Hotărârea nr. 220/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Mănăstirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si

cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, a cheltuielilor

legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Mănăstirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.08.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 82572/12.08.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 -Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Reabilitarea si valorificarea potențialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 5 -Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, conform Anexei nr. 1care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Municipiul Iași - lider de proiect - Partener 1 și Mănăstirea “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” Frumoasa lasi - Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei nr. 2 Acordului de parteneriat nr. 82552/12.08.2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*Acordul de asociere între cele două părti a fost înregistrat la Municipiul Iasi cu nr. 62442 în data de 13.06.2016).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, în cuantum de 21.173.512,00 lei (inclusiv T.V.A.), conform Anexelor nr. 3, 4, si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobă contributia proprie în proiect a UAT Municipiul Iași în numele si pe seama parteneriatului, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 52.792,72 lei (inclusiv T.V.A.), cât si contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 422.414,39 lei, reprezentând cofinantarea proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iasi”, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iasi.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împuterniceste Primarul Municipiului lasi să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului lasi și al Partenerului.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Generala Tehnica și Investiții; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 220 din 18 august 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 220 din 18 august 2016