare: Bdul N. Iorga nr. cu soț de la intersecția cu str. M. Varlaam, str. Primăverii nr. cu soț până la intersecție cu str. Calea Chișinăului, Calea Chișinăului nr. cu soț până la intersecție cu str. Trei Fântâni, str. M. Varlaam nr. cu soț de la intersecția cu Bdul N. Iorga până la intersecția cu str. Cronicar Mustea, str. Bucium nr. cu soț de la intersecție cu str. M. Sturdza până la intersecție cu str. Calea Chișinăului. Sectorul este împărțit în 8 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Bularga” Str. Bucium - Al. O. Teodoreanu

2.    Zona “Zona Școlară” - Str. Cronicar Mustea (inclusiv partea stanga pana la SC TAMAZ SA), str. 13 Decembrie, str. Mitropolit Veniamin Costache, B-dul Socola (pe ambele laturi), str. Arapului, str. Voinicilor (pe ambele parti), str. Bucium. - Poliție Locală - post permanent

3.    Zona “Piața Nicolina” - Str. M. Varlaam - B-dul N. Iorga -B-dul Socola - str. DucaVoda - Poliție Locală - 07.00 - 19.00

4.    Zona „Baza 3” - Str. Bucium, Al. O. Teodoreanu, str. Islaz, Calea Chisinaului (partea dreapta).

5.    Zona „Cămine Socola” - Str. Voinicilor, str. Arapului, B-dul Socola (fara unitatile de invatamant), str. Bularga, str. Vladiceni, str. Bucium.

6.    Zona „Mihail Sturza” - B-dul Socola, str. Bucium, str. Mihail Sturdza.

7.    Zona „Mitropolit Varlaam” - B-dul Socola, str. Veniamin Costache, str. Mitropolit Varlaam, str. Duca-Voda.

8.    Zona „Nicolae Iorga” - Str. M. Varlaam, str. Albinei, b-dul N. Iorga.

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din 24 polițiști locali care acționează în patrule mixte sau independente, sub coordonarea unui șef de serviciu din punctul de comandă stabilit în cadrul Centrului de Cartier Frumoasa.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 /

2011 art. 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.5.

Misiuni executate în comun:

•    - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•    - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

•    - Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•    - Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•    - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

•    - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

•    - Sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    - Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    - Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală:

•    Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

•    Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Voievozilor, Piața A.C.B.);

•    Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

•    Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

•    Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

•    Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

•    Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

•    Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

•    Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

•    Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

•    Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C.

SALUBRIS S.A.;

•    Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

•    Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

•    Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare

al operatorilor economici;

•    Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

•    Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

•    Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

6. SECȚIA a Vl-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 20 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTOR I „HLINCEA”

Delimitare: Șos. Nicolina nr. fără soț de la intersecție cu râul Nicolina până la limita cu com. Ciurea, râul Nicolina de la intersecție cu șos. Nicolina până la bulevardul Poitiers, bulevardul Poitiers de la intersecție cu râul Nicolina până la intersecție cu șos. Iași-Ciurea, șos. Iași-Ciurea de la intersecție cu bulevardul Poitiers până la limita cu com. Ciurea. Sectorul este împărțit în 6 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Inculeț”- Șos. Nicolina, numere impare de la intersecția cu Str. Răzoarelor până la intersecția cu Str.Gloriei, Str. Gloriei, Str.Prof. I.Inculeț, Str.Oțeloari, Str.Răzoarelor.

2.    Zona “Piața C.U.G.” - Șos. Nicolina, de la intersecție cu bulevardul Poitiers până la intersecție cu str. Răzoarelor, str. Răzoarelor, str. Libertății până la podul peste râul Nicolina ,bulevardul Poitiers până la râul Nicolina - Poliție Locală - 07,00 - 19,00

3.    Zona “Hlincea I” - Șos. Nicolina, numere fără soț de la Blocul 986B până la Rond Nou CUG,Str. Hlincea.

4.    Zona “Hlincea II” - Șos. Nicolina, de la blocul 986 A până la Bulevardul Poitiers, râul Nicolina de la bulevardul Poitiers până la intrarea în com. Ciurea, gardul despărțitor al

S.C. Fortus S.A. Iași până la intersecție cu râul Nicolina.

5.    Zona “Hlincea III” - șos. Nicolina de la rond nou C.U.G. până la limita comunei Ciurea, râul Nicolina până la gardul Fortus, gardul Fortus, până la rond nou C.U.G.

6.    Zona “Hipodrom” - b-dul Poitiers de la intersecție cu râul Nicolina până la intersecție cu șos. Iași Ciurea, șos. Iași - Ciurea, până la limita comunei Ciurea, râul Nicolina de la intersecție cu b-dul Poitiers, până la limita comunei Ciurea.


Delimitare: Șos. Nicolina numere cu soț de la intersecție cu aleea Tudor Neculai (rond nou CUG) până la intersecție cu str. Tudor Neculai, str. Tudor Neculai numere fără soț, șos. Iași-Voinești numere fără soț până la limita cu com. Miroslava, str. Valea Adâncă. Sectorul este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Valea Adâncă” Șos. Nicolina, numere pare de la blocul 991 A până la intersecția cu Aleea Tudor Neculai, Aleea Tudor Neculai, de la intersecția cu Șoseaua Nicolina până la blocul 1015.

2.    Zona “Tudor Neculai II” Șos. Nicolina, numere cu soț de la Blocul 907 până la intersecțiea cu Str. Miroslava, Str. Miroslava, Al. Tudor Neculai până la Blocul 989A.

3.    Zona “Tudor Neculai I”- Șos. Nicolina, numere cu soț de la intersecția cu Str.Miroslava până la intersecția cu Șos Tudor Neculai Șos. Tudor Neculai de la Belvedere până la intersecția cu Str. Miroslava, Str. Miroslava.

4.    Zona “Strugurilor” -Str. Tudor Neculai de la intersecție cu str. Miroslava până la intersecție cu str. Galata, șos. Iași-Voinești până la intersecție cu str. Strugurilor, str. Strugurilor, str. Miroslava de la intersecția cu str. Strugurilor până la str. Tudor Neculai.

5.    Zona “Zamfirescu” Aleea Tudor Neculai de la blocul 989 A până la intersecție cu str. Miroslava, str. Miroslava, str. Strugurilor, șos. Iași-Voinești de la intersecția cu str. Strugurilor până la limita cu com. Miroslava.SECTOR III „NICOLINA I”

Delimitare: Str. Tudor Neculai (numere cu soț), str. Galata ( nr. fără soț), calea Galata (numere fără soț), calea ferată de la calea Galata până la șos. Nicolina. Sectorul este împărțit în 4 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “Nicolina I” Șos. Nicolina, de la intersecția cu Str. Bradului până la intersecția cu Str. Egalității, Str. Bradului, Str. Egalității.

2.    Zona “Galata” - Str. Bradului nr. cu soț de la râul Nicolina până la calea ferată, calea ferată, Calea Galata nr. fără soț până la podul peste râul Nicolina, râul Nicolina până la intersecție cu str. Bradului

3.    Zona “Aluniș” Șoseaua Galata de la nr. 1 la nr. 59, str. Frunzei, str. Arhitect Ioan Berindei de la intersecție cu str. Frunzei până la intersecție cu Șos. Galata.

4.    Zona “Berindei” Râul Nicolina de la intersecție cu șos. Nicolina până la str. Frunzei, str. Frunzei, str. Galata, str. Tudor Neculai, șos. Nicolina între str. Tudor Neculai și

râul Nicolina.

Delimitare: Calea Galata numere pare, str. Galata numere pare, șos. Iași-Voinești numere pare până la intersecție cu str. Podișului, str. Podișului până la limita com. Miroslava, str. Cicoarei numere impare până la limita cu com. Miroslava, râul Nicolina din dreptul

imobilului cu nr. 19 de pe str. Cicoarei până la râul Bahlui, râul Bahlui până la calea ferată,

calea ferată de la râul Bahlui până la calea Galata. Sectorul este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

1.    Zona “MirceaStr. Cerna, Str. Crișului, Str.Galata, Str.Anton Crihan, Str. Mircea

cel Bătrân.

2.    Zona “Cerna” Calea Galata de la calea ferată până la intersecție cu str. Crișului, str. Crișului, str. Cerna, râul Bahlui, calea ferată.

3.    Zona “Mănăstirea Galata” Strada Galata nr. pare de la nr. 16 la 66 , de la interecție cu str. Cărămidari până la intersecție cu str. Tudor Neculai, șos. Iași-Voinești nr. pare de la intersecție cu str. Galata până la intersecție cu str. Urcușului, str. Urcușului

4.    Zona “Cicoarei” Strada Galata nr. pare până la intersecție cu str. Cărămidari, str. Urcușului nr. pare, str. Văleni, str. Cicoarei

5.    Zona “Văleni” Str. Văleni până la limita cu com. Miroslava, str. Podișului până la limită cu com. Miroslava

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din 24 polițiști locali care acționează în patrule mixte sau independente, sub coordonarea unui șef de serviciu din punctul de comandă stabilit în cadrul Centrului de Cartier Nicolina.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 /

2011 art. 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.6.

Misiuni executate în comun:

•    - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•    - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

•    - Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•    - Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•    - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

•    - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

•    - Sprijină unitățile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    - Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    - Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală:

•    Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

•    Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe ( Piața Sudului, Bazar, Talcioc);

•    Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

•    Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

•    Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

•    Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

•    Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

•    Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

•    Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

•    Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

•    Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A.;

•    Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

•    Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

•    Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

•    Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

•    Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

•    Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

Totodată în atenția Poliției Locale Iași se mai află câteva obiective, care datorită dispersării nu pot fi grupate într-o zonă de siguranță publică și la care intervenția la evenimente se face pe principiul „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”:

-    Universitatea de Arte “George Enescu” pe raza Secției 3

-    Universitatea "Petre Andrei" pe raza Secției 3

-    Universitatea “Mihail Kogălniceanu” pe raza Secției 4

-    Universitatea “Gh. Zane” pe raza Secției 5

-    Institutul de Studii Europene “Ștefan Lupașcu” pe raza Secției 3

-    Institutul Teologic Romano Catolic pe raza Secției 2

-    căminul C1(Universitatea de Arte) pe raza Secției 5

7. BIROUL PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI

Activitatea de ordine publică,este asigurată prin efective ale Poliției Municipiului Iași, iar fluidizarea traficului rutier, se efectuează cu efective proprii ale poliției locale (conform competențelor legale) sau în sistem integrat cu lucrători din cadrul Biroului rutier al Poliției Municipiului Iași, PE RAZA URMĂTOARELOR CAMPUSURI UNIVERSITARE:

7.1.    CAMPUS TUDOR VLADIMIRESCU (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

7.2.    CAMPUS CODRESCU (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

7.3.    CAMPUS TITU MAIORESCU (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

7.4.    CAMPUS TÂRGUȘOR-COPOU (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

7.5.    CAMPUS AGRONOMIE (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași).

A.2. DISPOZITIVUL DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE AL POLIȚIEI LOCALE IAȘI

a) Ordine publică:

Sediul administrativ al Poliției Locale Iași - Str. Bucium, nr. 30, Telefon/Fax: 0232.231608, 0232.231617, email: politialocalais.@yahoo.com

- Director general adjunct -Georgel Grumeza.

1.    Serviciu poliție locală - Coordonare din centrul de cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1B, tf.0232.253160 - Șef serviciu Harabulă Aurel - Tf. 0751.061.357.

Teritoriul este aferent Secției 1 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 19 zone de patrulare - conform datelor prezentate la pct. 3.4.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile/bulevardele principale, piața ACB, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

2.    Serviciu poliție locală - Coordonare din centrul de cartier Păcurari, Șos. Păcurari, nr. 34, tf.0232.276787- Șef serviciu Goldan Marcel - Tf. 0757.060.311.

Teritoriul este aferent Secției 2 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 25 zone de patrulare - conform datelor prezentate la pct. 3.4.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile/bulevardele principale, piața Păcurari, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

3.    Serviciu poliție locală - Coordonare din centru- Bld. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.10 A - Șef serviciu Samoil Florin-Liviu - Tf. 0757.010.464.

Teritoriul este aferent Secției 3 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 25 zone de patrulare - conform datelor prezentate la pct. 3.4.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile/bulevardele principale, piața Independenței și Nicolina, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică (Expoziției, Copou).

4.    Serviciu poliție locală - Coordonare din centrul de cartier Tătărași, str. Vasile Lupu, nr. 82, tf.0232.277310 - Șef serviciu Alexandrescu Felix-Ciprian - Tf. 0751.061.350.

Teritoriul este aferent Secției 4 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 23 zone de patrulare - conform datelor prezentate la pct. 3.4.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile/bulevardele principale, piața Chirilă, 2 Băieți, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

5.    Serviciu poliție locală - Coordonare din centrul de cartier Frumoasa, Bld. Poitiers, nr. 20-22, tf.0232.223031 - Șef serviciu Deciu Nicoleta-Loredana - Tf. 0751.253.046.

Teritoriul este aferent Secției 5 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 19 zone de patrulare - conform datelor prezentate la pct. 3.4.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile/bulevardele principale, piața Nicolina, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

6.    Serviciu poliție locală - Coordonare din centrul de cartier Nicolina, str. Petre Țuțea, nr. 2, tf.0232.227517 - Șef serviciu Tudosă Nona - Tf. 0758.114.337 / 0742.682.273.

Teritoriul este aferent Secției 6 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 20 zone de patrulare - conform datelor prezentate la pct. 3.4.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile/bulevardele principale, piața Sudului, Bazar, Talcioc, Târgu de cherestea, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

Aceste 6 servicii poliție locală au în componența sa următoarele compartimente cu atribuții

specifice, respectiv:

-    Compartiment Planificare și sinteză,

-    Compartiment ordine publică,

-    Compartiment fluidizare trafic,

-    Compartiment evidența persoanelor,

-    Compartiment protecția mediului,

-    Compartiment activități comerciale.

Activitatea de patrulare este organizată pe următoarele principii:

a)    patrulele pedestre acționează în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții publice, etc. ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea prevenției și intervenției;

b)    patrulele auto desfășoară activități specifice pe raza sectorului/zonei de siguranță publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni stradale;

c)    în zonele cunoscute cu stare infracțională ridicată (violentă, trafic si consum stradal de droguri, etc.) pot fi folosite efectivele dotate cu câini de însoțire;

d)    în zonele cu infracționalitate ridicată, intervenția la evenimente si activitatea de patrulare se realizează prin suplimentarea componentei patrulei sau a numărului de echipaje auto.

Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii si siguranței publice, repartizate într-o zonă de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pedestră si auto, pe itinerariile stabilite în funcție de evoluția criminalității si asigură intervenția la evenimentele semnalate.

b. Poliția locală Iași prin serviciul siguranța circulației și structurile de ordine publică :

În afara acțiunilor în sistem integrat cu Biroul rutier al Poliției Municipiului Iași, Serviciul Siguranța Circulației va acționa în următoarele zone apreciate ca fiind cu risc de

accidente deosebit de grave:

-    Podu Roș - cu o patrulă auto cât și pentru evenimente;

-    Șos. Păcurari - Canta - Silvestru - cu o patrulă auto;

-    B-dul Tudor Vladimirescu - Tătărași - Doi Băieți - cu o patrulă auto,

-    Bld. Independenței - Bloc Carmen - cu o patrulă auto,

-    B-dul Caril I - Parhon - Agronomie - cu o patrulă auto,

-    Tg. Cucu - cu o patrulă auto,

-    B-dul ACB - Dacia - Șos. Națională - cu o patrulă auto,

-    B-dul SCM - un polițist local la fluidizare,

-    Str. 14 Decembrie - un polițist local la fluidizare,

-    Str. A. Panu - Finanțe - un polițist local la fluidizare,

-    Str. Mitropolit Varlaam - Piața Nicolina - fluidizare,

-    Str. Toma Cozma - Str. L. Catargi - fluidizare,

-    Str. I.C. Brătianu - Grădinița Sf. Sava - fluidizare,

-    Str. N. Bălcescu - Sp. Sf. Spiridon - fluidizare,

-    Blocări auto pe raza municipiului Iași - doi polițiști locali,

-    Auto abandonate pe raza municipiului Iați - un polițist local.

În funcție de lucrările efectuate de către firmele specialitate se alocă dispozitive specifice după gradul de complexitate a lucrărilor stradale efectuate.

Dispozitivul de Ordine Publică și Circulație este orientat zilnic și spre asigurarea fluenței traficului rutier în zonele în care se execută lucrări în carosabil sau de altă natură.

c. Centrul de management al traficului :

Biroul de Managemnt al Traficului este organizat în cadrul aparatului de specialitate al primarului municpiului Iași, cu activitatea de 24 ore din 24 ore, pentru asigurarea fluxului informațional necesar îndeplinirii atribuțiilor specifice și este condus de un șef de birou care are în structura departamentală următoarele funcții :

•    3 șefi de tură ;

•    5 operatori monitorizare trafic ;

•    6 operatori pentru monitorizare zone criminogene ;

•    5 persoane responsabile cu monitorizarea liniilor de transport public ;

•    3 tehnicieni pentru support tehnic ;

•    1 personal administrativ ;

•    3 agenți de securitate (pază).

Sistemul de management al traficului cuprinde un număr de 59 intersecții monitorizate prin sistem video mobil/fix.

Biroul de Management al Traficului are următoarele atribuții principale :

-    asigură permanent identificarea incidentelor în traficul rutier și pietonal, precum și preluarea apelurilor de intervenție ;

-    alertează de îndată structura/personalul de intervenție;

-    asigură și menține permanente legătura cu resursele umane dislocate la local evenimentului sau cu structurile din care provin acestea ;

Alertarea pentru intervenții, identificarea și raportarea evenimentelor vor fi detaliate în Planul de cooperare/acțiune privind asigurarea unui climat de ordine și siguranță civică în Municipiul Iași.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Biroul de Management al Traficului cooperează

cu operatorii de transport public, I.G.S.U., Poliția Locală, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Unitatea de Primiri Urgențe, precum și cu celelalte centre operative sau operaționale constituite la nivelul instituțiilor publice reprezentate pe plan local.

Monitorizează situația operativă și informează permanent persoanele de decizie și compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și, după caz, instituțiile cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență asupra dinamicii și tendinețelor de evoluție a riscurilor.

Intocmește informări periodice privind stadiul îndeplinirii atribuțiilor care se dispun de către municipiul Iași, aducând-se la cunoștința structurii de specialitate al Primarului.

Biroul de Management al Traficului, cu sprijinul compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și serviciilor publice urbane, elaborează planuri de cooperare / acțiune, metodologii, standarde și proceduri operaționale, care se aprobă de municipiul Iași, conform legii.

Legătura radio se asigură prin canalul propriu și Dispeceratul Poliției Locale Iași.

Pe timpul desfășurării acțiunilor, comunicările radio se vor face concis codificat și numai în

caz de nevoie.

Legătura între elementele de dispozitiv poliție - jandarmerie se realizează prin telefonie mobilă. Legătura în teren se va realiza telefonic sau prin Dispeceratul I.J.J. Iași (ofițer de serviciu - tel. 410547 și secretizat 24415), Dispeceratul Poliției Municipiului Iași (tel. 302604 și secretizat 20604/20727 ), Poliția Rutieră a I.P.J. Iași (tel. 302772 și secretizat 20772) și Dispeceratul Poliției Locale Iași (tel. 231608/231617 și secretizat 20271).

Nr. Telefon Centrul Infotrafic : 0232.421616,

Nr. Tf. Dispecer Poliția Locală Iași de la Centrul Infotrafic- 0751.075.161,

Nr. Tf. Operator Poliția rutieră a Mun. Iași:_.

d) Compartimentul dispecerat - sistem de supraveghere video

Funcționează permanent cu următoarele atribuții principale:

-    asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă și a camerelor video și dispune măsurile imediate pentru rezolvarea oricaror evenimente

gestionate ;

-    asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul executiv al Poliției Locale în legătură cu evoluția situației

operative;

-    asigură transmiterea dispozițiilor conducerii Poliției Locale către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

-    evaluează permanent situația din zona de responsabilitate și, atunci când este cazul, propune intrarea în acțiune a echipelor de intervenție;

-    asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir, precum și a tehnicii de calcul destinate asigurării legăturilor- canalelor de comunicații cu structurile Poliției Locale;

-    implementează în bazele de date ale Poliției Locale a elementelor stabilite prin programele de aplicație specifice;

-    organizează și asigură funcționalitatea sistemului de evidență al documentelor în cadrul Poliției Locale.

-    asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția

persoanelor.

În cadrul sistemului video stradal la dispecratul Poliției Locale Iași sunt conectate un număr de 85 camere video (62 fixe și 23 mobile).

e)    Pentru sediul Primăriei Municpiului Iași Poliția Locală Iași asigură paza cât și ordinea și siguranța publică în interior și imediata apropiere prin structura stabilită pentru pază obiective și transport valori, cu personal contractual stabilit în condițiile legii.

Cadrele planificate în serviciu execută și acțiuni de menținere ordine publică și fluidizare trafic, în zonele cu trafic pietonal/auto intens și acordă sprijin, la nevoie, patrulelor pedestre sau mobile.

f)    Biroul Intervenții cu misiunea principală de asigurarea intervențiilor operative la obiectivele monitorizate de către dispeceratul instituție prin sistem antiefracție;

-    Prevenirea comiterii de fapte antisociale și de a interveni operativ pentru aplanarea scandalurilor publice și a actelor de tulburare gravă a ordinii publice;

-    Acordă sprijin patrulelor pedestre și mobile din teren la solicitarea expresă a acestora.

B) MISIUNI SPECIFICE POLIȚIEI LOCALE

Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, conferite de Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale și H.G. nr. 1.332/2010 - regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale, funcționarii publici desemnați să-și desfășoare activitatea pe teritoriul administrativ al secțiilor de poliție urbană, vor executa următoarele activități:

B.1. Ordine publică, fluidizare trafic, protecția mediului, activități comerciale și evidența persoanelor:

A. În domeniul ordinii și liniștii publice:

a)    menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

b)    menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

c)    participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d)    acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

e)    constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

f)    asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

g)    participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

h)    asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

i)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

j)    execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

k)    participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

l)    cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

m)    asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

n)    acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii

publice.

În domeniul activității polițiștilor de proximitate, ca parte integrantă a serviciului de ordine și siguranță publică, toți polițiștii locali au obligația:

a)    acționează în scopul cunoașterii aspectelor de ordin comunitar și creării unui parteneriat între Poliția Locala Iași și comunitate pentru rezolvarea operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranță civică.

b)    este prezent în fiecare zi minimum 6 ore, în zona de responsabilitate pentru a relaționa cu cetățenii, realizând cunoașterea populației sub aspectul structurii, obiceiurilor și tradițiilor locale, domiciliului și reședinței precum și a teritoriului din punct de vedere al locurilor și meediilor favorabile comiterii de infracțiuni;

c)    stabilește legături permanente cu administratorii asociațiilor de proprietari, locatari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, administrației publice locale pentru identificarea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

d)    participă la ședințele asociațiilor de proprietari/locatari și alte evenimente importante pentru comunitatea din zona de responsabilități;

e)    identifică și consiliază cetățenii care fac parte din categoriile cu grad mare de victimizare;

f)    mediază și rezolvă conflictele interumane în limitele legale;

g)    identifică și receptează problemele de ordin comunitar cum ar fi:

*prezența grupurilor de tineri in parcuri, scări de bloc, care tulbură ordinea și liniștea publică; *prezența cainilor comunitari agresivi;

*lipsa iluminatului public;

*parcuri de joacă deteriorate;

*gropi in carosabil sau trotuare;

*lipsa trotuarelor sau a bordurilor;

*nesalubrizarea străzilor, aleilor și în zona de colectare a deșeurilor menajere (europubele); *executarea de lucrări neautorizate în carosabil sau pe spațiul verde;

*lipsa capacelor de canalizare;

*autoturisme și tonete abandonate pe domeniul public;

*arbori uscați sau care necesită toaletare;

*spații verzi neîngrijite;

*construcții neautorizate pe domeniul public;

*deversarea de moloz, materiale de construcții sau reziduuri de orice fel pe domeniul public; *parcarea autoturismelor în locuri nepermise prin HCLM Iași.

h)    împreună cu instituțiile abilitate și/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe practice, care au ca obiective îmbunătățirea siguranței publice și a persoanelor;

i)    rezolvă reclamațiile și sesizările cetățenilor din conținutul cărora nu rezultă în mod evident elemente cu caracter penal;

j)    culege date și informații utile muncii de poliție cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu;

k)    efectuează acte de constatare și după caz de sancționare în cazul infracțiunilor flagrante și contravențiilor;

l)    intervine la solicitările Dispeceratului Poliției Locale pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", indiferent de natura acestora și competența teritorială.

m)    zilnic efectuează controale in piețe pe linia modului de respectare a regulilor de comerț;

n)    execută acțiuni, cu efective mărite, ce au loc în piețe, punând la dispoziție mijlocul de transport din dotare în vederea ridicării mărfurilor confiscate și a predării acestora;

o)    urmărește modul de întreținere a curățeniei și a gospodăririi piețelor atât în interior cât și în exteriorul acestora luând măsuri acolo unde se încalcă prevederile HCLM Iași nr. 172/2002;

p)    analizează evoluția fenomenului antisocial și a formelor de manifestare;

r)    asigură crearea unei baze de date pentru elaborarea programelor de prevenire a fenomenului antisocial;

s)    creează baze de date proprii care să cuprindă informații și materiale documentare in domeniul prevenirii faptelor antisociale;

ș) elaborează programme-cadru de prevenire a criminalității care să fundamenteze proiecte de prevenire la nivel local;

t)    colaborează cu alte structuri asigurând integrarea acestora în activitatea de prevenire a faptelor antisociale;

ț) inițiază propuneri de acte normative referitoare la activitatea de prevenire a faptelor antisociale;

u)    organizează campanii de informare și educare specifice a membrilor comunității, prin intermediul mass-media.

B. În domeniul fluidizării traficului:

h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

i)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

k)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

C. În domeniul protecției mediului:

a)    controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;

b)    sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;

c)    participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;

d)    identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru

ridicarea acestora;

e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,

indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;

g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice,

potrivit legii; h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare,

in conformitate cu graficele stabilite;

i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei

publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a

mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor;

j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)—i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

D.    În domeniul activității comerciale:

a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a

activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile

administratiei publice locale;

b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori

economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele

agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre

administratorii pietelor agroalimentare;

c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a

aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica

pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale

autoritatilor administratiei publice centrale si locale;

d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;

f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;

g) identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii

administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate in

administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes

local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte

normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale;

i) coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a

consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al

acestora;

j) verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea

preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in

cazul in care identifica nereguli;

k) verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale;

l) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)—j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

E.    În domeniul evidenței persoanelor:

a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani;

b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor

date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei

atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu

caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra obligatiilor

pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in

legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

B.2. În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

a)    asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile

publice;

b)    verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c)    participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d)    participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

e)    sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

f)    acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

g)    asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

i)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

k)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

l)    aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor

administrativ-teritoriale;

m)    cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

B.3. În domeniul pazei obiectivelor și transportului de valori:

-    asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

-    asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

-    asigură securitatea transportului de valori din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Iași în conformitate cu planul de pază aprobat.

Cadrele planificate în serviciu execută și acțiuni de menținere ordine publică și fluidizare trafic, în zonele cu trafic pietonal/auto intens și acordă sprijin, la nevoie, patrulelor pedestre sau mobile.

B.4. Biroul Intervenții are următoarele misiuni:

-    Misiunea principală a lucrătorilor din cadrul birolui, este de a asigura intervențiile cu operativitate la obiectivele prevăzute cu sisteme de alarmare antiefracție monitorizate prin dispeceratul Poliției locale;

-    Prevenirea comiterii de fapte antisociale și de a interveni operativ pentru aplanarea scandalurilor publice și a actelor de tulburare gravă a ordinii publice;

-    Acordă sprijin patrulelor pedestre și mobile din teren la solicitarea expresă a acestora.

B.5. In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal, politia locala are urmatoarele atributii:

a)    Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființate, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

b)    Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

c)    Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

d)    Participă la acțiunile de demolare/dezmembrae/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași ori pe spații aflate în administrarea autorităților publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

e)    Constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

B.6. Dispeceratul Poliției Locale Iași funcționează neîntrerupt și are următoarele atribuții:

a)    asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă și a camerelor video și dispune măsurile imediate pentru rezolvarea oricăror evenimente gestionate

b)    asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul executiv al Poliției Locale în legătură cu evoluția situației operative;

c)    asigură transmiterea dispozițiilor conducerii Poliției Locale către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

d)    evaluează permanent situația din zona de responsabilitate și, atunci când este cazul, propune intrarea în acțiune a echipelor de intervenție;

e)    asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir, precum și a tehnicii de calcul destinate asigurării legăturilor- canalelor de comunicații cu structurile Poliției Locale;

f)    implementează în bazele de date ale Poliției Locale a elementelor stabilite prin programele de aplicație specifice;

g)    organizează și asigură funcționalitatea sistemului de evidență al documentelor în cadrul Poliției Locale;

h)    asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

C) ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN CU ALTE FORȚE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Având în vedere atribuțiile ce revin Poliției Locale Iași din Legea 155/2010- privind înființarea, organizarea și funcționarea poliției locale, la nivelul instituției au fost încheiate protocoale de cooperare și derulate acțiuni în baza lor, cu următoarele structuri:

S Poliția Municipiului Iași;

S Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași;

S Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași;

S Secția Regională de Poliție Transporturi Iași;

S Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

S Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule;

S Centrul Militar Zonal Iași;

S Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;

S Garda Națională de Mediu. Comisariatul Regional Suceava. Comisariatul Județean Iași;

S Asociația CSMS Iași;

De asemenea, în scopul îndeplinirii acelorași obiective au fost încheiate protocoale și cu 40 de unități de învățământ, după cum urmează:

1.    Școala.Gen.Nr.28 "M.Codreanu"

2.    Școala Generală Petru Poni"

3.    Școala Generală "Ion Ghica"

4.    Școala Generală "George Coșbuc"

5.    Colegiul Tehnic "Ion Ștefănescu"

6.    Scoala Generală "Alexandru Vlahuță"

7.    Școala Generală "Gh.I.Brătianu"

8.    Școala Generală "I.Teodoreanu"

9.    Școala Generală "B.P.Hașdeu"

10.    Școala Gimnazială "Ion Neculce"

11.    Grădinita P.P. Nr.26

12.    Grădinita P.P. Nr.13

13.    Scoala.Generală "Otilia Cazimir"

14.    Școala Normală "V.Lupu"

15.    Școala Gimnazială "Gh.Mîrzescu "

16.    Colegiul Națională "Octav Băncilă"

17.    Școala Gimnazială "Ștefan Bârsănescu"

18.    Grupul Scolar "D.Mangeron"

19.    Școala Gimnazială "N.Iorga"

20.    Școala Gimnazială "Alexandru cel Bun"

21.    Liceul cu Program Sportiv Iași

22. Colegiul Tehnic de Telecomunicatii Tehnoton Iasi

23. Coleg.Tehn.Mihai Sturdza

24. Grupul Scolar Economic de Turism

25.    Colegiul Agricol de Alimentație si Turism "Adamachi"

26.    Liceul teoretic "D.Mangeron"

27.    Grupul Scolar „Ioan Holban”

28.    Liceul Teoretic „D.Cantemir”

29.    Liceul Economic Administrativ nr.1

30.    Scoala Gimnazială "I.Simionescu"

31.    Colegiul "M.Eminescu"

32.    Scoala Gimnazială nr.40, Alecu Russo

33.    Scoala Gimnazială V.Conta

34.    Scoala Gimnazială „Elena Cuza”

35.    Scoala Gimnazială Nr.17 „Ion Creangă”

36.    Liceul de Informatică „Grigore Moisil”

37.    Școala Generală „Gh.Asachi”

38.    Liceul Tehnologic Special „V.Pavelcu”

39.    Colegiul Tehnic de Transporturi și Constrcții

40.    Colegiul Tehnic „D.Leonida”.

Pentru prevenirea comiterii faptelor antisociale, în special pe timpul afluirii și defluirii elevilor, efectivele poliției locale vor acționa, zilnic, în intervalul orar 07.30-08.30 și 13.0014.30 în zona unităților de învățământ.

Dispozitivul va fi adaptat și în funcție de programul de funcționare al acestora, la următoarele structuri educaționale:

1. Liceul cu Program Sportiv

2.    Liceul de Informatică „Gr. Moisil”,

3.    Școala Gen. „Gh.Asachi”;

4.    Liceul Tehnologic Special „V.Pavelcu”.

5.    Liceul ”Dimitrie Cantemir”;

6.    Școala Gimnazială nr. 23 „Titu Maiorescu”,

7.    Școala Gimnazială „Ion Neculce”

8.    Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări - Corpul „B” (fostul liceu tehnologic „D.Mangeron”) - bdul Poitiers nr.41;

9.    Colegiul Tehnic I. C. Ștefănescu - Bdul Socola nr.51-53, telef. 0232.437.404

10.    Colegiul Tehnic „D. Leonida” - bdul Socola, nr.188-190

11.    Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții (comasare CFR și Brâncuși) Bdul Socola nr.82

12.    Liceul Tehnologic „Petru Poni” - corp A (fost C.Brâncuși) Bdul Socola, nr.5,

13.    Colegiul Tehnic de Electrotehnică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” - Corp „A” - Str. Mihail Sturdza nr.43

14.    Colegiul Tehnic „Mihai Sturdza” - str. M. Sturdza, nr.2.

D. ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE PARTICIPANTE LA

ASIGURAREA, MENȚINEREA ȘI RESTABILIREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI

PUBLICE

a. MODUL DE COOPERARE :

Cooperarea cu subunitățile de poliție din cadrul municipiului Iași, precum și Serviciul Rutier al I.P.J. Iași se realizează fie telefonic, fie prin dispeceratele acestora.

În vederea realizării sarcinilor specifice, efectivele și elementele dispozitivelor de siguranță publică ale Poliției Locale Iași colaborează cu Poliția Municipiului Iași cât și Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași.

Cooperarea la nivelul structurilor de Poliție Locală Iași, Jandarmerie și Poliție, constă în acordarea sprijinului reciproc, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de fișele posturilor,

constatarea de infracțiuni și prindere a autorilor, conservarea urmelor și probelor, identificarea martorilor, protecția victimelor, identificarea persoanelor, aplanarea stărilor conflictuale, restabilirea ordinii publice, atragerea sprijinului populației, raportarea evenimentelor, înlăturarea unor stări de risc și pericol, care se realizează operativ în teren la solicitare, iar când este cazul din proprie inițiativă.

Poliția Locală Iași organizează dispozitivele de ordine publică în teritoriul de competență cu efectivele de ordine publică proprii și cu forțele în colaborare (jandarmi și polițiști) și cooperează cu efectivele din dispozitivele realizate de Batalioanele din cadrul I.J.J. Iași, Secțiile din cadrul Poliției Municipiului Iași cât și Serviciul Rutier/I.P.J. Iași.

În cazul realizării unor măsuri de ordine impuse de desfășurarea manifestărilor publice, cultural sportive, promoționale, diplomatice și la nivelul demnitarilor de stat, cooperarea se realizează cu efectivele de jandarmi și cele din dispozitivele de ordine permanente ale tuturor subunităților.

Poliția Locală Iași va colabora și va acorda sprijin dispozitivelor de jandarmi și polițiști din zona parcurilor, locurilor de agrement, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cele de pe segmentele stradale unde aceste instituții realizează patrule independente.

Se vor întreprinde măsuri pentru a atrage în colaborare dispozitivele de pază de la agenții economici, iar persoanele prinse în flagrant de către aceștia vor fi preluate operativ de către subunitățile de poliție, pentru cercetarea și luarea măsurilor legale în consecință.

Grupurile de suporteri ale echipelor de fotbal, vor fi monitorizate permanent pentru a se contracara eventualele evenimente negative în planul ordinii publice, acționându-se în conformitate cu prevederile legale.

Atenție mărită se va acorda cu ocazia măsurilor de ordine și protecție dispuse ca urmare a

unor vizite oficiale și neoficiale ale unor demnitari străini și români pe teritoriul de competență.

Coordonarea dispozitivelor de ordine publică se va face în baza planurilor proprii ale Poliției Locale Iași, I.J.J. Iași și Poliției Municipiului Iași cât și prin luarea în considerare a evoluției operative zilnice (care va fi adusă la cunoștința tuturor instituțiile prin notele zilnice de eveniment de către Poliția Municipiului Iași).

b. MODUL DE MENȚINERE A LEGĂTURILOR :

Legătura radio se asigură prin canalul propriu și Dispeceratul Poliției Locale Iași.

Pe timpul desfășurării acțiunilor, comunicările radio se vor face concis codificat și numai în caz de nevoie.

Legătura între elementele de dispozitiv poliție - jandarmerie se realizează prin telefonie mobilă.

Legătura în teren se va realiza telefonic sau prin Dispeceratul I.J.J. Iași (ofițer de serviciu - tel. 410547 și secretizat 24415), Dispeceratul Poliției Municipiului Iași (tel. 302604 și secretizat 20604/20727 ), Poliția Rutieră a I.P.J. Iași (tel. 302772 și secretizat 20772) și Dispeceratul Poliției Locale Iași (tel. 231608/231617 și secretizat 20271).

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

La nivelul Poliției Locale, pe servicii, situația forțelor aflate la dispoziție și suportul logistic se prezintă conform Anexei nr. 1.

Structura organizatorica, construita pe limita maximă aprobată de 322 posturi, a suportat modificari pe parcursul anului 2016.

Modificarile sunt sesizabile atat in privinta categoriilor posturilor, in sensul ca a crescut ponderea posturilor de functionari publici (93,78%), cat si in privinta nivelului posturilor, parte dintre functiile vacante fiind transformate in posturi de nivel superior.

Fata de cele 8 servicii, 6 birouri și 5 compartimente existente la începutul anului 2016, in prezent, organigrama este structurata in 10 servicii, 6 birouri și 51 compartimente, conducerea si coordonarea institutiei fiind asigurate de 1 director general, respectiv 1 director general adjunct.

În scopul îndeplinirii în bune condiții a misiunilor specifice pe linie de siguranță publică, pentru anul 2016 s-ar impune completarea dispozitivului de ordine publică și mijloace

conform Anexei nr. 2.

Fiecare zonă de siguranță publică este dată în responsabilitatea polițiștilor locali, programul de lucru fiind organizat pe trei schimburi, atât ziua, cât și noaptea, activitatea fiind asigurată de aproximativ 22-25 polițisti locali/schimb.

Polițiștii locali repartizați într-o zonă vor desfășura activități de patrulare pedestră și auto, pe itinerariile stabilite înainte de intrarea în serviciu, în funcție de evoluția situației operative și vor asigura intervenția la evenimentele produse în zona de responsabilitate, cât și în alte locuri la solicitarea dispeceratului, persoanei aflate la comanda biroului sau colegilor din celelalte zone.

Activitatea politiștilor locali va fi coordonată pe schimburi de câte un șef de schimb desemnat în acest sens.

Când situația operativă impune, din dispoziția șefului de birou, într-o zonă de siguranță publică, pe un interval de timp bine delimitat, pot acționa patrule și din celelalte zone.

Șefii structurilor de poliție locală, răspund de folosirea efectivelor, polițiștii locali acționând în teren în uniformă corespunzătoare anotimpului și cu dotare corespunzătoare, asigurându-se, pe cât posibil, permanentizarea acestora în zona de responsabilitate, fiind interzisă folosirea lor la alte activități ce exced atribuțiilor de serviciu.

În fiecare zonă de siguranță publică își desfășoară activitatea și polițiști locali de proximitate care execută atribuțiile prevăzute în fișa postului și în procedurile specifice.

Alocarea polițiștilor locali pe perioada în care își execută serviciul se face prin Buletinul Postului.

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR ȘI

CONTROLUL DISPOZITIVELOR

A) INSTRUIREA

Lunar sunt organizate activități de pregătire profesională, vizând problematica specifică muncii de poliție locală, pe linie de siguranță și ordine publică.

Săptămânal au loc ședințe în scopul analizării activităților desfășurate pe linie de siguranță și ordine publică, ocazie cu care sunt evidențiate aspectele pozitive și prelucrate neregulile constatate, în perioada de referință.

Zilnic, înainte de intrarea în serviciu se asigură instruirea polițiștilor locali de către șefii de tură. La această activitate participa și alte cadre din eșaloanele superioare, conform planificării întocmite lunar.

Instruirea este efectuată pe parcursul a 30 de minute înainte de intrarea în serviciu, ocazie cu care se au în vedere:

-    Verificarea prezenței și a faptului dacă politistii locali sunt apți din punct de vedere psihic și fizic pentru a intra in serviciu;

-    Dacă au ținuta corespunzătoare;

-    Prezentarea situației operative din ultimele 24 de ore;

-    Prelucrarea aspectelor reieșite din activitățile precedente;

-    Indicarea persoanelor și obiectelor urmărite, precum și a celor revocate;

-    Repartizarea pe zone și semnarea în buletinul posturilor;

-    Verificarea armamentului și a celorlalte materiale din dotare.

Încărcarea și descărcarea armamentului se executa în prezența celui care efectuează instruirea, în locuri special amenajate și cu respectarea prevederilor regulamentare.

B) CONTROLUL

Persoanele desemnate (anexa nr. 3) efectuează în teren controlul dispozitivului de ordine și siguranță publică, verificând modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, eficiența acțiunilor, abaterile comise de polițiștii locali din subordine și își vor aduce contribuția la stăpânirea situației operative.

Cadrele de control au în vedere:

-    Prezența în postul repartizat conform Buletinului Posturilor;

-    Ținuta, starea fizică și psihică;

-    Dacă respectă itinerariile de patrulare;

-    Se documentează asupra acțiunilor desfășurate, constatărilor făcute, cât și a altor aspecte operative.

Pentru conducătorii auto, cadrele de control vor verifica modul de întreținere a vehiculelor și folosirea rațională a carburanților pe timpul executării patrulărilor.

Activitatea de control poate fi efectuată și de cadre din instituțiile cu care se cooperează, se fac informări reciproce, în cazul constatării unor disfuncții.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Zilnic, Poliția Locală transmite Poliției Municipiului Iași date referitoare la elementele de dispozitiv, în vederea cunoașterii ariilor acoperite cu polițiști locali.

La solicitarea Poliției Naționale, Poliția Locală, în funcție de dispozitivele de care dispune, pune la dispoziția acesteia efective în vederea desfășurării unor acțiuni în sistem integrat.

Zilnic, Poliția Municipiului Iași informează Poliția Locală cu privire la starea infracțională din municipiul Iași din ultimele 24 ore.

De asemenea, periodic pune la dispoziția Poliției Locale Iași analize referitoare la criminalitate și la cauzele acesteia, în vederea instruirii elementelor din dispozitiv.

Se vor face informări reciproce cu privire la evoluția situației operative, atât cu structurile specializate ale MAI, cât și cu celelalte instituții participante la activitățile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică.

La finalizarea acțiunilor comune se efectuează analize de către fiecare forță participantă vizând rezultatele obținute și se trag concluzii cu privire la modul în care s-a acționat în sistem integrat.

Totodată, lunar și trimestrial se analizează modul în care fiecare participant direct la acțiuni în sistem integrat și-a adus contribuția la stăpânirea și combaterea fenomenului infracțional stradal, vor fi identificate neajunsurile constatate și se dispun măsuri de remediere a acestora.

În cazul producerii unor dezastre, catastrofe sau avarii, structurile de ordine publică ale celor trei instituții, vor realiza operativ, cu efectivele din teren, dispozitive de ordine publică și siguranță rutieră în zona adiacentă evenimentului, contribuind la facilitarea intervenției salvării persoanelor și bunurilor.

Lunar și ori de câte ori situația operativă o impune se vor efectua analize în vederea îmbunătățirii indicatorilor de apreciere calitativă a muncii și realizările obiectivelor stabilite în planul managerial.

De materializarea sarcinilor și măsurilor cuprinse în prezentul ,,PLAN, răspund :

-    Directorul General Adjunct responsabil cu Ordinea și Siguranța Publică din cadrul Poliției Locale Iași;

-    șefii serviciilor de ordine publică;

-    șeful serviciului siguranța rutieră;

-    șefii birourilor instituției.

> Personal nominalizat de conducerea structurilor Poliției Municipiului Iași, I.J.J. Iași și

Poliție Rutieră / I.P.J. Iași.

Orice modificare, privind constituirea dispozitivului de siguranță publică și patrulare pe zone criminogene, dispoziții sau ordine vor fi consemnate în prezentul PLAN DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, facându-se mențiunile de rigoare.

NOTĂ : Prevederile prezentului plan, în raport cu evoluția situației operative, pot fi modificate sau completate cu ordine și dispozițiuni.

La prezentul plan mai sunt sunt anexate:

1. Ordinul MAI nr. 92 din 5 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a

planului de ordine și siguranță publică a poliției locale;

2.    Protocol de colaborare între Poliția Locală Iași și Poliția Municipiului Iași;

3.    Plan de acțiune privind asigurarea unui climat de ordine și siguranță civică în Municipiul Iași pentru anul 2016;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

SITUAȚIA FORȚELOR ȘI MIJLOACELOR LA DISPOZIȚIE

9    9    ~    9

Nr.

Crt.

Denumire forțe âșȘi mijloace

Total

Din care:

Observații

9

1

Funcții publice

302 + 20 personal contractual - 322 -

Ocupate

290

3 personal contractual

Vacante

32

Execuție

304

De conducere

18

Ocupate - 14

2

Armament individual (pistoale)

187

Letale (Glock 9x19mm)

30

Neletale (Rohm RG-88)

157

3

Muniție pentru armamentul individual

1538

Letală (9x19 mm)

590

Neletală (

bilă 10x22T)

948

4

Radiotelefoane - stații emisie

recepție

57

Mobile

TETRA

1

1- la dispecerat fixă Tetra

SEPURA

1

Portabile

TETRA

38

SEPURA

17

5

Bastoane autoapărare

50

6

Cătușe pentru mâini

290

7

Spray autoapărare

265

8

Scuturi

10

9

Căști protecție

10

10

Veste antiglonț

6

11

Camere video supraveghere

85

Dispeceratul Poliției Locale Iași - Bld. Ștefan

62 fixe și 23 mobile

stradală

cel Mare și Sfânt, nr. 10 a, Subsol

59

Centrul de Management al Traficului din cadrul Primăriei Municipiului Iași

Toate mobile

Administrativ

4

Contabilitate, Juridic, Proceduri, Secretariat, Poșta Militară

2

12

Autoturisme

Control, coordonare, asigurare misiuni

2

35

Siguranța Circulației

7

Birou Intervenții

2

Serviciul nr. 1 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 2 Poliție Locală

2

Autoturisme

Serviciul nr. 3 Poliție Locală

2

12

35

Serviciul nr. 4 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 5 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 6 Poliție Locală

3

Control Urbanism. Afișaj Stradal

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

NECESAR FORȚE ȘI MIJLOACE - 2016

Nr.

Crt.

Denumire forțe și mijloace

Cantitatea

Justificare solicitare

1

Funcții publice

0

Conform legislației specifice privind numărul de polițiști locali la mia de locuitori

2

Autoturisme

3

Asigurarea în permanență a unui autoturism pe fiecare secție de

poliție din Municipiul Iași

3

Armament

Letal

50

Pentru dotarea tuturor polițiștilor locali din structurile specifice.

Neletal

10

4

Muniție

Letală

2500 buc.

Pentru armele letale și neletale solicitate

Neletală

500 buc.

5

Bastoane cu șocuri electrice

5

Dotare polițiștii locali din cadrul structurii de intervenții

6

Extindere sistem supraveghere video stradal

Conform studiului de specialitate

Zona Piața Unirii

Podu Roș: Zona BCR, Str., Palat

7

Stații emisie recepție mobile - TETRA MOBILE

23

Dotarea tuturor autoturismelor speciale care execută serviciu de patrulare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

TABEL NOMINAL

cu cadrele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control a efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice

1.    Georgel Grumeza — director general adjunct

2.    Deciu Nicoleta-Loredana — șef serviciu

3.    Goldan Marcel — șef serviciu

4.    Samoil Florin-Liviu — șef serviciu

5.    Tudosă Nona - șef serviciu

6.    Harabulă Aurel - șef serviciu

7.    Tulică Mihaela — p. șef serviciu

8.    Codreanu Daniel-Florin — șef birou

9.    Alexandrescu Felix-Ciprian — șef serviciu.

Cei menționați mai sus asigură continuitatea la comanda instituție.

Activitățile de control al dispozitivelor de ordine și siguranță publică pe timp de noapte se execută în intervalul orar 21.30-05.30.

Cadrele care execută serviciul de continuitate la comanda instituției desfășoară următoarele activități:

-    se informează despre situația operativă din ultimele 24 h și acțiunile ce vor fi desfășurate de lucrătorii instituției în ziua respectivă;

-    coordonează și răspund de măsurile de ordine ce se iau cu ocazia unor evenimente deosebite pe raza de competență ( de ex. mitinguri, manifestări cultural-sportive, meciuri de fotbal, etc.);

-    efectuează controlul dispozitivului de ordine publică și pază obiective pe timp de zi, iar noaptea cu informarea directorului general;

-    informează operativ directorul general cu privire la aspectele deosebite de care ia la cunoștință;

-    desfășoară orice alte activități, din inițiativa sa, care vor duce la stăpânirea situației operative și cunoașterea fenomenului infracțional.

Persoanele desemnate efectuează în teren controlul dispozitivului de ordine și siguranță publică, verificând modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, eficiența acțiunilor, abaterile comise de polițiștii locali din subordine și își vor aduce contribuția la stăpânirea situației operative.

Cadrele de control au în vedere:

-    Prezența în postul repartizat conform Buletinului Posturilor;

-    Ținuta, starea fizică și psihică;

-    Dacă respectă itinerariile de patrulare;

-    Se documentează asupra acțiunilor desfășurate, constatărilor făcute, cât și a altor aspecte operative.

Pentru conducătorii auto, cadrele de control vor verifica modul de întreținere a vehiculelor și folosirea rațională a carburanților pe timpul executării patrulărilor.

Activitatea de control poate fi efectuată și de cadre din instituțiile cu care se cooperează, se fac informări reciproce, în cazul constatării unor disfuncții

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

HARTA SECTORIZATĂ A MUNICIPIULUI IAȘISituația

protocoalelor de cooperare/colaborare ale Poliției Locale Iași cu alte structuri din cadrul Municipiului Iași

Nr.

Crt.

Nr.

înregistrar e PLI

Nr.

înregistrar e structură

Structură externă

Obs.

1

11123    /

17.11.2015

Toate

structurile

Protocol    de    colaborare    pentru

cu atribuții

operaționalizarea procedurii privitoare la

sociale

persoanele aflate în dificultate și/sau persoane

ale străzii, respectiv fără adăpost în condiții

extreme meteorologice

2

11134    /

17.11.2015

12888 / 26.11.2015

Protocol de cooperare cu Registrul Auto Român-R.A.

3

3987    /

18.04.2016

Protocol de colaborare cu    Poliția

Municipiului Iași

4

3988    /

18.04.2016

Plan de acțiune privind asigurarea unui climat

de ordine și siguranță civică în municipiul

Iași în anul 2016

5

2616 /

20520    /

Protocol de cooperare cu Inspectoratul pentru

14.03.2011

14.03.2011

Situații de Urgență al Județului Iași pentru

participarea în comun la limitarea și

înlăturarea efectelor situațiilor de urgență

6

2736    /

1731890 /

Plan de colaborare cu Inspectoratul de

16.03.2011

16.03.2011

Jandarmi Județean Iași

7

6554    /

81856    /

Protocol de colaborare cu Inspectoratul

17.07.2015

16.07.2015

Județean de Poliție Iași în cauzele privind

disparițiile suspecte de minori

8

6305    /

733    /

Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv

10.07.2015

14.07.2015

Municipal Studențesc Iași

9

447    /

495    /

Protocol de colaborare cu Serviciul Public

20.01.2015

20.01.2015

Comunitar Regim Permise de Conducere și

Înmatriculare a Vehiculelor - Iași

10

2531    /

192157    /

Protocol de colaborare cu Serviciul rutier din

10.03.2011

10.03.2011

cadrul I.P.J. Iași

11

5867    /

1954405 /

12.07.2011

11.08.2011

Protocolul privind accesul Poliției Locale Iași

la baze de date ale M.A.I. încheiat cu Direcția

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea

Bazelor de Date

12

1673    /

636    /

25.02.2015

26.02.2015

Protocol de colaborare cu Garda Națională de

Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Iași

13

1580    /

3291742 /

20.02.2015

20.02.2015

Acord de parteneriat cu Școala de Formare

Inițială și Continuă a Personalului Poliției de

Fronieră Iași

14

3090    /

14.04.2014

1482280 / 14.04.2014

Protocol de colaborare cu Secția Regională de

Poliție Transporturi Iași pentru menținerea

ordinii și siguranței publice în zona

Complexelor Stațiilor CFR Iași și Aeroportul

Internațional Iași

15

3271    /

84599    /

31.03.2016

07.04.2016

Protocol de colaborare cu Direcția de

Evidență a Persoanelor Iași

16

S/30    /

B/S.10M /

Protocol de colaborare cu Centrul Militar

14.03.2011

14.03.2011

Zonal Iași

17

4152    /

X/22814 /

27.05.2013

27.05.2013

Protocol de colaborare cu Penitenciarul Iași

18

6881 /

A-4994    /

Protocol de colaborare cu M.Ap.N. - U.M.

13.08.2012

06.08.2012

01175 Iași

19

3313    /

12180 /

Protocol de colaborare cu Direcția de

01.04.2016

07.04.2016

Asistență Comunitară Iași

20

3499    /

158510    /

Protocol de colaborare cu Societatea

06.04.2016

06.04.2016

SALUBIS S.A. - Iași

21

4032    /

19.04.2016

1502    /

19.04.2016

Protocol de colaborare cu S.C. ECOPIAȚA S.A. Iași

22

4064    /

19.04.2016

10268 / 19.04.2016

Protocol de colaborare cu S.C. Servicii Publice S.A. Iași

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

Page 5 of 5