Hotărârea nr. 219/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea introducerii în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 – 2030 Iași a proiectelor : „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, „Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetățuia”, “Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”, „Restaurare, Consolidare Și Integrare Turistică Catedrala Veche Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului - IaȘi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea introducerii în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de

Dezvoltare Urbană 2015 - 2030 Iași a proiectelor :

„Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, „Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea

Cetățuia”,

“Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”,

„Restaurare, Consolidare Și Integrare Turistică Catedrala Veche Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului - IaȘi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, în ședința extraordinară din data de 18 august

2016

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în unanimitate în plenul ședintei privind introducerea în portofoliul de Proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 - 2030 Iași a proiectului „Restaurare, Consolidare Și Integrare Turistică Catedrala Veche Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului - Iași”, consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 82773/12.08.2016 întocmit de către

Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investi ții ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă introducerea în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 - 2030 Iași a proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”.

Art.2. Se aprobă introducerea în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 - 2030 Iași a proiectului „Reabilitarea și integrarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Cetățuia”.

Art.3. Se aprobă introducerea în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 - 2030 Iași a proiectului „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”.

Art.4. Se aprobă introducerea în portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 - 2030 Iași a proiectului „Restaurare, Consolidare Și Integrare Turistică Catedrala Veche Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului - IaȘi”.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 219 din 18 august 2016

3 / 3 la H.C.L. nr. 219 din 18 august 2016