Hotărârea nr. 226/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. CITADIN S.A., prevazuta la Articolul 1 aliniat (1) din Hotararea Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. CITADIN S.A., prevazuta la Articolul 1 aliniat (1) din Hotararea Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul sedintei privind inlocuirea domnului Ovidiu Laicu cu domnul Nicolae Boțu, consemnată și în procesul verbal al ședinței ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015 privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. CITADIN S.A. la care municipiul este unic actionar;

Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 66620/24.06.2016 prin care domnul Ghizdovat Vlad aduce la cunostinta incetarea mandatului sau de membru in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CITADIN S.A., incepand cu data de 24.06.2016;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul sedintei privind

constatarea incetarii de drept a calitatii de membru în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Citadin S.A a domnului Vlad Ghizdovat ca urmare a demisiei acestuia, precum si nominalizarea intr-o sedinta ulterioara a consiliului local, a unui reprezentant al PNL în AGA S.C. Citadin S.A;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii, inregistrata sub nr. 74675/19.07.2016 ;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a „Despre adunarile generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere ca Municipiul Iasi are calitatea de unic actionar la SC Citadin

SA;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul S.C. Citadin S.A., prevazuta la Articolul 1 aliniat (1) din Hotararea Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015, in sensul inlocuirii domnului Ovidiu Laicu cu domnul Nicolae Boțu.

(2)    Se constata incetarea de drept a calitatii de membru în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Citadin S.A a domnului Vlad Ghizdovat ca urmare a demisiei acestuia.

(3)    Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Iasi nr.152/15.05.2015 raman neschimbate.

Art.2 Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului Iași, persoanelor nominalizate la articolul 1, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investiții, S.C. Citadin S.A. și Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală Tehnică și Investiții, S.C. Citadin S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 226 din 31 august 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 226 din 31 august 2016