Hotărârea nr. 224/2016

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456

alin. (2) lit. m) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru clădirile la care proprietarii au

executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor

de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.154824/18.08.2016 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice, la care este atașată lista Anexa nr. 1 a contribuabililor care au solicitat acordarea facilităților fiscale și au depus un număr de 2 dosare;

Având în vedere Documentele depuse la dosar - conform precizărilor stabilite prin

Regulamentul privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor la plata impozitului pe clădiri aprobat prin H.C.L. nr. 355/10.11.2015: cererile contribuabililor, documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză, autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificatul de performanță energetică, declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului;

Având în vedere prevederile art. 456, alin.(2), lit.m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Art. 35A1 introdus prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299 din 11.10.2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009;

Având în vedere prevederile Pct. 24 alin. (1)-(4) din H.G. nr. 1/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând cu data de 01.01.2016 pentru contribuabilii - persoane fizice prevăzuți în lista ANEXA nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri, conform art. 456, alin. (2), lit. m), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Beneficiarilor prevăzuți în anexa nr. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de D.G.E.F.P.L. Iași, Activitatea de impozite și taxe locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurară de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 224 din 31 august 2016

TABEL NOMINAL

cu persoanele care beneficiază de scutirea la plata impozitului pe clădiri, conform art. 456, alin.(2), lit.m) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal coroborat cu H.C.L. 355/10.11.2015, anexa nr.1, cap.X.1, lit.m)

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Adresa de

domiciliu

Adresa

proprietății

Numărul și

data

cererii

Încadrare în clasa de

performanță

energetică

Perioada de

acordare a

scutirii

Impozit pe clădiri aferent anului 2016 luat ca bază de calcul

Valoare estimativă a impozitului pe cladiri scutit

0

1

2

3

4

5

6

7

8=6X7

1

-- anonimizat GDPR --

-- anonimizat GDPR --

-- anonimizat GDPR --

62127/24.03.2016

B

9 ani

(01.01.2016

31.12.2024)

152,00

1.368,00

2

-- anonimizat GDPR --

-- anonimizat GDPR --

-- anonimizat GDPR --

224578/28.12.2015

B

9 ani

(01.01.2016

31.12.2024)

604,00

5.436,00

TOTAL

756,00

6.804,00

NOTĂ: Valorile reale ale impozitelor pe clădiri luate în calcul în perioada de acordare a scutirii, vor fi cele stabilite și adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași, conform prevederilor art. 489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA MIHAIL PINTILEI

Page 1 of 1