Hotărârea nr. 221/2016

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘’Gr. T. Popa’’ a spatiului in suprafata de 35.12 mp, in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene ‘’Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiunea N-E’’

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘'Gr. T. Popa'' a spatiului in suprafata de 35.12

mp, in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene ‘'Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiunea N-E''

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

18 august 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81356/09.08.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 80071/04.08.2016 a Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon; Având în vedere adresa nr.15923/21.07.2016 a Universitatii de Medicina si

Farmacie Gr. T. Popa;

Având în vedere procesul verbal nr. 9/25.07.2016 a Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon, privind acordul favorabil pentru utilizarea spatiului in

suprafata de 35.12 mp, situat la demisolul unitatii, de catre Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa;

Având în vedere nota de fundamentare privind realizarea proiectului ‘'Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiunea N-E, intocmita de prof. dr. Irina Draga Caruntu;

Având în vedere H.C.L. 84/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie ‘'Gr. T. Popa'', a spatiului in suprafata de 35.12 mp, situat la demisolul unitatii sanitare, in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri europene ‘'Platforma multidisciplinara de cercetare dezvoltare medicala in regiunea N-E.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător Contractele de administrare incheiate de Municipiul Iasi cu Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon și respectiv Universitatea de Medicina si Farmacie ‘'Gr. T. Popa''.

Art.3 Universitatea de Medicină și Famacie Gr. T. Popa va efectua toate lucrările de amenajare și întreținere curentă a spatiului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi;Universitatii de Medicina si Farmacie ‘'Gr. T. Popa'' și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi;Universitatea de Medicina si Farmacie ‘'Gr. T. Popa''.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 221 din 18 august 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 221 din 18 august 2016