Hotărârea nr. 23/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea pct. I ANEXA 1 din H.C.L. nr. 355/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea pct. I, ANEXA 1 din H.C.L. nr. 355/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi, Activitatea de impozite si taxe locale inregistrat sub nr. 27139/11.02.2016;

Având în vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale ;

Având în vedere prevederile Constitutiei Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere pct. 15, alin. (1)/Titlul IX din Anexa la H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2016 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale,

pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea pct. I, ANEXA 1 din H.C.L. nr. 355/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016, incepand cu 01.01.2016, conform ANEXA -parte integranta la prezenta.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 23 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

CONSILIUL LOCAL IASI    ANEXA 1 LA HCL 23/2016

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

IMPOZITE SI TAXE - PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE

I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

TIPUL CLADIRII

Nivel Lege nr. 227/2015 %

Nivel an

2015

%

Nivel an

2016

%

Temei de drept

0

1

2

3

4

a) cladiri rezidentiale si cladiri-anexa

0,08 - 0,2

0,1

0,081

Legea nr. 227/2015

b) cladiri nerezidentiale reevaluate/

construite/dobandite in ultimii 5 ani

anteriori anului de referinta, respectiv

incepand cu 01.01.2011

0,2-1,3

0,1

0,21

c) cladiri nerezidentiale reevaluate/construite/dobandite inainte

de ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, respectiv inainte de 01.01.2011

2

0,1

22

d) cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agriculturii

0,4

0,1

0 43

e) cladiri cu destinatie mixta

Impozitul se c calculat pentru

impozitul calc

etermina prin insumarea impozitului uprafata folosita in scop rezidential cu ulat pentru suprafata folosita in scop nerezidential

I.1. IMPOZITUL / TAXA PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

9

Tipul clădirii

Valori impozabile an pe mp de

suprafață construită desfășurată conf. Legii nr. 227/2015

lei/mp

Majorare an 2016 fata de

Legea nr. 227/2015 %

Valori impozabile an 2016 pe mp de suprafață construită desfășurată lei/mp

Temei de drept

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (conditii cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice si încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1000

600

-

-

1000

600

Legea nr. 227/2015

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

200

-

-

300

200

Legea nr. 227/2015

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175

-

-

200

175

Legea nr. 227/2015

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

75

-

-

125

75

Legea nr. 227/2015

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea nr.

227/2015

F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea nr.

227/2015

În cazul persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,08% asupra valorii

impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp). Valoarea impozabilă se ajustează funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință, cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii.

I.2. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

9

În cazul clădirilor nerezidențiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a)    valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

b)    valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de

referință. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b), c) de la prezentul punct, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de

2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinata conform punctului I.1.

I.3.IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

9

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul/taxa se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale, conform punctului I.1.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a)    în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul/taxa se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale;

b)    în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile nerezidențiale.

Impozitul/taxa pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Orice persoană care dobândește, construiește, reevaluează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declarațiilor de impunere, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

Dacă încadrarea clădirii în funcție de zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, impozitul/taxa se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care o clădire este înstrăinată, demolată, desființată sau distrusă în cursul unui an fiscal, impozitul/taxa pe tot anul respectiv este datorat de persoana care a deținut dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilitătii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosintă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosintă

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligatia să depună o declaratie la organul fiscal local în a carui rază teritorială de competentă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosintă, la care anexează o copie a acestui contract.

În cazul unei situatii care determină modificarea taxei pe clădiri are obligatia să depună o declaratie la organul fiscal local în a carui rază teritorială de competentă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situatia respectivă.

Plata cu intarziere a taxei/ impozitului pe clădiri atrage dupa sine majorari de intarziere.

Taxa pe clădiri se plateste lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se

transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosintă.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 5%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se platește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Iași, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, prevăzute la art. 456, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSTANTIN AXINIA

1

nivel minim obligatoriu

2

nivel minim obligatoriu aplicat la valoare impozabila calculata conform impozitului pe cladiri pentru cladirile rezidentiale

3

** nivel minim obligatoriu