Hotărârea nr. 222/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 84058/19.08.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 - activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 - învățământ) și Anexei 1.2.3 (Programul obiectivelor de investiții pe anul 2016 - Spitale), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

• la venituri cu suma de

1.650,00 mii lei

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice

15.02.01 Impozit pe spectacole

18.02.50 Alte impozite si taxe

36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare 39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

• la cheltuieli cu suma de 1.650,00 mii lei

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice 68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal

+ 331,80 mii lei + 400,00 mii lei + 72,51 mii lei + 86,62 mii lei

+ 9,07 mii lei

+ 750,00 mii lei


+ 506,00 mii lei + 750,00 mii lei + 394,00 mii lei


al clasificației


1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol bugetare, astfel: 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital 51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital

- 3.979,20 mii lei + 30,00 mii lei

+ 3.949,20 mii lei


Art.2. Se suplimentează bugetul instituții lor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 2.003,00 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr.3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de    + 2.003,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 2.003,00 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Mihail Pintilei    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

16

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 222 din 31 august 2016

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

621.955,56

1.650,00

623.605,56

****** 48.02 VENITURI PROPRII

376.061,51

1.650,00

377.711,51

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

607.432,90

900,00

608.332,90

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

561.765,55

890,93

562.656,48

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

66.410,04

731,80

67.141,84

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

66.410,04

731,80

67.141,84

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

54.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

35.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

8.718,10

731,80

9.449,90

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

3.960,25

331,80

4.292,05

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

400,00

5.034,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

256.927,45

72,51

256.999,96

11.02 Sume defalcate din TVA

233.546,57

0,00

233.546,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

209.243,69

0,00

209.243,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant particula

r 3.027,84

0,00

3.027,84

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

72,51

1.123,74

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

72,51

299,75

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

823,99

0,00

823,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

86,62

3.568,56

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

86,62

3.568,56

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

86,62

3.568,56

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

45.667,35

9,07

45.676,42

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02 Venituri din proprietate

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

3.648,96

0,00

3.648,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

3.648,96

0,00

3.648,96

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

26.980,51

9,07

26.989,58

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

715,77

0,00

715,77

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, im

124,41

0,00

124,41

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

13.901,46

0,00

13.901,46

36.02 Diverse venituri

9.417,63

9,07

9.426,70

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

25,24

0,00

25,24

36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor pre

cedenți, aferent5e7,s0e3c

țiunii de dezvoltar0e,00

57,03

36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor pre

cedenți, aferen1t9e3,s4e6c

țiunii de funcționa9re,07

202,53

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

151,94

0,00

151,94

37.02.01 Donatii si sponsorizari

151,94

0,00

151,94

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-53.520,16

0,00

-53.520,16

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

53.520,16

0,00

53.520,16

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.327,12

750,00

3.077,12

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

2.327,12

750,00

3.077,12

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

772,07

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

1.497,26

750,00

2.247,26

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

57,79

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

12.021,34

0,00

12.021,34

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

12.021,34

0,00

12.021,34

42.02 Subventii de la bugetul de stat

12.021,34

0,00

12.021,34

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pe

ntru finantar2e.a60in0v,0e0st

itiilor in sanatate 0,00

2.600,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru finanța4r6e0a,0a0p

0,00

hipamentelor de46co0,m0u0

42.02.16.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru finan2ț.a1r4e0a,0a0lt

or investiti în sănă0t,a0t0e

2.140,00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănăt

ății către bugetele0,l0o0c

ale pentru finanțar0e,0a0i

nvestițiilor în sănăt0a,t0e0

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

nătății către buge0t,e0le0

locale pentru finan0,ța0r0e

0,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

457,34

0,00

457,34

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

45.02 Sume prim de la UE/alti donat in ct plati efect si pref

174,20

0,00

174,20

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

174,20

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efec anii anteriori

174,20

0,00

174,20

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

688.210,86

1.650,00

689.860,86

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

66.089,35

30,00

66.119,35

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

43.554,60

30,00

43.584,60

10 Cheltuieli de personal

29.200,00

0,00

29.200,00

20 Bunuri si servicii

10.700,00

0,00

10.700,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5,45

0,00

5,45

71 Active nefinanciare

2.742,15

30,00

2.772,15

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

13.650,75

0,00

13.650,75

10 Cheltuieli de personal

0,00

0,00

0,00

20 Bunuri si servicii

9.096,75

0,00

9.096,75

50 Fond de rezerva

1.450,00

0,00

1.450,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.944,00

0,00

2.944,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

8.884,00

0,00

8.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

8.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.895,00

0,00

15.895,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

15.895,00

0,00

15.895,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.615,00

0,00

15.615,00

71 Active nefinanciare

80,00

0,00

80,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

335.472,87

5.599,20

341.072,07

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

213.054,25

4.455,20

217.509,45

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

164.666,00

20 Bunuri si servicii

26.674,48

506,00

27.180,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

1.983,50

55 Alte transferuri

3.027,84

0,00

3.027,84

56 Pr fonduri externe nerambur

3.272,53

0,00

3.272,53

57 Asistenta sociala

618,00

0,00

618,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

71 Active nefinanciare

12.040,90

3.949,20

15.990,10

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

15.124,00

750,00

15.874,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6.334,00

750,00

7.084,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

47.579,30

0,00

47.579,30

10 Cheltuieli de personal

579,00

0,00

579,00

20 Bunuri si servicii

20.100,00

0,00

20.100,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.093,00

0,00

3.093,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

11.520,00

71 Active nefinanciare

10.882,30

0,00

10.882,30

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

59.715,32

394,00

60.109,32

10 Cheltuieli de personal

25.101,50

394,00

25.495,50

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

9.350,00

56 Pr fonduri externe nerambur

7.047,02

0,00

7.047,02

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

15.311,80

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

1.499,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

80.469,94

-3.979,20

76.490,74

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

62.859,14

-3.979,20

58.879,94

20 Bunuri si servicii

25.330,00

0,00

25.330,00

55 Alte transferuri

106,60

0,00

106,60

56 Pr fonduri externe nerambur

2.469,25

0,00

2.469,25

71 Active nefinanciare

26.834,29

-3.979,20

22.855,09

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.610,80

0,00

17.610,80

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

15.450,00

55 Alte transferuri

100,00

0,00

100,00

71 Active nefinanciare

365,80

0,00

365,80

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

190.283,70

0,00

190.283,70

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

din care titlurile:

300,00

0,00

300,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

300,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

53.365,22

0,00

53.365,22

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

9.800,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5.899,82

0,00

5.899,82

71 Active nefinanciare

2.877,40

0,00

2.877,40

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

135.808,00

0,00

135.808,00

20 Bunuri si servicii

30.400,00

0,00

30.400,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

71 Active nefinanciare

39.017,00

0,00

39.017,00

72 Active financiare

2.000,00

0,00

2.000,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

810,48

0,00

810,48

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

55 Alte transferuri

360,48

0,00

360,48

72 Active financiare

200,00

0,00

200,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

66.255,30

0,00

66.255,30

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

562.794,47

900,00

563.694,47

****** 48.02 VENITURI PROPRII

365.482,47

0,00

365.482,47

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

553.830,47

900,00

554.730,47

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

561.765,55

890,93

562.656,48

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

66.410,04

731,80

67.141,84

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

66.410,04

731,80

67.141,84

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

54.758,40

0,00

54.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

35.055,84

0,00

35.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

8.718,10

731,80

9.449,90

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

3.960,25

331,80

4.292,05

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.634,66

400,00

5.034,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

256.927,45

72,51

256.999,96

11.02 Sume defalcate din TVA

233.546,57

0,00

233.546,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

209.243,69

0,00

209.243,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant partic

ular 3.027,84

0,00

3.027,84

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.051,23

72,51

1.123,74

15.02.01 Impozit pe spectacol

227,24

72,51

299,75

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

823,99

0,00

823,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.481,94

86,62

3.568,56

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.481,94

86,62

3.568,56

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.481,94

86,62

3.568,56

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-7.935,08

9,07

-7.926,01

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02 Venituri din proprietate

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

3.648,96

0,00

3.648,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

3.648,96

0,00

3.648,96

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-26.621,92

9,07

-26.612,85

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

715,77

0,00

715,77

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată

124,41

i    0,00

124,41

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

13.901,46

0,00

13.901,46

36.02 Diverse venituri

9.335,36

9,07

9.344,43

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor

precedenți, afere1n9t3e,4s6e

cțiunii de func9ți,o0n7

re    202,53

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-53.368,22

0,00

-53.368,22

37.02.01 Donatii si sponsorizari

151,94

0,00

151,94

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-53.520,16

0,00

-53.520,16

*    00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

8.964,00

0,00

8.964,00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02 Subventii de la bugetul stat

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

562.794,47

900,00

563.694,47

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

63.341,75

0,00

63.341,75

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

40.807,00

0,00

40.807,00

10 Cheltuieli de personal

29.200,00

0,00

29.200,00

20 Bunuri si servicii

10.700,00

0,00

10.700,00

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

13.650,75

0,00

13.650,75

10 Cheltuieli de personal

0,00

0,00

0,00

20 Bunuri si servicii

9.096,75

0,00

9.096,75

50 Fond de rezerva

1.450,00

0,00

1.450,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.944,00

0,00

2.944,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

8.884,00

0,00

8.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

8.641,00

0,00

8.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.200,00

0,00

15.200,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

15.200,00

0,00

15.200,00

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.000,00

0,00

15.000,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

294.023,12

900,00

294.923,12

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

197.740,82

506,00

198.246,82

10 Cheltuieli de personal

164.666,00

0,00

164.666,00

20 Bunuri si servicii

26.674,48

506,00

27.180,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.983,50

0,00

1.983,50

55 Alte transferuri

3.027,84

0,00

3.027,84

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

57 Asistenta sociala

618,00

0,00

618,00

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

8.950,00

0,00

8.950,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

160,00

0,00

160,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

36.163,00

0,00

36.163,00

10 Cheltuieli de personal

579,00

0,00

579,00

20 Bunuri si servicii

20.100,00

0,00

20.100,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.559,00

0,00

2.559,00

59 Alte cheltuieli

11.520,00

0,00

11.520,00

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

51.169,30

394,00

51.563,30

10 Cheltuieli de personal

25.101,50

394,00

25.495,50

20 Bunuri si servicii

9.350,00

0,00

9.350,00

57 Asistenta sociala

15.311,80

0,00

15.311,80

59 Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

50.600,60

0,00

50.600,60

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

33.455,60

0,00

33.455,60

20 Bunuri si servicii

25.330,00

25.330,00

* 55 Alte transferuri

6,60

0,00

6,60

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

17.145,00

0,00

17.145,00

20 Bunuri si servicii

15.450,00

0,00

15.450,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

139.629,00

0,00

139.629,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

44.588,00

0,00

44.588,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

40 Subventii

9.800,00

0,00

9.800,00

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

94.791,00

0,00

94.791,00

20 Bunuri si servicii

30.400,00

0,00

30.400,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

250,00

0,00

250,00

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

DIRECTOR GENERAL MARIA APETROAEI


DIRECTOR EXECUTIV CARMEN CAZUC


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


DIRECTOR GENERAL MARIA APETROAEI


DIRECTOR EXECUTIV CARMEN CAZUC


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

59.161,09

750,00

59.911,09

**** 48.02 VENITURI PROPRII

829,86

0,00

829,86

*** 00.02 VENITURI CURENTE

53.602,43

0,00

53.602,43

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

53.602,43

0,00

53.602,43

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

53.602,43

0,00

53.602,43

36.02 Diverse venituri

82,27

0,00

82,27

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

25,24

0,00

25,24

36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți,

aferente secțiun5ii7d,0e3d

ezvoltare    0,00

57,03

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

53.520,16

0,00

53.520,16

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

53.520,16

0,00

53.520,16

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.327,12

750,00

3.077,12

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

2.327,12

750,00

3.077,12

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

772,07

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

1.497,26

750,00

2.247,26

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

57,79

** 00.17 IV SUBVENTII

3.057,34

0,00

3.057,34

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

3.057,34

0,00

3.057,34

42.02 Subventii de la bugetul de stat

3.057,34

0,00

3.057,34

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru fina

ntarea invest2it.ii6lo0r0i,n00s

anatate    0,00

2.600,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru f

inanțarea apar4a6tu0r,i0im0

0,00

elor de comun4i6c0a,ț0ii0î

42.02.16.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru f

inanțarea alto2r.1in4v0e,0s0tit

i în sănătate    0,00

2.140,00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

bugetele locale p0e,n0t0r

finanțarea invest0iț,i0il0o

în sănătate 0,00

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății că

tre bugetele local0e,0p0e

ntru finanțarea ap0a,r0a0t

0,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

457,34

0,00

457,34

45.02 Sume primite de la UE/alti donat in cont plat efect si pref

174,20

0,00

174,20

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

174,20

45.02.02.02 Sume primite in contul plati efect in anii anteriori

174,20

0,00

174,20

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

125.416,39

750,00

126.166,39

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.747,60

30,00

2.777,60

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2.747,60

30,00

2.777,60

56 Pr fin fd ext neramb

5,45

0,00

5,45

71 Active nefinanciare

2.742,15

30,00

2.772,15

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA

695,00

0,00

695,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile:

695,00

0,00

695,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

615,00

0,00

615,00

71 Active nefinanciare

80,00

0,00

80,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

41.449,75

4.699,20

46.148,95

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

15.313,43

3.949,20

19.262,63

56 Pr fin fd ext neramb

3.272,53

0,00

3.272,53

71 Active nefinanciare

12.040,90

3.949,20

15.990,10

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6.174,00

750,00

6.924,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6.174,00

750,00

6.924,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

11.416,30

0,00

11.416,30

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

534,00

0,00

534,00

71 Active nefinanciare

10.882,30

0,00

10.882,30

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

8.546,02

0,00

8.546,02

56 Pr fin fd ext neramb

7.047,02

0,00

7.047,02

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

1.499,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE

29.869,34

-3.979,20

25.890,14

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

29.403,54

-3.979,20

25.424,34

55 Alte transferuri

100,00

0,00

100,00

56 Pr fin fd ext neramb

2.469,25

0,00

2.469,25

71 Active nefinanciare

26.834,29

-3.979,20

22.855,09

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

465,80

0,00

465,80

55 Alte transferuri

100,00

0,00

100,00

71 Active nefinanciare

365,80

0,00

365,80

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

50.654,70

0,00

50.654,70

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

300,00

0,00

300,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

300,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

8.777,22

0,00

8.777,22

56 Pr fin fd ext neramb

5.899,82

0,00

5.899,82

71 Active nefinanciare

2.877,40

0,00

2.877,40

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

41.017,00

0,00

41.017,00

71 Active nefinanciare

39.017,00

0,00

39.017,00

72 Active financiare

2.000,00

0,00

2.000,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

560,48

0,00

560,48

55 Alte transferuri

360,48

0,00

360,48

72 Active financiare

200,00

0,00

200,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

66.255,30

0,00

66.255,30

DIRECTOR GENERAL MARIA APETROAEI


DIRECTOR EXECUTIV CARMEN CAZUC


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.2.1

PRIMAR Mihai Chirica

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

BUGET

APROBAT

2016

DIFERENȚE

+/-

BUGET

PROPUS

1

2

3

5

6

TOTAL

83.148,94

-3.949,20

79.199,74

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

2.742,15

30,00

2.772,15

B. Lucrări noi total din care:

150,00

0,00

150,00

71.01.01 Construire sediu arhivă P.M.I.

150,00

0,00

150,00

C Alte cheltuieli - total din care:

2.592,15

30,00

2.622,15

b) Dotări independente

1.331,80

30,00

1.361,80

71.01.30 Licențe sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

350,00

350,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT sursa excedent (40.02.14)

51.02.01.03

500,00

500,00

71.01.03 Achiziție imprimante multifunc ționale GIS

51.02.01.03

46,30

46,30

71.01.03 Dotări mobilier, birotică Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

20,00

71.01.03 Dotări mobilier

51.02.01.03

75,00

75,00

71.01.03 Mașini de numărat bani cu detectare bancnote false

51.02.01.03

13,50

13,50

71.01.03 Achiziționare case de bani pentru casieriile PMI

51.02.01.03

52,00

52,00

71.01.03 Achiziționare platformă persoane cu dizabilită ți

51.02.01.03

25,00

25,00

71.01.03 Achiziționare aparate filtrat apa

51.02.01.03

36,00

36,00

71.01.02 Echipament de sonorizare pentru exterior

30,00

30,00

71.01.03 Achiziționare sistem alarmare casierii-sisteme de securizare(geam antiglon ț și sertar de preluare monetar)

51.02.01.03

250,00

-36,00

214,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

341,15

0,00

341,15

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informa țională

51.02.01.03

70,00

70,00

71.01.30 Servicii de realizare Securitate Informatională, reproiectare WEB

51.02.01.03

96,00

96,00

71.01.30 Proiectare instalații hidranți interiori coloane case scări, rezervă apă pentru hidran ți interiori ,grup pompare hidranți interiori P.M.I.,Proiectare instala ție detectare, semnalizare, alarmare desfumare scări P.M.I., Proiect lucrări de alarmare împotriva incendiului, climatizare etc. pentru arhivele institu ției P.M.I., Expertiză și proiectare pentru reabilitare corp B P.M.I.

51.02.01.03

75,15

75,15

71.01.30 Proiectare steaguri sărbătorire 100 de ani de la marea Unire

51.02.01.03

100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

919,20

0,00

919,20

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

50,00

71.01.01 Reabilitare spațiu pentru centru de cartier Cantemir

51.02.01.03

80,00

80,00

71.01.01 Amenajare și reabilitarea spațiu PT Hlincea în vederea înființării unui centru ptr.

persoane vârstnice

51.02.01.03

89,20

89,20

71.03 R.K. acoperiș P.M.I.

700,00

700,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

80,00

0,00

80,00

C Alte cheltuieli - total din care:

80,00

0,00

80,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

0,00

80,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

80,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

10.882,30

0,00

10.882,30

A. Lucrări în continuare total din care:

350,00

0,00

350,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

67.02.05.02

350,00

350,00

C Alte cheltuieli total - din care:

10.532,30

0,00

10.532,30

b) Dotări independente

141,30

0,00

141,30

71.01.02 Achiziții dotări pentru zone de agrement(motocoase, mașini de tuns gazon, boilere pentru apă)

67.02.50

9,30

9,30

71.01.02 Achiziție pompă alimentare apă sulfuroasă și motosapă pentru afanare plaja

Nicolina

67.02.50

7,00

7,00

71.01.02 Dotări echipamente de eficientizare a consumului de energie reactivă inductivă la stadionul E. Alexandrescu

67.02.05.01

125,00

125,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.210,00

0,00

1.210,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraș

67.02.05.02

100,00

100,00

71.01.30 Proiecte, studii, taxe pentru construire stadion de rugby și baze sportive

67.02.05.01

450,00

450,00

71.01.30 Expertize tehnice pentru monumente

67.02.03.30

60,00

60,00

71.01.30 Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

67.02.50

142,66

142,66

71.01.30 Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii sursa 40.20

67.02.50

457,34

457,34

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

348,00

0,00

348,00

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz

67.02.03.30

348,00

348,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

8.833,00

0,00

8.833,00

71.01.03 Mobilier urban inclusiv acces oraș

67.02.50

1.750,00

1.750,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

350,00

350,00

71.01.30 Împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea suprafeței de 6,5764 ha

teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric

67.02.05.03

163,00

163,00

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafe ței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic Iași pentru Pârtia de schi

67.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Concurs de soluții(monumente , statui, cladiri publice- N. Iorga, Regele Ferdinand etc, Opera Romana, alte inv.)

67.02.03.30

1.500,00

1.500,00

71.01.30 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - Servicii cercetare arheologică

67.02.03.12

20,00

20,00

71.01.01 Modernizare spații de joacă sursa excedent (40.02.14)

67.02.50

5.000,00

5.000,00

CAP.68.02.71 Asistență socială - total din care:

50,00

0,00

50,00

C Alte cheltuieli total - din care:

50,00

0,00

50,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

50,00

0,00

50,00

71.01.30 Proiectare modernizare și reabilitare creșe

68.02.11

50,00

50,00

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

26.834,29

-3.979,20

22.855,09

A. Lucrări în continuare - total din care:

5.675,00

0,00

5.675,00

71.01.01 Iluminat public sursa excedent (40.02.14)

70.02.06

2.700,00

2.700,00

71.01.01 Iluminat public

70.02.06

238,00

238,00

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire) sursa excedent (40.02.14)

70.02.50

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Construire zid de sprijin și împrejmuire Cimitir Sf. Vasile

70.02.50

882,00

882,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

70.02.06

355,00

355,00

B. Lucrări noi total din care:

7.506,12

-4.000,00

3.506,12

71.01.01 Construire locuințe

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

122,65

71.01.01 Amenajare parcări

2.000,00

2.000,00

71.01.01 Lucrări de extindere rețea iluminat public strada Vișan, Municipiul Iași

70.02.06

383,47

383,47

C Alte cheltuieli - total din care:

13.653,17

20,80

13.673,97

a) Achizitii de imobile si terenuri

8.500,00

0,00

8.500,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

70.02.50

1.500,00

1.500,00

71.01.01 Achiziții clădiri de patrimoniu și monumente sursa excedent (40.02.14)

70.02.50

7.000,00

7.000,00

b) Dotări independente

475,17

0,00

475,17

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

300,00

300,00

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Sf. Vineri

70.02.50

20,17

20,17

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Piața Unirii

70.02.50

30,00

30,00

71.01.02 Achiziție,montare si branșare centrală termică pe gaz la apartamentul nr. 3, șos. Păcurari nr.47,bl 546, sc. B, et.1

70.02.50

15,00

15,00

71.01.02 Achiziție,montare si branșare centrală termică pe gaz la 7 apartamente

D.A.P.P.P.din Tomești

70.02.50

110,00

110,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

3.557,00

0,00

3.557,00

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

400,00

400,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri

70.02.50

1.620,00

1.620,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

80,00

80,00

71.01.30 Proiecte grupuri sanitare in mun. Iasi

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu energie elecrică consumatori casnici , rețele iluminat public,auditul sistemului iluminat public în Mun Iași

70.02.06

260,00

260,00

71.01.30 PTh extinderi rețele energie electrică

70.02.06

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare extindere rețea iluminat public Vișani

70.02.06

50,00

50,00

71.01.30 Elaborare Plan de acțiuni privind energia durabilă

70.02.50

60,00

60,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înfiin țare Parc Industrial Fortus

70.02.50

200,00

200,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de cre ștere a accesibilității apelor

subterane

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare și execuție sistem drenaj Păcurari

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare lucrări de consolidare versant zona Țicău-Sărărie

200,00

200,00

71.01.30 Proiectare platformă pentru amplasare locuin țe de urgență inclusiv utilită țile necesare

70.02.03.30

50,00

50,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize reabilitare clădire pentru ONG-uri

70.02.50

30,00

30,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

257,00

257,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.121,00

20,80

1.141,80

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

70.02.06

455,00

-1,00

454,00

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari

70.02.50

1,00

1,00

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Bularga nr.14A, Canta 60

70.02.03.30

150,00

150,00

71.01.01 Reabilitare spațiu str. Frumoasa nr.2, bl.918, tr.1,et.4,ap.15

70.02.03.30

12,00

12,00

71.01.01 Regenerare urbană în zona Lăpusneanu - Piața Unirii - branșament electric

70.02.06

10,00

10,00

71.01.01 Branșament apă și racord canalizare, branșament electric E.ON imobil str.Sf. Andrei

nr.6A

70.02.03.30

4,12

4,00

8,12

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie - loc consum str. Fulger nr.7

70.02.03.30

6,82

6,00

12,82

71.01.01 Racordare la rețeaua de energie electrică - loc consum str. Sf. Andrei nr.32 etaj (beneficiar Pintilie Ioan)

70.02.03.30

2,61

2,61

71.01.01 Branșament apă și racord canalizare imobil Șos. Ștefan cel Mare si Sfânt 12-14

70.02.03.30

6,40

6,40

71.01.01 Branșament apă și racord canalizare str M popescu Eremia nr.30

70.02.03.30

4,40

4,40

71.01.01 Contravaloare lucrări str. Petre Țuțea, nr.3, bl.909, tr.2, parter, S.C. ESTIMA

MEDICAL GROUP S.R.L.

70.02.50

126,79

126,79

71.01.30 Concurs de soluții proiectare urbană zona Bazar

70.02.50

100,00

100,00

71.01.01 Împrejmuire teren situat în șos. Voinești, nr.26

70.02.50

224,16

224,16

71.01.01 Lucrări de bransament apă și racord canalizare imobil stradela (fundac) Trei Ierarhi, nr.8

70.02.03.30

4,50

4,50

71.01.01 Lucrări de bransament apă și racord canalizare imobil str. Sărărie, nr.184

70.02.03.30

25,00

25,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

365,80

0,00

365,80

C Alte cheltuieli - total din care:

365,80

0,00

365,80

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

365,80

0,00

365,80

71.01.30 Elaborarea studii proiecte, aplicatii de finantare pt. reducerea poluarii aerului

74.02.03

111,00

111,00

71.01.30 Elaborare studiu pt decontaminare terenuri poluate Tomești

74.02.03

254,80

254,80

Cap.80.02.71 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă - total din care:

300,00

0,00

300,00

C Alte cheltuieli - total din care:

300,00

0,00

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

300,00

0,00

300,00

71.01.30 Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

80.02.01.30

300,00

300,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

2.877,40

0,00

2.877,40

B. Lucrări în continuare total din care:

2.500,00

0,00

2.500,00

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

2.500,00

2.500,00

C Alte cheltuieli - total din care:

377,40

0,00

377,40

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

210,00

0,00

210,00

71.01.30 Proiectare, taxe avize, analiza cost -beneficiu pentru Reabilitarea sistemului de

termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană, etapa

II

81.02.06

210,00

210,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

167,40

0,00

167,40

71.01.01 Reabilitare sistem de încălzire imobil Berthelot nr.18

81.02.06

167,40

167,40

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

39.017,00

0,00

39.017,00

A. Lucrări în continuare total din care:

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

100,00

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

38.917,00

0,00

38.917,00

b) Dotări independente

12.300,00

0,00

12.300,00

71.01.02 Achiziție mijloace transport urbane (autobuze,tramvaie) sursa excedent (40.02.14)

84.02.50

12.000,00

12.000,00

71.01.03 Achiziție copertine pentru peroane stații transport public

84.02.50

300,00

300,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

3.017,00

0,00

3.017,00

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi, asistență tehnică

84.02.03.03

1.000,00

1.000,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)    Tronson:

Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond Țuțora

84.02.03.02

97,00

97,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi , pod Metalurgiei și pod T. Vladimirescu

84.02.03.01

75,00

75,00

71.01.30 Proiectare suprataversare râul Bahlui în zona Cicoarei - Dacia prin 3 poduri din beton armat (unul cu 2 benzi carosabile și 2 cu câte 4 benzi carosabile)

84.02.03.01

500,00

500,00

71.01.01 Proiectare Reabilitare Pasarelă metalică Gară Iași Km 75+532

84.02.03.01

25,00

25,00

71.01.30 Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

84.02.50

1.320,00

1.320,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.600,00

0,00

23.600,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 11.02.06

84.02.03.03

1.076,00

0,00

1.076,00

71.01.01 Modernizare străzi sursa 04.02.04

704,00

704,00

70.01.01 Modernizare străzi sursa excedent (40.02.14)

10.720,00

10.720,00

70.01.01 Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași (04.02.04)

2.000,00

0,00

2.000,00

71.01.01 Proiectare și execuție străzi în Municipiul Iași sursa 11.02.06

500,00

0,00

500,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

1.901,12

1.901,12

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere sursa excedent (40.02.14)

6.398,88

6.398,88

71.01.01 Reabilitare liniI de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului și altele.

84.02.03.02

100,00

100,00

71.03 R.K. pod Tudor Vladimirescu

84.02.03.01

200,00

200,00

DIRECTOR GENERAL ing. Petru Dumitru TOMORUG

ȘEF SERVICIU

ing. Marian Vulpoi

ÎNTOCMIT

ing. Carmen Manciu

MUNICIPIUL IASI ANEXA 1.2.2

DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI INVESTITII    APROBAT

SERVICIUL INVESTITII    PRIMAR

MIHAI CHIRICA

BUGETUL LOCAL ANUL 2016

Sectiunea de dezvoltare PROGRAMUL DE INVESTITII

CAPITOL 65.02 "INVATAMANT"

MII LEI

OBIECTIVUL

Buget aprobat

Influente

Buget propus

iulie 2016

+/-

august 2016

TOTAL GENERAL

CAP.65.02.71 Invatamant, titlul X total din care:

12.000,00

3.949,20

15.949,20

A.Lucrari in continuare -total din care:

1.278,00

208,50

1.486,50

71.01.01.Construire corp nou Liceul "M.Costin"

710,00

208,50

918,50

71.01.01.Extindere corp nou Liceul "V.Alecsandri"

220,00

220,00

71.01.01 Reconstruire corp C Gradinita pp 5 "Sf.Sava"

148,00

148,00

71.01.01 Extindere Gradinita pp 1

100,00

100,00

71.01.01.Construire extindere corp A Liceul de Informatica "Gr.Moisil" si lucrari ptr.desfiintare magazie anexa 2 a liceului

100,00

100,00

B.Lucrari noi -total din care:

0,00

0,00

0,00

C.Alte cheltuieli de investitii -total din care:

10.722,00

3.740,70

14.462,70

a.Achizitii imobile

0,00

0,00

0,00

b.Dotari independente

937,00

797,80

1.734,80

71.01.03 Dotari - calculatoare, videoproiectoare, Liceul "D.Cantemir"

194,00

194,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Colegiul "E.Racovita"

40,00

40,00

71.01.03 Dotari - calculatoare + videoproiectoare Colegiul "C.Negruzzi"

150,00

150,00

71.01.03 Dotari - gradinita pp 5

50,00

40,80

90,80

71.01.03 Dotari - copiator Colegiul "M.Eminescu"

40,00

40,00

71.01.03 Dotari - copiator Scoala "A.Vlahuta"

10,00

10,00

71.01.03 Dotari - alarma la incendiu -locatia 2 Scoala "V.Conta"

54,00

54,00

71.01.02 Dotari - scoala Carol I- Colegiul "C.Negruzzi"

199,00

199,00

71.01.02 Dotari - laborator chimie - Colegiul "Ghe.Asachi"

10,00

10,00

71.01.02 Dotari - copiator- Scoala " Elena Cuza"

10,00

10,00

71.01.03 Dotari - copiator Sc."A.Russo"

10,00

10,00

71.01.03 Dotari - generator de curent electric Colegiul "D.Leonida"

3,50

3,50

71.01.02 Dotari - masina spalat pardoseala sala sport Sc."G.Calinescu"

9,50

9,50

71.01.03 Dotari - mobilier corp C Sc."B.P.Hasdeu"

40,00

40,00

71.01.03 Dotari - multifunctionale Col."Gh.Asachi"

10,00

10,00

71.01.02 Dotari - generator de curent Col."Gh.Asachi"

5,00

5,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Colegiul "V.Adamachi"

40,00

40,00

71.01.02 Dotari - 2 masini de gatit Col."I.C.Stefanescu"

70,00

70,00

71.01.02 Dotari - sistem de detectie la incendiu Lic."M.Costin"

24,00

24,00

71.01.03 Dotari - calculatoare, mobilier Liceul de Informatica "Gr.Moisil"

200,00

525,00

725,00

c.Proiecte si studii

737,60

113,70

851,30

71.01.30.Proiect reparatii capitale cantina Colegiul de Arte "O.Bancila"

30,00

30,00

71.01.30.Proiect instal el, scenariu foc, reabilitare sala festivitati Colegiul de

Arte "O.Bancila"

100,00

100,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica orp A Lic.Ec."V.Madgearu"

35,00

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala "V.Conta"

35,00

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica corp A Scoala "I.Neculce"

35,00

35,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala"G.I.Bratianu"

35,00

35,00

71.01.30.Proiect canalizare Scoala "T.Maiorescu"

10,00

10,00

71.01.30.Proiect consolidare cladire Liceul "D.Cantemir"

100,00

100,00

71.01.30.Proiect inst.termice Scoala "A.Russo"

10,00

10,00

71.01.30.Proiect instalatii termice Scoala "D.A.Sturdza"

10,00

10,00

71.01.30.Proiect rep cap acoperis Seminarul Teologic

10,00

-10,00

0,00

71.01.30.Proiect instalatii electrice si sanitare Corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

15,00

-15,00

0,00

71.01.30.Taxe, avize, bransamente alimentare cu en.el.Liceul M.Costin"

29,70

29,70

71.01.30.Proiect reparatii capitale instal.electrice Colegiul "M.Sturdza"

19,00

19,00

71.01.30.Expertiza,proiect reparatii capitale sala sport, ateliere Lic.Waldorf

20,00

20,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Scoala "A.Russo"

35,00

35,00

71.01.30.Expertiza consolidare Sc."M.Codreanu"

20,00

20,00

71.01.30.Proiect sala gimnastica, festivitati Scoala "T.Maiorescu"

30,00

30,00

71.01.30.Proiect reparatii capitale modul termic Liceul Tehnologic "P.Poni"

20,00

20,00

71.01.30.Proiect reparatii capitale instalatie sanitara subsol Gradinita pp 29

6,00

6,00

centru financiar- Colegiul National "M.Eminescu"

71.01.30.Reactualizare proiect consolidare Scoala "M.Kogalniceanu"

60,00

60,00

71.01.30. Documentatie autorizatie de securitate la incendiu Sc."V.Conta"

20,00

15,00

35,00

71.01.30. Documentatie autorizatie de securitate la incendiu Lic."M.Costin"

20,00

20,00

71.01.30.Proiect instalatii Scoala "B.P.Hasdeu" ptr.grad pp 15

26,00

26,00

71.01.30.Proiect reparatii instalatii sanitare camin Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari- locatia 2

10,00

10,00

71.01.30.Licente- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

3,10

3,10

71.01.30.Proiectare sala sport Scoala "O.Cazimir"

50,00

50,00

71.01.30.Taxe, avize, bransament ptr. Sc.Carol I- Colegiul "C.Negruzzi"

10,00

10,00

71.01.30.Taxe, avize, PUZ sala sport Liceu "V.Alecsandri"

35,00

35,00

71.01.30.Expertiza si proiect reparații capitale subsol Gradinita pp 13

22,50

22,50

d.Consolidari

0,00

0,00

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor(reabilitari si reparatii capitale)

9.047,40

2.829,20

11.876,60

71.03.Reabilitare sala gimnastica Colegiul "C.Negruzzi"-hotarare judecatoreasca

101,00

101,00

71.03.Reparatii capitale cladire centrala termica Colegiul "C.Negruzzi"

300,00

300,00

71.03.Reparatii capitale cladire spalatorie Colegiul "C.Negruzzi"

300,00

300,00

71.03.Consolidare Scoala "M.Kogalniceanu"- Col."M.Eminescu"

100,00

100,00

71.03. Reparatii capitale sala sport Scoala "I.Ghica"

30,00

30,00

71.01.30 Reabilitare Scoala "I.Simionescu"

431,00

431,00

71.03.Anvelopare corp cladire Colegiul"V.Adamachi"

150,00

165,00

315,00

71.03.Reparatii capitale fatada Colegiul Economic Administrativ

415,00

415,00

71.03.Reparatii capitale instal.termice scoala+camin Colegiul"M.Eminescu"

170,00

170,00

71.03.Reparatii capitale cladire laboratoare Colegiul"M.Eminescu"

22,00

22,00

71.03.Rep cap centrala termica Colegiul"G.Ibraileanu"-structura Hecuba

8,00

8,00

71.03.Reparatii acoperis si reabilitare termica corp arte plastice Colegiul "O.Bancila"

113,00

113,00

71.03.Reparatii capitale camin Colegiul "O.Bancila"

584,00

584,00

71.03.Reparatii capitale covor tarchet sala sport Colegiul "O.Bancila"

100,00

100,00

71.03.Reparatii capitale invelitoare scoala "I.Creanga"

70,00

70,00

71.03.Reparatii capitale tamplarie corp A Colegiul National

519,00

519,00

71.03.Reabilitare termica camin C 2 Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"

252,00

252,00

71.03 Reparatii capitale cantina Colegiul "I.C.Stefanescu"

200,00

235,2

435,20

71.03.Reabilitare spatiu primit de la Cons.Jud- Colegiul "G.Ibraileanu"

100,00

100,00

71.03 Reparatii capitale instal.electrice Colegiul "M.Sturdza"

66,00

66,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie scoala Colegiul "M.Sturdza"

50,00

50,00

71.03 Reamenajare sala gimnastica corp B Colegiul Tehnic Transporturi si Constructii

354,00

354,00

71.03 Reparatii capitale modul termic Liceul Tehnologic "P.Poni"

130,00

132,00

262,00

71.03 Reparatii capitale corp A Liceul "A.I.Cuza"

300,00

83,00

383,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale instalatii termice camin locatia 2

173,60

173,60

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale instalatii sanitare camin locatia 2

203,30

15,00

218,30

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale tamplarie locatia 1

100,00

100,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii retea termica apa calda consum- locatia 2

48,00

48,00

71.03.Rep. capitale tamplarie Colegiul Electronica ptr.Scoala "Ghe.Marzescu"

100,00

100,00

71.03 Reparatii capitale instalalatii termice Scoala "A.Russo"

247,00

247,00

71.03 Reparatii capitale instal grad pp 15 Scoala "B.P.Hasdeu"

100,00

100,00

71.03 Reparatii capitale interioare corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

50,00

15,00

65,00

71.03 Reparatii capitale fatada, acoperis corp C Scoala "B.P.Hasdeu"

100,00

100,00

71.03 Reparatii , igienizare 5 sali clasa corp C Scoala "B.P.Hasdeu"

50,00

50,00

71.03 Amenajare 2 teren sport+activitati culturale Scoala "B.P.Hasdeu"

40,00

40,00

71.03 Reparatii capitale instalatii sanitare si canalizare corp B Scoala "B.P.Hasdeu"

150,00

150,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie exterioara scoala"St.Barsanescu"

150,00

150,00

71.03.Reparatii capitale instalatii termice Scoala "D.A.Sturdza"

113,00

10,00

123,00

71.03.Reparatii capitale grupuri sanitare Scoala "D.A.Sturdza"

100,00

100,00

71.03 Reparatii capitale interioare Scoala"G.I.Bratianu"

177,00

177,00

71.03..Reparatii capitale canalizare exterioara Scoala"T.Maiorescu"

110,00

110,00

71.03..Reparatii capitale instalatii termice Scoala "A.Vlahuta"

205,00

25,00

230,00

71.03 Reparatii capitale acoperis Scoala "P.Poni"

150,00

150,00

71.03 Reparatii capitale -imprejmuire si sali clase grad.pn 23-Scoala "P.Poni"

50,00

50,00

71.03..Reparatii capitale instal. hidranti, paratrasnet-Scoala "G.Cosbuc"

20

20

71.03. Rep cap acoperis Seminarul Teologic "Sf.Vasile cel Mare"

50,00

40,00

90,00

71.03..Reparatii capitale - sistem de alarmare la incendiu Scoala "V.Conta"

33,00

33,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire, curte Scoala "V.Conta"

153,00

153,00

71.03.Reparatii capitale instal electrica Liceul "D.Cantemir'

100,00

270,00

370,00

71.03..Reabilitare termica corp A Scoala "I.Neculce"

200,00

200,00

71.03..Reparatii capitale grupuri sanitare corp B Scoala "I.Neculce"

100,00

100,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire Liceul "M.Costin"

80,00

-80,00

0,00

71.03..Reparatii capitale acoperis Liceul "M.Costin"

50,00

80,00

130,00

71.03..Reparatii capitale tamplarie corp cls.V-VIII Scoala "V.Micle"

200,00

200,00

71.03..Reparatii capitale instalatii sanitare Scoala "V.Micle"

17,00

17,00

centru financiar- Liceul Economic de Turism

71.03..Proiectare si executie reabilitare termica cladire corp A

130,00

130,00

71.03..Reparatii capitale grad pn 7- centru financiar Scoala "G.Calinescu"

50,00

50,00

71.03.Reparatii capitale instalatie sanitara subsol Gradinita pp 29

54,00

3,50

57,50

71.03.Reparatii capitale instalatii apa, pluviale, hidranti, termice subsol Gradinita pp 29

98,50

98,50

71.03. Reparatii capitale canalizare interior si exterior Gradinita pp 26

168,00

168,00

71.03..Reparatii capitale instalatii electrice Gradinita pp 20

26,00

26,00

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 20

261,00

261,00

71.03..Reparatii capitale acoperis corp vechi Gradinita pp 1

100,00

100,00

71.03..Reparatii capitale hidroizolatie Gradinita pp 23

34,50

34,50

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 23

101,50

101,50

71.03 Amenajare grup sanitar ptr.pers.cu handicap Scoala "A.Russo"

50,00

50,00

71.03 Instalare modul termic corp B Colegiul Tehnic Transporturi si Constructii

120,00

120,00

71.03 Amenajare grup sanitar ptr.pers.cu handicap Colegiul "V.Adamachi"

50,00

50,00

71.03 Amenajare grup sanitar ptr.pers.cu handicap Sc."I.Creangapt.Sc.P.Poni

50,00

50,00

71.03.Rep cap hidroizolatie acoperis atelier sc. Corp A Col.Electronica si Tc

55,00

55,00

71.03. Reconstruire rampa acces pers cu handicap Col."E.Racovita"

5,00

5,00

71.03. Amenajare rampa acces pers cu handicap Colegiul "Ghe.Asachi"

30,00

30,00

71.03.Reparatii capitale grad.pp 11, acoperis - centru financiar Grad.pp 12

55,00

55,00

71.03.Reparatii capitale grad.pp 11, imprejmuire- centru financiar Grad.pp 12

100,00

100,00

71.03.Reparatii capitale grad.pp 11, fatada - centru financiar Grad.pp 12

90,00

90,00

71.03.Inlocuit paratrasnet grad. pp 22

15,00

15,00

71.03 Reamenajare rampa ptr.pers.cu handicap Lic.Waldorf

5,00

5,00

71.03..Reparatii capitale acoperis sala sport Scoala "G.Calinescu"

50,00

50,00

71.03 Amenajare fantana arteziana si alei Colegiul M.Sturdza

40,00

40,00

71.03.Reparatii capitale camin Liceu "V.Lupu"

487,00

487,00

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 20

158,00

158,00

71.03.Reabilitare termica Scoala "V.Conta"

100,00

100,00

71.03.Reparatii capitale centrala termica grad pp 9 si pn 3-centru financiar Sc."C.Sylva"

87,00

87,00

71.03..Reparatii capitale instalatii,subsol Gradinita pp 13    |    27,5

27,5

Sef Serviciu, Marian Vulpoi

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Petru Dumitru Tomorug


MUNICIPIUL IASI

D.G. Tehnica si Investitii

VIZAT,

PRIMAR

Mihai CHIRICA

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII - 2016 SPITALE

Anexa 1.2.3

Fond 02 mii lei

CAPITOL/OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

5

PROGRAM

2016

1

2

TOTAL CAP. 66 Sanatate

6924,00

C Alte cheltuieli - total din care:

6924,00

b) Dotări independente

1390,00

Masa operatie - Sp.Parhon

71.01.02

135,00

Lampa operatie - Sp.Parhon

71.01.02

135,00

Ecograf - Sp.Parhon

71.01.02

270,00

Aparat anestezie inalta performanta (2 buc) Sp.Parhon (40.14)

71.01.02

472,35

Aparat masurare coagulare Sp.Parhon (40.14)

71.01.02

87,65

Instalatie detectare si semnalizare incendiu Sp.Parhon (40.14)

71.01.02

150,00

Paturi - UPU SMURD

71.01.02

120,00

Injectomate - UPU SMURD

71.01.02

20,00

c) Proiecte si studii

659,00

Proiect alte taxe si avize - Modernizare compartiment central de sterilizare - Sp. Recuperare

71.01.30

59,00

Proiectare "Eficientizare energetica Spital Clinic de Recuperare" (40.14)

71.01.30

300,00

Proiectare "Eficientizare energetica Spital Clinic Dr.C.I.Parhon" (40,14)

71.01.03

300,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

4875,00

Modernizare compartiment central de sterilizare - Sp. Recuperare (40.14)

71,03

1555,00

R.K. si modernizare sectia Ortopedie - Sp.Recuperare

71.03

400,00

Recompartimentare circuite spital (RK etaj 7) - Sp.Recuperare

71.03

540,00

Transformare spatiu- spalatorie dezafectata in vederea amenajarii Bloc operator ORL - Sp.Recuperare (40.14)

71.03

1810,00

Reparatii capitale centrala termica - Sp.Parhon

71.03

360,00

Reparatii capitale lift 7 statii - Sp.Parhon

71.03

100,00

Lucrari de modernizare cale acces intrare principala UPU SMURD

71.03

110,00

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA TEHNICA DE INVESTITII

Sef Serviciu Investitii, Marian Vulpoi


Intocmit, Adriana Arsene


Petru Dumitru Tomorug

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2016

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2016

00.01 TOTAL VENITURI

192.183,66

2.003,00

194.186,66

00.02 I. VENITURI CURENTE

164.197,66

164.197,66

00.03 A. VENITURI FISCALE

IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

04    Cote defalcate din imp.venit

00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

164.197,66

1.253,00

165.450,66

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.733,81

2.733,81

30 Venituri din proprietate

2.733,81

2.733,81

30.05 Ven concesiuni, inch

2.595,52

2.595,52

30.50 Alte venituri din proprietate

138,29

138,29

31.10 Alte venituri din dobanzi

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

161.463,85

1.253,00

162.716,85

33 Ven din prestari servicii si alte activitati

160.796,61

1.253,00

162.049,61

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4.272,87

4.272,87

33.08 Venituri din prestari de servicii

3.582,89

3.582,89

33.13 Contrib de intretinere a persoanelor asistate

2.465,27

2.465,27

33.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate

17.132,00

17.132,00

33.16 Venituri din valorificarea prod.obtinute din act.proprie

129,94

129,94

33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala

488,45

488,45

33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale

e sanat1a1te7.462,86

1.217,00

118.679,86

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

8.764,36

8.764,36

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume alocate din veniturile proprii ale MS.

2.300,00

2.300,00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.197,97

36,00

4.233,97

34 Ven.din taxe adm, elib.permise

667,24

667,24

34.50 Alte ven din taxe

667,24

667,24

35 Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

37 Transf.voluntare,altele decat subventiile

37.01 Donatii si sponsorizari

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-5.926,22

-36,00

-5.962,22

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.926,22

36,00

5.962,22

37.50 Alte transferuri voluntare

00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

00.17 IV. SUBVENTII

27.986,00

750,00

28.736,00

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUBLICE

27.986,00

27.986,00

42 Subventii de la buget de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.43 Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

43 Subv.de la alte administratii

27.986,00

750,00

28.736,00

43.09 Subventii pentru institutii publice

20.503,00

20.503,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2016

43.10 Subventii din bugete locale pentru finantarea ch curente in domeniul sanatatii

160,00

160,00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

3.574,00

750,00

4.324,00

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanantate

2.600,00

2.600,00

43.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

460,00

460,00

43.16.02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

43.16.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

2.140,00

2.140,00

43.17 Sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.19 Subvenții pt institutii publice destinate sect dezv

1.149,00

1.149,00

TOTAL CHELTUIELI

199.524,94

2.003,00

201.527,94

*    50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

3.732,80

3.732,80

54 Alte servicii publice generale

3.732,80

3.732,80

10 Cheltuieli de personal

2.244,00

2.244,00

20 Bunuri si servicii

1.415,00

1.415,00

71 Cheltuieli de capital

73,80

73,80

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobiler;aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

73,80

73,80

din total capitol :

3.732,80

3.732,80

54.10 Serv publice comunitare

3.732,80

3.732,80

*    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

15.663,10

15.663,10

61 Ordine publica si siguranta nationala

15.663,10

15.663,10

10 Cheltuieli de personal

14.048,10

14.048,10

20 Bunuri si servicii

1.000,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

615,00

615,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

518,40

518,40

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

46,60

46,60

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

50,00

50,00

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

Din tot capitol : 61.03 Ordine publica

15.663,10

15.663,10

61.03.04 Politia locala

15.663,10

15.663,10

*    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

180.129,04

2.003,00

182.132,04

65 Invatamant

29.157,13

36,00

29.193,13

10 Cheltuieli de personal

3.414,87

3.414,87

20 Bunuri si servicii

25.328,26

25.328,26

56 Proiecte cu finantare din FEN

36,00

56.02.01 Finantare nationala

56.02.03 Cheltueli neeligibile

36,00

57 Asistenta sociala

13,00

13,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

8,00

8,00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

5,00

5,00

71 Active nefinanciare

401,00

401,00

71.01.01 Constructii

20,00

20,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

36,00

36,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

275,00

275,00

71.01.30 Alte active fixe

70,00

70,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

Din tot capitol : 65.03 Învatamant prescolar si primar

11.879,38

11.879,38

65.03.01 Învatamant prescolar

11.327,83

11.327,83

65.03.02 Învatamant primar

536,55

536,55

65.04 Învatamant secundar

13.005,89

13.005,89

65.04.01 Învatamant secund inferior

1.475,63

1.475,63

65.04.02 Învatamant secund superior

11.472,26

11.472,26

65.04.03 Învatamant profesional

73,00

73,00

65.05 Învatamant postliceal

4.271,86

4.271,86

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2016

66 Sanatate din care titlu:

142.560,02

1.967,00

144.527,02

10 Cheltuieli de personal

52.390,00

1.217,00

53.607,00

20 Bunuri si servicii

76.297,51

76.297,51

56 Proiecte cu finantare din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

59 Alte cheltueli

1.501,51

1.501,51

59.01 Burse

1.501,51

1.501,51

66-71 Active nefinanciare

12.371,00

750,00

13.121,00

71 .01 Active fixe

5.818,88

750,00

6.568,88

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

5.554,88

5.554,88

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

50,00

750,00

800,00

71.01.30 Alte active fixe

214,00

214,00

71.03 Reparatii capitale

6.552,12

6.552,12

Din tot capitol : 66.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

142.560,02

1.967,00

144.527,02

66.06.01 Spitale generale

142.560,02

1.967,00

144.527,02

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

67 Cultura, recreere si religie din care titlu:

4.201,47

4.201,47

10 Cheltuieli de personal

1.650,65

1.650,65

20 Bunuri si servicii

1.558,82

1.558,82

59 Alte cheltuieli

458,00

458,00

59.11 Asociatii si fundatii

458,00

458,00

71 Cheltuieli de capital

534,00

534,00

71.01.01 Constructii

127,00

127,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

275,00

275,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

109,00

109,00

71.01.30 Alte active fixe

23,00

23,00

Din tot capitol : 67.03 Servicii culturale

4.201,47

4.201,47

67.03.04 Institutii publice, spectacole si concerte

2.072,67

2.072,67

67.03.06 Case de cultura

1.198,28

1.198,28

67.03.11 Edituri

930,52

930,52

68 Asigurari si asistenta sociala

4.210,42

4.210,42

20 Bunuri si servicii

4.192,92

4.192,92

70 Cheltuieli de capital

17,50

17,50

71 Active nefinanciare

17,50

17,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica

17,50

17,50

Din tot capitol :

68.04 Asistenta persoanelor in varsta

2.595,42

2.595,42

68.11 Crese

1.600,00

1.600,00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15,00

15,00

* 99 DEFICIT (99.02.96 + 99.02.97)

7.341,28

7.341,28

DIRECTOR GENERAL, MARIA APETROAEI

DIRECTOR EXECUTIV CARMEN CAZUC

SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PE ANUL 2016

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2016

* TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

178.934,44

1.217,00

180.151,44

00.02 I. VENITURI CURENTE

158.271,44

158.271,44

00.03 A. VENITURI FISCALE

00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

04.    Cote defalcate din imp.venit

00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.12 C. VENITURI NEFISCALE

158.271,44

1.217,00

159.488,44

00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

30. Venituri din proprietate

2.733,81

2.733,81

30.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

2.595,52

2.595,52

30.50 Alte venituri din proprietate

138,29

138,29

31.10 Alte venituri din dobanzi

00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

155.537,63

1.217,00

156.754,63

33. Ven din prestari servicii si alte activitati

160.796,61

1.253,00

162.049,61

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4.272,87

4.272,87

33.08 Venituri din prestari de servicii

3.582,89

3.582,89

33.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate

2.465,27

2.465,27

33.14 Contributia elevilor si studentilor- internate,camine si cantine

17.132,00

17.132,00

33.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din act proprie

129,94

129,94

33.17 Venituri din organizare cursuri de calificare

488,45

488,45

33.21 Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

117.462,86

1.217,00

118.679,86

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

8.764,36

8.764,36

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume alocate din veniturile proprii ale MS.

2.300,00

2.300,00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.197,97

36,00

4.233,97

34. Ven.din taxe adm, elib.permise

667,24

667,24

34.50 Alte ven din taxe administrative

667,24

667,24

37. Transf.voluntare,altele decat subventiile

-5.926,22

-36,00

-5.962,22

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-5.926,22

-36,00

-5.962,22

37.50 Alte transferuri voluntare

00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

20.663,00

20.663,00

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

20.663,00

20.663,00

42 Subv de la buget stat(cod 00.20

42.43 Subventii fin. integral si partial din VP

43. Subv.de la alte administratii

20.663,00

20.663,00

43.09 Subventii pentru institutii publice

20.503,00

20.503,00

43.10 Subventii din bugetele locale pentru finantare ch curente in domeniul sanatatii

160,00

160,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT 2016

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2016

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

185.512,64

1.217,00

186.729,64

50 Partea I-a SERV PUBL GENERALE

3.659,00

3.659,00

54 Alte servicii publice generale

3.659,00

3.659,00

10 Cheltuieli de personal

2.244,00

2.244,00

20 Bunuri si servicii

1.415,00

1.415,00

din total cap:

3.659,00

3.659,00

54.10 Serv publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.659,00

3.659,00

59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

15.048,10

15.048,10

61 Ordine publica si siguranța naționala

15.048,10

15.048,10

10 Cheltuieli de personal

14.048,10

14.048,10

20 Bunuri si servicii

1.000,00

1.000,00

Din țoțal capițol:

61.03.04 Poliția locala

15.048,10

15.048,10

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULT

166.805,54

1.217,00

168.022,54

65 Invațamanț

28.756,13

28.756,13

10 Chelțuieli de personal

3.414,87

3.414,87

20 Bunuri si servicii

25.328,26

25.328,26

57 Asisțența sociala

13,00

13,00

57.02.01 Ajuțoare sociale in numerar

8,00

8,00

57.02.02 Ajuțoare sociale in națura

5,00

5,00

Din țoț cap : 65.03 Învațamanț prescolar&P

11.864,38

11.864,38

65.03.01 Învațamanț prescolar

11.327,83

11.327,83

65.03.02 Învațamanț primar

536,55

536,55

65.04    Învațamanț secundar

12.684,89

12.684,89

65.04.01 Învațamanț secund inferior

1.475,63

1.475,63

65.04.02 Învațamanț secund superior

11.136,26

11.136,26

65.04.03 Învațamanț profesional

73,00

73,00

65.05    Învațamanț posțliceal

4.206,86

4.206,86

65.10.50 Alțe chelțuieli in domeniul invațamanțului

*    66 Sanațațe

130.189,02

1.217,00

131.406,02

10 Chelțuieli de personal

52.390,00

1.217,00

53.607,00

20 Bunuri si servicii

76.297,51

76.297,51

59 Alțe chelțueli

1.501,51

1.501,51

59.01 Burse

1.501,51

1.501,51

Din țoț cap : 66.06 Unițați sanițare cu pațuri

130.189,02

1.217,00

131.406,02

66.06.01 Spițale generale

130.189,02

1.217,00

131.406,02

66.50.50 Alțe insțițuții si acțiuni sanițare

*    67 Culțura, recreere si religie

3.667,47

3.667,47

10 Chelțuieli de personal

1.650,65

1.650,65

20 Bunuri si servicii

1.558,82

1.558,82

59 Alțe chelțuieli

458,00

458,00

59.11 Asociații si fundații

458,00

458,00

Din țoțal capițol :

67.03 Servicii culțurale

3.667,47

3.667,47

67.03.04 Insțițuții publice specțacole si concerțe

1.608,67

1.608,67

67.03.06 Case de culțura

1.178,28

1.178,28

67.03.11 Edițuri

880,52

880,52

67.10.50 Alțe servicii in domeniile culțurii,recreerii si religiei

*    68 Asigurari si asisțența sociala

4.192,92

4.192,92

20 Bunuri si servicii

4.192,92

4.192,92

din țoțal capițol:

68.10.04 Asisțența acordața persoanelor in varsța

2.577,92

2.577,92

68.10.11 Crese

1.600,00

1.600,00

68.50 Alțe chelțuieli in domeniul asig.si asisț.sociale

15,00

15,00

99.10.96 Deficitul secțiunii de funcționare

6.578,20

6.578,20

DIRECTOR GENERAL, MARIA APETROAEI

DIRECTOR EXECUTIV CARMEN CAZUC

SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 3.2


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2016

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2016

INFLUENTE

Buget propus 2016

TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

13.249,22

786,00

14.035,22

00.03 VENITURI FISCALE

00.04 MPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

00.12 C VENITURI NEFISCALE (00.14)

5.926,22

36,00

5.962,22

00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.856,22

5.856,22

37. Transferuri voluntare

5.926,22

36,00

5.962,22

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.926,22

36,00

5.962,22

00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

00.16 III OPERATII FINANCIARE

00.17 IV SUBVENTII

7.323,00

750,00

8.073,00

00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE .ADMIN.PUBLICA

7.323,00

750,00

8.073,00

42.10 Subventii de la bugetul de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din

FEN

43 Subventii de la alte administratii

7.323,00

750,00

8.073,00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

3.574,00

750,00

4.324,00

43.16. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanantate

2.600,00

2.600,00

43.16.01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

460,00

460,00

43.16.02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

43.16.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

2.140,00

2.140,00

43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

0

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.19 Subvenții pt instit publ destinate sectiunii de dezvoltare

1.149,00

1.149,00

45. Sume FEN postaderare

45.01 Fd European de Dezvoltare Regionala

45.01.01 Sume plati an curent

45.01.03 Prefinantare

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2016

INFLUENTE

Buget propus 2016

49 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

14.012,30

786,00

14.798,30

50 Partea I-a SERV PUBLICE GENERALE

73,80

73,80

54. Alte servicii publice generale

73,80

73,80

70 Cheltuieli de capital

73,80

73,80

71 Active nefinanciare

73,80

73,80

71.01.02 Masini ,echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

73,80

73,80

di total capitol:

54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

73,80

73,80

55. Tranz datoria publică și împrumuturi

56. Transf car gen intre dif nivele ad

59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

615,00

615,00

61. Ordine publica si siguranta nationala

615,00

615,00

70 Cheltueli de capital

615,00

615,00

71 Active nefinanciare

615,00

615,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

518,40

518,40

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

46,60

46,60

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

50,00

50,00

din total capitol:

61.10.03.04 Politia comunitara

615,00

615,00

63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

13.323,50

786,00

14.109,50

65. Invatamant

401,00

36,00

437,00

56 Proiecte cu finantare din FEN

36,00

36,00

56.02.01 Finantare nationala

56.02.03 Cheltueli neeligibile

36,00

36,00

70 Cheltuieli de capital

401,00

401,00

71 Active nefinanciare

401,00

401,00

71.01.01 Constructii

20,00

20,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

36,00

36,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

275,00

275,00

71.01.30 Alte active fixe

70,00

70,00

din total capitol:

65.10.04 Invatamant secundar

336,00

336,00

65.10.04.01 Unvatamant secundar inferior

65.10.04.02 Invatamnt secundar superior

336,00

336,00

65.10.04.03 Invatamant profesional

65.10.05 Invatamant postiliceal

65,00

65,00

66. Sanatate

12.371,00

750,00

13.121,00

70 Active nefinanciare

12.371,00

750,00

13.121,00

71 .01 Active fixe

5.818,38

750,00

6.568,38

71.01.01 Constructii

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

5.554,88

5.554,88

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

50,00

750,00

800,00

71.01.30 Alte active fixe

214,00

214,00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

6.552,12

6.552,12

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

12.371,00

750,00

13.121,00

66.06.01 Spitale generale

12.371,00

750,00

13.121,00

*    67. Cultura, recreere si religie

534,00

534,00

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2016

INFLUENTE

Buget propus 2016

70 Cheltuieli de capital

71 Active nefinanciare

534,00

534,00

71.01.01 Constructii

127,00

127,00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

275,00

275,00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

109,00

109,00

71.01.30 Alte active fixe

23,00

23,00

din total capitol:

67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

464,00

464,00

67.10.03.06 Case de cultura

20,00

20,00

67.03.11 Edituri

50,00

50,00

* 68 Asigurari si asistenta sociala

17,50

17,50

70 Cheltuieli de capital

17,50

17,50

71 Active nefinanciare

17,50

17,50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

17,50

17,50

din total capitol:

0

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

17,50

17,50

99.10.97 DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE

763,08

763,08

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR EXECUTIV MARIA APETROAEI CARMEN CAZUC

SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 65 Invatamant

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

30270,78

0

0

1559,36

19233,4

7078,02

2400

0

II

30538,48

649,63

0

1177,43

19233,4

7078,02

2400

0

02 Buget local

I

29869,78

0

0

1559,36

18832,4

7078,02

2400

0

din care:

II

30137,48

649,63

0

1177,43

18832,4

7078,02

2400

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

4401,66

0

0

1559,36

2842,3

0

0

0

postaderare

II

4669,36

649,63

0

1177,43

2842,3

0

0

0

7101 Active fixe

I

6070,82

0

0

0

4544,5

1526,32

0

0

II

6070,82

0

0

0

4544,5

1526,32

0

0

7103 Reparatii capitale

I

19397,3

0

0

0

11445,6

5551,7

2400

0

II

19397,3

0

0

0

11445,6

5551,7

2400

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

401

0

0

0

401

0

0

0

II

401

0

0

0

401

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

401

0

0

0

401

0

0

0

II

401

0

0

0

401

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

5855,12

0

0

0

4328,8

1526,32

0

0

II

5855,12

0

0

0

4328,8

1526,32

0

0

02 Buget local

I

5855,12

0

0

0

4328,8

1526,32

0

0

din care:

II

5855,12

0

0

0

4328,8

1526,32

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

2842,3

2842,3

postaderare

II

2842,3

2842,3

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

3012,82

1486,5

1526,32

II

3012,82

1486,5

1526,32

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

909,73

0

0

909,73

0

0

0

0

II

1177,43

0

0

1177,43

0

0

0

0

02 Buget local

I

909,73

0

0

909,73

0

0

0

0

din care:

II

1177,43

0

0

1177,43

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

909,73

909,73

postaderare

II

1177,43

1177,43

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

23505,93

0

0

649,63

14904,6

5551,7

2400

0

II

23505,93

649,63

0

0

14904,6

5551,7

2400

0

02 Buget local

I

23104,93

0

0

649,63

14503,6

5551,7

2400

0

din care:

II

23104,93

649,63

0

0

14503,6

5551,7

2400

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

649,63

0

0

649,63

0

0

0

0

postaderare

II

649,63

649,63

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

3058

0

0

0

3058

0

0

0

II

3058

0

0

0

3058

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

19397,3

0

0

0

11445,6

5551,7

2400

0

II

19397,3

0

0

0

11445,6

5551,7

2400

0

10 Venituri proprii

I

401

0

0

0

401

0

0

0

II

401

0

0

0

401

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

401

0

0

0

401

0

0

0

II

401

0

0

0

401

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

2176,7

0

0

0

2176,7

0

0

0

II

2176,7

0

0

0

2176,7

0

0

0

02 Buget local

I

1775,7

0

0

0

1775,7

0

0

0

din care:

II

1775,7

0

0

0

1775,7

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

postaderare

II

0

0

7101 Active fixe

I

1775,7

1775,7

II

1775,7

1775,7

10 Venituri proprii

I

401

0

0

0

401

0

0

0

II

401

0

0

0

401

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

401

401

II

401

401

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1500,93

0

0

649,63

851,3

0

0

0

II

1500,93

649,63

0

0

851,3

0

0

0

02 Buget local

I

1500,93

0

0

649,63

851,3

0

0

0

din care:

II

1500,93

649,63

0

0

851,3

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

649,63

649,63

postaderare

II

649,63

649,63

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

851,3

851,3

II

851,3

851,3

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

19828,3

0

0

0

11876,6

5551,7

2400

0

II

19828,3

0

0

0

11876,6

5551,7

2400

0

02 Buget local

I

19828,3

0

0

0

11876,6

5551,7

2400

0

din care:

II

19828,3

0

0

0

11876,6

5551,7

2400

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

7101 Active fixe

I

431

431

II

431

431

7103 Reparatii capitale

I

19397,3

11445,6

5551,7

2400

II

19397,3

11445,6

5551,7

2400

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2013

Cheltuieli

preliminate

2014

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2015

ESTIMĂRI

2016

2017

2018

2019

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

INTOCMIT SVICHIU CATALIN

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 PROIECT


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

rn

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

729,07

7.370,62

41.420,93

211.818,71

57.829,51

16.642,18

335.874,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

122,35

942,49

7.654,09

42.539,64

96.993,81

159.586,12

48.333,64

356.172,14

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

729,07

7.370,62

32.584,05

211.815,37

57.114,17

16.606,18

326.282,46

II.Credite bugetare

0,00

0,00

122,35

942,49

7.448,98

33.628,89

79.950,07

158.940,98

18.694,07

299.727,83

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

205,11

8.858,53

17.040,40

0,00

29.603,57

55.707,61

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

36,00

104,88

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

36,00

104,88

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

440,00

86,34

2.944,56

47.200,67

53.492,54

10.209,99

114.374,10

II.Credite bugetare

59,35

653,42

164,70

1.439,61

25.835,18

16.477,89

12.292,43

56.922,58

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

205,11

73,87

16.562,14

0,00

29.603,57

46.444,69

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

1.269,76

370,70

2.813,48

496,37

4.950,31

II.Credite bugetare

0,00

0,00

1.269,76

370,70

2.813,48

496,37

4.950,31

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

36,00

104,88

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,22

3,34

13,32

36,00

104,88

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

finanțat din:

L

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

28.369,73

164.244,00

808,15

5.899,82

206.958,05

II.Credite bugetare

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

30.919,52

53.744,19

139.584,86

5.899,82

237.784,74

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

478,26

0,00

0,00

9.262,92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

4)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,75

5,45

70,20

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1 PROIECT


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

335172,00

0,00

63,00

729,07

7370,62

41420,93

211818,71

57127,49

16642,18

II.Credite bugetare

355470,12

0,00

122,35

942,49

7654,09

42539,64

96993,81

158889,55

48328,19

din care:

Programe din Fondul European

56.01

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I. Credite de angajament

114374,10

0,00

0,00

440,00

86,34

2944,56

47200,67

53492,54

10209,99

II.Credite bugetare

103367,27

0,00

59,35

653,42

369,81

1513,48

42397,32

16477,89

41896,00

din acesta:

n

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

14999,23

0,00

0,00

220,00

73,69

2632,32

670,00

6423,81

4979,41

II.Credite bugetare

10919,23

0,00

0,00

202,28

13,99

1355,73

1365,91

1000,44

6980,88

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182,31

0,00

0,00

220,00

12,65

312,24

46328,68

44308,74

0,00

II.Credite bugetare

83987,78

0,00

0,00

9,67

207,01

82,48

41031,41

13053,64

29603,57

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4401,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1559,36

2842,30

II.Credite bugetare

4669,36

0,00

59,35

441,47

148,81

0,00

0,00

1177,43

2842,30

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3790,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,99

1200,63

2388,28

II.Credite bugetare

3790,90

0,00

0,00

0,00

0,00

75,27

0,00

1246,38

2469,25

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

5055,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

374,04

2826,80

532,37

II.Credite bugetare

5055,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

374,04

2826,80

532,37

din acesta:

1

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1636,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1608,14

66,14

II.Credite bugetare

1636,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1608,14

66,14

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

2162,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

345,68

202,55

292,00

II.Credite bugetare

2162,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1321,98

345,68

202,55

292,00

Denumire proiect Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,85

0,03

II.Credite bugetare

520,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,85

0,03

Denumire proiect Elevi mai buni intr-o scoala mai buna Scoala Ion Neculce

I. Credite de angajament

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,26

174,20

II.Credite bugetare

669,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,26

174,20

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

215742,71

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

5899,82

II.Credite bugetare

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139584,86

5899,82

din acesta:

J

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu

caldura urbana

I. Credite de angajament

215742,71

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

5899,82

II.Credite bugetare

247047,66

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139584,86

5899,82

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU