Hotărârea nr. 218/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a

indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 18.08.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei, prin care se aproba in principiu cerererea de acord de parteneriat a Ministerului Culturii care va sustine financiar proiectul cu minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”;

Având în vedere Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Iasi nr. 83516/17.08.2016, transmisa de catre Ministerul Culturii ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 81349/09.08.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”.

Art. 2. Se aprobă in principiu cerererea de acord de parteneriat a Ministerului Culturii care va sustine financiar proiectul cu minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”;

Art. 3. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitie, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, în cuantum de 21.998.322,80 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului, conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 438.126,38 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat

Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, conform surselor de finanțare ale proiectului,

conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iași.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iasi.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Generala Tehnică și Investiții; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 218 din 18 august 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa 2 la HCL nr. 218/18.08.2016

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a

indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului

„Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1 .Valoarea conform devizului general al investiției „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2” este:

Nr. Crt.

Denumirea

capitolelor si

subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

18.237,411

4.116,798

3.615,986

21.853,397

4.933,046

din care C+M

14.807,726

3.342,602

2.961,545

17.769,271

4.011,121

Cursul de referință este de 4.43 lei/euro.

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I - 3.906,088 mii lei fărăTVA/ C+M = 3.272,990 mii lei fără TVA Anul II - 5.371,957 mii lei fără TVA/ C+M = 4.843,051 mii lei fără TVA Anul III - 5.371,957 mii lei fără TVA/ C+M = 4.843,051 mii lei fără TVA Anul IV - 3.587,409 mii lei fără TVA/ C+M = 1.848,634 mii lei fără TVA

3.    Durata de realizare - 42 de luni-din care 36 luni - execuție lucrări.

4. Capacități (în unități fizice și valorice)

În urma lucrărilor de restaurare, reabilitare și consolidare se vor obține următorii indici:

Ac = 562,7 mp (diferența de 8,3 mp dintre aria construită existent și cea propusă o reprezintă aria construită a camerei P15 din planșa A01)

Ad = 3.573,3 mp

Înălțime parter = 4,85 m

Cotă subsol = - 3,00/ -2,83/ -2,27 m

Cotă etaj 1 = +5,5

Cotă etaj 2 = +9,86 m Cotă etaj 3 = +13,71 m

Cotă mansardă = + 17,31 m

H streașină = +18,18 m

H coamă = +21,66 m Hcupolă=+27,71m

5.    Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este

realizată investiția, după caz.

Suprafața totală de teren = 881,43 mp.

DATE ȘI INDICI:

P.O.T.EXISTENT= 67,4%

C.U.T.EXISTENT = 4,3

P.O.T.PROPUS = 66,5%

C.U.T.PROPUS = 4,2

Categoria de importanță este « B » conform HG 766/1997.

Constructia are gradul II rezistenta la foc conform Normativ P118/1999.

Clădirea va fi deservită de parcările din zonă, aflate în proprietatea/ administrarea beneficiarului - Municipiul Iași.

Presedinte Sedinta Calin Scripcaru

Anexa nr. 3 la HCL nr. 218/18.08.2016 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a bugetului aferent proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”

Bugetul proiectului

Ajutor

de

stat

Cost Total fără TVA

TVA

Cost total

Valoare eligibilă fără TVA

TVA

eligibilă

Total eligibil

Valoare neeligibilă fără TVA

Valoare

TVA

neeligibilă

Tota

neeligi

DA/NU

4=2+3

7=5+6

10=8+

1

2=5+8

3=6+9

4

5

6

7

8

9

10

apitolul 1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului

.1 cheltuieli pentru menajarea terenului

NU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

.2 cheltuieli cu menajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

NU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

l"otal Capitol 1

NU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

apitolul 2 - Cheltuieli

entru asigurarea tilităților necesare biectivului

NU

180000,00

36000,00

216000,00

180000,00

36000,00

216000,00

0,00

0,00

0,

.1 Cheltuieli pentru

sigurarea utilităților ecesare obiectivului

NU

180000,00

36000,00

216000,00

180000,00

36000,00

216000,00

0,00

0,00

0,

l"otal Capitol 2

NU

180000,00

36000,00

216000,00

180000,00

36000,00

216000,00

0,00

0,00

0,

apitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

.1 Studii de teren cercetare arheologică, eotehnice, topografice, idrologice, idrogeotehnice, otogrammetrice, opografice si de stabilire

terenului)

NU

2200,00

440,00

2640,00

2200,00

440,00

2640,00

0,00

0,00

0,

.2 Taxe pentru

bținerea de avize, corduri și autorizații

NU

2000,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,

.3 Proiectare și inginerie

NU

73350,00

14670,00

88020,00

73350,00

14670,00

88020,00

0,00

0,00

0,

.4 Consultanță

NU

183000,00

36600,00

219600,00

183000,00

36600,00

219600,00

0,00

0,00

0,

.5. Asistență tehnică

NU

243470,00

48694,00

292164,00

243470,00

48694,00

292164,00

0,00

0,00

0,

l"otal Capitol 3

NU

504020,00

100404,00

604424,00

504020,00

100404,00

604424,00

0,00

0,00

0,

apitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

.1 Construcții și instalații

NU

14439796,45

2887958,93

17327755,38

14439796,45

2887958,93

17327755,38

0,00

0,00

0,

1.2. Dotări (utilaje cu și ără montaj, dotări)

NU

1616757,00

323352,00

1940109,00

1540087,00

308018,00

1848105,00

76670,00

15334,00

92004,

1.3 Investiție conexă nvestitiei de bază

NU

89355,35

17871,07

107226,42

89355,35

17871,07

107226,42

0,00

0,00

0,

.3.1. Amenajări xterioare

NU

75132,00

15026,40

90158,40

75132,00

15026,40

90158,40

0,00

0,00

0,

.3.2. Iluminat rhitectural

NU

14223,35

2844,67

17068,02

14223,35

2844,67

17068,02

0,00

0,00

0,

l"otal Capitol 4

NU

16145908,80

3229182,00

19375090,80

16069238,80

3213848,00

19283086,80

76670,00

15334,00

92004,

Capitol 5 - Cheltuieli cu organizarea de șantier

.1.1 cheltuieli pentru ucrări de construcții și nstalații aferente

rganizării de șantier

NU

44290,00

8858,00

53148,00

44290,00

8858,00

53148,00

0,00

0,00

0,

.1.2 cheltuieli conexe rganizării de șantier

NU

29615,00

5923,00

35538,00

29615,00

5923,00

35538,00

0,00

0,00

0,

.2 Cheltuieli pentru omisioane, cote, taxe

NU

155482,00

0,00

155482,00

155482,00

0,00

155482,00

0,00

0,00

0,

.3. Cheltuieli diverse si eprevazute

NU

1178095,00

235619,00

1413714,00

1178095,00

235619,00

1413714,00

0,00

0,00

0,

I"otal Capitol 5

NU

1407482,00

250400,00

1657882,00

1407482,00

250400,00

1657882,00

0,00

0,00

0,

apitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitate

5.1 Cheltuieli de nformare și publicitatea centru proiect, care ezultă din obligațiile beneficiarului

NU

8333,00

1667,00

10000,00

8333,00

1667,00

10000,00

0,00

0,00

0,

5.2 Cheltuieli de narketing și promovare a obiectivului finanțat

NU

8333,00

1667,00

10000,00

8333,00

1667,00

10000,00

0,00

0,00

0,

5.3 Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de matrimoniu

NU

55375,00

11075,00

66450,00

55375,00

11075,00

66450,00

0,00

0,00

0,

l"otal Capitol 6

NU

72041,00

14409,00

86450,00

72041,00

14409,00

86450,00

0,00

0,00

0,

apitolul 7 Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

M Cheltuieli cu auditul mentru proiect

NU

48730,00

9746,00

58476,00

48730,00

9746,00

58476,00

0,00

0,00

0,

l"otal Capitol 7

NU

48730,00

9746,00

58476,00

48730,00

9746,00

58476,00

0,00

0,00

0,

Total general

18358181,80

3640141,00

21998322,80

18281511,80

3624807,00

21906318,80

76670,00

15334,00

92004,

.1. Organizare de

șantier


NU

73905,00

14781,00

88686,00

73905,00

14781,00

88686,00

0,00

0,00


SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

f

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

J

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

21.998.322,80

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

92.004,00

b.

Valoarea totală eligibilă

21.906.318,80

II

Contribuția proprie, din care :

530.130,38

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

438.126,38

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

92.004,00

c

Autofinanțarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de venit)

0,00

III

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

21.468.192,42

Presedinte de Sedinta Calin Scripcaru