Hotărârea nr. 225/2016

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul ședinței privind completarea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi cu următorii membri: domnul Radu Botez - Viceprimar al Municipiului Iași (Președinte); domnul Marcel Istrate -Consilier Local, precum si un reprezentant al PNL care va fi nominalizat intr-o sedinta ulterioara, consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 79271 din 02.08.2016 intocmit de catre Directia Generala Tehnica si Investitii;

Avand in vedere Legea nr.230/2006 - Legea serviciului de iluminat public;

Avand in vedere Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba constituirea Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi, in urmatoarea componenta:

1.    Președinte - Radu Botez -Viceprimar al Municipiului Iași;

2.    Membru    -    Istrate Marcel - Consilier Local;

3.    Membru    -    Reprezentant PNL;

4.    Membru    -    ing. Dumitru Tomorug - Director General;

5.    Membru    -    ing. Iosif Catz - consilier Serviciul Energetic si de Utilitati    Publice;

6.    Membru    -    ing.Catalin Turcanu - inspector Serviciul Energetic si    de    Utilitati

Publice;

7.    Membru    -    cons. jr. Pintilie Mihaela - Serviciul Juridic;

8.    Membru    -    ec. Catalin Velescu - D.G.E.F.P.L. - Serviciul Contabilitate;

9.    Membru    -    ing. Dan Sauciuc inspector D.A.P.P.P.

Art.2. Pretul rezultat in urma negocierii in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art.3. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitie contrara prezentei isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat si persoanelor nominalizate la articolul 1 al prezentei hotărâri si Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Comisia de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi, mentionata la articolul 1.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei Hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 225 din 31 august 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 225 din 31 august 2016