Hotărârea nr. 227/2016

HOTARARE privind desemnarea domnului Mihai Chirica, Primar al Municipiului Iasi in calitate de reprezentant legal al Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind desemnarea domnului Mihai Chirica, Primar al Municipiului Iasi in calitate de reprezentant legal al Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.82546/12.08.2016 intocmita de catre Directia Generala Tehnica si Investitii;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Avand in vedere prevederile HG nr. 742 / 2014 privind modificarea HG 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1 / 2 la H.C.L. nr. 227 din 31 august 2016

HOTARASTE:

Art.1. Se desemnează in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iași, domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași.

Art.2. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi, Directiei Generale Tehnice si de Investitii - Serviciul UIPM, Consiliul Judetean Iași - Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Iasi ” și Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții- Serviciul UIPM.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 227 din 31 august 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 227 din 31 august 2016