Hotărârea nr. 223/2016

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de dare in plata si aprobarea documentatiei care insoteste cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de dare in plata si aprobarea documentatiei care insoteste cererea debitorilor, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr.

152047/10.08.2016;

Având în vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezenta hotărâre a fost publicată pe pagina de internet a Primariei si afisată la sediul autoritatii publice locale;

Având în vedere prevederile Constitutiei Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Tinand seama de necesitatile constituirii Comisiei de Dare in plata conform art. 263 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba constituirea Comisiei care sa analizeze cererile debitorilor persoane fizice/juridice de stingere a creantelor fiscale prin dare in plata, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care se va numi Comisia de dare in plata si care va avea urmatoarea componenta:

1.    Mihai Chirica - Primar (PREȘEDINTE)

2.    Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul lasi

3.    ec. Maria Apetroaei - Director general D.G.E.F.P.L.

4.    ing. Petru Tomorug - Director general Directia Tehnica si de Investitii

5.    ing. Letitia Palaga - Director D.A.P.P.P.

6.    ec. Dana Doncila - Director executiv D.G.E.F.P.L.

7.    cons. Jr. Doina Florescu - sef Serviciu Juridic

8.    ec. Virginia Stoian - sef Serviciu SCIJ din cadrul D.G.E.F.P.L.

9.    ing. Marian Vulpoi - sef Serviciu Investitii.

Art.2. Secretariatul se asigura de catre ing. Letitia Palaga, ec. Dana Doncila, cons. Jr. Doina Florescu, ec. Virginia Stoian si ing. Marian Vulpoi.

Art.3. Se aproba documentația care însoțește cererile debitorilor persoane fizice/juridice de stingere a creantelor fiscale prin dare in plata, conform art. 263 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Copie după prezenta hatarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Juridice; Directiei Generale Tehnica si de Investitii si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de: D.G.E.F.P.L. - Activitatea de impozite si taxe locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;Directia Generala Tehnica si de Investitii, Directia Juridica.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de

Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 223 din 31 august 2016

Nr. ....../data

REFERAT

Prin cererea depusă de SC

reprezentată legal prin.............................., cu sediul în localitatea..............., str.........................

nr. județul ............., cod de înregistrare fiscală.................., înregistrată la oficiul registrului

comerțului sub nr......., se solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea

publică a Municipiului Iasi a unor bunuri imobile proprietate a debitorului.

Structura capitalului social/a asociaților/a acționariatului debitorului este următoarea:

Volumul și natura creanțelor fiscale:

Obligațiile fiscale actualizate la data de.................ale SC

sunt în sumă totală de...............lei (debite principale..............lei + accesorii...............lei +

cheltuieli de executare................lei), din care:

1.    impozit cladiri, total...............lei, din care debite principale...............lei, accesorii

...............lei;

2.    impozit teren, total...............lei, din care debite principale...............lei, accesorii...............

lei;

3.    mijloace de transport, total................lei, din care debite principale...............lei, accesorii

...............lei;

4.    cheltuieli de executare...............lei.

Pentru realizarea creanțelor fiscale menționate mai sus, D.G.E.F.P.L. a început executarea

silită în temeiul titlurilor executorii nr........din data de................, prin comunicarea somațiilor

nr........din data de................, și a aplicat sechestrul asupra bunurilor imobile nr..................din

data de..............., anexate în copie certificată.

Bunurile imobile pentru care SC

solicită trecerea în proprietatea publică a statului prin dare în plată sunt următoarele:

1.    denumirea..................., situat în localitatea................., str....................nr. ..., județul

..................., scurtă descriere a imobilului........................, valoarea de inventar.................,

valoarea de evaluare.........................;

2.    denumirea...................., situat în localitatea................, str....................nr....., județul

.................., scurtă descriere a imobilului........................, valoarea de inventar.................,

valoarea de evaluare.........................;

3.    denumirea...................., situat în localitatea................, str....................nr....., județul

.................., scurtă descriere a imobilului........................, valoarea de inventar.................,

valoarea de evaluare.........................;

4.    denumirea...................., situat în localitatea................, str....................nr....., județul

.................., scurtă descriere a imobilului........................, valoarea de inventar.................,

valoarea de evaluare.........................

În susținerea dreptului de proprietate SC

asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii debitorului, acesta a anexat următoarele acte:

Valoarea de inventar evidențiată în contabilitate a bunurilor imobile care fac obiectul cererii

de dare în plată, menționată de debitor în cerere, este de............................și este cea din fișa

mijlocului fix și din balanța analitică a mijloacelor fixe și este reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare.

Valoarea de evaluare a bunurilor imobile, stabilită prin raportul de evaluare anexat, întocmit de ....................., este în sumă de....................., fără TVA.

Operațiunea de transfer al proprietății bunului imobil prin dare în plată este operațiune taxabilă/scutită din punct de vedere al TVA, conform art. 292, alin.(2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu punctul 55 din    H.G. nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal.

Eficiența modalității de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată față de alte modalități de realizare a creanțelor fiscale, inclusiv valorificarea în cadrul procedurii de executare silită

Bunurile imobile care fac obiectul debitorului........................... sunt solicitate a fi preluate în

administrare de către

(denumirea direcției solicitante)

cu avizul ordonatorului principal de credite al acesteia, prin Adresa nr.......... din data de

................, însoțită de Referatul nr.............din data de................, întocmit de directia solicitantă,

anexate, în vederea utilizării lor ca spații destinate .........................................................................

Eficiența preluării bunului imobil este determinată prin compararea creanțelor fiscale stinse, la care se adaugă și cheltuielile de transformare și amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi construcții sau achiziții ori cu cele aferente plății de chirii.

Alte precizări...........................................................

Propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată

Directia Generala Economica si Finante Publice Locale propune stingerea creanțelor bugetului

local prin dare în plată, în limita sumei de ................... lei, stabilită potrivit Raportului de

evaluare, de comun acord cu debitorul...........................(Acordul nr.......din data de.................).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

La cerere se anexează:

a) copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a statului;

b)    extras de carte funciară, în original, emis în condițiile legii, la data depunerii cererii, de Biroul de carte funciară din cadrul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se află bunul imobil, din care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale și de alte sarcini;

c)    raportul de evaluare întocmit de persoane specializate, în conformitate cu art. 232 din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)    documentul emis de instituțiile abilitate, din care să rezulte că bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii;

e)    copii de pe fișa mijlocului fix și de pe balanța analitică a mijloacelor fixe;

f)    certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte că pe numele debitorului nu sunt înscrise mențiuni cu privire la declararea stării de insolvență;

g)    declarație pe propria răspundere din care să rezulte că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți comerciale și/sau nu sunt închiriate ori concesionate, închiriate, arendate;

h)    declarație pe propria răspundere din care să rezulte că pe numele debitorului nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenței;

i)    declarație pe propria răspundere, potrivit căreia bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale și de alte sarcini și că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății;

j)    declarație pe propria răspundere din care să rezulte că la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitării de dare în plată sunt proprietate a debitorului.

După verificarea documentației, organul fiscal competent va transmite cererea, insotita de propunerile sale, Comisiei numite prin Hotarare de Consiliu Local; documentatia care insoteste cererea cuprinde urmatoarele:

a)    înscrisul prin care, de comun acord cu debitorul, s-a stabilit valoarea la care se va realiza darea în plată;

b)    solicitarea privind preluarea în administrare a imobilului respectiv, avizată de ordonatorul principal de credite;

c)    copiile certificate de pe titlurile executorii și, dacă este cazul, de pe celelalte acte de executare silită privind bunurile imobile care fac obiectul cererii;

d)    referatul organului fiscal competent, care să cuprindă informațiile referitoare la debitor și la bunurile imobile care pot face obiectul dării în plată, cuprinse în cererea debitorului și în documentația în susținere depusă de acesta, suma obligațiilor fiscale restante la data întocmirii referatului, actualizate cu nivelul accesoriilor aferente și, dacă este cazul, al cheltuielilor de executare silită, propunerile privind aplicarea procedurii de dare în plată, precum și eficiența acestei modalități de stingere a creanțelor fiscale;

e)    alte acte necesare, potrivit legii, în susținerea cererii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihail Pintilei

6 / 6 la H.C.L. nr. 223 din 31 august 2016